Język Polski – klasa IVPobieranie 2.37 Mb.
Strona16/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   50


Plastyka – klasa IV

Wymagania na ocenę rocznąOcena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna działy sztuki; plastyka, sztuki widowiskowe, muzyka, literatura piękna

- zna pojęcia; kropka, kreska, kontur, sztuka prehistoryczna, prehistoria, grafika, frotaż, akcent kolorystyczny, faktura, kontrast, symetria

- przykłady zabytków architektury Mezopotamii

- zna barwy podstawowe

- zna najbardziej znane zabytki architektury egipskiej

- podaje kilka przykładów dzieł sztuki egipskiej

- zna podział barw na ciepłe i zimne

- zna typy architektury greckiej (sakralna i świecka) i ich przykłady

- zna typy budowli użyteczności publicznej w starożytnym Rzymie

- zna budowle powstałe w epoce średniowiecza

- zna pojęcia; frotaż, akcent kolorystyczny, faktura, kontrast, symetria

- znajduje w swoim otoczeniu kształty, których kontury łatwo określić

Umiejętności:

- odnajduje w naturze przedmioty podobne do kropki i kreski

- potrafi stworzyć pracę (obrys dłoni), posługując się konturem

- wykonuje w grupie makietę Świątyni Słońca w Stonehenge, wykorzystując materiały naturalne

- wykonuje odbitkę z dłoni pokrytej farbą, z odbitki komponuje zaproszenie

- wyjaśnia, które części dłoni zostawiły ślad Ina papierze i dlaczego tak się stało

- techniką przecierki wykonuje odbitki chropowatych powierzchni

- uzyskuje z barw podstawowych barwy pochodne

- ilustruje wydarzenie fantastyczne, używając wybranej gamy kolorystycznej

- znajduje w swoim otoczeniu kształty, których kontury łatwo określić

- wskazuje na ilustracji w podręczniku akcent kolorystyczny

- potrafi przerysować schemat świątyni greckiej

- wykonuje pracę techniką kolażu

- wymienia miejsca, w których można oglądać dzieła sztukiDostateczna

Wiadomości:

- zna dziedziny sztuk plastycznych

- zna typy kresek i opowiada, czym się charakteryzują

- zna najważniejsze wiadomości o Biskupinie

- zna pojęcie ceramika, matryca

- zna proces tworzenia dzieła graficznego

- zna tematy przedstawień prehistorycznych malowideł naskalnych

- zna pojęcia: frotaż, ziggurat, sfinks, sarkofag, Kolosy Memnona,, tonacja

- zna pojęcie gama kolorystyczna, rozumie, co oznacza, że jest ona szeroka lub wąska

- zna najpopularniejsze zabytki rzeźby Mezopotamii

- zna podstawowe informacje na temat piramid egipskich

- zna podstawowe informacje na temat starożytnej Grecji, Rzymu, epoki średniowiecza

- zna pojęcie okres klasyczny

- zna przykłady rzeźby greckiej

- zna nazwę glinianych naczyń, na których zachowało się malarstwo greckie

- zna wygląd świątyni rzymskiej i opisuje ją

- zna pojęcie kompozycja symetryczna

- zna tematykę rzeźby średniowiecznej

- zna pojęcia: średniowiecze, sztuka romańska, sztuka gotycka, zamek, ratusz, kościół

- zna typy średniowiecznej architektury sakralnej i świeckiejUmiejętności:

- wykonuje pracę na dowolny temat i nadaje jej tytuł

- wskazuje źródła wiedzy o sztuce prehistorii

- sporządza notatkę w formie osi czasu

- wykonuje bardzo prostą grafikę metodą druku wypukłego

- stosuje technikę druku wypukłego w kompozycji kartki pocztowej

- wykonuje prostą pracę techniką frotażu

- wyjaśnia, na czym polega proces otrzymywania barw pochodnych z podstawowych

- stosuje w pracy plastycznej barwy czyste

- wskazuje na ilustracjach w podręczniku gamy barw ciepłych lub zimnych

- odczytuje znaczenie symboli występujących w schemacie świątyni i kolumn greckich

- wyjaśnia swoimi słowami termin kompozycja

- wykonuje makietę Koloseum

- wskazuje przykłady symetrii w naturzeDobra

Wiadomości:

- zna znaczenie sztuki prehistorycznej jako źródła poznania przeszłości

- zna wiadomości na temat najsłynniejszego kamiennego kręgu z epoki neolitu

- zna podstawowe techniki graficzne

- zna pojęcie druk wypukły, wklęsły, płaski, barwy czyste, podstawowe i pochodne

- zna znaczenie symboli występujących w schemacie

- zna różnorodne narzędzia rysownicze i opisuje efekt, jakie pozostawiają

- zna zabytki sztuki prehistorycznej, wie gdzie je odnaleziono

- zna podstawowe informacje na temat Mezopotamii

- zna najsłynniejsze płaskorzeźby mezopotamskie

- zna cechy rzeźby i płaskorzeźby Mezopotamii

- zna porządki architektoniczne w sztuce greckiej

- zna zabytki architektury greckiej

- zna dwa sposoby zdobienia waz greckich

- zna zabytki sztuki rzymskiej

- zna przeznaczenie bazyliki rzymskiej, term i akweduktów

- zna pojęcia; portal, tympanom, ołtarz, płaskorzeźba

- zna rodzaje malarstwa średniowiecznegoUmiejętności:

- różnicuje rodzaj rysowanych kropek i kresek

- uzyskuje różne rodzaje kresek stosując różne narzędzia

- wykonuje rysunek konturowy zwierzęcia, w którym nawiązuje do cech malarstwa paleolitu

- wymienia materiały, z których wykonuje się matryce graficzne, oraz sposoby tworzenia grafik w zależności od używanego materiału

- omawia swoją pracę, przedstawiając kolejność wykonywanych czynności

- wskazuje w pracach kolegów najciekawsze akcenty kolorystyczne

- różnicuje rodzaj rysowanych kropek i kresek

- uzyskuje różne rodzaje kresek stosując różne narzędzia

- wykonuje rysunek konturowy zwierzęcia, w którym nawiązuje do cech malarstwa paleolitu

- wymienia materiały, z których wykonuje się matryce graficzne, oraz sposoby tworzenia grafik w zależności od używanego materiału

- omawia swoją pracę, przedstawiając kolejność wykonywanych czynności

- wskazuje w pracach kolegów najciekawsze akcenty kolorystyczne

- wykonuje projekt wazy greckiej zdobionej kolorem czarnym i czerwonym

- odróżnia rzeźbę grecką od rzymskiej

- omawia cechy rzymskiego malarstwa

- wskazuje na fotografii łuki i sklepienia

- opisuje i narysować okno gotyckie i romańskie

- opisuje kościół romański na podstawie Kolegiaty w Tumie

- wymienia i krótko opisuje dwa najsłynniejsze zabytki sztuki rzeźbiarskiej znajdujące się w Polsce

- wymienia instytucje upowszechniające sztukę


Bardzo dobra

Wiadomości:

- sposoby pozyskiwania farb w czasach prehistorycznych

- wymienia techniki druku wypukłego

- zna różnice w porządkach architektury greckiej

- zna najważniejsze tematy przedstawień rzeźbiarskich starożytnej Grecji

- wymienia rodzaje kontrastów w przyrodzie i w malarstwie

- zna zasadę równowagi w kompozycji jako uporządkowanie plam różniących się wielkością i ciężarem

- zna funkcję łuku jako nowego rozwiązania konstrukcyjnego

- zna elementy kościoła romańskiego

- zna zasadę konstrukcji kościoła romańskiego

- zna pojęcia; filar, żebro, sklepienie filarowo- żebrowe, rozeta, witraż

- omawia różnice pomiędzy kościołem romańskim i gotyckim

- wymienia osiągnięcia architektury gotyku

- zna związek rzeźby średniowiecza z kościołem

- omawia cechy rzeźby romańskiej i gotyckiej,

- zna cechy malarstwa średniowiecznegoUmiejętności:

- wyjaśnia, co to znaczy, że kropka i kreska są umownymi znakami służącymi do przekazywania rozmaitych informacji

- stosuje odmienne rodzaje kresek, by przedstawić zróżnicowane kształty i pojęcia

- różnicuje linie w zależności od zamierzonego efektu

- dostrzega środki wyrazu plastycznego w fotografiach dzieł prehistorycznych

- twórczo uczestniczy w pracy grupy

- wymienia techniki druku wypukłego

- wykonuje z plasteliny model zigguratu

- omawia krótko rzeźbę i architekturę Mezopotamii

- wykonuje makietę wybranej budowli egipskiej

- dostrzega związki sztuki egipskiej z religią,

- różnicuje odcienie barw

- określa ciężar barw ciepłych i zimnych

- przedstawia ciekawą koncepcję rzeźby wzorowanej na średniowiecznejCelująca

Wiadomości:

- zna funkcję instytucji upowszechniających sztukę

- wyjaśnia pojęcia; twórca i odbiorca sztuki

- zna dominującą funkcję sztuki prehistorycznej

- zna środki wyrazu stosowane przez artystów prehistorycznych

- wymienia różnice i podobieństwa druku wypukłego i wklęsłego

- zna nazwy państw, które istnieją dziś na terenach starożytnej Mezopotamii

- zna dominującą funkcję sztuki

- zna zasady, według których budowano świątynie, i wymienia elementy wchodzące w skład kompleksów sakralnych

- zna rolę akcentu kolorystycznego w dziele malarskim

- zna różnicę pomiędzy oddziaływaniem gam wąskich i szerokim

- zna znaczenie sztuki Greckiej dla epok późniejszych i całego kontynentuUmiejętności:

- opisuje rodzaje kresek, których użył w swojej pracy, i uzasadnić swój wybór

- uzasadnia wybór narzędzi, którymi wykonał pracę

- w sposób twórczy wymyśla i ilustruje wydarzenia fantastyczne

- ciekawie i oryginalnie wykonuje przestrzenny model zigguratu

- opisuje cechy reliefów Mezopotamii, które stanowią o ich artyzmie

- przedstawia twórczą interpretację tematu

- wyjaśnia jak osiągnięta została równowaga w konkretnym dziele sztuki

- efektywnie prezentuje zdobytą wiedzę

- wypowiada się na temat związków kultury polskiej z innymi kręgami kulturowymi

- uzasadnia dobór techniki do tematu

- prezentuje w pracy plastycznej bogactwo tonów i odcieni

- porównuje cechy architektury romańskiej i gotyckiejPlastyka – klasa V

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna najsilniejsze kontrasty barwne

- rozumie, że świat jest trójwymiarowy, a przedstawienia malarskie – dwuwymiarowe

- ma świadomość istnienia różnych sposobów prezentowania przestrzeni w historii malarstwa

- wie, że im dalej od patrzącego znajduje się obserwowany przedmiot, tym bardziej jest „zbłękitniony” przez warstwę powietrza

- zna podstawowe informacje na temat epoki odrodzenia

- określa tematykę malarstwa odrodzenia

- wymienia poznane dzieła malarstwa i rzeźby baroku oraz nazwiska ich autorów

- wie, kim był Rembrandt
Umiejętności:

- obserwuje zjawisko powidoku i omówić swoje wrażenia

- miesza w równych proporcjach barwy, uzyskując efekt dopełnienia do szarości

- wykonuje dwa rodzaje kompozycji-statyczną i dynamiczną – z gotowych elementów

- stara się operować światłocieniem

- rysuje budowlę barokową
Dostateczna

Wiadomości:

- wie, że cieniowanie służy ukazaniu na obrazie trójwymiarowości przedmiotu

- zna pojęcie perspektywa linearna

- zna typy budowli renesansowych

- omawia cechy portretu renesansowego

- wie, kim był Leonardo

- zna rodzaje budowli barokowych

- wymienia poznane przykłady architektury baroku


Umiejętności:

- przełamuje barwy w parach tak, aby uzyskać stopniowe przejście jednej barwy w drugą

- stosuje kontrasty barwne w pracy plastycznej

- tworzy bardzo prostą kompozycję zamkniętą

- znajduje punkt zbiegu linii i wyznaczyć linię horyzontu

- próbuje dobrać barwy tak, by stworzyć kolejno wrażenie przybliżania i oddalania się przestrzeni w obrazie korzystając z pomocy nauczyciela

- szkicuje prosty projekt willi, starając się zawrzeć w nim elementy architektury renesansu

- tworzy w wybranej technice portret wzorowany na renesansowym

- opisuje fasadę budowli barokowej na podstawie ilustracji w podręczniku i zeszycie ćwiczeń

- rysuje wybrany prosty fragment budowli barokowej

- próbuje stworzyć krajobraz zatytułowany Niczym niezmącony spokój lub Wielkie poruszenie


Dobra

Wiadomości:

- zna pojęcia; barwy czyste i złamane

- określa, jaki nastrój wprowadzają do obrazu barwy złamane

- zna pojęcie kontrastu

- wie, że barwy wzajemnie dopełniające się to barwy najsilniej kontrastujące ze sobą

- zna pojęcia: kompozycja zamknięta i otwarta

- wyjaśnia, czym jest modelunek światłocieniowy

- wymienia poznane przykłady architektury odrodzenia i nazwiska ich autorów

- zna najwybitniejsze dzieła Leonarda

- wyjaśnia, jakie tematy lepiej oddać statycznym, a jakie dynamicznym układem

- zna pojęcie waloru

Umiejętności:

- stosuje kontrast barwny w projekcie dziecięcej zabawki lub ubioru sportowego

- tworzy kompozycję zamkniętą

- w stworzonej kompozycji za pomocą ramki wyodrębnia fragment, który będzie kompozycją otwartą

- cieniuje kontur przedmiotu, zwracają c uwagę na padające światło

- potrafi częściowo dokończyć rysunek, zachowując zasady perspektywy centralnej i bocznej

- próbuje dobrać barwy tak, by stworzyć kolejno wrażenie przybliżania i oddalania się przestrzeni w obrazie

- szkicuje projekt willi, starając się zawrzeć w nim elementy architektury renesansu

- tworzy w technice kolażu portret wzorowany na renesansowym wykorzystując elementy wycięte z gazet i wykonane samodzielnie

- stosuje odpowiednią kompozycję do samodzielnego stworzenia krajobrazu zatytułowanego Niczym niezmącony spokój lub Wielkie poruszenie
Bardzo dobra

Wiadomości:

- wyjaśnia pochodzenie terminu barwy złamane i barwy dopełniające

- swoimi słowami wyjaśnia zjawisko powidoku

- omawia rodzaje kompozycji i analizuje ich budowę i elementy

- wyjaśnia pojęcia; układ rzędowy, kompozycja pasowa, układ kulisowy

- wie, kiedy odkryto perspektywę linearną

- wie, że ukazując przestrzeń artysta malarz zazwyczaj łączy perspektywę linearną z powietrzną i malarską

- wymienia najsłynniejszych malarzy i architektów odrodzenia

- wie, kim był Michał Anioł, zna jego najwybitniejsze dzieła

- zauważa nowatorstwo formy i treści sztuki renesansu w stosunku do obrazów średniowiecza

- opowiada o życiu i twórczości Leonarda

- omawia cechy sztuki odrodzenia

- wie, że stopniowanie waloru służy uzyskaniu wrażenia trójwymiarowości w obrazie

Umiejętności:

- stosuje kontrast barwny w starannie wykonanym projekcie dziecięcej zabawki lub ubioru sportowego

- pomysłowo i starannie tworzy kompozycję zamkniętą

- w stworzonej kompozycji za pomocą ramki wyodrębnić fragment, który będzie kompozycją otwartą

- starannie cieniuje kontur przedmiotu, zwracając uwagę na właściwy kierunek padania światła

- potrafi samodzielnie i starannie dokończyć rysunek, zachowując zasady perspektywy centralnej i bocznej

- starannie dobrać barwy tak, by stworzyć kolejno wrażenie przybliżania i oddalania się przestrzeni w obrazie

- bardzo starannie szkicuje projekt willi, starając się zawrzeć w nim elementy architektury renesansu

- starannie tworzy w technice kolażu portret wzorowany na renesansowym, wykorzystując elementy wycięte z gazet i wykonane samodzielnie

- stosuje odpowiednią kompozycję do stworzenia krajobrazu zatytułowanego Niczym niezmącony spokój lub Wielkie poruszenie, praca jest wykonana starannie
Celująca

Wiadomości:

- zna przykłady zjawisk o charakterze złudzeń wzrokowych

- wyjaśnia, dlaczego artyści malarze stosują barwy złamane i jaki efekt osiągają przy ich pomocy

- wie, czemu służy zastosowanie kompozycji zamkniętej lub otwartej we wskazanych reprodukcjach z podręcznika

- potrafi w przybliżeniu określić, kiedy stosowano poszczególne sposoby ukazywania przestrzeni

- syntetycznie omawia podobieństwa i różnice w poznanych układach perspektywicznych

- wyjaśnia pojęcie humanizm i wskazuje konkretne przykłady oddziaływania tego prądu na sztukę

- w poznanych dziełach Michała Anioła dostrzega indywidualizację postaci, harmonijny układ ciał, proporcje

- wypowiada się na temat związków kultury polskiej z innymi kręgami kulturowymi

- wyjaśnia oddziaływanie kompozycji na nastrój dzieła

- wie, jaka jest rola światła w naszym postrzeganiu przedmiotów i ich barw
Umiejętności:

- stosuje kontrast barwny w oryginalnym projekcie dziecięcej zabawki lub ubioru sportowego, stosując poznane środki wyrazu artystycznego i techniki plastyczne

- tworzy oryginalną kompozycję zamkniętą za pomocą poznanych środków wyrazu

- w stworzonej kompozycji za pomocą ramki wyodrębnia fragment, który będzie kompozycją otwartą

- z dużą wrażliwością i wyczuciem cieniuje kontur przedmiotu, zwracając uwagę na kierunek padania światła

- potrafi samodzielnie i bardzo starannie dokończyć rysunek, zachowując zasady perspektywy centralnej i bocznej, stosuje odpowiednie grubości linii

- starannie i oryginalnie szkicuje projekt willi, starając się zawrzeć w nim elementy architektury renesansu

- tworzy w technice kolażu oryginalny i pomysłowy portret wzorowany na renesansowym, wykorzystując elementy wycięte z gazet i wykonane samodzielnie

- stosuje odpowiednią kompozycję do stworzenia krajobrazu zatytułowanego Niczym niezmącony spokój i Wielkie poruszenie, praca jest pomysłowa, oryginalna i bardzo starannie wykonana
Plastyka – klasa V

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- wie, czym był klasycyzm i kiedy panował w sztuce

- wie, że malarstwo było w okresie romantyzmu najpopularniejszą dziedziną sztuk plastycznych

- wie, kim był Piotr Michałowski

- wie, że realizm to sposób przedstawiania rzeczywistości w sztuce, a także kierunek w dziejach sztuki

- wymienia tematy obrazów realistycznych

- wie, co oznacza pojęcie impresjonizm i od czego pochodzi

- wie, od czego pochodzi termin kubizm

- zna nazwisko najwybitniejszego przedstawiciela kubizmu

- opisuje obraz surrealistyczny

- wie, czym zajmuje się architektura

- zna dwa rodzaje znaków – proste i złożone

- wie, co to jest logo

- wie, czym jest rzeźba i płaskorzeźba

- zna materiały, w których rzeźbią artyści i narzędzia, jakimi się posługują

Umiejętności:

- projektuje pałac przypominający budowlę klasycystyczną, wzorując się na ilustracjach zamieszczonych w podręczniku

- rysuje dynamiczną scenę ukazującą sztorm

- wykonuje kompozycję niezawierającą tematu – w stylu abstrakcyjnym

- wykonuje rysunek przedstawiający ludzi pracujących

- wykonuje pracę małymi punktami o jasnych czystych barwach przedstawiającą prosty pejzaż

- wykonuje rysunek przedstawiający postać z brył geometrycznych

- tworzy rzeźbę z plasteliny przedstawiającą mieszkańca z innej planety

- przedstawia bardzo prosty znak plastyczny


Dostateczna

Wiadomości:

- zna tematykę dzieł romantycznych

- wie, że artyści angażowali się w życie społeczne

- wie, w jaki sposób malowali i jakich barw używali realiści

- opisuje sposób malowania impresjonistów

- zna podstawowe informacje na temat kubizmu

- zna dwa sposoby kładzenia plam w abstrakcjonizmie: geometryczny i swobodny

- zna główne cechy malarstwa ekspresjonistycznego

- zna termin surrealizm

- wie, czym jest znak plastyczny i czemu służy

- podaje podstawowe treści przekazywane za pomocą znaków

- wie, że w plakacie występują znaki plastyczne

- rozumie, na czym polega znaczenie funkcjonalności w przedmiotach użytkowych

Umiejętności:

- rozwiązuje niektóre zadania z zeszytu ćwiczeń z pomocą podręcznika

- sporządza krótką notatkę z lekcji na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku

- rysuje prosty fragment budowli barokowej

- wzorując się na przykładach z podręcznika, projektuje bardzo prosty plafon – przedstawienie iluzjonistyczne wykorzystujące zasady perspektywy

- opisuje krótko fasadę kościoła barokowego

- wzorując się na ilustracjach zamieszczonych w podręczniku, projektuje prostą wersję pałacu klasycystycznego

- w dowolnej technice tworzy kompozycję dynamiczną charakterystyczną dla romantyzmu, scenkę z reportażu np. batalistyczną lub ukazującą sztorm

- starając się zachować cechy stylu realistycznego, przedstawia w prosty sposób ludzi pracujących

- wykonuje prosty pejzaż impresjonistyczny małymi plamkami barw czystych

- wykonuje prosty rysunek przedstawiający bryły sugerujące temat, np. pejzaż, portret, scenę rodzajową

- wykonuje prostą kompozycję niezawierającą tematu – w stylu abstrakcyjnym

- wykonuje portret w wybranej przez siebie prostej technice

- w wybranej technice przedstawia scenę nierzeczywistą, jak ze snu,

- tworzy prosty znak plastyczny


Dobra

Wiadomości:

- zna podaje podstawowe informacje na temat epoki baroku

- omawia cechy malarstwa i rzeźby baroku

- wymienia główne cechy stylu klasycystycznego

- omawia cechy budowli klasycystycznych

- wie, jakie odkrycie archeologiczne zwróciło uwagę artystów na świat starożytny

- podaje podstawowe informacje na temat epoki romantyzmu

- zna główne cechy malarstwa romantycznego

- potrafi opisać obraz kubistyczny

- wie, skąd pochodzi termin ekspresjonizm

- wyjaśnia, na czym polega zasada funkcjonalności w odniesieniu do konkretnego budynku

- wyjaśnia, czym jest plakat

- wypowiada się na temat roli plakatu w życiu codziennym

- wyjaśnia stwierdzenie, że rzeźba ma cztery wymiary

- wie, gdzie w okolicy, którą zamieszkuje można znaleźć przedmioty tworzone przez rzemieślników ludowych

- wie, na czym polega różnica między przedmiotem produkowanym masowo, a przedmiotem stworzonym przez artystę plastyka

- umie wymienić nazwiska kilku twórców sztuki nowoczesnej

- zna podstawowe informacje na temat ekspresjonizmu

- zna podstawowe informacje na temat malarstwa surrealistycznego
Umiejętności:

- rozwiązuje większość zadań z zeszytu ćwiczeń z pomocą podręcznika

- samodzielnie sporządza notatkę z lekcji na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku

- starannie rysuje wybrany fragment budowli barokowej

- wzorując się na przykładach z podręcznika, projektuje bardzo prosty plafon – przedstawienie iluzjonistyczne wykorzystujące zasady perspektywy

- opisuje fasadę kościoła barokowego

- wzorując się na ilustracjach zamieszczonych w podręczniku, projektuje starannie swoją wersję pałacu klasycystycznego

- w technice kolażu tworzy kompozycję dynamiczną charakterystyczną dla romantyzmu, scenkę z reportażu np. batalistyczną lub ukazującą sztorm

- starając się zachować cechy stylu realistycznego, przedstawia dość starannie temat pracy, trudu, zmęczenia

- w stylu impresjonistycznym (małymi plamkami barw czystych) wykonuje prostą pracę przedstawiającą słoneczny pejzaż

- wykonuje dość starannie rysunek przedstawiający bryły sugerujące temat, np. pejzaż, portret, scenę rodzajową

- wykonuje poprawnie kompozycję niezawierającą tematu – w stylu abstrakcyjnym

- wykonuje poprawnie portret w stylu ekspresjonistycznym

- w wybranej technice przedstawia prostą scenę nierzeczywistą, jak ze snu

- tworzy poprawnie znak plastyczny


Bardzo dobra

Wiadomości:

- omawia pojęcie dynamiki w odniesieniu do architektury barokowej

- omawia cechy architektury barokowej – sakralnej i świeckiej

- wie, z jakich krajów pochodzili najwybitniejsi malarze epoki baroku

- wymienia najbardziej znanych przedstawicieli impresjonizmu

- wyjaśnia, jak malarze impresjoniści utrwalali wrażenia wzrokowe

- podaje przykłady zastosowania zdobyczy abstrakcjonizmu w ubiorach, sprzętach, architekturze

- omawia zjawisko deformacji w dziele sztuki

- rozumie i określa pojęcia; nadawca, odbiorca

- wyjaśnia zależność pomiędzy formą i funkcja przedmiotu

- zna nowoczesne działania twórcze; happeningi, performance, instalacje, sztukę ziemi

- dyskutuje na temat wyboru techniki i środków wyrazuUmiejętności:

- rozwiązuje wszystkie zadania z zeszytu ćwiczeń bezbłędnie z pomocą podręcznika

- samodzielnie sporządzia wyczerpującą notatkę z lekcji na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku

- bardzo starannie rysuje wybrany fragment budowli barokowej

- wzorując się na przykładach z podręcznika, projektuje bardzo prosty plafon – przedstawienie iluzjonistyczne wykorzystujące zasady perspektywy

- dokładnie opisuje fasadę kościoła barokowego

- bardzo szczegółowo opisuje fasadę budowli barokowej

- wzorując się na ilustracjach zamieszczonych w podręczniku, projektuje bardzo starannie swoją wersję pałacu klasycystycznego

- w technice kolażu tworzy starannie kompozycję dynamiczną charakterystyczną dla romantyzmu, scenkę z reportażu np. batalistyczną lub ukazującą sztorm

- starając się zachować cechy stylu realistycznego, przedstawia starannie temat pracy, trudu, zmęczenia

- w stylu impresjonistycznym (małymi plamkami barw czystych) wykonuje poprawnie pracę przedstawiającą słoneczny pejzaż

- wykonuje ciekawie i starannie rysunek przedstawiający bryły sugerujące temat, np. pejzaż, portret, scenę rodzajową

- wykonuje ciekawą kompozycję niezawierającą tematu – w stylu abstrakcyjnym

- wykonuje ciekawie i starannie portret w stylu ekspresjonistycznym

- w wybranej technice przedstawia poprawnie i starannie scenę nierzeczywistą, jak ze snu

- tworzy złożony znak graficzny przekazujący treść Uwaga! Bawiące się dzieci
Celująca

Wiadomości:

- dostrzega różnorodne konteksty (biblijne, mitologiczne, rodzajowe) w dziełach baroku

- zna poglądy filozoficzne myślicieli oświecenia i rozumie ich wpływ na sztukę

- omawia rozwój architektury użyteczności publicznej: teatrów, kościołów, pałaców, banków, urzędów)

- porównuje cechy malarstwa barokowego i klasycystycznego,

- wskazuje dominujące funkcje sztuki romantyzmu: pełne emocji i ekspresji przedstawienie tematyki współczesnej

- dostrzega „ publicystyczny „ charakter malarstwa realistycznego i kojarzy go z działalnością mediów

- wyjaśnia, czym – przy braku tematu – przemawia do nas dzieło malarskie

- podaje różnice i podobieństwa pomiędzy rzeźbą pełną, płaskorzeźbą i formą przestrzenną

- wyraża własną opinię na temat roli sztuki współczesnej w życiu ludziUmiejętności:

- samodzielnie rozwiązuje wszystkie zadania z zeszytu ćwiczeń

- sporządza interesującą notatkę z lekcji na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku oraz innych źródłach, wkleja ilustracje związane z tematem lekcji

- rysuje z artyzmem wybrany fragment budowli barokowej z dużą ilością detali architektonicznych

- szczegółowo opisuje fasady kilku budowli barokowych

- wzorując się na przykładach z podręcznika, projektuje bardzo prosty plafon – przedstawienie iluzjonistyczne wykorzystujące zasady perspektywy

- wzorując się na ilustracjach zamieszczonych w podręczniku, projektuje z artyzmem swoją wersję pałacu klasycystycznego

- w technice kolażu tworzy oryginalną i ciekawą kompozycję dynamiczną charakterystyczną dla romantyzmu- rozbudowaną narracyjnie scenkę z reportażu np. batalistyczną lub ukazującą sztorm

- starając się zachować cechy stylu realistycznego, przedstawia bardzo starannie i ciekawie narracyjnie temat pracy, trudu, zmęczenia

- w stylu impresjonistycznym (małymi plamkami barw czystych) wykonuje bardzo starannie, z artyzmem pracę przedstawiającą słoneczny pejzaż

- wykonuje bardzo ciekawie i starannie rysunek przedstawiający bryły sugerujące temat, np. pejzaż, portret, scenę rodzajową

- wykonuje bardzo ciekawą i oryginalną kompozycję niezawierającą tematu – w stylu abstrakcyjnym

- wykonuje oryginalny portret w stylu ekspresjonistycznym, twórczo dobiera środki wyrazu artystycznego

- w wybranej technice oryginalnie, twórczo i pomysłowo przedstawia scenę nierzeczywistą, jak ze snu

- tworzy bardzo starannie i pomysłowo złożony znak graficzny przekazujący treść Uwaga! Bawiące się dzieci


Załącznik nr 8Technika- klasa IV

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna kilka najważniejszych znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych i rowerzystów

- zna alarmowe numery telefonów

- zna główne części i podstawowe mechanizmy roweru mające wpływ na bezpieczną jazdę


Umiejętności:

- posługuje się podstawowymi narzędziami i przyrządami

- wykonuje proste operacje technologiczne związane z obróbką materiałów papierniczych

- wykonuje zadanie wytwórcze, ale robi to w sposób niedokładny i nieestetyczny

- organizuje swoje stanowisko pracy przy pomocy nauczyciela

- podaje przykładowy tekst dotyczący lokalizacji wypadku, liczby ofiar oraz miejsca wypadku

- wymienia czynności, które uczeń może wykonać w razie wypadku

- wykonuje opatrunek skaleczonej ręki

- dobiera odpowiedni środek opatrunkowy do rodzaju kontuzji


Dostateczna

Wiadomości:

- zna zagrożenia w ruchu drogowym dla rowerzysty i pieszego

- zna warunki, jakie musi spełnić, aby uzyskać kartę rowerową

- zna przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszego i rowerzysty

- zna obowiązkowe wyposażenie roweru i jego ogólną budowę

- przedstawia okoliczności zastosowania układu hamulcowego w rowerze


Umiejętności:

- wypełnia arkusz zaliczeń jako dokument – wniosek

- sprawdza działanie układu hamulcowego

- przechodzi przez ulicę w miejscach oznaczonych, nieoznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami

- omawia zasady poruszania się po jezdni z jednym chodnikiem

- wymienia przyczyny wypadków drogowych z udziałem pieszych

- wyjaśnia sposób poruszania się w terenie niezabudowanym

- samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności

- rozróżnia podstawowe materiały, które zastosował w swojej pracy

- wykonuje pracę wytwórczą w sposób niedokładny

- poprawnie posługuje się narzędziami i przyrządami

- wykonuje dokumentację techniczną z niewielkimi błędami

- prawidłowo wykonuje, jadąc na rowerze, podstawowe manewry na drodzeDobra

Wiadomości:

- zna zasadę działania przekładni łańcuchowej w rowerze

- zna symbole graficzne występujące na rysunku schematycznym

- zna prawa i obowiązki pieszego

- wymienia znaki o szczególnych kształtach i uzasadnia ich odmienność

- zna zagrożenia, które mogą spotkać rowerzystę w mieście i w terenie niezabudowanym


Umiejętności:

- dokonuje podziału i opisać wybrane znaki poziome

- samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne

- poprawnie eksploatuje urządzenia techniczne

- stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy

- wykorzystuje czas pracy zaplanowany przez nauczyciela

- systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację techniczną

- wykonuje pracę wytwórczą zgodnie z projektem i są one funkcjonalne

- wykorzystuje materiały dość ekonomicznie

- wykonuje pracę wytwórczą estetycznie z małymi uchybieniami

- odczytuje symbole graficzne na rysunku schematycznym


Bardzo dobra

Wiadomości:

- zna i przestrzega przepisów BHP i przeciwpożarowych

- zna wiadomości dotyczące BRD i uczestniczy w szkolnym konkursie przedmiotowym

- wymienia właściwości materiałów papierniczych wykorzystywanych do prac wytwórczychUmiejętności:

- uzasadnia, dlaczego powinien posiadać kartę rowerową, i wie, jak o nią dbać

- planuje swoją pracę

- samodzielnie rozwiązuje proste problemy techniczne –teoretyczne i praktyczne

- poprawnie dobiera materiały papiernicze do prac wytwórczych

- sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

- prawidłowo wykonuje proste operacje technologiczne, dobrze zorganizować swoją pracę

- przedstawia dokumentację, która jest systematyczna, poprawna i estetyczna

- wykonuje prace zgodnie z projektem, funkcjonalnie i estetycznie,

- ekonomicznie wykorzystuje materiałCelująca

Wiadomości:

- zna przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, prezentuje je na forum klasy

- zna wszystkie znaki drogowe dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów

- zna właściwości materiałów papierniczych wykorzystywanych do prac wytwórczych

- omawia zmiany w konstrukcji roweru, poczynając od bicykla po rower współczesny

- omawia korzyści dla zdrowia i środowiska wynikające z jazdy na rowerze,

- omawia zasadę działania mechanizmu przekładni łańcuchowej oraz instalacji elektrycznej w rowerzeUmiejętności:

- planuje swoją pracę

- korzysta z instrukcji obsługi roweru

- odczytuje symbole graficzne na schematach

- samodzielnie rozwiązuje trudne problemy techniczne –teoretyczne i praktyczne

- poprawnie dobiera materiały papiernicze do prac wytwórczych

- sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

- prawidłowo wykonuje proste operacje technologiczne

- bardzo dobrze organizuje swoją pracę

- przedstawia kompletną dokumentację, która jest systematyczna, poprawna i estetyczna

- wykonuje prace zgodnie z projektem, funkcjonalnie i estetycznie

- ekonomicznie wykorzystuje materiał

- stosuje poznaną wiedzę w praktyce, bezpiecznie porusza się pieszo i rowerem w ruchu drogowymTechnika- klasa IV

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna tylko niektóre podstawowe zagadnienia wymagane do uzyskania karty rowerowej

- zna zagrożenia podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie

- zna prawidłowy sposób zachowania się na przejściu dla pieszych

- zna hierarchię ważności znaków, sygnałów, poleceń
Umiejętności:

- posługuje się podstawowymi narzędziami i przyrządami

- wykonuje proste operacje technologiczne związane z obróbką materiałów papierniczych

- wykonuje zadanie wytwórcze, ale robi to w sposób niedokładny i nieestetyczny

- wymienia prawa i obowiązki pieszego

- wymienia obowiązkowe wyposażenie roweru

- demonstruje podstawowe manewry jako rowerzysta

- wykonuje podstawowe manewry

- poprawnie sygnalizuje zmianę pasa ruchu

- organizuje swoje stanowisko pracy przy pomocy nauczycielaDostateczna

Wiadomości:

- zna podstawowe wiadomości wymagane do uzyskania karty rowerowej, ale nie potrafi ich zastosować w praktyce

- zna przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszego i rowerzysty

- wymienia zasady przewożenia osób i bagażu na rowerze

- zna obowiązkowe wyposażenie roweru i jego ogólną budowę
Umiejętności:

- samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności

- rozróżnia podstawowe materiały, które zastosował w swojej pracy

- wykonuje pracę wytwórczą w sposób niedokładny

- poprawnie posługuje się narzędziami i przyrządami

- wykonać dokumentację techniczną z niewielkimi błędami

- dostosowuje prędkość jazdy do warunków drogowych

- sprawnie porusza się rowerem

- wyjaśnia znaczenie znaków i sygnałów na skrzyżowaniu

- określa pierwszeństwo przejazdu pojazdów na skrzyżowaniu

- prawidłowo wykonuje, jadąc na rowerze, podstawowe manewry na drodze


Dobra

Wiadomości:

- zna zasadę działania przekładni łańcuchowej w rowerze

- wymienia i uzasadnia zakazy stosowane wobec rowerzystów

- zna konsekwencje jazdy niesprawnym rowerem

- zna podstawowe manewry w ruchu drogowym

- zna symbole graficzne występujące na rysunku schematycznymUmiejętności:

- stosuje zdobyte wiadomości w praktyce

- samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne

- poprawnie eksploatuje urządzenia techniczne

- stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy

- wykorzystuje czas pracy zaplanowany przez nauczyciela

- systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację techniczną

- wykonuje prace wytwórcze zgodnie z projektem i są one funkcjonalne

- wykorzystuje materiały dość ekonomicznie

- wykonuje pracę wytwórczą estetycznie z małymi uchybieniami

- odczytuje symbole graficzne na rysunku schematycznym

- określa zasady przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych podporządkowanych, z sygnalizacją świetlną

- przewiduje sytuacje niebezpieczne


Bardzo dobra

Wiadomości:

- zna i przestrzega przepisów BHP i przeciwpożarowych

- zna wiadomości dotyczące BRD i uczestniczy w szkolnym konkursie przedmiotowym

- zna właściwości materiałów papierniczych wykorzystywanych do prac wytwórczychUmiejętności:

- planuje swoją pracę

- samodzielnie rozwiązuje proste problemy techniczne –teoretyczne i praktyczne

- poprawnie dobiera materiały papiernicze do prac wytwórczych

- sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

- prawidłowo wykonuje proste operacje technologiczne

- dobrze organizuje swoją pracę

- przedstawia dokumentację, która jest systematyczna, poprawna i estetyczna

- wykonuje prace zgodnie z projektem, funkcjonalnie i estetycznie

- ekonomicznie wykorzystuje materiał

- wyjaśnia konsekwencje jazdy niesprawnym rowerem

- wyjaśnia, na czym polegają poszczególne manewry

- przewiduje zagrożenia, które mogą wystąpić podczas wykonania manewrów

- omawia poszczególne rodzaje skrzyżowań drogowych,

- określa zasady przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych, podporządkowanych, z sygnalizacją świetlną oraz na rondzie

- przewiduje zachowania pieszych i innych uczestników ruchu drogowego

- uzasadnia potrzebę stosowania kasku ochronnego

- przewiduje sytuacje niebezpieczne

- stosuje zasadę ograniczonego zaufania


Celująca

Wiadomości:

- zna przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, prezentuje je na forum klasy

- zna wszystkie znaki drogowe dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów

- zna właściwości materiałów papierniczych wykorzystywanych do prac wytwórczych

Umiejętności:

- planuje swoją pracę

- samodzielnie rozwiązuje trudne problemy techniczne –teoretyczne i praktyczne

- poprawnie dobiera materiały papiernicze do prac wytwórczych

- sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

- prawidłowo wykonuje proste operacje technologiczne

- bardzo dobrze organizuje swoją pracę

- przedstawia kompletną dokumentację, która jest systematyczna, poprawna i estetyczna

- wykonuje prace zgodnie z projektem, funkcjonalnie i estetycznie

- ekonomicznie wykorzystuje materiał

- interpretuje prawa i obowiązki rowerzysty

- stosuje poznaną wiedzę w praktyce, bezpiecznie porusza się pieszo i rowerem w ruchu drogowym

Technika- klasa V

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna prawa i obowiązki wynikające z regulaminu pracowni technicznej

- zna przepisy BHP przestrzega ich

- zna zasady kulturalnego zachowania się w pojazdach i stosuje je

- wymienia wyroby z tworzyw sztucznych

- zna nazwy narzędzi do majsterkowania

- podaje przykłady normalizacji w życiu codziennym

- zna zasady rzutowania na trzy płaszczyzny

- wymienia środki transportu pasażerów

- wymienia środki opatrunkowe znajdujące się w apteczce pierwszej pomocy

- podaje różnicę między drzewem a drewnem
Umiejętności:

- odróżnia drewno od materiałów drewnopochodnych

- wymienia przedmioty wykonane z metalu znajdujące się w domu

- poprawnie nazwa narzędzia i przybory krawieckie

- stosuje odpowiednie narzędzia i przybory

- określa przeznaczenie zaprojektowanego przez siebie przedmiotu

- rysuje prosty przedmiot w rzutach


Dostateczna

Wiadomości:

- zna zasadę przechodzenia i przejeżdżania rowerem przez przejazd kolejowy

- zna sposób wsiadania i wysiadania z pojazdów

- wymienia surowce do wyrobu tkanin i dzianin

- wymienia tkaniny pochodzenia naturalnego i sztucznego

- wymienia najczęściej spotykane gatunki drewna i trzy rodzaje materiałów drewnopochodnych

- wymienia surowce do wyrobu tworzyw sztucznych

- zna zawody związane z produkcją odzieży

- zna korzyści ekonomiczne związane z wykorzystaniem surowców wtórnych

- omawia potrzebę segregacji śmieci

- zna znaczenie normalizacji
Umiejętności:

- dobiera odpowiedni środek opatrunkowy do rodzaju kontuzji

- rozpoznaje znaki drogowe dotyczące przejazdów kolejowych

- uzasadnia potrzebę zbierania złomu

- określa przeznaczenie poznanych narzędzi do majsterkowania

- stosuje odpowiednie linie rysunkowe oraz symbole w rysunku technicznym

- odróżnia rysunek wykonany w rzutach prostokątnych od rysunku schematycznego


Dobra

Wiadomości:

- wymienia najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów

- omawia wady i zalety drewna

- omawia potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi,

zasady wymiarowania

Umiejętności:

- wykonuje opatrunek skaleczonej ręki lub założyć chustę na przedramię

- podaje przykład odzieży wykonanej z tkaniny i dzianiny

- odczytuje informacje podane przez producenta na metkach materiałów włókienniczych

- odczytuje symbole i znaki na wyrobach z tworzyw sztucznych

- dobiera odpowiednie narzędzie do określonej operacji technologicznej

- stosuje odpowiednie linie rysunkowe oraz symbole

- określa potrzebę stosowania symboli rysunkowych oraz linii rysunkowych o różnej grubości i kształcie
Bardzo dobra

Wiadomości:

- zna podstawowe znaki BHP i przeciwpożarowe, które znajdują się w jego otoczeniu

- wymienia właściwości tkanin i dzianin pochodzenia naturalnego i sztucznego

- zna podział tworzyw sztucznych

- zna właściwości metali i zalety wyrobów metalowych

- omawia etapy szycia odzieży

- podaje przykłady działań ekologicznych

- wymienia rodzaje rzutów prostokątnychUmiejętności:

- przewiduje zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania na przystankach

- rozpoznaje przynajmniej dwa gatunki drewna i materiały drewnopochodne

- odczytuje znaki i symbole na wyrobach z tworzyw sztucznych,

- wzorowo organizuje stanowisko pracy

- proponuje sposoby zagospodarowania różnych odpadów materiałowych

- odczytuje prostą dokumentację techniczną

- opisuje zasadę rzutowania
Celująca

Wiadomości:

- zna przyczynę łączenia w tkaninach i dzianinach włókien pochodzenia naturalnego i sztucznego

- zna symbole tworzyw sztucznych

- zna skutki ekologiczne wynikające ze stosowania tworzyw sztucznychUmiejętności:

- rozpoznaje metale żelazne i nieżelazne

- wyjaśnia, na czym polega utylizacja i recykling

- planuje swoją pracę
Technika- klasa V

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna zawody związane z budownictwem

- zna podstawowe materiały budowlane

- wymienia urządzenia techniczne znajdujące się w jego otoczeniu

- wymienia stałe opłaty miesięczne w gospodarstwie domowym

- wymienia podstawowe sposoby przechowywania żywności


Umiejętności:

- odróżnia przekrój pionowy od poziomego

- rozpoznaje na przekrojach pomieszczenia, drzwi i okna

- dokonuje podziału pomieszczeń zgodnie z zasadą funkcjonalności

- odczytuje na etykietach produktów i wyrobach dane dotyczące terminów ważności oraz składników

- przygotowuje rower do wyjazdu
Dostateczna

Wiadomości:

- zna elementy konstrukcyjne budynku mieszkalnego

- wymienia instalacje znajdujące się w budynku mieszkalnym

- zna warunki dobrego przechowywania żywności

- zna podstawowe grupy składników pokarmowych

- wyjaśnia określenie „trudne warunki drogowe, atmosferyczne”


Umiejętności:

- stosuje odpowiednie narzędzia i przybory

- objaśnia symbole stosowane na przekroju w rysunku budowlanym

- odczytuje dane z liczników

- odczytuje projekty domów, mieszkań

- odczytuje dane techniczne znajdujące się na tabliczce znamionowej urządzenia

- dokonuje podstawowej konserwacji wybranych urządzeń

- zarządza swoim budżetem (kieszonkowym)

- wymienia i przewiduje zagrożenia podczas poruszania się w grupie

- dobiera odpowiedni ubiór, elementy odblaskowe
Dobra

Wiadomości:

- zna znaczenie elementów konstrukcyjnych stosowanych w budynkach

- zna zasadę użytkowania wybranych urządzeń domowych

- zna nazwy pomieszczeń oraz sprzęt do przechowywania żywności

- zna zakazy stosowane wobec kolumn pieszych

- wymienia zasady poruszania się rowerem w grupie i kolumnieUmiejętności:

- odczytuje instalacje zaznaczone na rysunkach oraz elementy instalacji elektrycznej znajdujące się na przekroju pionowym

- odczytuje na rysunku schematycznym urządzenia przynależne do danej instalacji

- projektuje sposób wykończenia wnętrza

- odczytuje dane zawarte na paragonach i fakturach

- planuje kupno produktów trwałych i na bieżący użytek

- układa dzienny i tygodniowy jadłospis dla całej rodziny


Bardzo dobra

Wiadomości:

- wymienia formy architektoniczne budynków mieszkalnych

- zna zasadę racjonalnego gospodarowania nośnikami energii

- zna zagrożenia wynikające z użytkowania niesprawnych instalacji

- podstawowe metody utrwalające i przedłużające trwałość produktów żywnościowych

- zna wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu

- zna zasady poruszania się grupy pieszych na chodniku oraz poza obszarem zabudowanym
Umiejętności:

- stosuje poznane zasady wymiarowania w rysunkach technicznych,

- opracowuje założenia projektowo-konstrukcyjne i technologiczne

- planuje wyposażenie wnętrza zgodnie z zasadami ergonomii

- planuje wydatki związane z wyżywieniem i inne

- przewiduje zagrożenia dla rowerzysty podczas jazdy

- rozumie potrzebę odpowiedniego oświetlenia i oznakowania kolumn


Celująca

Wiadomości:

- zna właściwości materiałów budowlanych

- zna wpływ środków konserwujących na jakość żywności

- zna potrzebę racjonalnego odżywiania i uzasadnia ją


Umiejętności:

- dobiera odpowiedni projekt pokoju dostosowany do swoich potrzeb

Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna