Język Polski – klasa IV


Nauczanie wczesnoszkolna - klasa IIPobieranie 2.37 Mb.
Strona39/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   50

Nauczanie wczesnoszkolna - klasa II


Zajęcia fizyczne i edukacja zdrowotna

Wymagania na ocenę roczną


Ocena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości:

- ma niewielką wiedzę na temat ochrony własnego zdrowia

- nie zna zasad współpracy z partnerem i całym zespołem

Umiejętności:

- nie wykazuje gotowości do zajęć wymagających sprawności ruchowej

- nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i współpracy podczas zajęć ruchowych

- nie dba o higieniczny tryb życia

- unika ćwiczeń

- w niewielkim stopniu współpracuje z partnerem podczas realizacji zadań gimnastycznych


Słabo

Wiadomości:

- ma słabą wiedzę na temat ochrony własnego zdrowia

- zna niewiele zasad współpracy z partnerem i całym zespołem

Umiejętności:

- przejawia słabą sprawność ruchową

- stara się przestrzegać zasady bezpieczeństwa i współpracy podczas zajęć ruchowych

- zazwyczaj nie dba o higieniczny tryb życia

- unika niektórych ćwiczeń

- słabo współpracuje z partnerem podczas realizacji zadań gimnastycznych


Zadowalająco

Wiadomości:

- posiada podstawową wiedzę na temat ochrony własnego zdrowia

- zna zasady współpracy z partnerem i całym zespołem podczas ćwiczeń gimnastycznych, gier zespołowych i zabaw ruchowych

Umiejętności:

- wykazuje zadowalającą sprawność ruchową

- zazwyczaj przestrzega zasady bezpieczeństwa i współpracy podczas zajęć ruchowych

- stara się dbać o higieniczny tryb życia

- zazwyczaj wykonuje ćwiczenia w zakresie kształtowania sprawności fizycznej

- próbuje współpracować z partnerem podczas realizacji zadań gimnastycznych


Pozytywnie

Wiadomości:

- posiada ogólną wiedzę na temat ochrony własnego zdrowia

- dobrze zna zasady współpracy z partnerem i całym zespołem podczas ćwiczeń gimnastycznych, gier zespołowych i zabaw ruchowych

Umiejętności:

- wykazuje dobrą sprawność ruchową

- z reguły przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

- dba o higieniczny tryb życia

- dość chętnie rozwija wybrane umiejętności w zakresie kształtowania sprawności fizycznej

- współpracuje z partnerem podczas realizacji zadań gimnastycznych


Bardzo dobrze

Wiadomości:

- posiada dużą wiedzę na temat ochrony własnego zdrowia

- bardzo dobrze zna zasady współpracy z partnerem i całym zespołem podczas ćwiczeń gimnastycznych, gier zespołowych i zabaw ruchowych

- bardzo dobrze zna zasady postępowania wobec osób niepełnosprawnychUmiejętności:

- wykazuje bardzo dobrą sprawność ruchową

- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

- świadomie dba o higieniczny tryb życia

- bardzo dobrze opanował wybrane umiejętności w zakresie kształtowania sprawności fizycznej

- zgodnie współpracuje z partnerem podczas realizacji zadań gimnastycznych

- potrafi świadomie i prawidłowo zachować się wobec osób niepełnosprawnychWspaniale


Wiadomości:

- ma bardzo rozległą wiedzę na temat ochrony własnego zdrowia

i zasad współpracy z partnerem i całym zespołem

Umiejętności:

- wykazuje nieprzeciętną sprawność ruchową

- aktywnie uczestniczy w różnych formach ruchu

- aktywnie i chętnie współpracuje z partnerem podczas realizacji zadań gimnastycznychNauczanie zintegrowane- klasa III

Edukacja polonistyczna

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości:

- nie zna sposobu ustalania kolejności zdarzeń

-nie zna zasad pisania opowiadania, opisu i dialogu

- nie zna rodzajów i liczby rzeczownika

- nie zna zasady odmiany czasowników przez osoby, liczby i czasy

- nie zna zasady stopniowania przymiotników

- nie wie jak łączyć ze sobą różne części mowy

- nie wie jak pisać bezbłędnie ze słuchu zdania i wyrazy

- nie zna skrótów;

Umiejętności:

- nie potrafi czytać tekstu z podziałem na role

- tylko z pomocą nauczyciela ustala kolejność wydarzeń

- nie potrafi w utworach literackich wyróżnić opowiadania, opisu i dialogu

- ma problemy z wygłaszaniem tekstów z pamięci

- nie bierze udziału w zbiorowym gromadzeniu słownictwa na dany temat

- ma kłopoty z samodzielnym redagowaniem wypowiedzi pisemnych, - posługuje się najczęściej rozsypaną zdaniową

- przy przepisywaniu popełnia liczne błędy

- nie umie podać liczby i rodzaju rzeczownika

- nie odmienia czasowników przez liczby, osoby i czasy

- nie potrafi stopniować przymiotników

- ma kłopoty z dobieraniem i łączeniem części mowy

- nie opanował pisowni wyrazów przewidzianych w klasie III

- nie używa skrótów
Słabo

Wiadomości:

- nie zna zasady czytania z podziałem na role

- zna tylko niektóre zasady poprawnej recytacji tekstu

- zna zasady konstruowania krótkich opowiadań

- zna niektóre zasady konstruowania opisu, listu, życzeń

- nie zna zasad poprawnej pisowni

- wie jak tworzyć zdanie rozwinięte z rozsypani wyrazowej

- nie zna rodzajów i liczb rzeczownika

- zna niektóre skróty używane na lekcjach
Umiejętności:

- czytając z podziałem na role, nie zawsze prawidłowo wyodrębnia odpowiednie fragmenty tekstów

- wygłasza teksty z pamięci z pomocą nauczyciela

- konstruuje krótkie opowiadania, najczęściej bez wstępu i zakończenia

-opisuje przedmioty po uprzednim ukierunkowaniu

- posługując się rozsypanką zdaniowa układa listy lub życzenia, ale przy pomocy nauczyciela

- przy przepisywaniu popełnia błędy

- zdania rozwinięte układa z rozsypanki wyrazowej

- wskazuje liczby i rodzaje rzeczownika, jednak nieprawidłowo odmienia czasowniki przez osoby, liczby i czasy

- próbuje stopniować przymiotniki regularne

- zna stosowane na lekcjach skróty, ale nie zawsze ich używa


Zadowalająco

Wiadomości:

- zna sposób analizy i syntezy prostych tekstów

- zna gatunki literackie: lirykę i prozę

- zna elementy strukturalne tekstu: postaci główne i drugoplanowe, kolejność wydarzeń

- zna pojęcia: czas i miejsce akcji

- nie zna dobrze zasad recytacji

- zna tytuły przeczytanych utworów i niektóre ich fragmenty

- zna niektóre zwroty grzecznościowe, nie zna dobrze ich pisowni

- nie zna dobrze zasady rozwijania zdań

- nie zna pisowni wielu wyrazów przewidzianych do opanowania w klasie III

- zna niektóre z zasad pisowni, nie zawsze stosuje je w praktyce

- zna pojecie przysłówka

- zna pojecie liczebnika jako wyrazu oznaczającego liczbę
Umiejętności:

- czyta poprawnie proste teksty z podziałem na role

- umie rozróżnić w tekście czytanym lirykę i prozę

- bierze udział w zbiorowym układaniu dialogów

- określa czas i miejsce akcji utworów, umie wskazać postaci główne i drugoplanowe, ustala kolejność wydarzeń

- ma kłopoty z interpretacją roli, mimo pomocy nauczyciela

- sięga tylko po lektury obowiązkowe

- pisze krótkie teksty w oparciu o zgromadzone słownictwo, wykorzystuje podane zwroty i wyrażenia

- próbuje stosować dialogi, lecz nie potrafi ich oznaczyć

- często popełnia błędy w pisowni zwrotów grzecznościowych, nie zawsze stosuje wielkie litery

- na ogół poprawnie przepisuje tekst

- rozwija zdania, korzystając z podanego słownictwa, ale popełnia błędy

- z pomocą nauczyciela rozpoznaje przysłówki, rozpoznaje liczebniki jako części mowy oznaczające liczbę

- opanował pisownię niektórych wyrazów przewidzianych w klasie trzeciej
Pozytywnie

Wiadomości:

- zna sposób głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem tekstów dostosowanych do wieku

- zna różne rodzaje zdań

- wie, czym cechuje się opowiadanie i opis

- zna zasady poprawnej recytacji

- zna niektóre czasopisma dziecięce, tytuły autorów lektur szkolnych

- zna zasadę tworzenia słowniczków tematycznych

- zna skróty i wie jak prawidłowo ich używać

- zna zastosowanie równoważnika zdania

- zna pojecie przysłówka jako określenia czasownika

- zna pojecie liczebnika jako części mowy oznaczającej liczbę i kolejność

- zna zasady pisowni, jednak nie zawsze stosuje je w praktyce


Umiejętności:

- płynnie i poprawnie czyta z podziałem na role

- opowiada wysłuchane teksty, używając zdań rozwiniętych, ale nie zawsze poprawnie zbudowanych

- aktywnie uczestniczy w zbiorowym wyróżnianiu w utworach literackich opowiadania, opisu, dialogu

- recytuje z pamięci teksty z odpowiednia intonacją

- interpretuje role według wskazówek nauczyciela

- czyta książki i czasopisma dziecięce, dzieli się wrażeniami, korzysta z biblioteki

- gromadzi słownictwo wokół określonego tematu i posługuje się nim

- tworzy i pisze krótkie, swobodne teksty w oparciu o zgromadzone słownictwo

- potrafi zastosować dialogi, ale nie zawsze prawidłowo oznacza je w tekście

- stosuje skróty i zwroty grzecznościowe, używając wielkich liter

- bierze udział w zbiorowym pisaniu sprawozdań

- przepisuje starannie i na ogół bezbłędnie

- stosuje równoważniki zdań

- rozwija zdania na podstawie słownictwa podanego przez nauczyciela

- podaje przykłady przysłówków jako określenia czasowników

- rozpoznaje liczebniki jako części mowy oznaczające liczbę i kolejność

- opanował pisownię większości wyrazów przewidzianych klasie III

- stosuje najczęściej używane skróty


Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna sposób analizy i syntezy różnych tekstów

- zna sposoby czytania różnych tekstów z jednoczesnym rozumieniem treści

- zna zasady recytacji

- zna wszystkie rodzaje zdań i wie, kiedy je wykorzystać

- zna wszystkie części mowy;- zna elementy strukturalne tekstu, wydarzenia główne i mniej istotne

- zna i wyróżnia opowiadanie, opis, dialog

- zna tytuły i autorów utworów dla dzieci, zna wybrane czasopisma dla dzieci

- zna pojecie zdania złożonego i sposób posługiwania się nim

- zna zasadę pisowni listów, opisów i życzeń

- zna skróty i wie jak prawidłowo ich używać

- zna pisownie zwrotów grzecznościowych

- zna części mowy i umie wyróżnić je w budowie zdania

- wie, jak pisać bezbłędnie ze słuchu wyrazy, zdania i teksty

- zna sposób przekształcania równoważnika zdania w zdanie
Umiejętności:

- płynnie i wyraziście czyta z podziałem na role

- czyta cicho nowe teksty z jednoczesnym rozumieniem treści

- opowiada wysłuchane teksty, używając złożonych, poprawnie skonstruowanych zdań

-zachowuje chronologię wydarzeń, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych

- rozpoznaje w utworach literackich opowiadanie, opis, dialog

- recytuje z pamięci teksty, stosuje środki ekspresji, łączy słowa z ruchem, gestem, mimiką

- czyta literaturę nadobowiązkową oraz czasopisma dla dzieci, potrafi zaprezentować ulubione książki i czasopisma, systematycznie korzysta z biblioteki

- wypowiada się zdaniami złożonymi, w rozwiniętej uporządkowanej formie, wypowiedź jest spójna i logiczna

- samodzielnie układa i pisze opowiadania, listy, opisy, życzenia, zachowuje odpowiednia strukturę, używa bogatego słownictwa

- samodzielnie tworzy i pisze swobodne teksty, używa bogatego słownictwa

- stosuje prawidłowo skróty, a w zwrotach grzecznościowych używa wielkich liter

- stosuje równoważniki zdań, przekształca je w zdania;

- rozpoznaje wszystkie części mowy, samodzielnie podaje przykłady, łączy je i dobiera

- rozpoznaje przysłówki określające czasowniki, odróżnia liczebniki główne od porządkowych i podaje przykłady

- zna i stosuje zasady ortograficzne, opanował pisownię wyrazów przewidzianych w klasie III
Wspaniale

Wiadomości:

- zna sposób formułowania sprawozdań, gratulacji, notatek pamiętnikarskich i kronikarskich

- zna sposób szybkiego, starannego pisma

- zna zasady pisowni, nawet rzadko używanych wyrazów

- zna zasadę pisania różnych form literackich: wiersze, opowiadania

- zna sposoby czytania głośnego i cichego czytania nowych tekstów z jednoczesnym rozumieniem

- zna różne źródła i technologie informacji
Umiejętności:

- potrafi szybko czytać ze zrozumieniem każdy tekst

- ciekawie interpretuje teksty

- stosuje różnorodne formy wypowiedzi pisemnej: wiersze, opowiadania

- posiada indywidualny styl

- pisze szybko, kształtnie i estetycznie, właściwie rozmieszcza tekst na stronicy, stosuje akapity

- wyjaśnia pisownię rzadko używanych wyrazów

- samodzielnie formułuje treść sprawozdań, gratulacji, notatek pamiętnikarskich i kronikarskich

- dokonuje oceny postępowania bohatera wraz z uzasadnieniem swego sądu

- potrafi wykorzystać różne źródła i technologie informacjiNauczanie zintegrowane- klasa III

Edukacja matematyczna

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości:

- nie zna pojęć: linia prosta, krzywa, łamana i odcinek

- nie zna pojęć prostopadłości i równoległości

- nie zna pojęć: suma, różnica iloczyn i iloraz

- nie zna rozdzielności mnożenia i dzielenia względem dodawania i

odejmowania

- nie zna umów dotyczących kolejności wykonywania działań

- nie zna mnożenia i dzielenia w zakresie tabliczki mnożenia


Umiejętności:

- nie potrafi kreślić linii krzywych, łamanych i odcinków

- nie kreśli i nie wskazuje w otoczeniu linii prostopadłych i równoległych

- oblicza sumy i różnice w zakresie 1000, ale popełnia liczne błędy

- nie stosuje w praktyce umów dotyczących kolejności wykonywania działań

- nie rozwiązuje równań z jedną niewiadomą

- nie rozwiązuje zadań z treścią


Słabo


Wiadomości:

- często myli pojęcia: prosta, krzywa, łamana, odcinek

- bardzo słabo rozróżnia linie prostopadłe i równoległe

- słabo rozumie pojęcia brutto, netto, tara

- ma trudności z przyswojeniem pojęć: suma, różnica, iloczyn i iloraz

-słabo rozumie rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania

- ma trudności z zachowaniem kolejności wykonywania działań

- ukierunkowany, z pomocą nauczyciela zapisuje liczby dziesiątkowym systemie pozycyjnym

- zna niektóre przykłady z tabliczki mnożenia

- słabo rozumie

- zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 1000 z pomocą nauczyciela
Umiejętności:

- kreśli z błędami, niestarannie linie proste, łamane, krzywe i odcinki

- nie potrafi rysować prostych prostopadłych i równoległych, bardzo słabo odróżnia je w otoczeniu

- ma trudności z obliczaniem wartości takich jak :brutto, netto i tara

- bardzo słabo radzi sobie z obliczaniem sum, różnic, iloczynów liczb w zakresie 1000

- często nie stosuje w praktyce rozdzielności mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania

- słabo opanował wiadomości i umiejętności praktyczne

- zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 1000 z pomocą nauczyciela

- proste działania arytmetyczne wykonuje ukierunkowany, z pomocą nauczyciela

- potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonaniu prostych ćwiczeń i zadań z treścią

- ma trudności z przyswojeniem algorytmu pisemnego dodawania, a odejmowanie wykonuje tylko z pomocą n-la

- ma braki w tabliczce mnożenia,

- ma kłopoty z ułożeniem zadania do prostego działania


Zadowalająco

Wiadomości:

- wie, co to jest linia: prosta, krzywa, łamana, odcinek

- myli pojęcia prostopadłości i równoległości

- myli pojęcia: brutto, netto, tara

- zna pojęcia: suma, różnica, iloczyn i iloraz, ale często je myli

- myli pojęcia: rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania

- zna cyfrowy zapis liczb w zakresie 1000, ale ma trudności z zapisem

słownym


- wybiera wyznaczony sposób liczenia, ale popełnia błędy w obliczeniach

- myli umowy dotyczące kolejności wykonywania działań

- rozumie sposób rozwiązywania równań z jedną niewiadomą, ale często wykonuje błędne obliczenia
Umiejętności:

- kreśli proste, krzywe, łamane, odcinki, ale popełnia błędy

-myli kształty linii prostopadłych i równoległych

- myli się dokonując obliczeń związanych z wartościami: brutto, netto, tara

- ukierunkowany oblicza sumy, różnice, iloczyny i ilorazy liczb w zakresie

1000


- nie zawsze stosuje w praktyce rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania

- nie zawsze stosuje w praktyce umowy dotyczące kolejności wykonywania działań

-popełnia błędy w rachunku pamięciowym i pisemnym na działaniach w zakresie 1000

-wykonuje obliczenia z wykorzystaniem jednostek miar, ale popełnia błędy

- samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe


Pozytywnie

Wiadomości:

- rozpoznaje linie: proste, krzywe, łamane i odcinki, ale czasami myli je

- czasami myli pojęcia: linie prostopadle i równoległe

- czasami myli pojęcia: brutto, netto, tara

- zna pojęcia: suma, różnica, iloczyn i iloraz, ale czasami myli związki zachodzące między nimi

-zna pojęcia: rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania, ale czasami popełnia błędy

-dobrze zna własności i prawa w zakresie 4 działań

-opanował własności działań arytmetycznych, ale czasami popełnia błędy

-zna dziesiątkowy system pozycyjny w zakresie 10000

-zna zasady kolejności wykonywania działań

- rozumie zapis równania z jedną niewiadomą
Umiejętności:

- rozpoznaje i rysuje linie proste, krzywe, łamane i odcinki

- potrafi rozpoznać proste prostopadle i równolegle

- dobrze opanował rachunek pamięciowy i pisemny 4 działań w zakresie 1000

- dodaje i odejmuje sposobem pisemnym z przekroczeniem progu dziesiątkowego

- dobrze mnoży i dzieli w zakresie 100

- stara się stosować w praktyce rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania

- rozwiązuje równania z jedną niewiadomą

- stosuje w praktyce własności i prawa w zakresie 4 działań

- zadania złożone rozwiązuje po uprzedniej analizie

- układa treść zadania do prostego działaniaBardzo dobrze

Wiadomości:

- zna pojęcia: prosta, łamana, krzywa, odcinek

- zna cechy linii prostopadłych i równoległych

- zna i rozumie pojęcia dotyczące: brutta, netta, tary

- zna bardzo dobrze pojęcia suma, różnica, iloczyn, iloraz

- rozumie rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania

- zna zasady kolejności wykonywania działań

- bardzo dobrze zna dziesiątkowy system pozycyjny liczb w zakresie 10000

- zna bardzo dobrze prawa i własności działań

- bardzo dobrze rozumie algorytm pisemnego dodawania i odejmowania

- rozumie zasady kolejności wykonywania działań

- zna zagadnienia praktyczne związane z ważeniem, mierzeniem długości, upływem czasu


Umiejętności:

- samodzielnie, prawidłowo kreśli linie proste, krzywe, łamane i odcinki

- samodzielnie kreśli linie prostopadle i równolegle

- samodzielnie oblicza wartości: brutto, netto, tara

- biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000

- stosuje własności 4 działań arytmetycznych i związków między nimi, kolejność wykonywania działań

- biegle mnoży i dzieli w zakresie 100

- praktycznie zna dziesiątkowy system pozycyjny

- samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe złożone

- umiejętnie stosuje algorytm pisemny dodawania i odejmowania

- wykonuje praktyczne obliczenia dotyczące mierzenia długości,

ważenia, obliczeń na zegarze i kalendarzu

- potrafi bezbłędnie obliczać działania na porównywanie ilorazowe

- stosuje w praktyce rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania

- samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania tekstowe(proste i złożone)

- bezbłędnie rozwiązuje równania z jedną niewiadomąWspaniale

Wiadomości:

- zna pojęcia: linia prosta, krzywa, łamana, odcinek

- zna doskonale pojęcia: odcinki prostopadłe i równoległe

- zna pojęcia: brutto, netto, tara

- zna pojęcia: suma, różnica, iloraz i iloczyn oraz zachodzące między nimi związki

- zna pojęcia: rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowania

- zna doskonale prawa i własności działań

- zna dziesiątkowy system pozycyjny liczb w zakresie 10000

- zna umowy dotyczące kolejności wykonywania działań

- doskonale rozumie algorytm działań sposobem pisemnym

- zna różne sposoby liczenia

- zna pojęcia dotyczące zagadnień praktycznych związanych z mierzeniem,, ważeniem, obliczeń kalendarzowych, pieniężnych

- zna i rozumie zapis równania z jedną niewiadomą

- rozumie rozdzielność mnożenia i dzielenia względem dodawania i odejmowaniaUmiejętności:

- samodzielnie i sprawnie kreśli linie proste i półproste, krzywe, łamane i odcinki

- samodzielnie i sprawnie rysuje linie prostopadłe, równoległe i określa je

- samodzielnie i bezbłędnie dokonuje obliczeń związanych z pomiarem masy (brutto, netto, tara)

- potrafi szybko i bez pomyłki obliczyć 4 podstawowe działania do 1000

- biegle opanował rachunek pamięciowy w zakresie 1000

- doskonale stosuje w praktyce prawa i własności działań

- wykonuje działania na skomplikowanych przykładach (wielodziałaniowych) z nawiasami i bez nawiasów

- biegle opanował algorytm działań sposobem pisemnym(dodawanie i odejmowanie)

- samodzielnie układa zadania do trudniejszych działań

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

- wykonuje zadania dodatkowe, rozwiązuje zagadki i łamigłówki matematyczne

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznychNauczanie zintegrowane- klasa III

Edukacja matematyczna

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości:

- nie zna pojęć prostopadłości i równoległości

- nie zna pojęć dotyczących stosunków przestrzennych

- nie rozumie struktury liczb trzycyfrowych

- nie zna i nie rozumie pojęć dotyczących porównywania ilorazowego i różnicowego

- nie rozumie algorytmu pisemnych działań

- nie zna zagadnień dotyczących wyrażeń dwumianowanych

- nie oblicza obwodów wielokątów

- nie zna zasad kolejności wykonywania działań

- nie zna znaków rzymskich

- nie zna pojęcia ułamek
Umiejętności:

- nie potrafi wskazać linii prostopadłych i równoległych

- nie potrafi poprawnie zapisać i porządkować liczb w zakresie 1000

- nie wykonuje zadań na porównywanie ilorazowe, różnicowe

- nie mnoży i nie dzieli sposobem pisemnym

- nie dodaje i nie odejmuje wyrażeń dwumianowanych

- nie oblicza obwodów wielokątów

- nie stosuje zasad kolejności wykonywania działań

- nie potrafi zapisać liczb za pomocą znaków rzymskich

- nie wykonuje prostych obliczeń ułamkowych
Słabo


Wiadomości:

- ma trudności z przyswojeniem pojęć geometrycznych: linie łamane otwarte i zamknięte, linie i odcinki prostopadłe

- słabo zna algorytmy pisemnych działań

- ma trudności ze zrozumieniem struktury liczb wielocyfrowych

- bardzo słabo zna zagadnienia dotyczące wyrażeń dwumianowanych

- słabo rozumie treści dotyczące obwodów wielokątów

- słabo zna znaki rzymskie

- słabo rozumie kolejność wykonywania działań

- zna niewiele pojęć dotyczących ułamków
Umiejętności:

- słabo odróżnia lnie łamane otwarte i zamknięte, z pomocą nauczyciela oblicza ich długości

-słabo rozróżnia i kreśli linie i odcinki prostopadłe

- dodaje i odejmuje sposobem pisemnym w zakresie 1000, ale często popełnia błędy

- ma duże trudności z wykonywaniem mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym w zakresie 1000, oczekuje pomocy nauczyciela

- ma trudności z obliczaniem wyrażeń dwumianowanych

- popełnia błędy w obliczeniach obwodu trójkąta, kwadratu i prostokąta

- słabo przyswoił znaki rzymskie

- myli kolejność wykonywania działań

- rozwiązuje proste zadania tekstowe ukierunkowany, z pomocą

-dzieli całość na równe części

- wykonuje proste obliczenia ułamkowe przy pomocy nauczyciela
Zadowalająco

Wiadomości:

- zna pojęcia: linie łamane otwarte i zamknięte, ale często je myli

- zna pojęcia: linie i odcinki prostopadłe, ale często je myli

- zna pojęcie algorytmów

- zna dość dobrze strukturę liczb wielocyfrowych

- zna wybrane zagadnienia dotyczące wyrażeń dwumianowanych

- wie, jak należy obliczać obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta

- zna niektóre znaki rzymskie

- zna wybrane zasady kolejności wykonywania działań

- zna niektóre pojęcia dotyczące ułamków


Umiejętności:

- wskazuje, ale często myli się w obliczeniach długości łamanych

- potrafi wskazać proste prostopadle, ale ma trudności z ich rysowaniem

- samodzielnie wykonuje algorytmy pisemne, ale często popełnia liczne błędy ( zwłaszcza podczas odejmowania i dzielenia)

- ma rudności zapisie, porównywaniu i wykonywaniu działań na liczbach wielocyfrowych

- wykonuje obliczenia na wyrażeniach dwumianowanych, ale popełnia liczne pomyłki

- oblicza obwód trójkąta i kwadratu, robi liczne pomyłki w obliczeniach obwodu prostokąta

- potrafi zapisać za pomocą znaków rzymskich liczby w zakresie100, ale popełnia błędy

- często w obliczeniach nie stosuje umów dotyczących kolejności wykonywania działań

- rozwiązuje proste zadania tekstowe

- porównuje ułamki z pomocą ilustracji, przedmiotu

- dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach
Pozytywnie

Wiadomości:

- zna pojęcia: łamana otwarta i zamknięta, ale czasami je myli

- zna pojęcia: linie i odcinki prostopadłe, ale niekiedy je myli

- zna w dobrym stopniu algorytmy pisemne

-dość dobrze zna strukturę liczb wielocyfrowych

- zna dobrze wyrażenia dwumianowane

- zna sposoby obliczania obwodów wielokątów

- rozumie zapis liczb za pomocą znaków rzymskich

- wie, na czym polega zasada kolejności wykonywania działań

- zna niektóre zagadnienia dotyczące ułamkówUmiejętności:

- wskazuje, ale nie zawsze rysuje i oblicza poprawnie długości linii łamanych otwartych i zamkniętych

-wskazuje w otoczeniu linie i odcinki prostopadłe, ale nie zawsze prawidłowo je kreśli

- potrafi wykonać obliczenia pisemnym sposobem, ale popełnia błędy

przy ilorazach i różnicach

- popełnia nieliczne błędy przy porównywaniu, zapisie słownym i działaniach na liczbach wielocyfrowych

- nie zawsze oblicza prawidłowo wyrażenia dwumianowane

- oblicza obwód prostokąta, trójkąta i kwadratu

- nie zawsze prawidłowo zapisuje liczby za pomocą znaków rzymskich

- nie zawsze prawidłowo stosuje w obliczeniach zasady kolejności wykonywania działań

- układa i rozwiązuje poprawnie zadania tekstowe

- odczytuje, porównuje ułamki o jednakowych mianownikach

- dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach, popełniając nieliczne błędy

- próbuje dodawać i odejmować ułamki o różnych mianownikach
Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna linie łamane otwarte i zamknięte

- zna pojęcia: proste prostopadle, odcinki prostopadłe

- zna algorytm mnożenia

-wie, jak należy wykonać dzielenie z resztą

- rozumie algorytm dzielenia pisemnego

- zna strukturę liczb wielocyfrowych

- zna wyrażenia dwumianowane

-zna sposoby obliczania obwodów prostokąta i kwadratu

- zna rzymski zapis liczb

- zna kolejność wykonywania działań z nawiasami i bez nawiasów

- zna różne sposoby obliczania działań arytmetycznych

- zna podstawowe pojęcia dotyczące ułamków
Umiejętności:

- rozpoznaje, kreśli łamane otwarte i zamknięte, oblicza ich długości

- samodzielnie prawidłowo rysuje linie i odcinki prostopadłe

- bardzo dobrze potrafi mnożyć liczby sposobem pisemnym

- sprawnie wykonuje dzielenie z resztą

- bardzo dobrze wykonuje działania sposobem pisemnym

- sprawnie wymienia, zapisuje cyframi i słowami oraz porównuje liczby pięciocyfrowe

- oblicza poprawnie wyrażenia dwumianowane

-sprawnie oblicza obwody figur geometrycznych

- czyta i zapisuje poprawnie liczby znakami rzymskimi

-respektuje zasady związane z kolejnością wykonywania działań z nawiasami i bez nawiasów

- samodzielnie układa, przekształca i rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe

- wykorzystuje różne sposoby obliczania działań arytmetycznych

-samodzielnie i poprawnie wykonuje ćwiczenia w określaniu, odczytywaniu, porównywaniu ułamków

- bardzo dobrze dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach

- poprawnie stosuje w praktyce wiadomości dotyczące jednostek miar, obliczeń zegarowych kalendarzowych
Wspaniale

Wiadomości:

- zna i znakomicie rozumie pojęcia: łamana otwarta i łamana zamknięta

- świetnie zna i rozumie pojęcia: linie i odcinki prostopadłe

- zna doskonale algorytmy mnożenia i dzielenia

- zna i świetnie rozumie strukturę liczb wielocyfrowych

- zna wyrażenia dwumianowane

- zna i rozumie sposoby obliczania obwodów wielokątów

- zna doskonale znaki rzymskie

- zna i rozumie pojęcia dotyczące ułamków
Umiejętności:

- sprawnie kreśli i oblicza długości linii łamanych

- samodzielnie sprawnie mierzy i rysuje linie oraz odcinki prostopadłe

- świetnie radzi sobie pisemnym obliczaniem iloczynów liczb z przekroczeniem progów dziesiątkowych

-bezbłędnie oblicza ilorazy liczb sposobem pisemnym

- swobodnie porządkuje, porównuje, zapisuje i wykonuje działania na liczbach wielocyfrowych

- zapisuje bezbłędnie liczby zakresie 1000 za pomocą znaków rzymskich

- zna i rozumie zasady kolejności wykonywania działań z użyciem nawiasów i bez nawiasów

- oblicza bezbłędnie wyrażenia dwumianowane

- sprawnie i bezbłędnie oblicza w pamięci i pisemnie obwody kwadratów i prostokątów

- zaznacza ułamek danej figury geometrycznej,

- oblicza ułamek metra, kilometra, godziny i innych jednostek

- sprawnie dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach

- bezbłędnie porównuje ułamki

- rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudnościNauczanie zintegrowane- klasa III

Edukacja społeczno- przyrodnicza

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości:

 • nie zna podstawowych pojęć związanych z mapą

 • nie zna zwierząt i roślin żyjących na polu

 • nie zna roślin rosnących w lesie

 • nie zna części swego ciała

 • nie zna prac polowych, narzędzi i maszyn rolniczych


Umiejętności :

 • nie wskazuje elementów mapy nawet z pomocą nauczyciela

 • nie wymienia nazw najpopularniejszych roślin uprawianych przez człowieka

 • nie potrafi wymienić zwierząt żyjących na polu i w lesie

 • nie potrafi wymienić najczęściej spotykanych produktów zbożowych
Słabo

Wiadomości:

 • wie jak wygląda mapa

 • zna niektóre rośliny rosnące w lesie

 • zna niektóre rośliny i zwierzęta żyjące na polu

 • zna niektóre prace polowe, narzędzia i maszyny rolnicze

 • zna niektóre produkty roślinne

 • zna nazwy niektórych części swego ciała


Umiejętności:

 • potrafi pokazać na mapie rzeki i zbiorniki wodne

 • potrafi wskazać na mapie góry i morze

 • wymienia klika nazw roślin leśnych

 • wymienia kilka nazw zwierząt żyjących na polu

 • wymienia kilka nazw roślin uprawianych przez człowieka

 • rozpoznaje najczęściej spotykane produkty zbożowe
Zadowalająco

Wiadomości:

- wie, od czego zależy droga hamowania pojazdu

- wie, jakie informacje zawiera mapa

- wie, dlaczego wizerunek orła białego jest w godle Polski

- wie, w jaki sposób zapisywać wyniki obserwacji

- zna warstwy roślinności w lesie

- zna rolę ściółki i próchnicy

- zna cykl rozwoju rośliny zielnej

- zna rośliny i zwierzęta żyjące w polu

- zna prace polowe, narzędzia i maszyny rolnicze

- zna produkty pochodzenia roślinnego


 • wie, że bociany są ptakami chronionymi

 • wie, jak powstaje deszcz

 • wie, że woda występuje w trzech stanach skupienia

 • wie jakie znaczenie ma woda w życiu roślin, zwierząt i ludzi

 • zna funkcjonowanie swojego organizmu

 • zna zasady racjonalnego odżywiania się


Umiejętności:

 • rozumie współzależność pokarmową organizmów

 • rozumie konieczność oszczędzania wody w życiu codziennym

 • wskazuje na mapie rzekę Wisłę

 • rozumie potrzebę spożywania produktów mlecznych
Pozytywnie

Wiadomości:

- zna niektóre typy lasów

- zna niektóre znaki na mapie
Umiejętności:

- wykorzystuje pojedyncze przyrządy optyczne do obserwacji przyrody

- wyjaśnia znaczenie niektórych znaków na mapie

- wyróżnia niektóre typy lasów

- klasyfikuje rośliny uprawne, popełniając częste błędy

- wskazuje zależności pokarmowe między niektórymi zwierzętami

- porządkuje kolejność niektórych prac polowych według pór roku

- wskazuje na mapie rzekę Wisłę, oraz czasami jej źródło i ujście
Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna większość typów lasów

- zna większość znaków na mapie
Umiejętności:

- wykorzystuje większość przyrządów do obserwacji

- wyjaśnia znaczenie poszczególnych znaków na mapie, popełniając drobne błędy

- wyróżnia typy lasów, popełniając drobne błędy

- klasyfikuje rośliny uprawne, popełniając drobne błędy

- wskazuje zależności pokarmowe między zwierzętami, popełniając drobne błędy

- porządkuje kolejność prac polowych według pór roku, popełniając drobne błędy

- formułuje wnioski z obserwacji, popełniając drobne błędy

- wskazuje na mapie rzekę Wisłę, jej źródło i ujście, popełniając drobne błędy


Wspaniale

Wiadomości:

- zna typy lasów

- zna poszczególne znaki na mapie

- zna temperaturę wrzenia i zamarzania wodyUmiejętności:

- wykorzystuje przyrządy optyczne do obserwacji przyrodniczych

- bezbłędnie wyjaśnia znaczenie poszczególnych znaków na mapie

- bezbłędnie wyróżnia typy lasów

- bezbłędnie klasyfikuje rośliny uprawne

- bezbłędnie wskazuje zależności pokarmowe między zwierzętami

- bezbłędnie porządkuje kolejność wykonywanych prac polowych według pór roku

- bezbłędnie formułuje wnioski z obserwacji

- bezbłędnie wskazuje na mapie rzekę Wisłę, jej źródło i ujście

- bezbłędnie określa prawy i lewy brzeg rzeki, nurt oraz koryto rzecznePobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna