Język Polski – klasa IVPobieranie 2.37 Mb.
Strona11/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   50


Przyroda- klasa IV

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

 • wymienia podstawowe czynności życiowe człowieka

 • nazywa podstawowe narządy człowieka

 • nazywa układy człowieka

 • określa rolę układu pokarmowego, oddechowego, ruchu

 • wymieni skutki nadmiernego obciążenia jednej kończyny

 • wymieni przykładowe formy wypoczynku

 • wymienia podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas gier i zabaw

 • wyjaśnia, jak postąpić w przypadku podejrzenia złamania lub zwichnięcia kończyny

 • określa, kogo należy zawiadomić w razie wypadku

 • dzieli pokarmy na pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 • nazywa substancje, które są dostarczane organizmowi z pożywieniem

 • wskazuje pokarmy bogate w witaminy

 • wyjaśnia, dlaczego należy spożywać pokarmy świeżo przygotowane

 • wyjaśnia, dlaczego powietrze należy wdychać nosem

 • opisuje drogę wdychanego powietrza

 • nazywa męskie i żeńskie narządy rozrodcze

 • nazywa komórki rozrodcze męską i żeńską

 • wyjaśnia, dlaczego należy dbać o higienę narządów rozrodczych

 • wyjaśnia, dlaczego do powstania nowego życia potrzebni są kobieta i mężczyzna

 • nazywa organ, w którym rozwija się zapłodniona komórka jajowa

 • wyjaśnia pojęcie: ciąża

 • nazywa etapy po narodzeniu

 • wymienia niebezpieczeństwa, na jakie narażony jest młody człowiek podczas kontaktów z nieodpowiedzialnymi rówieśnikami lub osobami uzależnionymi i innymi

 • wymieni objawy chorób zakaźnych

 • wyjaśnia, jakie czynniki sprzyjają zakażeniu

 • wymienia drogi szerzenia się chorób zakaźnych

 • wymienia przyczyny chorób współczesnego człowieka

 • wymienia przyczyny chorób nowotworowych

 • wyjaśnia, jak należy postępować w stosunku do osób niepełnosprawnych

 • wymienia najprostsze choroby zakaźne

 • wyjaśnia, dlaczego nie należy lekceważyć grypy

 • scharakteryzuje objawy anginy

 • wymienia czynniki ułatwiające kształtowanie odporności

 • wyjaśnia, na czym polega higieniczny tryb życia

 • wyjaśnia, dlaczego nałogi są szkodliwe

 • wskaże 3–4 przyczyny zanieczyszczeń środowiska

 • wyjaśnia, dlaczego nie można niszczyć zieleni

 • wyjaśnia, dlaczego należy ograniczyć kupowanie towarów w opakowaniach jednorazowych

 • uzasadnia, dlaczego las należy pozostawić w czystości

 • wymienia przyczyny wypadków w domu i w najbliższym otoczeniu

 • wymienia podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w domu i na podwórku

 • wymienia osoby, które należy zawiadomić w razie wypadku


Umiejętności:

- nazywa narządy tworzące układ pokarmowy

- wskaże główne elementy szkieletu

- zaprezentuje prawidłową postawę stojącą i siedzącą

- zakłada opatrunek

- odczyta z opakowań skład produktów spożywczych

- odczyta termin przydatności produktu do spożycia

- przygotuje prosty posiłek, np. surówkę, przestrzegając zasad higieny

- nakryje estetycznie stół do posiłku

- poprawnie zachowuje się w czasie spożywania posiłku

- dokonuje pomiarów objętości klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu

- wykona plakat ostrzegający przed sięganiem po używki

- wskaże różnice w budowie sylwetki kobiety i mężczyzny

- wskaże różnice w stroju, zainteresowaniach i sprawności kobiety i mężczyzny

- zna i stosuje podstawowe zasady higieny, jakich należy przestrzegać w okresie dojrzewania

- posortuje odpady według informacji na pojemnikach na śmieci

- prawidłowo przechodzi przez jezdnię


Dostateczna

Wiadomości:

- określa rolę szkieletu

- wymienia układy warunkujące ruch organizmu

- nazywa rodzaje urazów

- wyjaśnia, dlaczego nie można jeść ciągle tych samych pokarmów

- wyjaśnia, dlaczego spożywanie zbyt dużej ilości cukrów jest szkodliwe

- wyjaśnia, dlaczego ważne jest dokładne żucie pokarmu

- wyjaśnia, w jaki sposób organizm wykorzystuje pokarm

- wskazuje sytuacje, w których wzrasta zapotrzebowanie człowieka na tlen

- wymienia przykłady zawodów, które wymagają dużego wysiłku fizycznego

- wymienia podstawową funkcję układu nerwowego

- nazywa zasadnicze narządy budujące układ nerwowy

- wyjaśnia, w jaki sposób można usprawnić pracę układu nerwowego

- nazywa substancje zaliczone do używek

- poda przykłady społecznych skutków alkoholizmu

- wymienia podstawowe zasady uregulowanego i higienicznego trybu życia

- wymienia zmiany świadczące o rozpoczęciu się okresu dojrzewania

- wyjaśnia, dlaczego niektórzy dojrzewają wcześniej, a inni później

- wymienia zmiany w zachowaniu zachodzące w okresie dojrzewania

- podaje przykłady z życia codziennego pozytywnej roli mikroorganizmów

- wskazuje przykłady produktów spożywczych otrzymanych w wyniku pozytywnej działalności mikroorganizmów

- wymienia przyczyny zatruć pokarmowych

- wskazuje przykłady wpływu mikroorganizmów na psucie się żywności

- wymienia sposoby zabezpieczania produktów spożywczych przed psuciem się

- wymienia zasady zapobiegania chorobom odzwierzęcym

- wymienia przyczyny chorób pasożytniczych

- wskazuje ogólne zasady zapobiegania chorobom pasożytniczym

- wymienia nazwy innych niż owsiki pasożytów człowieka

- wymienia reguły postępowania, które uchronią człowieka przed zarażeniem się pasożytami (własny grzebień, wywóz nieczystości, mycie owoców i warzyw itp.)

- podaje przykłady (wymieni) źródeł zanieczyszczeń wód, gleb, atmosfery

- określa, jakie skutki dla człowieka ma zanieczyszczenie gleby

- podaje przykłady odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody

- wskazuje przykład zaśmiecania środowiska

- wyjaśnia, jakiego typu śmieci są najgroźniejsze dla środowiska

- wskazuje, jak należy postępować, aby zmniejszyć ilość śmieci

- określa, jakie czynniki stanowią zagrożenie dla środowiska, w którym mieszka


Umiejętności:

- na podstawie analizy diagramu wymienia składniki, z których zbudowane jest ciało człowieka

- wyjaśnia, kiedy odczuwamy pragnienie, a kiedy głód

- pokazuje na modelu (lub na sobie) położenie poszczególnych narządów

- pokazuje na schematach położenie narządów rozrodczych

- zaplanuje różne formy wypoczynku

- wskazuje zmiany w zainteresowaniach związane z okresem dojrzewania

- wskazuje miejsca w najbliższej okolicy, w których można odpocząć

- wskazuje 3 sposoby ratowania środowiska

- wskazuje na mapie położenie najbliższych parków (rezerwatów)

- nazywa najbliższy rezerwat, park krajobrazowy, park narodowy


Dobra

Wiadomości:

- wskazuje powiązania między różnymi czynnościami życiowymi w organizmie

- wyjaśnia, dlaczego organizm człowieka należy postrzegać (traktować) jako całość

- określa rolę układu kostnego i mięśniowego w wykonywaniu ruchów

- wyjaśnia, na czym polega wypoczynek czynny i bierny

- wymienia (nazywa) objawy skręceń

- nazywa objawy złamań

- wyjaśnia, w jakim celu się odżywiamy

- wyjaśnia rolę białek w organizmie

- wyjaśnia, dlaczego zima i wiosna to okres częstych przeziębień

- opisuje procesy zachodzące w jamie ustnej

- objaśnia, co się dzieje z pokarmem po zakończeniu trawienia

- wymienia podstawowe zasady żywienia

- wyjaśnia, dlaczego należy kupować produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych

- wyjaśnia cel wymiany gazowej

- na przykładzie pracy mięśni wyjaśni rolę układu nerwowego

- wyjaśnia wpływ używek na funkcjonowanie organizmu

- wyróżnia zewnętrzne i wewnętrzne narządy rozrodcze żeńskie

- wskazuje narządy, w których powstają żeńskie i męskie komórki rozrodcze

- wyjaśnia, na czym polega proces zapłodnienia

- wyjaśnia, dlaczego planowanie zajęć jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

- wyjaśnia przyczyny trądziku młodzieńczego

- wyjaśnia, na czym polega koleżeństwo, przyjaźń

- wyjaśnia, jakie choroby nazywamy zakaźnymi

- nazwa drobnoustroje wywołujące choroby zakaźne

- scharakteryzuje wygląd i usposobienie osoby dotkniętej choroba Downa

- wymienia zasady postępowania w przypadku zachorowania na anginę

- wyjaśnia pojęcie: profilaktyka

- wyjaśnia rolę szczepień ochronnych w kształtowaniu odporności

- wymienia objawy towarzyszące zatruciom

- wymienia przykładowe choroby odzwierzęce

- wyjaśnia pojęcie: pasożyt

- wymienia objawy owsicy

- podzieli pasożyty na wewnętrzne i zewnętrzne i poda ich przykłady

- wyjaśnia, dlaczego wzrasta ilość odpadów

- wyjaśnia, co to są odpady stałe

- wymienia nazwy kilku parków narodowych

- określa sposób zachowania się w parkach narodowych


Umiejętności:

- zaplanuje rozkład dnia

- wyjaśnia, dlaczego należy ćwiczyć systematycznie na lekcjach wychowania fizycznego

- porównuje składniki ciała ze składnikami pożywienia

- zaplanuje, jakie pokarmy dostarczą organizmowi ucznia kl. IV niezbędnych składników pokarmowych

- zapisuje schemat przedstawiający spalanie pokarmu

- rysuje komórki rozrodcze

- opracuje własny rozkład dnia

- odszuka na opakowaniach produktów spożywczych zapis mówiący o obecności mikroorganizmów


Bardzo dobra

Wiadomości:

- podaje przykłady mięśni pracujących niezależnie od woli człowieka

- wyjaśnia, na czym polega zależna i niezależna od woli człowieka praca mięśni

- wyjaśnia, dlaczego należy unieruchomić kończynę w wypadku podejrzenia złamania lub zwichnięcia

- opisuje skutki niedoboru witamin

- wyjaśnia, dlaczego pokarmy bogate w witaminy należy spożywać na surowo

- uzasadnia, dlaczego należy spożywać urozmaicony pokarm

- wymienia skutki niewłaściwego odżywiania się

- wyjaśnia, dlaczego należy ograniczyć spożywanie chipsów, hamburgerów

- określa rolę krwi w procesie wymiany gazowej

- analizuje mechanizm wdechu i wydechu

- wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystywana jest energia uzyskana ze spalenia pokarmu

- wyjaśnia, jaki związek zachodzi między odżywianiem i oddychaniem

- wyjaśnia związek zainteresowań z rolą w rodzinie kobiety i mężczyzny

- wyjaśnia związek rozwoju muskulatury ze sprawnością

- wymienia kobiece i męskie cechy charakteru

- określa funkcje poszczególnych narządów układu rozrodczego

- wyjaśnia wpływ trybu życia matki na rozwijający się płód

- wskazuje, jakie zmiany w psychice pojawiają się w okresie dojrzewania

- wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność

- wyjaśnia, jakie problemy może pomóc rozwiązać rodzic, pielęgniarka, lekarz, pedagog

- wyjaśnia, w jakich sytuacjach zapadamy na choroby zakaźne

- wskazuje różnice między nowotworem złośliwym i łagodnym

- wyjaśnia pojęcia: choroba wrodzona, alergia

- wymienia zasady postępowania w przypadku zachorowania na chorobę zakaźną

- scharakteryzuje świnkę, odrę, różyczkę

- wskazuje różnice między odpornością wrodzoną a nabytą

- wyjaśnia, czym się różni szczepionka od surowicy

- opisuje zachowanie zwierząt chorych na wściekliznę

- wskazuje sytuacje i miejsca, w których może dojść do zarażenia się pasożytami

- wymienia cechy przystosowujące pasożyty do ich trybu życia (na przykładzie tasiemca)

- scharakteryzuje źródła zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby

- wyjaśnia, jak powstają kwaśne deszcze
Umiejętności:

- wyjaśnia, dlaczego powinny zostać zapewnione właściwe warunki do pracy umysłowej

- zaplanuje jadłospis na 2 dni

- wskazuje przykłady zadań, obowiązków, w których młody człowiek wykazuje się odpowiedzialnością

- zaplanuje i przeprowadzi doświadczenie, na którego podstawie określi zanieczyszczenie powietrza w różnych punktach (ulica, park, las, balkon)

- wskazuje położenie na mapie kilku parków narodowych
Celująca

Wiadomości:

- uzasadnia, dlaczego wegetarianizm jest niewskazany w okresie dojrzewania

- wyjaśnia, do czego organizm zużywa energię zawartą w pokarmach

- wskazuje miejsca, w których pokarm ulega przekształceniu chemicznemu

- wyjaśnia, jaka rolę pełni układ nerwowy w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu

- wskazuje pozytywne znaczenie mikroorganizmów w przemyśle

- wyjaśnia konieczność objęcia hodowanych zwierząt opieką weterynaryjną

- wyjaśnia, na czym polega proces samooczyszczania się

- wskazuje skutki dla środowiska tworzenia dzikich wysypisk

- wyjaśnia związek czystości środowiska ze stanem zdrowia mieszkańców


Umiejętności:

- porównuje zużycie tlenu w trakcie wykonywania różnych czynności

- zaplanuje ćwiczenia usprawniające pracę mózgu

- przygotuje dane na temat skutków sięgania po używki

- wskaże przykłady świadczące o tym, że przyroda sama potrafi unieszkodliwić część zanieczyszczeń

- dowiedzie, że zatrucie jednego składnika środowiska powoduje zniszczenie pozostałych

- przewidzi skutki nadmiernego zaśmiecania środowiska

- wskaże działania, które mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska

- zaplanuje program oszczędnościowy dla domu

- przyporządkuje nazwy parków do ich symboli

Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna