Język Polski – klasa IV


Edukacja wczesnoszkolna - klasa IIPobieranie 2.37 Mb.
Strona36/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   50

Edukacja wczesnoszkolna - klasa II


Edukacja matematyczna

Wymagania na ocenę śródrocznąOcena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości:

- nie zna terminów dotyczących wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunków ruchu

- nie zna pojęć: linia prosta, łamana, krzywa, odcinki

- nie zna nazw podstawowych figur geometrycznych

- nie zna pojęcia zbioru i elementów

- nie umie nazwań znaków <,>,=

- nie zna zapisu cyfrowego w zakresie 20

- nie zna pojęć suma i różnica

- nie rozumie istoty mnożenia jako dodawania jednakowych składników

- nie zna pojęć dotyczących pomiaru i obliczeń pieniężnychUmiejętności:

- nie orientuje się w przestrzeni

- nie kreśli odcinków, linii prostych, łamanych i krzywych

- nie rozpoznaje kształtów prostych figur geometrycznych


  • nie dokonuje klasyfikacji przedmiotów

  • nie potrafi wyodrębnić podzbiorów w zbiorze

  • nie potrafi zastosować znaków =,<,>, ma duży problem z porównywaniem liczb nawet w zakresie 20

- nie potrafi dodawać i odejmować w zakresie 20 na konkretach

- przelicza w zakresie 100 tylko z pomocą nauczyciela

- nie mnoży i nie dzieli w zakresie 30, nawet na konkretach

- nie rozwiązuje zadań tekstowych

- nie odczytuje wskazań zegara i nie potrafi liczyć pieniędzy


Słabo

Wiadomości:

- przy pomocy nauczyciela odpowiada na pytania dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunki ruchu

- często myli pojęcia: linia prosta, łamana, krzywa, odcinki

- myli nazwy podstawowych figur geometrycznych

- słabo zna pojęcie zbioru i elementów

- myli znaki <,>,=

- zna zapis liczby dwucyfrowej, ale nie zawsze umie wyodrębnić rząd dziesiątek i jedności

- zna tylko pojęcia suma i różnica

- przy pomocy nauczyciela stara się zrozumieć istotę mnożenia jako dodawanie jednakowych składników

- słabo zna pojęcia dotyczące pomiaru i obliczeń pieniężnych i często je myli

- zna niektóre sposoby liczenia i wykonuje je z pomocą nauczyciela

Umiejętności:

- bardzo słabo orientuje się w przestrzeni

- kreśli odcinki, linie proste, łamane i krzywe przy pomocy nauczyciela

- rozpoznaje figury geometryczne przy pomocy nauczyciela

- przy pomocy nauczyciela odpowiada na pytania dotyczące klasyfikacji przedmiotów, ale często się myli

- tworzy podzbiory tylko przy pomocy nauczyciela

- ma ogromne trudności w zastosowaniu znaków <,>, =


w porównywaniu liczb w zakresie 20

- dodaje i odejmuje w zakresie 20 na konkretach

- przelicza w zakresie 100 tylko z pomocą nauczyciela

- mnoży i dzieli na konkretach w zakresie 30, ale popełnia wiele błędów

- rozwiązuje proste zadania z treścią po uprzednim objaśnieniu treści przez nauczyciela i na konkretach

- odczytuje wskazania zegara i liczy pieniądze tylko przy pomocy nauczyciela
Zadowalająco

Wiadomości:

- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunki ruchu

- czasami myli pojęcia: linia prosta, łamana, krzywa, odcinki

- ma kłopoty z nazwaniem charakterystycznych cech figur geometrycznych

- zna pojęcie zbioru i elementów

- nazywa znaki <,>,=, ale czasami je myli

- zna zapis liczby dwucyfrowej, ale ma problemy z wyodrębnieniem rzędu dziesiątek i jedności

- zna pojęcia suma i różnica, iloczyn, iloraz, ale często je myli

- w zasadzie zna zależności między mnożeniem a dodawaniem jednakowych składników

- zna wybrane pojęcia dotyczące pomiaru i obliczeń pieniężnych i często je myli

- zna niektóre sposoby liczenia

Umiejętności:

- słabo orientuje się w przestrzeni

- kreśli odcinki, linie proste, łamane i krzywe, ale często je myli

- rozpoznaje figury geometryczne, lecz popełnia jeszcze błędy

- przy pomocy nauczyciela tworzy podzbiory i wyznacza część wspólną

- ma trudności w zastosowaniu znaków <,>, = w porównywaniu liczb

- dodaje i odejmuje w zakresie 20, ale czasami popełnia błędy

- przelicza w zakresie 100, lecz często popełnia błędy

- mnoży i dzieli czynnościowo w zakresie 30, ale popełnia niewiele błędów

- rozwiązuje proste zadania przy pomocy nauczyciela

- licząc pieniądze, czasami wymaga pomocy nauczyciela

- z pomocą nauczyciela dokonuje pomiarów długości, ciężaru, czasu i objętości, ale czasami popełnia błędy


Pozytywnie

Wiadomości:

- zna terminy dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunki ruchu, ale czasami popełnia nieliczne błędy

- zna pojęcia: linia prosta, łamana, krzywa, odcinek, ale zdarza się, że czasami je myli

- zna charakterystyczne cechy figur geometrycznych, lecz czasami je myli

- zna pojęcie zbioru i pojęć z nim związanych, ale czasami popełnia nieliczne błędy

- nazywa i rozumie znaki<,>,=, ale czasami popełnia nieliczne błędy

- dobrze zna zapis liczby dwucyfrowej z wyodrębnieniem rzędu dziesiątek i jedności

- dość dobrze zna pojęcia suma i różnica, iloczyn, iloraz

- zna zależności między mnożeniem a dodawaniem jednakowych składników

- zna wybrane pojęcia dotyczące pomiaru i obliczeń pieniężnych

- zna wybrane sposoby liczenia

Umiejętności:

- dobrze orientuje się w przestrzeni

- kreśli odcinki, linie proste, łamane i krzyw, ale czasami je myli

- rozpoznaje i układa wybrane figury geometryczne

- samodzielnie tworzy podzbiory, przy pomocy wyznacza część wspólną

- potrafi zastosować znaki <,>, = w porównywaniu liczb

- poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20, poprawnie zapisując działania

- dość sprawnie przelicza w zakresie 100

- dobrze mnoży i dzieli czynnościowo i pamięciowo w zakresie 30

- rozwiązuje proste zadania tekstowe, ale czasami wymaga wskazówek nauczyciela

- rozpoznaje będące w obiegu monety i banknoty, dobrze umie liczyć pieniądze

- dokonuje pomiarów długości, ciężaru, czasu i objętości, ale czasami popełnia błędy


Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna terminy dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunki ruchu

- bardzo dobrze zna pojęcia: linia prosta, łamana, krzywa, odcinek

- zna charakterystyczne cechy figur geometrycznych

- zna pojęcia: zbiór, podzbiór, część wspólna

- rozumie i nazywa znaki <,>,=

- zna zapis liczby dwucyfrowej z wyodrębnieniem rzędu dziesiątek
i jedności

- zna pojęcia suma i różnica, iloczyn, iloraz

- zna i rozumie zależności między mnożeniem a dodawaniem jednakowych składników

- zna wiele pojęć dotyczących pomiaru i obliczeń pieniężnych

- zna i rozumie wybrane sposoby liczenia

Umiejętności:

- doskonale orientuje się w przestrzeni

- prawidłowo kreśli odcinki, linie proste, łamane i krzywe

- rozpoznaje i układa figury geometryczne

- samodzielnie tworzy podzbiory i wyznacza część wspólną

- sprawnie i bezbłędnie stosuje znaki <,>, =

- sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20 poprawnie zapisując działania

- sprawnie przelicza zakresie w 100

- bardzo dobrze mnoży i dzieli czynnościowo i pamięciowo w zakresie 30

- samodzielnie poprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe

- rozpoznaje będące w obiegu monety i banknoty, bardzo dobrze umie liczyć pieniądze

- dokonuje pomiarów długości, ciężaru, czasu i objętości

Wspaniale


Wiadomości:

- doskonale rozpoznaje znaki matematyczne i zna pojęcia matematyczne

- doskonale zna pojęcie liczby we wszystkich aspektach

- zna i proponuje różne sposoby rozwiązywania zadań z treściąUmiejętności:

- potrafi rozwiązać zadanie złożone w kilku etapach

- układa samodzielnie treść zadań do podanych działań

- wykazuje inicjatywę i samodzielność w rozwiązywaniu problemów matematycznych

Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna