Język Polski – klasa IV


Edukacja wczesnoszkolna - klasa IIPobieranie 2.37 Mb.
Strona37/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   50

Edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Edukacja matematyczna

Wymagania na ocenę roczną


Ocena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości:

- nie zna terminów dotyczących wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunki ruchu

- nie zna nazw podstawowych figur geometrycznych w tym wielokątów

- nie zna pojęć: linie prostopadłe, linie równoległe

- nie umie nazwać znaków <,>,=

- nie zna zapisu cyfrowego znaków rzymskich od I do XII

- nie zna zapisu cyfrowego liczb w zakresie 100

- nie rozumie istoty mnożenia i dzielenia

- nie zna zasad kolejności wykonywania działań

- nie zna pojęć dotyczących pomiaru i obliczeń pieniężnychUmiejętności:

- nie orientuje się w przestrzeni

- nie rozpoznaje kształtów podstawowych figur geometrycznych na płaszczyźnie

- nie potrafi mierzyć i kreślić odcinków

- nie dokonuje klasyfikacji przedmiotów

- nie porównuje liczebność zbiorów i nie wyodrębnia podzbiorów

- nie stosuje znaków <,>,=

- ma trudności z czytaniem i porównywaniem liczb w zakresie 100

- nie liczy zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego

- nie mnoży i nie dzieli w zakresie 30, nawet na konkretach

- nie odczytuje wskazań zegara, nie liczy pieniędzy

- nie rozwiązuje zadań tekstowych


Słabo

Wiadomości:

- przy pomocy nauczyciela odpowiada na pytania dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunki ruchu

- myli podstawowe figury geometryczne w tym wielokąty

- myli pojęcia: linie prostopadłe, linie równoległe

- często myli znaki <,>,=

- zna zapis cyfrowy niektórych znaków rzymskich od I do XII, ale je myli

- zna zapis cyfrowy liczb w zakresie 100, ale nie zawsze umie wyodrębnić cyfrę dziesiątek i jedności

- przy pomocy nauczyciela stara się zrozumieć istotę mnożenia i dzielenia

- ma problem z opanowaniem zasad kolejności wykonywania działań

- słabo zna pojęcia dotyczące pomiaru i obliczeń pieniężnychUmiejętności:

- bardzo słabo orientuje się w przestrzeni

- rozpoznaje kształty podstawowych figur geometrycznych na płaszczyźnie przy pomocy nauczyciela

- kreśli odcinki oraz linie równoległe i prostopadłe przy pomocy nauczyciela

- przy pomocy nauczyciela odpowiada na pytania dotyczące klasyfikacji

- przy pomocy nauczyciela porównuje liczebność zbiorów i wyodrębnia podzbiory

- ma trudności w stosowaniu znaków <,>,=

- odczytuje liczby w zakresie100

- dodaje i odejmuje w zakresie 100 proste przypadki, oraz dodaje i odejmuje dziesiątkami tylko z pomocą nauczyciela

- dodaje o odejmuje w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego, ale czasami wymaga pomocy nauczyciela

- wykonuje mnożenie i dzielenie do 30 na konkretach tylko z pomocą nauczyciela

- odczytuje godziny, liczy pieniądze z pomocą nauczyciela

- proste zadania z treścią rozwiązuje z pomocą nauczyciela.

- ma trudności ze wskazaniem położenia liczb na osi liczbowej


Zadowalająco

Wiadomości:

- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunki ruchu

- ma kłopoty z nazwaniem podstawowych figur geometrycznych w tym wielokątów

- czasami myli pojęcia: linie prostopadłe i równoległe

- nazywa znaki <,>,=, ale czasami je myli

- zna zapis cyfrowy niektórych znaków rzymskich od I do XII

- zna zapis cyfrowy liczb w zakresie 100 umie wyodrębnić cyfrę dziesiątek i jedności, ale czasami się myli

- w zasadzie rozumie istotę mnożenia i dzielenia

- myli zasady kolejności wykonywania działań

- zna wiele pojęć dotyczących pomiaru i obliczeń pieniężnych, ale je myli

- częściowo rozumie istotę porównywania różnicowego

Umiejętności:

- słabo orientuje się w przestrzeni

- rozpoznaje kształty podstawowych figur geometrycznych na płaszczyźnie i je odrysowuje, ale często je myli

- kreśli odcinki, ale dokonuje niedokładnych pomiarów, myli linie równoległe i prostopadłe

- przy pomocy nauczyciela klasyfikuje przedmioty

- przy pomocy nauczyciela porównuje liczebność zbiorów i wyodrębnia podzbiory i część wspólną

- ma trudności w stosowaniu znaków <,>,= przy porównywaniu liczb dwucyfrowych, myli ciągi rosnące lub malejące

- zapisuje i odczytuje liczby w zakresie100

- dodaje i odejmuje w zakresie 100 proste przypadki, oraz dodaje i odejmuje dziesiątkami, ale często się myli

- samodzielnie dodaje o odejmuje w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego

- wykonuje mnożenie i dzielenie do 30 na konkretach

- dokonuje podstawowych obliczeń długości, ciężaru, czasu i objętości - rozwiązuje manipulacyjnie proste zadania tekstowe na rysunkach lub w podanej treści

- rozwiązuje proste zadania o kupowaniu i płaceniu po uprzednim objaśnieniu przez nauczyciela

- oblicza działania stosując zasady kolejności wykonywania działań, ale często się myli

- wskazuje położenie liczb na osi liczbowej, ale czasami się myli
Pozytywnie

Wiadomości:

- zna terminy dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunki ruchu, ale czasami popełnia nieliczne błędy

- zna charakterystyczne cechy figur geometrycznych w tym wielokątów, lecz czasami je myli

- zna pojęcia: linie prostopadłe i równoległe

- rozumie i nazywa znaki <,>,=, ale zdarza się, że popełnia nieliczne błędy

- zna zapis cyfrowy w systemie znaków rzymskich od I do XII, ale czasami popełnia błędy

- dobrze zna zapis cyfrowy liczb 100

- rozumie istotę mnożenia i dzielenia

- zna zasady kolejności wykonywania działań, ale zdarza się, że czasami je myli

- zna wiele pojęć dotyczących pomiaru i obliczeń pieniężnych

- zna istotę porównywania różnicowego

Umiejętności:

- dobrze orientuje się w przestrzeni

- rozpoznaje figury geometryczne i je rysuje

- prawidłowo mierzy i prawidłowo kreśli odcinki, linie równoległe i prostopadłe

- klasyfikuje przedmioty według jednej cechy jakościowej

-porównuje liczebność zbiorów i wyodrębnia podzbiory i część wspólną

- potrafi stosować znaki <,>,= przy porównywaniu liczb dwucyfrowych, ustala ciągi rosnące lub malejące

- zapisuje i odczytuje liczby w zakresie100

- w miarę sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 proste przypadki, oraz dodaje i odejmuje dziesiątkami

- poprawnie dodaje o odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

- samodzielnie mnoży i dzieli czynnościowo do 30, jednak zdarza się, że popełnia błędy

- dokonuje prostych obliczeń długości, ciężaru, czasu i objętości w różnych sytuacjach praktycznych

- samodzielnie układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe w tym na porównywanie różnicowe

- rozwiązuje proste zadania o kupowaniu i płaceniu

- poprawnie oblicza działania stosując zasady kolejności wykonywania działań

- wskazuje położenie liczb na osi liczbowej

- rozwiązuje działania z okienkiem
Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna terminy dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunki ruchu

- zna charakterystyczne cechy figur geometrycznych w tym wielokątów

- wyjaśnia pojęcia: linie prostopadłe i równoległe

- rozumie i nazywa znaki <,>,=

- zna zapis cyfrowy w systemie znaków rzymskich od I do XII

- zna zapis liczby dwucyfrowej z wyodrębnieniem cyfry jedności i dziesiątki w zakresie 100

- objaśnia istotę mnożenia i dzielenia jako mieszczenia i podziału

- zna zasady kolejności wykonywania działań

- zna wszystkie pojęcia dotyczące pomiaru i obliczeń pieniężnych

- wyjaśnia istotę porównywania różnicowego

- zna podstawy rozwiązywania równańUmiejętności:

- bardzo dobrze orientuje się w przestrzeni

- klasyfikuje figury geometryczne według określonej cechy i je rysuje

- bezbłędnie mierzy i prawidłowo kreśli odcinki, linie równoległe i prostopadłe

- wyodrębnia przedmioty według co najmniej dwóch cech

- wyodrębnia podzbiory, część wspólną oraz złączenie zbiorów

- właściwie stosuje znaki <,>,= przy porównywaniu liczb dwucyfrowych, ustala ciągi rosnące i malejące

- przelicza sprawnie w zakresie 100

- bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 proste przypadki, sprawnie dodaje i odejmuje dziesiątkami

- sprawnie i poprawnie dodaje o odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

- bardzo dobrze mnoży i dzieli pamięciowo do 30

- dokonuje obliczeń długości, ciężaru, czasu i objętości w różnych sytuacjach praktycznych

- samodzielnie układa i rozwiązuje zadania tekstowe

- rozwiązuje i układa proste zadania o kupowaniu i płaceniu

- rozwiązuje zadanie tekstowe złożone w kilku etapach a także na porównywanie różnicowe

- sprawnie i bezbłędnie oblicza działania stosując zasady kolejności wykonywania działań

- ilustruje położenie liczb na osi liczbowej

- układa i rozwiązuje działania z okienkiem

Wspaniale


Wiadomości:

- zna i proponuje różne sposoby rozwiązania zadań tekstowych


z uwzględnieniem zadań na porównywanie różnicowe

- zna wiele pojęć dotyczących pomiaruUmiejętności:

- układa treść zadań do podanych działań

- potrafi zastosować w rozwiązywaniu zadań równania z niewiadomą- potrafi dokonać obliczenia w zakresie pomiaru w różnych sytuacjach praktycznych


Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna