Język Polski – klasa IVPobieranie 2.37 Mb.
Strona10/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   50

Układ współrzędnych

Dopuszczający

Wiadomości:

- zna pojęcie układu współrzędnych na płaszczyźnieUmiejętności:

- potrafi narysować prostokątny układ współrzędnych

- odczytać współrzędne punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych

- zaznaczyć punkty o danych współrzędnych wyrażonych liczbami całkowitymiDostateczny

Wiadomości:

- zna numery poszczególnych ćwiartek układu współrzędnychUmiejętności:

- wskazuje, do której ćwiartki należy punkt, gdy dane są jego współrzędne

- zaznacza w układzie punkty o danych współrzędnych wyrażonych liczbami wymiernymi

- podaje długość odcinka w układzie współrzędnych (równoległego do osi)

- określa współrzędne punktów leżących na osiach układu

- rysuje w układzie współrzędnych figury o podanych współrzędnych wierzchołkówDobry

Wiadomości:

- zna nazwy osi i nazwy poszczególnych współrzędnychUmiejętności:

- oblicza długości łamanych narysowanych w układzie współrzędnych

- oblicza pola trójkątów i czworokątów narysowanych w układzie współrzędnych


Bardzo dobry

Umiejętności:

- rozwiązuje zadania związane z długością odcinków i polami figur w układzie współrzędnych

- rysuje osie układu mając zaznaczony punkt o danych współrzędnych

- wyznacza współrzędne brakujących punktów, np. wierzchołka czworokątaCelujący

Umiejętności:

- oblicza pola figur złożonych z trójkątów i czworokątów;

- zaznacza w układzie współrzędnych zbiory punktów spełniających określone warunki

- określa za pomocą równań i nierówności warunki, jakie spełniają współrzędne danych figur


Załącznik nr 5Przyroda- klasa IV

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- wyjaśnia, co nazywamy przyrodą

- wymienia elementy przyrody nieożywionej

- wymienia elementy przyrody ożywionej

- nazywa składniki środowiska

- wymienia cechy dobrego przyrodnika

- wymienia przyrządy i pomoce służące przyrodnikowi, takie jak: lupa, lornetka, mikroskop, luneta

- wymienia ogólne cechy obserwowanych obiektów

- nazywa kierunki główne

- wymienia 2 sposoby wyznaczania kierunku północnego

- nazywa pory roku

- podaje daty rozpoczęcia poszczególnych pór roku

- określa miejsca wschodu i zachodu Słońca

- nazywa rośliny zwiastujące wiosnę

- podaje przykłady ptaków odlatujących na zimę

- wymienia składniki pogody

- nazywa rodzaje opadów

- nazywa rodzaje wiatru

- nazywa podstawowe przyrządy służące do pomiaru poszczególnych składników pogody (termometr, barometr, deszczomierz, wiatromierz)

- nazywa trzy stany skupienia

- podaje przykłady substancji będących w różnych stanach skupienia

- nazywa trzy stany skupienia wody

- nazywa zmiany stanu skupienia wody

- wymienia nazwy zwierząt, które można hodować w szkole i domu

- określa, jakie można prowadzić obserwacje podczas hodowli

na podstawie obserwacji wymienia czynności charakterystyczne dla organizmów żywych

- wymienia sposoby rozmnażania się istot żywych

- wyjaśnia, co nazywamy łańcuchem pokarmowym

- rozumie pojęcie skali

- rozumie zasadę pomniejszania wymiarów rzeczywistych

- nazywa trzy rodzaje skal

- zna barwy hipsometryczne

- wymienia czynniki rzeźbiące krajobraz (wewnętrzne i zewnętrzne)

- rozumie rolę człowieka w przekształcaniu krajobrazu

- nazywa formy terenu wklęsłe i wypukłe

- nazywa formy terenu występujące w krajobrazie okolic

- wymienia główne elementy rzeki

- wymienia cztery podstawowe rodzaje środowisk lądowych

- wymienia organizmy żyjące w lesie

- wyjaśnia, czym różni się łąka od lasu

- wymienia organizmy zamieszkujące łąkę

- wymienia rośliny okopowe uprawiane na polach

- wymienia kilka gatunków roślin i zwierząt żyjących w parku

- rozumie pojęcia: komórka, organizm jedno- i wielokomórkowy, tkanka, narząd

- wymienia sposoby rozmnażania się istot żywych

- wyjaśnia, co nazywamy łańcuchem pokarmowym

- rozumie pojęcie skali

- rozumie zasadę pomniejszania wymiarów rzeczywistych

- nazywa trzy rodzaje skal

- wymienia główne elementy rzeki

- podaje przykłady organizmów występujących w rzece

- wymienia cztery podstawowe rodzaje środowisk lądowych

- wymienia czynniki rzeźbiące krajobraz (wewnętrzne i zewnętrzne)

- nazywa piętra roślinności w lesie

- wymienia organizmy żyjące w lesie

- omawia rolę lasu

- wyjaśnia, czym różni się łąka od lasu

- wymienia organizmy zamieszkujące łąkę

- rozpoznaje cztery podstawowe zboża uprawiane w naszym kraju

- wymienia rośliny okopowe uprawiane na polach

- wymienia kilka gatunków roślin i zwierząt żyjących w parku
Umiejętności:

- wymienia i odróżnia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej

- odróżnia poszczególne elementy budowy mikroskopu

- wskazuje główne części budowy mikroskopu

- zastosuje najprostsze przyrządy laboratoryjne i terenowe

- wskazuje kierunki główne

- wskazuje kierunki świata na mapie

- określa położenie takich miast jak: Gdańsk, Bielsko-Biała, Brześć, Gubin

- rozumie pojęcie ciśnienia

- potrafi przeprowadzić podstawowe obserwacje meteorologiczne w terenie

- charakteryzuje rolę wody występującej w stanie ciekłym

- zakłada hodowlę fasoli lub rzeżuchy

- rozumie pojęcia: komórka, organizm jedno- i wielokomórkowy, tkanka, narząd

- rozmnoży roślinę doniczkową

- z podanych organizmów układa łańcuch pokarmowy

- odróżnia plan od mapy

- odczytuje informacje zapisane w legendzie planu, mapy

- porównuje dokładność informacji przedstawionych za pomocą planu i mapy

- wskazuje na rysunku: wysokość względną i bezwzględną, szczyt, podnóże

- dzieli środowisko wodne na słone i słodkie

- porównuje zachowanie się przedmiotów w wodzie i powietrzu (opór, - szybkość poruszania się, utrzymywanie się na powierzchni)

- nazywa i rozpoznaje piętra roślinności w lesie

- rozpoznaje cztery podstawowe zboża uprawiane w naszym kraju

- podaje przykłady zbiorników wód słonych i słodkich

- podaje przykłady organizmów występujących w rzece

- omawia rolę lasu

- podaje przykłady narządów i wskazuje je

- na podstawie obserwacji wymienia czynności charakterystyczne dla organizmów żywych

- zna barwy hipsometryczne

- rozumie rolę człowieka w przekształcaniu krajobrazu

- nazywa formy terenu wklęsłe i wypukłe

- nazywa formy terenu występujące w krajobrazie okolicy

- dzieli środowisko wodne na słone i słodkie

- podaje przykłady zbiorników wód słonych i słodkich

- porównuje zachowanie się przedmiotów w wodzie i powietrzu (opór, - szybkość poruszania się, utrzymywanie się na powierzchni)

- określa zasady zachowania się w parku

- wskazuje na mapie: rzeki, jeziora, miasta

- odczytuje z mapy nazwy krain

- wyjaśnia pojęcia: wschód, zachód, górowanie Słońca

- opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną, latem, jesienią, zimą

- zaplanuje działania, które ułatwią zwierzętom przetrwanie zimy


Dostateczna

Wiadomości:

- wyjaśnia zasady pracy na lekcjach przyrody

- nazywa kierunki główne i pośrednie

- nazywa i wskazuje kierunki główne i pośrednie

- wie, do czego służy kompas

- wyjaśnia pojęcia: wschód, zachód, górowanie Słońca

- wyjaśnia, co nazywamy widnokręgiem

- rozumie zależność między długością dnia i nocy, a wysokością Słońca nad horyzontem

- opisuje cechy charakterystyczne poszczególnych pór roku

- nazywa przemiany zachodzące pomiędzy różnymi stanami skupienia

- uzupełnia schemat przedstawiający obieg wody w przyrodzie

- wyjaśnia, w jakim celu prowadzimy hodowle roślin

- określa warunki niezbędne do hodowli ryb i chomika

- nazywa wskazane narządy

- wymienia różne sposoby poruszania się zwierząt

- wyjaśnia znaczenie rozmnażania dla ciągłości życia na Ziemi.

- wskazuje przykłady i sposoby obrony roślin i zwierzą przed wrogami

- wyjaśnia, na czym polega uogólnienie mapy

- nazywa formy terenu

- podaje przykłady krajobrazów naturalnych oraz częściowo i całkowicie przekształconych przez człowieka

- wskazuje elementy krajobrazu naturalnego i przekształconego przez człowieka

- wymienia przykładowe organizmy żyjące w wodach

- wskazuje przystosowanie ryb do życia w wodzie

- wymienia przystosowania organizmów do życia w górnym biegu rzeki

- charakteryzuje warunki panujące w wysokich partiach gór

- charakteryzuje warunki panujące na pustyni

- wymienia po dwa przykłady organizmów roślinnych i zwierzęcych żyjących w poszczególnych piętrach lasu

- wyjaśnia, w jaki sposób należy zachowywać się w lesie

- wyjaśnia, dlaczego nie wolno wypalać traw

- wyjaśnia, dlaczego pole jest przykładem krajobrazu przekształconego przez człowieka

- wymienia szkodników upraw

- wyjaśnia, dlaczego krajobraz miejski to dzieło człowieka

- wymienia przystosowania organizmów do życia w górnym biegu rzeki

- charakteryzuje warunki panujące w wysokich partiach gór

- wskazuje przykłady narządów roślin i zwierząt

- nazywa wskazane narządy


Umiejętności:

- odróżnia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej

- wskazuje miejsce życia organizmów: woda, skorupa ziemska i powietrze

- wskazuje elementy przyrody, które można obserwować

- odróżnia poszczególne przyrządy służące do obserwacji

- dobiera przyrząd do rodzaju obserwacji

- dopasuje przyrząd do rodzaju składnika pogody

- odczytuje podstawowe znaki z mapy pogody

- odczytuje nazwy obiektów przedstawionych na planie, wykorzystując znaki topograficzne

- na podstawie obserwacji określa właściwości drewna, metalu, wody i powietrza

- przygotowuje mikroskop do pracy

- wskazuje kierunki główne i pośrednie

- umiejętnie posługuje się kompasem

- odróżnia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej

- odróżnia poszczególne przyrządy służące do obserwacji

- dobiera przyrząd do rodzaju obserwacji

- przygotowuje mikroskop do pracy

- wyznacza kierunki główne za pomocą cienia w południe

- stosownie wykorzysta w celach obserwacji lornetkę i lupę

- określa położenie różnych miast względem innych

- rozróżnia drzewa zrzucające i niezrzucające liści na zimę

- odczytuje temperaturę powietrza na termometrze

- odczyta temperaturę dodatnią i ujemną

- odróżnia poszczególne rodzaje wiatrów

- obserwuje komórki pod mikroskopem

- rysuje plan prostych przedmiotów w skali 1:1, 1:10

- rysuje plan swojego pokoju w skali 1:50

- rozróżnia skalę liniową, liczbową i mianowaną

- odróżnia pagórek, wzgórze i górę

- na podstawie barw hipsometrycznych rozpoznaje wyżyny, niziny i góry

- na podstawie rysunku rozpoznaje formy terenu

- odszukuje na mapie swój region

- posługując się mapą pokaże położenie: gór, wyżyn i nizin

- pokazuje na mapie położenie poszczególnych typów wód

- podaje przykłady wyrobów z drewna

- odszukuje na mapie swój r4egion

- posługując się mapą pokaże położenie: gór, wyżyn i nizin

- nazywa wskazane narządy

- obserwuje komórki pod mikroskopem

- wymienia różne sposoby poruszania się zwierząt

- wyjaśnia znaczenie rozmnażania dla ciągłości życia na Ziemi.

- wskazuje przykłady i sposoby obrony roślin i zwierzą przed wrogami

- rysuje plan prostych przedmiotów w skali 1:1, 1:10

- rysuje plan swojego pokoju w skali 1:50

- rozróżnia skalę liniową, liczbową i mianowaną

- odczytuje nazwy obiektów przedstawionych na planie wykorzystując - znaki topograficzne

- wyjaśnia, na czym polega uogólnienie mapy

- nazywa formy terenu

- odróżnia pagórek, wzgórze i górę

- na podstawie barw hipsometrycznych rozpoznaje wyżyny, niziny i góry

- podaje przykłady krajobrazów naturalnych oraz częściowo i całkowicie przekształconych przez człowieka

- na podstawie rysunku rozpoznaje formy terenu

- wskazuje elementy krajobrazu naturalnego i przekształconego przez człowieka

- pokazuje na mapie położenie poszczególnych typów wód

- wymienia przykładowe organizmy żyjące w wodach

- wskazuje przystosowanie ryb do życia w wodzie

- obserwuje komórki pod mikroskopem

- na podstawie obserwacji wymienia czynności charakterystyczne dla o organizmów żywych

- wymienia różne sposoby poruszania się zwierząt

- wyjaśnia, w jakim celu organizmy rozmnażają się

- wskazuje części roślin służące do rozmnażania bezpłciowego

- rozmnoży roślinę doniczkową przez sadzonki

- wskazuje przykłady i sposoby obrony roślin i zwierząt przed wrogami

- odczytuje informacje zapisane w legendzie planu, mapy

- odczytuje obiekty przedstawione na planie, wykorzystując znaki topograficzne

- porównuje dokładność informacji przedstawionych za pomocą planu i mapy

- korzystając z indeksu nazw, wyszukuje na planie nazwy ulic

- definiuje pojęcie: poziomica

- wskazuje na rysunku: wysokość względna, bezwzględna, podnóże, szczyt

- korzystając z mapy hipsometrycznej nazywa formy terenu

- na podstawie doświadczenia opisuje zmiany w wyglądzie góry, które są efektem działania wód opadowych


Dobra

Wiadomości:

- klasyfikuje organizmy na jedno- i wielokomórkowe

- wyjaśnia, dlaczego komórki jednego organizmu mają różną budowę

- wyjaśnia cel wymiany gazowej u roślin i zwierząt

- nazywa dwa podstawowe sposoby rozmnażania

- uzasadnia nazwy ogniw łańcucha: producenci, konsumenci

- uzasadnia kolejność ogniw w łańcuchu pokarmowym

- definiuje skalę planu

- zapisuje i odczytuje skalę liczbową

- przedstawia skalę w postaci liniowej

- wyjaśnia, na czym polega orientowanie planu

- wyjaśnia, na czym polega uogólnienie mapy

- określa wysokości bezwzględne nizin, wyżyn, gór

- wyjaśnia pojęcie depresji

- wyjaśnia pojęcia: dolina, kotlina

- porównuje ilość wody słodkiej i słonej na Ziemi

- charakteryzuje warunki życia w środowisku wodnym

- charakteryzuje przystosowania roślin do życia w wodzie

- nazywa organizmy żyjące w poszczególnych odcinkach rzeki

- wyjaśnia różnice między wodami stojącymi i płynącymi

- wymienia czynniki warunkujące życie na lądzie

- wyjaśnia, dlaczego na obszarach ubogich w roślinność żyje niewiele zwierząt

- wyjaśnia, dlaczego lasy zaliczane są do największych bogactw naturalnych

- opisuje zmiany zachodzące na łące w różnych porach roku

- wymienia gatunki roślin występujące na łące

- podaje przykłady wykorzystania zbóż i roślin okopowych

- wyjaśnia, jakie rośliny nazywamy chwastami

- wyjaśnia, w jakim celu zakłada się w miastach parki

- wymienia nazwy drzew i krzewów rosnących w parkach
Umiejętności:

- wyjaśnia, dlaczego wymienione elementy środowiska stanowią przyrodę nieożywioną

- charakteryzuje czynniki warunkujące istnienie życia

- uzasadnia konieczność posiadania każdej z cech przez obserwatora

- wskaże, jakie elementy przyrody można obserwować

- uzasadnia (wyjaśnia), dlaczego obserwacja jest podstawowym źródłem zdobywania wiedzy

- na podstawie obserwacji dokonuje porównań

- nazywa części mikroskopu

- charakteryzuje sposoby wyznaczania kierunków

- wyznaczy kierunki główne, posługując się kompasem

- wymienia daty rozpoczęcia kalendarzowych pór roku

- wyjaśnia pojęcia: dzień równonocy, przesilenie letnie, przesilenie zimowe

- wyjaśnia, dlaczego lato jest okresem pełni życia i rozwoju

na podstawie doświadczenia wyjaśni, w jaki sposób powstają opady

scharakteryzuje rodzaje wiatrów

- określi kierunek i siłę wiatru, posługując się wiatromierzem

- odczytuje wysokość ciśnienia

- sporządzi mapę pogody, wykorzystując znaki graficzne

- określi właściwości dowolnie wybranej substancji

- zakłada hodowlę kryształów

- określa warunki potrzebne do zmiany stanu skupienia wody

- charakteryzuje rolę wody występującej w stanie stałym

- wyjaśnia, w jaki sposób powstają źródła i rzeki

- zaplanuje obserwacje na podstawie założonej hodowli

- określa warunki, w jakich należy prowadzić hodowlę zwierząt w pracowni

- prowadzi dziennik obserwacji hodowanych zwierząt

- na podstawie mapy poziomicowej odczytuje wysokość względną i bezwzględną

- porównuje mapę poziomicową z mapą ogólnogeograficzną

- charakteryzuje działanie sił zewnętrznych jako rzeźbiarza krajobrazu

- wyjaśnia, w jaki sposób woda niszczy skały

- charakteryzuje wpływ sił wewnętrznych na zmiany w krajobrazie

- wyjaśnia, w jaki sposób oddychają zwierzęta żyjące w wodzie
Bardzo dobra

Wiadomości:

- wymienia przykładowe organizmy roślinne i zwierzęce należące do jednokomórkowych

- wskazuje podobieństwa i różnice między organizmami jedno- i wielokomórkowymi

- uzasadnia, że rośliny mają zdolność ruchu

- porównuje sposób poruszania się organizmów żywych i elementów przyrody nieożywionej

- charakteryzuje sposoby rozmnażania bezpłciowego

- wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie płciowe

- wyjaśnia pojęcie: wietrzenie skał

- podaje przykłady form terenu powstałych na skutek działalności człowieka

- określa wysokości względne pagórka, wzgórza, góry

- wyjaśnia związek między głębokością zbiornika a ilością organizmów żywych

- wyjaśnia, dlaczego organizmy wodne mogą przetrwać zimę przy dnie zbiorników

- wyjaśnia zależność ilości organizmów żywych od rodzaju środowiska

- wyjaśnia, w jaki sposób powstaje gleba

- wyjaśnia, co to jest próchnica

- wskazuje powiązania między organizmami występującymi na łące

- wyjaśnia rolę organizmów glebowych żyjących na łące

- wymienia gatunki zbóż, z których wyrabia się mąkę, kaszę


Umiejętności:

- porównuje zmiany zachodzące w przyrodzie nieożywionej ze zmianami w przyrodzie ożywionej

- wskaże źródła poszerzania wiedzy wyszukuje informacje w słowniku, encyklopedii, atlasie

- dostrzega szczegóły w obserwowanych obiektach

- podejmuje próby wyciągania wniosków na podstawie obserwacji

- przygotowuje mikroskop do pracy

- wymienia kolejność czynności podczas mikroskopowania

- wymienia nazwy przyrządów służących do obserwacji meteorologicznych

- wyznaczy kierunki główne i pośrednie różnymi sposobami

- wyjaśnia, w jaki sposób wyznaczyć kierunki, obserwując niebo nocą

- porówna dokładność poszczególnych sposobów wyznaczania kierunków

- wyjaśnia, co to jest ciśnienie powietrza

- wyjaśnia, co to jest wyż, niż atmosferyczny

- wyjaśnia, jak powstają wiatry

- opisze pogodę w swoim regionie (mieście, wsi)

- charakteryzuje rolę wody występującej w stanie gazowym

- wskazuje (wyjaśnia) rolę składników pogody w zmianach stanów skupienia wody

- wyjaśnia, na czym polega samożywność i cudzożywność

- na podstawie odległości na planie między obiektami oblicza wymiary rzeczywiste zorientuje plan za pomocą kompasu

- zorientuje plan bez pomocy przyrządów

- określa formy terenu na podstawie mapy poziomicowej

- odróżnia pagórek od góry

- przyporządkowuje organizmy do odcinków rzeki, w których występują

- na podstawie mapy hipsometrycznej wskazuje położenie podanych krain geograficznych

- porównując barwy na mapie z barwami w legendzie, określa przybliżone wysokości form terenu

- wskazuje elementy krajobrazu Polski ukształtowane przez lądolód

- zaproponuje miejsca, które warto zwiedzić i ciekawe trasy wycieczek
Celująca

Wiadomości:

- uzasadnia, dlaczego komórki mają różny kształt i wielkość

- wyjaśnia sposób produkowania pokarmu przez rośliny

- wskazuje przykłady innych zależności niż pokarmowe między organizmami

- wyjaśnia rolę drobnoustrojów w łańcuchu pokarmowym

- określa rolę wiatru jako rzeźbiarza krajobrazu

- wymienia cechy charakterystyczne 3 grup organizmów, żyjących w środowisku wodnym

- wyjaśnia, w jaki sposób rzeka rzeźbi krajobraz

- porównuje przystosowania organizmów żyjących w biegu górnym z organizmami żyjącymi w biegu dolnym

- przyporządkowuje nazwy gatunków roślin do charakterystycznych barw łąki

- wyjaśnia, od czego zależy wartość wypoczynkowa parku

- wskazuje podobieństwa i różnice między parkiem a ogrodem botanicznym


Umiejętności:

- charakteryzuje „trasę wędrówki” Słońca w ciągu roku

- wyjaśnia przyczyny odlotów ptaków i snu zimowego zwierząt

- porówna sposób powstawania śniegu i gradu

- wyjaśnia związek zachodzący między zmianą stanów skupienia a niszczeniem skał

- wykona zielnik

- wnioskuje na podstawie prowadzonych obserwacji

- samodzielnie założy hodowlę dżdżownic

- zaplanuje cel hodowli i obserwację dżdżownicy

- na podstawie odległości na planie między obiektami oblicza wymiary rzeczywiste

- wykorzystując róże mapy, porówna liczbę szczegółów

- wskaże związek liczby szczegółów ze skalą mapy

- konstruuje dłuższą wypowiedź pisemną (8–10 zdań) opisującą krajobraz okolicy

- wskazuje przykłady działania sił zewnętrznych i wewnętrznych w krajobrazie okolicy
Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna