Język Polski – klasa IV


Nauczanie zintegrowane – klasa IIIPobieranie 2.37 Mb.
Strona40/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   50

Nauczanie zintegrowane – klasa III


Edukacja społeczno- przyrodnicza

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości:

 • nie zna wiosennych kwiatów chronionych

 • nie zna zasad dbania o wzrok

 • nie zna zagrożeń środowiska

 • nie zna form ochrony przyrody

 • nie zna cech charakterystycznych dla gadów, ryb i płazów


Umiejętności:

 • nie rozpoznaje faz rozwoju zwierząt

 • nie wzbogaca słownictwa o nazwy związane z transportem wodnym powietrznym i lądowym
Słabo

Wiadomości:

 • zna niektóre z wiosennych kwiatów chronionych

 • zna niektóre zasady dbania o wzrok

 • zna niektóre zagrożenia środowiska

 • zna niektóre formy ochrony przyrody

 • zna niektóre cechy charakterystyczne gadów, ryb i płazów


Umiejętności:

 • rozpoznaje niektóre fazy rozwoju zwierząt

 • wzbogaca słownictwo o niektóre nazwy związane z transportem wodnym, powietrznym lub lądowym
Zadowalająco

Wiadomości:

 • zna pierwsze wiosenne kwiaty chronione

 • zna zasady dbania o wzrok

 • zna zagrożenia środowiska i wie, w jaki sposób można je eliminować

 • zna niektóre zwierzęta i rośliny chronione w Polsce

 • zna formy ochrony przyrody

 • zna cechy charakteryzujące gady, ryby i płazy


Umiejętności;

 • poznaje fazy rozwoju zwierząt

 • wzbogaca słownictwo o nazwy związane z transportem wodnym, powietrznym lub lądowym
Pozytywnie

Wiadomości:

 • zna niektóre organizmy typowe dla ekosystemów wodnych

 • zna nazwy niektórych kontynentów

 • zna nazwy niektórych kierunków świata


Umiejętności:

 • wymienia niektóre organizmy typowe dla ekosystemów wodnych

 • planuje organizację obserwacji życia w wodzie z pomocą nauczyciela lub rodziców

 • wymienia niektóre zwierzęta mórz i oceanów

 • wymienia nazwy niektórych kontynentów

 • określa kierunki świata, popełniając czasami błędy
Bardzo dobrze

Wiadomości:

 • zna większość organizmów typowych dla ekosystemów wodnych

 • zna nazwy większości kontynentów

 • zna większość kierunków świata


Umiejętności:

 • wymienia organizmy typowe dla ekosystemów wodnych, popełniając drobne błędy

 • planuje organizację obserwacji życia w wodzie z drobną pomocą nauczyciela

 • wymienia zwierzęta mórz i oceanów, popełniając drobne błędy

 • na ogół prawidłowo posługuje się nazwami kontynentów

 • określa kierunki świata, popełniając drobne błędy
Wspaniale

Wiadomości:

 • zna organizmy typowe dla ekosystemów wodnych

 • zna nazwy kontynentów

 • zna kierunki świata


Umiejętności:

 • bezbłędnie wskazuje na mapie położenie geograficzne Kaszub

 • bezbłędnie wymienia organizmy typowe dla ekosystemów wodnych

 • samodzielnie planuje organizację obserwacji życia w wodzie

 • bezbłędnie wymienia zwierzęta mórz i oceanów

 • prawidłowo i bezbłędnie posługuje się nazwami kontynentów

 • bezbłędnie określa kierunki świata

Nauczanie zintegrowane- klasa III

Edukacja plastyczno- techniczna

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości:

- nie zna pojęć malarz, rzeźbiarz, architekt, scenograf

- zna zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami i materiałami, ale ich nie przestrzega
Umiejętności:

- w małym stopniu potrafi przedstawiać zjawiska i wydarzenia z otaczającej rzeczywistości

- nie potrafi zachować właściwych proporcji, kształtów, barw

- z pomocą nauczyciela potrafi wykonać płaskie formy użytkowe według podanego wzoru

- nie umie określić, czym zajmuje się: malarz, rzeźbiarz, architekt, scenograf

- nie radzi sobie z określeniem różnych form dzieła plastycznego

- ma kłopoty z wyróżnianiem i nazywaniem następujących cech przedmiotów i zjawisk; kształt-formy proste, położenie, oddalenie wielkości proporcje, barwy


Słabo

Wiadomości:

- zna zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami i materiałami


Umiejętności:

- potrafi przedstawiać zjawiska i wydarzenia z otaczającej rzeczywistości

- w przedstawianych scenach, sytuacjach, zjawiskach, przedmiotach nie zawsze zachowuje określone kształty, proporcje, barwy

- potrafi wykonywać płaskie formy użytkowe według podanego wzoru,

przy pomocy nauczyciela potrafi określić, czym zajmuje się malarz, rzeźbiarz, architekt, scenograf

- ma kłopoty z określeniem różnych form dzieła plastycznego

- potrafi wyróżniać i nazywać następujące cechy przedmiotów i zjawisk: kształt, położenie, oddalenie, wielkość i proporcje, barwę


Zadowalająco

Wiadomości:

- wie o różnych formach istnienia dzieła plastycznego


Umiejętności:

- potrafi przedstawiać zjawiska i wydarzenia z uwzględnieniem scen zbiorowych

- przedstawia sceny, sytuacje i zjawiska oraz przedmioty z uwzględnieniem określonych kształtów i barw

- potrafi projektować i wykonywać płaskie formy użytkowe

- rozróżnia i nazywa dziedziny sztuk plastycznych: malarstwo, rzeźbiarstwo oraz sztukę użytkową

- potrafi wyróżniać i nazywać następujące cechy przedmiotów i zjawisk: kształt, wielkość, proporcje, potoczne nazwy barw, stara się przestrzegać norm bhp
Pozytywnie

Wiadomości:

- zna niektóre techniki plastyczne

- zna pojęcia: oryginał i kopia
Umiejętności:

- potrafi przedstawiać zjawiska i wydarzenia realne i fantastyczne z uwzględnieniem różnych możliwości ruchu ludzi i zwierząt

- potrafi w przedstawionych scenach uwzględniać proporcje, cechy charakterystyczne i indywidualne postaci

- potrafi projektować i wykonywać płaskie i przestrzenne formy użytkowe

- na podstawie danego wytworu sztuki potrafi nazwać jego wykonawcę i dziedzinę sztuki

- potrafi wyróżniać i nazywać następujące cechy przedmiotów i zjawisk: fakturę, kształt, wielkość, proporcje i potoczne nazwy barw,

na ogół przestrzega zasad bhp


Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna większość technik plastycznych

- zna pojęcia: oryginał, kopia, reprodukcja, odbitka
Umiejętności:

- potrafi przedstawiać zjawiska, wydarzenia realne i fantastyczne z uwzględnieniem liczniejszych grup i scen złożonych

- potrafi przedstawić nastroje i stany uczuciowe inspirowane przez przeżycia, marzenia, pory roku, utwory literackie

- potrafi opracować projekty płaskich i przestrzennych form użytkowych, uwzględniając zasady kompozycji otwartej i zamkniętej

- potrafi wskazać czynności i narzędzia związane z poszczególnymi dziedzinami sztuki

- potrafi wyróżniać i nazywać następujące cechy przedmiotów i zjawisk: różnice i podobieństwa faktur, kształt, wielkość i proporcje, barwę

- przestrzega zasad bhp


Wspaniale

Wiadomości:

- zna różnorodne techniki plastyczne


Umiejętności:

- potrafi wykazać dużą oryginalność w działalności plastyczne i technicznej

- wykazuje się bardzo dobrą znajomością warsztatu plastycznego i umiejętnością posługiwania się nim

- wykazuje uzdolnienia plastyczne i techniczne

- rozumie, akceptuje i toleruje inne wypowiedzi artystyczne
Nauczanie zintegrowane- klasa III

Edukacja plastyczno- techniczna

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości:

- nie zna pojęć malarz, rzeźbiarz, architekt, scenograf

- zna zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami i materiałami, ale ich nie przestrzega

Umiejętności:

- w małym stopniu potrafi przedstawiać zjawiska i wydarzenia z otaczającej rzeczywistości

- nie potrafi zachować właściwych proporcji, kształtów, barw

z pomocą nauczyciela potrafi wykonać płaskie formy użytkowe według podanego wzoru

- nie umie określić, czym zajmuje się: malarz, rzeźbiarz, architekt, scenograf

- nie radzi sobie z określeniem różnych form dzieła plastycznego

- ma kłopoty z wyróżnianiem i nazywaniem następujących cech przedmiotów i zjawisk: kształt- formy proste, położenie, oddalenie, wielkości, proporcje, barwy


Słabo

Wiadomości:

- zna zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami i materiałami


Umiejętności:

- potrafi przedstawiać zjawiska i wydarzenia z otaczającej rzeczywistości

- w przedstawianych scenach, sytuacjach, zjawiskach, przedmiotach nie zawsze zachowuje określone kształty, proporcje, barwy

- potrafi wykonywać płaskie formy użytkowe według podanego wzoru

- przy pomocy nauczyciela potrafi określić, czym zajmuje się malarz, rzeźbiarz, architekt, scenograf

- ma kłopoty z określeniem różnych form dzieła plastycznego

- potrafi wyróżniać i nazywać następujące cechy przedmiotów i zjawisk: kształt, położenie, oddalenie, wielkość i proporcje, barwę


Zadowalająco

Wiadomości:

- wie o różnych formach istnienia dzieła plastycznego


Umiejętności:

- potrafi przedstawiać zjawiska i wydarzenia z uwzględnieniem scen zbiorowych

- przedstawia sceny, sytuacje i zjawiska oraz przedmioty z uwzględnieniem określonych kształtów i barw

- potrafi projektować i wykonywać płaskie formy użytkowe

- rozróżnia i nazywa dziedziny sztuk plastycznych: malarstwo, rzeźbiarstwo oraz sztukę użytkową

- potrafi wyróżniać i nazywać następujące cechy przedmiotów i zjawisk: kształt, wielkość, proporcje, potoczne nazwy barw, stara się przestrzegać form bhp
Pozytywnie

Wiadomości:

- zna niektóre techniki plastyczne

- zna pojęcia: oryginał i kopia
Umiejętności:

- potrafi przedstawiać zjawiska i wydarzenia realne i fantastyczne z uwzględnieniem różnych możliwości ruchu ludzi i zwierząt

- potrafi w przedstawionych scenach uwzględniać proporcje, cechy charakterystyczne i indywidualne postaci

- potrafi projektować i wykonywać płaskie i przestrzenne formy użytkowe

- na podstawie danego wytworu sztuki potrafi nazwać jego wykonawcę i dziedzinę sztuki

- potrafi wyróżniać i nazywać następujące cechy przedmiotów i zjawisk: fakturę, kształt, wielkość, proporcje i potoczne nazwy barw,

na ogół przestrzega zasad bhp


Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna większość technik plastycznych

- zna pojęcia: oryginał, kopia, reprodukcja, odbitka
Umiejętności:

- potrafi przedstawiać zjawiska, wydarzenia realne i fantastyczne z uwzględnieniem liczniejszych grup i scen złożonych

- potrafi przedstawić nastroje i stany uczuciowe inspirowane przez przeżycia, marzenia, pory roku, utwory literackie

- potrafi opracować projekty płaskich i przestrzennych form użytkowych, uwzględniając zasady kompozycji otwartej i zamkniętej

- potrafi wskazać czynności i narzędzia związane z poszczególnymi dziedzinami sztuki

- potrafi wyróżniać i nazywać następujące cechy przedmiotów i zjawisk: różnice i podobieństwa faktur, kształt, wielkość i proporcje, barwę

- przestrzega zasad bhp


Wspaniale

Wiadomości:

- zna różnorodne techniki plastyczne


Umiejętności:

- potrafi wykazać dużą oryginalność w działalności plastyczne i technicznej

- wykazuje się bardzo dobrą znajomością warsztatu plastycznego i umiejętnością posługiwania się nim

- wykazuje uzdolnienia plastyczne i techniczne

- rozumie, akceptuje i toleruje inne wypowiedzi artystyczneNauczanie zintegrowane- klasa III

Edukacja muzyczno- ruchowaPobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna