Język Polski – klasa IVPobieranie 2.37 Mb.
Strona12/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   50Przyroda- klasa V

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- podaje przykłady ruchu ciał

- nazywa urządzenia, w których budowie wykorzystano zasadę działania dźwigni

- podaje 1-2 przykłady wykorzystania dźwigni w życiu codziennym

- podaje 1-2 przykłady zastosowania poznanych maszyn prostych

- omawia podstawowe właściwości cieczy

- porównuje właściwości fizyczne cieczy i ciał stałych

- omawia właściwości gazów

- podaje przykłady pierwiastków

- wymienia właściwości metali

- podaje przykłady zastosowań wybranych metali

- określa właściwości wskazanych przez nauczyciela metali

- wyjaśnia, dlaczego gleba jest mieszaniną niejednorodną

- wymienia 2-3 przedmioty wykonane z mosiądzu, brązu

- wyjaśnia, od czego zależy żyzność gleb

- rozpoznaje typy lasów iglastych

- rozpoznaje drzewa iglaste

- wyjaśnia, dlaczego łodygi roślin wodnych są elastyczne i wytrzymałe na rozerwanie

- wymienia 2-3 cechy budowy rośliny będące wynikiem przystosowania do życia w wodzie

- nazywa strefy roślinności wodnej w jeziorze

- wymienia po 2-3 gatunki roślin występujące w każdej ze stref

- nazywa elementy komórki

- wymienia substancje niezbędne do wytwarzania pokarmu przez rośliny

- wymienia sposoby bezpłciowego rozmnażania glonów


Umiejętności:

- rozpoznaje na rysunkach, zdjęciach poznane maszyny proste

- podaje przykłady zjawisk związanych z działaniem siły przyciągania ziemskiego

- wskazuje w życiu codziennym przykłady oddziaływań sprężystych, magnetycznych i elektrostatycznych

- określa właściwości fizyczne wskazanych przez nauczyciela substancji

- odróżnia mieszaninę jednorodną od niejednorodnej (na podstawie obserwacji)

- rozdziela składniki 2-3 mieszanin niejednorodnych (groch-piasek, spinacze-siarka, trociny-piasek)

- wskazuje na mapie obszary występowania żyznych gleb

- opisuje las w najbliższej okolicy

- odczytuje z mapy nazwy kilku obszarów leśnych

- wyjaśnia, dlaczego korzystniejsze jest sadzenie lasów mieszanych (wielogatunkowych)

- rozpozna 3-4 szkodniki leśne

- określa typ lasu w najbliższej okolicy

- rozpoznaje drzewa iglaste i liściaste występujące w lesie

- wskazuje na mapie rzekę główną i dopływy

- odczytuje nazwy głównych rzek

- pokazuje na mapie rzekę, nad którą położona jest miejscowość, w której mieszka

- pokazuje na mapie największe jeziora

- wyjaśnia, dlaczego w wodzie występują mniejsze wahania temperatury niż w powietrzu

- odczytuje ze schematu temperaturę wody w jeziorze w poszczególnych porach roku

- obserwuje pod mikroskopem glon jednokomórkowy

- pokazuje na mapie ujście Odry i Wisły

- pokazuje na mapie Morze Bałtyckie

- odczytuje nazwy państw leżących nad Morzem Bałtyckim

- wskazuje na mapie rzeki wpadające do Morza Bałtyckiego

- odczytuje nazwy 3-4 największych rzek

- wyjaśnia, dlaczego najwięcej organizmów żywych występuje w wodach przybrzeżnych

- wyjaśnia, co nazywamy plechą

- rysuje schemat podziału komórki


Dostateczna

Wiadomości:

- określa właściwości mechaniczne 2-3 ciał

- podaje przykłady substancji dobrze i źle przewodzących ciepło

- podaje przykłady praktycznego wykorzystania ściśliwości i rozprężliwości gazów

- podaje przykłady z życia codziennego potwierdzające zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał

- omawia, jak można rozdzielić mieszaninę soli z wodą

- wyjaśnia, dlaczego powietrze jest przykładem mieszaniny jednorodnej

- omawia właściwości fizyczne powietrza

- podaje przykłady świadczące o istnieniu powietrza

- wyjaśnia, dlaczego powietrze jest niezbędne do oddychania i spalania

- podaje przykłady spalania

- określa cechy spalania

- wymienia sposoby zapobiegania korozji

- wymienia procesy życiowe, do których organizm wykorzystuje energię

- podaje przykłady pokarmów wysokoenergetycznych

- wyjaśnia, jaką rolę pełnią rośliny w regulacji ilości dwutlenku węgla w powietrzu

- rozpoznaje drzewa liściaste tworzące grądy

- wymienia czynniki niezbędne do życia roślin wodnych

- wskazuje źródła pochodzenia dwutlenku węgla zawartego w wodzie

- wskazuje różnice między środowiskiem lądowym a wodnym

- wyjaśnia termin: rośliny jednokomórkowe

- wymienia charakterystyczne cechy klimatu panującego nad morzem

- wymienia po 2 przykłady roli glonów w przyrodzie, medycynie, gospodarce człowieka

Umiejętności:

- wskazuje możliwości praktycznego wykorzystania właściwości przewodnictwa cieplnego

- wyjaśnia, dlaczego latem na jezdniach powstają koleiny

- podaje przykłady wykorzystania w praktyce rozszerzalności temperaturowej cieczy

- rysuje modele pierwiastków

- odróżnia na rysunkach (modelach) pierwiastki od związków chemicznych

- podaje przykłady niemetali będących ciałami stałymi i gazami

- rysuje model cząsteczki wody

- podaje dwa zastosowania dwutlenku węgla

- wymienia 3-4 związki chemiczne występujące w przyrodzie

- wykonuje doświadczenie zgodnie z instrukcją

- zapisuje obserwacje

- sporządza roztwór według instrukcji

- nazywa czynniki przyspieszające proces rozpuszczania

- hoduje kryształy soli

- wyjaśnia, jakie znaczenie dla istot żywych ma fakt, że w wodzie rozpuszczony jest tlen

- wskazuje Polskę na mapie Europy

- wymienia i wskazuje państwa graniczące z Polską

- nazywa województwo, powiat, gminę, w której mieszka

- nazywa siłę zewnętrzną, która wywarła największy wpływ na rzeźbę terenu Polski

- pokazuje na schemacie elementy krajobrazu polodowcowego

- wskazuje na mapie główne pasy ukształtowania powierzchni Polski

- odczytuje z mapy nazwy głównych krain geograficznych Polski

- odróżnia jeziora od stawów

- wskazuje na mapie obszary bagienne

- wskazuje na mapie Pojezierze Mazurskie

- odczytuje nazwy jezior

- odszukuje na mapie szlak opisany w podręczniku

- rysuje komórkę roślinną

- opisuje wybrzeże niskie i wysokie

- pokazuje na mapie mierzeję, jezioro przybrzeżne

- na podstawie ilustracji omawia rozmieszczenie glonów morskich

- rozpoznaje morszczyn pęcherzykowaty

- opisuje plechę morszczynu
Dobra

Wiadomości:

- objaśnia zasadę działania bloku

- opisuje budowę kołowrotu

- podaje przykłady zjawisk świadczących o współdziałaniu siły grawitacji z siłą tarcia

- wymienia, od czego zależą właściwości substancji

- wyjaśnia, jakie siły powodują powstawanie kropli deszczu

- nazywa siły, dzięki którym powstaje napięcie powierzchniowe

- podaje przykłady świadczące o tym, że gazy są złymi przewodnikami ciepła

- wyjaśnia, czym jest gęstość substancji

- podaje przykłady z życia świadczące o rozszerzalności temperaturowej gazów

- wyjaśnia, dlaczego pierwiastki nazywamy substancjami prostymi

- podaje przykłady związków chemicznych

- wyjaśnia, dlaczego związki chemiczne to substancje złożone

- wymienia, do czego niezbędne jest powietrze

- wyjaśnia różnice między utlenianiem a spalaniem

- wyjaśnia, dlaczego niektóre przedmioty pokrywają się rdzą

- poprawnie operuje pojęciami: rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona

- wymienia czynniki, które wpłynęły na zmniejszenie się obszarów leśnych

- wyjaśnia, dlaczego na obszarach uprzemysłowionych giną lasy

- wymienia typy jezior w Polsce

- charakteryzuje poszczególne typy jezior

- opisuje przebieg fotosyntezy

- opisuje budowę okrzemki

- omawia rolę Wisły w powstawaniu Żuław

- wyjaśnia, jak powstaje bryza

- opisuje rozmieszczenie glonów w morzu

- porównuje warunki życia w jeziorze i w morzu

- opisuje sposób rozmnażania poznanych glonów

- wymienia czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu się glonów

- charakteryzuje rolę glonów w przyrodzie i gospodarce człowieka


Umiejętności:

- rysuje schematycznie dźwignię dwustronną

- rysuje schematycznie dźwignię jednostronną

- porównuje zjawiska parowania i wrzenia

- wyjaśnia, dlaczego dwutlenek węgla jest używany do wypełniania gaśnic

- podaje inne niż w doświadczeniu przykłady mieszanin jednorodnych i niejednorodnych

- wskazuje pozytywne i negatywne aspekty faktu, że woda jest rozpuszczalnikiem

- wyjaśnia, co to jest podział administracyjny

- wskazuje na mapie województwa, powiaty

- opisuje poszczególne elementy krajobrazu polodowcowego

- wyjaśnia, dlaczego rzeźba powierzchni Polski ma charakter pasowy

- odczytuje na mapie nazwy i wysokości największych wzniesień

- charakteryzuje poszczególne rodzaje gleb

- charakteryzuje bór sosnowy

- wskazuje na mapie dorzecze, dział wodny

- pokazuje na mapie kanały

- opisuje bieg Wisły i Odry od źródeł do ujścia, posługując się poznaną terminologią

- charakteryzuje osobliwości przyrodnicze, które można spotkać podczas wędrówki po Pojezierzu Mazurskim

- wyjaśnia zasadność utworzenia obszarów chronionych na Pojezierzu Mazurskim

- wyjaśnia, od czego zależy ilość światła i głębokość, na jaką ono dociera

- określa źródła pochodzenia soli mineralnych, tlenu i dwutlenku węgla zawartych w wodzie

- analizuje rozkład temperatur w wodzie w poszczególnych porach roku

- charakteryzuje rodzaje liści występujących u roślin wodnych

- charakteryzuje sposoby rozmnażania roślin wodnych

- charakteryzuje warunki panujące w strefie przybrzeżnej

- rozpoznaje rośliny strefy przybrzeżnej

- charakteryzuje działalność fal na wybrzeżach niskim i wysokim

- wyjaśnia, dlaczego Morze Bałtyckie nazywane jest morzem śródziemnym

- porównuje północne i południowe wybrzeża Morza BałtyckiegoBardzo dobra

Wiadomości:

- omawia zasadę działania dźwigni dwustronnej i jednostronnej

- podaje przykłady zastosowania poznanych maszyn prostych we współczesnych urządzeniach technicznych

- omawia wpływ poznanych sił na ruch ciał

- wyjaśnia, kiedy powstaje menisk wklęsły, a kiedy wypukły

- wyjaśnia, dlaczego balony można wypełniać podgrzewanym powietrzem

- wyjaśnia, popierając przykładami, że woda może być przykładem mieszaniny jednorodnej i niejednorodnej

- wyjaśnia, dlaczego w praktyce częściej używa się stopów niż czystych metali

- wyjaśnia, wykorzystując informacje o właściwościach substancji, na czym polega odparowanie

- wymienia przykłady skutków korozji

- wyjaśnia, na czym polega utlenianie w komórkach

- uzasadnia, że gnicie jest przykładem utleniania

- podaje przykłady pozytywnego znaczenia procesów gnicia

- wyjaśnia, na czym polega krystalizacja

- wyjaśnia, dlaczego podwyższona temperatura przyspiesza rozpuszczanie

- wyjaśnia sposób zarządzania w województwach, powiatach, gminach

- wyjaśnia, dlaczego drzewa iglaste są mniej odporne na zanieczyszczenia

- określa, w jaki sposób człowiek oddziałuje na las w najbliższej okolicy

- wyjaśnia, w jakim celu powstały kanały

- wyjaśnia rolę komór powietrznych znajdujących się w liściach i łodygach

- klasyfikuje rośliny na: wynurzone, o liściach pływających, o liściach zanurzonych

- podaje przykłady ww. roślin

- wyjaśnia, dlaczego Morze Bałtyckie jest bardzo słabo zasolone

- charakteryzuje sposoby rozmnażania bezpłciowego glonów


Umiejętności:

- podaje przykłady substancji, których właściwości fizyczne zmieniają się wraz ze zmianą stanu skupienia

- porównuje ułożenie cząsteczek w ciałach bezpostaciowych i kryształach

- uzasadnia związek budowy cząsteczkowej gazów z ich właściwościami

- porównuje oddziaływania międzycząsteczkowe w ciałach stałych, cieczach i gazach

- rysuje modele podanych przez nauczyciela pierwiastków i związków chemicznych

- uwzględniając różne właściwości ciał tworzących mieszaninę jednorodną, proponuje sposób rozdzielenia jej składników

- wskazuje inne sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych

za pomocą rysunku schematycznego przedstawia ruch powietrza w pomieszczeniu

- wskazuje na mapie jeziora rynnowe

- charakteryzuje poszczególne pasy krajobrazowe

- porównuje runo borów sosnowych i świerkowych

- wskazuje związek między rodzajem gleby a typem lasu charakteryzuje grądy

- opisuje czarnoziemy i mady

- charakteryzuje lasy łęgowe

- charakteryzuje lasy bukowe

- na podstawie roślinności określa typ gleby

- wyjaśnia, dlaczego na obszarach wcześniejszych zlodowaceń występuje mniej jezior

- wyjaśnia związek przenikania światła z występowaniem roślin w jeziorze

- wyjaśnia, dlaczego woda w jeziorze nigdy nie zamarza

- wyjaśnia, dlaczego wiosną następuje mieszanie się wody w zbiorniku

- wyjaśnia związek między tworzeniem się lodu na powierzchni jeziora a trwaniem w nim życia

- dowodzi, że sposób rozmnażania jest jedną z cech będących przystosowaniem do środowiska

- charakteryzuje rolę poszczególnych organelli komórkowych

- porównuje budowę glonu z budową komórki roślinnej

- dowodzi, że glony są roślinami

- wyjaśnia, dlaczego wybrzeże wysokie się cofa

- opisuje rolę prądów morskich w powstawaniu mierzei i jezior przybrzeżnych

- wyjaśnia związek między rozmieszczeniem glonów morskich a przenikaniem światła

- wyjaśnia, jaką rolę mogą odegrać glony w likwidacji problemu głodu
Celująca

Wiadomości:

- wyjaśnia, od czego zależy przewodnictwo cieplne substancji

- objaśnia związek rozszerzalności temperaturowej ciał z ich budową cząsteczkową

- opisuje związek zasolenia wód z występowaniem roślinności

- wyjaśnia, dlaczego bryza w nocy wieje od lądu ku morzu, a w dzień odwrotnie

Umiejętności:

- porównuje budowę dźwigni dwustronnej i jednostronnej

- porównuje przewodnictwo cieplne cieczy i ciał stałych

- wyjaśnia, dlaczego woda ma anomalną rozszerzalność temperaturową

- porównuje wybrane właściwości pierwiastków i związku chemicznego, który z nich powstał

- projektuje doświadczenie potwierdzające, że woda rzeczna jest mieszaniną niejednorodną

- dowodzi, że nie wszystkie roztwory wodne są przyjazne dla środowiskaPobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna