Język Polski – klasa IV


Załącznik nr 9 Informatyka- klasa VPobieranie 2.37 Mb.
Strona17/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   50

Załącznik nr 9

Informatyka- klasa V


Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca


Wiadomości:

 • zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem i regulamin pracowni

 • zna prawa użytkownika komputera

 • wymienia zastosowania komputera w najbliższym otoczeniu

 • rozróżnia podstawowe elementy zestawu komputerowego

 • zna nazewnictwo podstawowych elementów składowych okna

- zna rodzaje pamięci komputera z pomocą nauczyciela potrafi wymienić typy pamięci komputera

 • nazywa części zestawu komputerowego

- przy pomocy nauczyciela objaśnia funkcje klawiszy aplikacji kalkulator w postaci standardowej


Umiejętności:

 • loguje się do systemu i uruchamia program z ikony na pulpicie

 • otwiera i zapisuje plik według wskazówek nauczyciela

 • zakłada folder, porusza się po strukturze folderów

 • usuwa folder lub plik z pomocą nauczyciela

- wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem aplikacji Kalkulator (dodawanie, mnożenie, odejmowanie, dzielenie)

 • wypełnia kolorem gotowe elementy w edytorze grafiki

 • rysuje proste elementy graficzne (korzysta z narzędzi odręcznego rysowania)
Dostateczna

Wiadomości:

 • omawia zasady bezpiecznej pracy z komputerem

 • omawia prawa użytkownika komputera

 • wskazuje na korzyści wynikające z zastosowania komputera

- omawia przeznaczenie podstawowych elementów zestawu komputerowego

 • wymienia szczegółowe elementy okna programu

 • potrafi wymienić typy pamięci komputera

 • wymienia urządzenia wejścia i wyjścia

 • zna podstawowe klawisze aplikacji Kalkulator

 • wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki

 • zna podstawowe narzędzia edytora grafiki


Umiejętności:

 • uruchamia programy z paska START

 • wyszukuje zapisane pliki na dysku we wskazanym folderze

- wykonuje podstawowe operacje na plikach i folderach (tworzy strukturę folderów, zapisuje pliki w domyślnym folderze )

 • kopiuje i usuwa pliki foldery

 • oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych

- korzysta z podstawowych narzędzi edytora grafiki np. linia, prostokąt, elipsa, gumka
Dobra

Wiadomości:

- omawia organizację stanowisk pracy z komputerem w różnych miejscach w szkole • wyjaśnia pojęcia: piractwo komputerowe, licencja, prawo autorskie

- omawia w jaki sposób wykorzystywane są komputery w różnych dziedzinach życia

 • określa rodzaje pamięci i ich funkcje

 • omawia rolę urządzeń wejścia i wyjścia

 • omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna programu

 • objaśnia funkcje klawiszy aplikacji Kalkulator

 • objaśnia przeznaczenie narzędzi edytora grafiki


Umiejętności:

 • uruchamia programy za pomocą ikony Mój komputer

 • dokonuje poprawek w pracy i zapisuje zmiany na dysku

- tworzy strukturę folderów według potrzeb, zmienia nazwę folderów i plików

 • opróżnia kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki, foldery

- wykorzystuje Kalkulator do rozwiązywania prostych zadań tekstowych
Bardzo dobra

Wiadomości:

- omawia organizację stanowisk pracy z komputerem w różnych miejscach • wyjaśnia pojęcia: programy demo, freeware

- wskazuje na zastosowanie techniki w innych urządzeniach niż omawiane na zajęciach

 • zna budowę jednostki centralnej (przód jednostki centralnej)

- zna pojęcia: plik, katalog, aplikacja, skrót, zna zadania systemu operacyjnego

 • omawia wykorzystanie klawiatury w obsłudze Kalkulatora

 • rozpoznaje pliki graficzne na podstawie rozszerzeń


Umiejętności:

 • tworzy skrót do programu

- dokonuje poprawek w pracy i zapisuje zmiany na dysku ze zmianą lokalizacji lub tworzy folder podczas zapisu

 • kopiuje i usuwa pliki optymalna metodą

 • wykonuje złożone operacje z wykorzystaniem pamięci Kalkulatora

tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego, uwzględnia proporcję i kompozycję


Celująca

Wiadomości:

- dokonuje oceny stanowisk pracy z komputerem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy • wyjaśnia pojęcia: public domain, shareware

- prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer

 • omawia przeznaczenie elementów wewnętrznych komputera

- wyjaśnia pojęcie „rozszerzenie nazwy pliku” i wymienia rozszerzenia nazw charakterystycznych dla programów i plików, omawia zadania systemu operacyjnego

- omawia różnice między postacią standardową a profesjonalną postacią aplikacji Kalkulator • wskazuje podobieństwa i różnice w pracy w różnych programach graficznych


Umiejętności:

- wyszukuje dowolny plik lub folder za pomocą funkcji Znajdź, prawidłowo reaguje na pojawiające się w programie komunikaty

- tworzy nową wersję pliku na dysku za pomocą polecenia Zapisz jako ze zmianą lokalizacji i nazwy pliku


- tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego, zwracając uwagę na perspektywę, estetykę i walory artystyczne tworzonego obrazu, tworzy tapety na pulpicie z własnych prac lub zrzutów ekranu

Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna