Język Polski – klasa IV


Matematyka- klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną Liczby i działaniaPobieranie 2.37 Mb.
Strona4/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Matematyka- klasa IV


Wymagania na ocenę śródroczną

Liczby i działania

Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczający

Wiadomości:

- zna prawo przemienności dodawania

- zna prawo przemienności mnożenia
Umiejętności:

- wyjaśnia znaczenie liczb w życiu codziennym

- dodaje i odejmuje w pamięci liczby dwucyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego w zakresie 100

- mnoży liczby jednocyfrowe w zakresie 100

- mnoży w pamięci liczby dwucyfrowe w zakresie 100 przez 2 i 5 oraz przez pełne dziesiątki

- mnoży liczby jednocyfrowe przez dwucyfrowe w zakresie 100

- sprawnie dzieli w pamięci w zakresie 30

- wskazuje składniki sumy

- przedstawia liczby w postaci sumy kilku składników

- porównuje liczby o tej samej liczbie cyfr w zakresie 1000

- wskazuje iloczyn i czynniki

- pomniejsza lub powiększa liczby o daną liczbę naturalną

- posługuje się liczbami 0 i 1 w dodawaniu i odejmowaniu

- oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych bez użycia nawiasów

- przedstawia liczby naturalne na osi liczbowej


Dostateczny

Wiadomości:

- zna prawo łączności dodawania

- zna prawo łączności mnożenia
Umiejętności:

- dodaje i odejmuje w pamięci liczby dwucyfrowe w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

- mnoży w pamięci liczby dwucyfrowe w zakresie 100 przez dowolne liczby jednocyfrowe

- dzieli w pamięci w zakresie powyżej 30

- zaznacza liczby na osi liczbowej przy zadanej jednostce

- odczytuje współrzędne punktów na osi liczbowej

- wskazuje odjemną, odjemnik, różnicę

- porównuje liczby zaznaczone na osi liczbowej

- wskazuje dzielną, dzielnik, iloraz

- odczytuje potęgi

- oblicza drugą i trzecią potęgę liczby naturalnej w zakresie 100

- sprawdza poprawność wykonanych działań

- rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe

- wykonuje dzielenie z resztą

- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące porównań ilorazowych i różnicowych

- oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych z użyciem nawiasów

- rozwiązuje elementarne równania


Dobry

Wiadomości:

- zna prawa działań i objaśnia je

- zna kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy i potęgi
Umiejętności:

- porównuje liczby o różnej liczbie cyfr

- oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne wielocyfrowe

- oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych z uwzględnieniem kolejności działań i z udziałem nawiasów

- wyjaśnia znaczenie liczb 0 i 1 w mnożeniu

- wskazuje własności rozdzielności mnożenia względem dodawania i odejmowania

- ustala jednostki na osi liczbowej na podstawie danych współrzędnych

- przedstawia potęgi jako skróconego zapisu mnożenia

- rozpoznaje podstawy i wykładnika potęgi

- rozwiązuje zadania tekstowe wielodziałaniowe

- zapisuje podane słownie wyrażenia arytmetyczne i obliczać ich wartości


Bardzo dobry


Wiadomości:

- zna prawa działań i sprawnie posługuje się nimi

- zna nazwy działań i ich elementów przy odczytywaniu wyrażeń arytmetycznych, sprawnie posługuje się nimi
Umiejętności:

- wskazuje własności rozdzielności dzielenia względem dodawania i odejmowania

- wyjaśnia znaczenie liczb 0 i 1 w dzieleniu

- zapisuje iloczyn tych samych czynników jako potęgi

- stosuje potęgi liczby 10 do zapisu dużych liczb

- zapisuje liczby w postaci rozwinięcia według potęgi liczby 10

- oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wielocyfrowe z uwzględnieniem kolejności działań, nawiasów i potęg


CelującyWiadomości:

- zna symbole literowe i potrafi stosować je do zapisu praw działań


Umiejętności:

- porównuje wartości wyrażeń bez ich obliczania

- odkrywa i formułować własności liczb

- rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe

- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące potęg

- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą

Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna