Język Polski – klasa IV


Wychowanie fizyczne- klasa VIPobieranie 2.37 Mb.
Strona23/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   50


Wychowanie fizyczne- klasa VI

Wymagania na ocenę śródroczną

Ocena

Wymagania


Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna regulamin sali gimnastycznej, ale nie respektuje go

- zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni

- zna poprawnie zasady gier sportowychUmiejętności:

- nieprawidłowo rzuca piłeczką palantową na odległość

- nie potrafi wykonać zagrywkę górną w określone miejsce w MPS

- nie umie wykonać serii odbić dolnych w postawie wysokiej w MPS

- nie wykonuje przerzutu bokiem z marszu

- umie wykonać niestarannie i niedbale start i bieg na początkowym etapie dystansu

- niedbale wykonuje zmianę pałeczki sztafetowej w strefie zmian
Dostateczna

Wiadomości:

- zna regulamin sali gimnastycznej, czasami nie respektuje go

- zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni

- zna poprawnie zasady gier sportowychUmiejętności:

- prawidłowo rzuca piłeczką palantową na odległość

- potrafi wykonać zagrywkę górną w określone miejsce w MPS

- umie wykonać odbicie dolne w postawie wysokiej w MPS

- wykonuje przerzut bokiem z marszu

- umie wykonać start i bieg na początkowym etapie dystansu na 60m

- wykonuje zmianę pałeczki sztafetowej w strefie zmian
Dobra

Wiadomości:

- zna regulamin sali gimnastycznej

- zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni

- zna zasady gier sportowychUmiejętności:

- dobrze rzuca piłeczką palantową na odległość

- dobrze wykonuje zagrywkę górną w określone miejsce w MPS

- dobrze wykonuje odbicie dolne w postawie wysokiej w MPS

- prawidłowo technicznie wykonuje przerzut bokiem z marszu

- umie wykonać start i bieg na początkowym etapie dystansu na 60m i osiąga dobry czas

- dobrze wykonuje zmianę pałeczki sztafetowej w strefie zmianBardzo dobra


Wiadomości:

- zna regulamin sali gimnastycznej

- zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni

- zna zasady gier sportowychUmiejętności:

- bardzo daleko i dobrze technicznie rzuca piłeczką palantową

- bardzo dobrze wykonuje zagrywkę górną w określone miejsce w MPS

- umie wykonać serię odbić dolnych w postawie wysokiej w MPS

- bardzo dobrze technicznie wykonuje zmianę pałeczki sztafetowej w strefie zmian

- umie wykonać start i bieg na początkowym etapie dystansu na 60m i osiąga bardzo dobry czas

- bardzo dobrze technicznie wykonuje przerzut bokiem z marszu


Celująca

Wiadomości:

- zna regulamin sali gimnastycznej

- zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach i w szatni.

- zna zasady gier sportowych.Umiejętności:

- bardzo daleko i dobrze technicznie rzuca piłeczką palantową

- bardzo dobrze wykonuje zagrywkę górną w określone miejsce w MPS

- umie wykonać serię odbić dolnych w postawie wysokiej w MPS

- bardzo dobrze technicznie wykonuje zmianę pałeczki sztafetowej w strefie zmian

- umie wykonać start i bieg na początkowym etapie dystansu na 60m i osiąga bardzo dobry czas

- bardzo dobrze technicznie wykonuje przerzut bokiem z marszu

- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na różnych szczeblach

- systematycznie podnosić poziom swojej sprawności fizycznej i motorycznejWychowanie fizyczne- klasa VI

Wymagania na ocenę roczną

Ocena

Wymagania


Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna poprawnie regulamin sali gimnastycznej i stosuje się do niego

- zna słabo zasady gier sportowych

- rzadko stosuje się do zasad fair playUmiejętności:

- niechętnie stosuje po­znane elementy techniczno – taktycz­nych w grach

- często myli kroki w rzucie do kosza z dwutaktu

- nie umie zaserwować piłki sposobem tenisowym

- nie zawsze wykonuje strzał z podłoża na bramkę

- słabo radzi sobie ustawieniem taktyki swojej drużyny
Dostateczna

Wiadomości:

- zna poprawnie regulamin sali gimnastycznej i stosuje się do niego

- zna poprawnie zasady gier sportowych

- poprawnie stosuje się do zasad fair playUmiejętności:

- stosuje czasami po­znane elementy techniczno – taktycz­nych w grach

- wykonuje rzut do kosza z dwutaktu, ale czasami myli kroki

- poprawnie asekuruje blok środkiem w MPS

- umie zaserwować piłkę sposobem tenisowym, ale najczęściej nie celnie

- prowadzi piłkę w zespole dwójkowym

- wykonuje strzał z podłoża, ale nie zawsze celnie


Dobra

Wiadomości:

- zna dobrze regulaminu sali gimnastycznej i stosuje się do niego

- zna dobrze zasady gier sportowych

- zna i stosuje się do zasad fair playUmiejętności:

- umie zastosować po­znane elementy techniczno – taktycz­nych w grach, ale popełnia jeszcze drobne błędy

- wykonuje rzut do kosza z dwutaktu, ale popełnia jeszcze drobne błędy

- umie zaserwować piłkę sposobem tenisowym, ale popełnia jeszcze drobne błędy

- prowadzi piłkę w zespole dwójkowym

- wykonuje strzał z podłoża na bramkę
Bardzo dobra

Wiadomości:

- zna bardzo dobrze regulaminu sali gimnastycznej i stosuje się do niego

- zna bardzo dobrze zasady gier sportowych

- zna i stosuje się do zasad fair playUmiejętności:

- umie zastosować po­znane elementy techniczno – taktycz­nych w grach, ale może popełnić jeden drobny błąd

- wykonuje rzut do kosza z dwutaktu, ale może popełnić jeden drobny błąd

- umie zbić (plasować) piłkę po przekątnej, ale może popełnić jeden drobny błąd

- umie zaserwować piłkę sposobem tenisowym, ale może popełnić jeden drobny błąd

- bardzo dobrze prowadzi piłkę w zespole dwójkowym

- bardzo dobrze wykonuje strzał z podłoża na bramkę

- bardzo dobrze umie ustalić taktykę gry swojej drużyny, ale może popełnić jeden drobny błąd
Celująca

Wiadomości:

- zna bardzo dobrze regulaminu sali gimnastycznej i stosuje się do niego

- zna bardzo dobrze zasady gier sportowych

- zna bardzo dobrze sygnalizacją sędziego przy popeł­nieniu najczęst­szych fauli, prze­winień i błędów

- zna i stosuje się do zasad fair play

Umiejętności:

- umie zastosować po­znane elementy techniczno – taktycz­nych w grach

- wykonuje rzut do kosza z dwutaktu

- bardzo dobrze asekuruje blok środkiem

- umie zbić (plasować) piłkę po przekątnej

- umie zaserwować piłkę sposobem tenisowym

- bardzo dobrze prowadzi piłkę w zespole dwójkowym

- bardzo dobrze wykonuje strzał z podłoża

- bardzo dobrze umie ustalić taktykę gry swojej drużyny

- chętnie bierze udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach

- systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej i motorycznej


Załącznik nr 11Edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Edukacja polonistyczna

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości:

- nie zna zasad pisowni wielką literą

- nie dostrzega kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

- nie dostrzega i nie wiąże informacji zawartych w obrazach w logiczną całość

- nie zna zasad zmiękczeń spółgłosek
Umiejętności:

- nie dokonuje analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej wyrazów

- czyta z pomocą nauczyciela myląc lub przestawiając litery

- nie rozumie tekstu czytanego przez nauczyciela

- nie potrafi omówić obrazka

- na stawiane pytania odpowiada najczęściej tylko wyrazem

- nie potrafi wyodrębnić w mowie zdań, a w zdaniach wyrazy

- nie potrafi odszukać zdania w tekście zgodnie z warunkami podanymi przez nauczyciela

- nie recytuje wierszy

- nie rozróżnia rodzajów zdań

- nie dzieli wyrazów na głoski, litery i sylaby, nie odróżnia samogłosek od spółgłosek

- nie potrafi ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej

- pisze litery, ale nie zwraca uwagi na ich połączenia, ma problemy z utrzymaniem liter w liniaturze

- nie pisze z pamięciSłabo

Wiadomości:

- słabo zna pisownię wielką literą

- często nie dostrzega kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

- bardzo często nie dostrzega i nie wiąże informacji zawartych w obrazach w logiczną całość

- niedokładnie zna zasadę zmiękczeń spółgłosek
Umiejętności:

- często myli się dokonując analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej

- czyta, literując wyrazy i proste zdania

- częściowo rozumie przeczytany krótszy tekst z pomocą nauczyciela

- omawiając obrazki lub historyjki obrazkowej wylicza tylko pewne elementy

- na stawiane pytania odpowiada najczęściej jednym wyrazem, rzadko prostym zdaniem

- przy pomocy nauczyciela wyodrębnia w mowie zdania, a w zdaniach wyrazy

- z pomocą nauczyciela odszukuje zdania w tekście zgodnie z podanymi warunkami

- recytuje wiersz z pomocą nauczyciela

- przy pomocy nauczyciela rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające

- często myli się dzieląc proste wyrazy na głoski, litery i sylaby, często popełnia błędy przy różnicowaniu spółgłosek i samogłosek

- z pomocą nauczyciela układa zadania z rozsypanki wyrazowej i je zapisuje

- myli podobne litery, nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenia liter w wyrazach, ma duże problemy w czasie przepisywania zdań

- pisząc z pamięci popełnia bardzo dużo błędów
Zadowalająco

Wiadomości:

- niezbyt dokładnie zna pisownię wielką literą

- nie zawsze dostrzega kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

- często nie dostrzega i nie wiąże informacji zawartych w obrazach w logiczną całość

- na ogół zna zasadę zmiękczania spółgłosek
Umiejętności:

- czasami myli się dokonując analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej

- czyta wyrazy, zdania oraz teksty stosując metodę sylabową lub głoskową

- częściowo rozumie przeczytany krótszy tekst

- wypowiada się na temat obrazków lub historyjek w formie nieuporządkowanej

- na stawiane pytania odpowiada prostymi zdaniami, posługując się ubogim słownictwem

- na ogół poprawnie wyodrębnia w mowie zdania, a w zdaniach wyrazy

- z trudnością odszukuje i odczytuje zdanie w tekście zgodnie z warunkami podanymi przez nauczyciela

- recytuje fragmenty wiersza z pamięci

- czasami myli rodzaje zdań

- czasami myli się dzieląc proste wyrazy na głoski, litery i sylaby, czasami popełnia błędy przy różnicowaniu spółgłosek i samogłosek

- popełnia pomyłki w czasie układania zadania z rozsypanki wyrazowej, zapisuje je po poprawnie

- przy przepisywaniu popełnia liczne błędy

- pisząc z pamięci często popełnia błędy
Pozytywnie

Wiadomości:

- na ogół wie, że imiona i nazwiska piszemy wielką literą, a zdanie rozpoczyna się z wielkiej litery

- z reguły dostrzega kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

- z reguły dostrzega i wiąże informacje zawarte w obrazach w logiczną całość

- zna zasadę zmiękczania spółgłosek, ale czasami popełnia błędy w objaśnianiu tej zasady
Umiejętności:

- dokonując analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej popełnia nieliczne błędy

- czyta poprawnie i płynnie wcześniej przygotowane teksty

- częściowo rozumie przeczytany dłuższy tekst

- potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową stosując proste zdania

- na stawiane pytania wypowiada się prostymi zdaniami

- w wyodrębnianiu w mowie zdań, a w zdaniach wyrazów wykazuje niewielkie trudności

- potrafi odszukać i odczytać zdanie w tekście zgodnie z warunkami podanymi przez nauczyciela

- podczas recytacji wiersza popełnia nieliczne błędy

- na ogół poprawnie rozróżnia rodzaje zdań

- na ogół potrafi dzielić wyrazy na sylaby i dokonać syntezy sylabowej wyrazów, w różnicowani samogłosek i spółgłosek czasami popełnia błędy

- z reguły samodzielnie układa zadania z rozsypanki wyrazowej i je zapisuje

- porządkuje i przepisuje zdania popełniając nieliczne błędy

- potrafi rozwiązywać rebusy

- pisze z pamięci popełniając drobne błędy


Bardzo dobrze

Wiadomości:

- wie, że imiona i nazwiska piszemy wielką literą

- wie, że zdanie rozpoczyna się z wielkiej litery

- dostrzega kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej i opowiada ją

- zna zasadę zmiękczania spółgłosek

- dostrzega i wiąże informacje zawarte w obrazach w logiczną całość

- rozumie wieloznaczność pojęć
Umiejętności:

- bezbłędnie dokonuje analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej

- teksty z podręcznika czyta płynnie, poprawnie, z właściwą intonacją

- czyta ze zrozumieniem teksty z podręcznika, potrafi ułożyć odpowiedzi na pytania na podstawie czytanego tekstu, czyta poprawnie teksty z podziałem na role

- opowiada historyjkę obrazkową uwzględniając kolejność zdarzeń

- wypowiada się rozwiniętymi zdaniami na określony temat, układa proste zdania o wykonywanej czynności, układa pytania do ilustracji

- potrafi zestawić wysłuchany fragment tekstu z ilustracją w podręczniku,- wyodrębnia w mowie zdania, a w zdaniach wyrazy

- potrafi odszukać i odczytać fragment tekstu zgodnie z warunkami podanymi przez nauczyciela

- bezbłędnie recytuje wiersz z pamięci

- poprawnie określa rodzaj zdania

- dzieli wyrazy na głoski, litery i sylaby, rozróżnia samogłoski i spółgłoski

- układa zadania z rozsypanki wyrazowej i je zapisuje, udziela pisemnych odpowiedzi na zadane pytania

- porządkuje i bezbłędnie zapisuje zdania, udziela pisemnych odpowiedzi na zadane pytania i bezbłędnie je zapisuje

- poprawnie pisze z pamięciWspaniale

Wiadomości:

- zna i rozumie zasady pisowni wyrazów wielką literą

- znakomicie zna zasadę zmiękczenia spółgłosek

- dostrzega kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

- doskonale zna zasadę zmiękczania spółgłosek

- zna drogę znaczka od nadawcy do adresata


Umiejętności:

- sprawnie i bezbłędnie dokonuje analizy wzrokowo- słuchowej

- wszystkie teksty czyta płynnie, poprawnie, z właściwą intonacją

- czyta ze zrozumieniem dowolny teksty, czyta płynnie teksty z podziałem na role, potrafi ułożyć odpowiedzi na pytania na podstawie czytanego tekstu

- potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową uwzględniając kolejność zdarzeń i stosując bogate słownictwo

- wypowiada się rozwiniętymi zdaniami na każdy temat, układa pytania na podstawie odpowiedzi

- sprawnie wyodrębnia w mowie zdania, a w zdaniach wyrazy

- sprawnie odszukuje i odczytuje fragment tekstu zgodnie z warunkami podanymi przez nauczyciela

- pięknie recytuje wiersz z pamięci

- sprawnie i bezbłędnie rozróżnia rodzaje zdań

- sprawnie i bezbłędnie dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, sprawnie i bezbłędnie potrafi wyróżnić samogłoski i spółgłoski

- układa zadania z rozsypanki wyrazowej i bezbłędnie je zapisuje

- sprawnie porządkuje i bezbłędnie zapisuje zdania, udziela pisemnych odpowiedzi na zadane pytania i bezbłędnie je zapisuje

- pisze bezbłędnie z pamięci


Edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Edukacja polonistyczna

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości:

- nie zna pojęć: rzeczownik i czasownik

- nie zna i nie stosuje zasad ortograficznych

- nie zna skrótów


Umiejętności:

- ma duże trudności w dokonywaniu analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej wyrazów

- czyta z pomocą nauczyciela myląc lub przestawiając litery

- nie rozumie tekstu czytanego przez nauczyciela

- nie wyróżnia w tekście bohaterów, nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytania nauczyciela

- jeżeli wypowiada się, to najczęściej jednym wyrazem

- omawiając obrazki historyjki popełnia błędy gramatyczne i stylistyczne

- pisze litery, ale nie zawsze zwraca uwagę na ich połączenia, ma problemy z utrzymaniem w liniaturze

- ma duże trudności przy dzieleniu wyrazów na głoski, litery i sylaby, nie rozróżnia samogłosek i spółgłosek

- ma problem z rozróżnianiem rodzajów zdań

- nie potrafi rozpoznać czasowniki w zdaniu

- w przepisywanym tekście, popełnia liczne błędy ortograficzne

- pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi sprawia ogromne trudności

- popełnia bardzo dużo błędów pisząc z pamięci i ze słuchu
Słabo

Wiadomości:

- myli pojęcia: rzeczownik i czasownik

- zna niektóre zasady ortograficzne

- z pomocą nauczyciela rozpoznaje skróty


Umiejętności:

- często myli się dokonując analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów

- czyta poprawnie proste, krótkie wyrazy

- częściowo rozumie przeczytany tekst z pomocą nauczyciela

- potrafi wyodrębnić bohaterów, ale nie zawsze potrafi udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania nauczyciela

- podejmuje próby wypowiadania się pełnym prostym zdaniem

- omawiając obrazki lub historyjki, wylicza tylko pewne elementy

- myli podobne litery, nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenia liter w wyrazach, próbuje prawidłowo rozmieszczać wyrazy w liniaturze, ale nie zawsze rozdziela wyrazy w zdaniach

- dzieli wyrazy na głoski, litery i sylaby, ale tylko przy pomocy nauczyciela, próbuje różnicować spółgłoski i samogłoski

- przy pomocy nauczyciela rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

- rozpoznawanie czasowników w zdaniu sprawia duże trudności

- przepisuje ułożony tekst, popełniając dość często błędy ortograficzne, ma problemy w stosowaniu zasad ortograficznych w przepisywaniu i z pamięci z komentarzem

- pisząc z pamięci popełnia dużo błędów, ma problemy z zastosowaniem zasad ortograficznych w przepisywaniu i z pamięci z komentarzem

- popełnia bardzo dużo błędów przy pisaniu wyrazów ze spółgłoskami miękkimi

- przy pisaniu ze słuchu popełnia: 3-5 błędów ortograficznych, 2-3 interpunkcyjne


Zadowalająco

Wiadomości:

- zna pojęcia: rzeczownik i czasownik, ale czasami je myli

- zna większość zasad ortograficznych

- zna słabo skróty stosowane na lekcjach


Umiejętności:

- czasami myli się dokonując analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów

- czyta wyrazy, zdania oraz teksty drukowane stosując metodę sylabową lub głoskową, czyta poprawnie dłuższe wyrazy

- częściowo rozumie przeczytany krótszy tekst

- potrafi wyodrębnić bohaterów i odpowiada na pytania dotyczące tekstu

- wypowiada się prostym zdaniem

- wypowiada się na temat obrazków lub historyjek obrazkowych w formie nieuporządkowanej

- odtwarza kształt liter, lecz nie zawsze prawidłowo łączy je w wyrazach

- czasami myli się dzieląc proste wyrazy na głoski, litery i sylaby, popełnia błędy przy różnicowaniu spółgłosek i samogłosek

- czasami myli rodzaje zadań

- czasami ma problemy z rozpoznaniem czasowników w zdaniu

- przy przepisywaniu zdarzają się jeszcze błędy

- pisząc z pamięci czasami popełnia błędy, na ogół stosuje zasady ortograficzne w przepisywaniu i z pamięci z komentarzem

- popełnia liczne błędy przy pisaniu wyrazów ze spółgłoskami miękkimi

- przy pisaniu ze słuchu popełnia: 3 błędy ortograficzne, 2 interpunkcyjne


Pozytywnie

Wiadomości:

- zna pojęcia: rzeczownik i czasownik

- zna dość dobrze zasady ortograficzne, zna zasady pisowni wielką literą

- zna dość dobrze skróty stosowane na lekcjach


Umiejętności:

- zazwyczaj prawidłowo dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów

- czyta poprawnie i płynnie wcześniej przygotowane krótkie teksty, czyta poprawnie i płynnie z podziałem na role, chętnie czyta książki i czasopisma dla dzieci

- częściowo rozumie przeczytany dłuższy tekst

- potrafi wyodrębnić bohaterów i wydarzenia

- wypowiadając się w podejmuje próbę formułowania zdań rozwiniętych

- opowiada treści obrazków stosując dłuższe zdania

- poprawnie pisze litery, zwracając uwagę na kształt i ich połączenia w wyrazach, pisząc utrzymuje się w liniaturze

- dzieli proste wyrazy na głoski, litery i sylaby, rozróżnia samogłoski i spółgłoski

- w zasadzie nie ma problemów w rozróżnianiu rodzajów zdań

- bezbłędnie rozpoznaje czasowniki w tekście


  • przy przepisywaniu tekstu, czasami zdarzają się nieliczne błędy

- zdarzają się nieliczne błędy przy pisaniu z pamięci, stara się zastosować poznane zasady ortograficzne w przepisywaniu i z pamięci z komentarzem

- nieliczne błędy zdarzają się przy pisaniu wyrazów ze spółgłoskami miękkimi

- przy pisaniu ze słuchu popełnia: 2 błędy ortograficzne, 2 interpunkcyjne, opanował pisownię większości wyrazów przewidzianych dla kl. I


Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna bardzo dobrze pojęcia: rzeczownik i czasownik

- bardzo dobrze zna i rozumie zasady ortograficzne

- zna bardzo dobrze skróty stosowane na lekcjach


Umiejętności:

- bezbłędnie dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów

- czyta poprawnie, płynnie, wyraziście i biegle rozmaite teksty

- w pełni rozumie przeczytany tekst

- potrafi wyodrębnić bohaterów, kolejne wydarzenia

- wypowiada się zdaniami rozwiniętymi poprawnie pod względem gramatycznym i stylistycznym, samodzielnie stawia pytania i odpowiedzi na temat ilustracji i tekstów, dostrzega związki przyczynowo – skutkowe

- potrafi samodzielnie opowiedzieć wysłuchany tekst, używając zdań rozwiniętych

- poprawnie pisze wyrazy w liniaturze i właściwie rozmieszcza tekst na stronie zeszytu

- samodzielnie i poprawnie dzieli wyrazy na głoski, litery, sylaby, bezbłędnie rozróżnia samogłoski i spółgłoski

- rozróżnia rodzaje zdań

- wyróżnia czasowniki w tekście i określa ich liczbę, - rozpoznaje w tekście rzeczowniki jako wyrazy oznaczające nazwy ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy

- aktywnie uczestniczy w redagowaniu wielozdaniowych wypowiedzi: listów, życzeń

- bezbłędnie pisze wyrazy ze spółgłoskami miękkimi

- z pamięci pisze bezbłędnie, stosuje zasady ortograficzne w przepisywaniu i z pamięci z komentarzem

- przy pisaniu ze słuchu popełnia: 1 błąd ortograficzny, 1 interpunkcyjny


Wspaniale

Wiadomości:

- doskonale zna pojęcie rzeczownika i czasownika

- doskonale zna i rozumie zasady pisowni wyrazów z: ż, rz, h, ó, zasady pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi, zasady pisowni wyrazów wielką literą
Umiejętności:

- sprawnie i bezbłędnie dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów

- bezbłędnie czyta wszystkie teksty bez przygotowania

- rozumie cicho czyta teksty i potrafi go opowiedzieć w formie wielozdaniowej

- wyróżnia głównego bohatera i postacie drugoplanowe

- w wypowiedzi potrafi wyrazić swój emocjonalny stosunek do omawianego zagadnienia, stosując bogate słownictwo

- pisze bardzo kształtnie i estetycznie

- doskonale przeprowadza podział wyrazów na głoski, litery, sylaby, sprawnie i bezbłędnie rozróżnia samogłoski i spółgłoski

- sprawnie i bezbłędnie rozróżnia rodzaje zdań

- sprawnie i bezbłędnie wyróżnia czasowniki i rzeczowniki w tekście

- pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu

- zapisuje ułożone teksty bez błędu
Edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Edukacja muzyczna


Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna