Jednostka prowadząca przedmiot: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych pam


Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008Pobieranie 183.72 Kb.
Strona3/4
Data14.02.2018
Rozmiar183.72 Kb.
1   2   3   4

Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.


 • Bręborowicz G (red.): Ciąża wysokiego ryzyka. OWN, Poznań, 2010. wyd. 3.

 • Hanley J., Sidorowicz S. (wydanie polskie): Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu. Urban& Partner, Wrocław 2012. Wyd. 1.

 • Mazurkiewicz B., Dmoch-Gajzlerska E.(red.): Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. Wyd. 1.
 • Walters B, Nelson-Piercy C, Greer I, red. M. Dębska, red. R. Dębski: Choroby internistyczne i inne zaburzenia zdrowotne w ciąży. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2009.  Literatura uzupełniająca:

  1. Bień A. (red.): Opieka nad ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

  2. Bręborowicz G. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

  3. Bręborowicz G. H. (red.): Kardiotokografia. Ośrodek Wydawnictw Medycznych, Poznań 2009.

  4. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo i ginekologia. Położnictwo 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

  5. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

  6. Bręborowicz G. H.: Położnictwo. Tom1-4. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

  7. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia. Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

  8. Charles C., Chapman V.: Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

  9. Chazan B., Leibschang J. (red.): Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

  10. Condous G, Bourne T: Postępowanie w powikłaniach wczesnej ciąży – podręcznik. Wydawnictwo Medipage, Warszawa 2009.

  11. Datta S: Metody łagodzenia bólu podczas porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, wyd. 1.

  12. Deklaracja Monachijska – Pielęgniarki i Położne na rzecz zdrowia – materiały WHO Europa.

  13. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Trbune Polska, Warszawa 2012.

  14. Drews K., Słomko Z. (red. naukowa): Krwotoki położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

  15. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Wydanie IV.

  16. Foley M.R., Strong Jr T.H., Garite T.J.: Stany nagłe w położnictwie. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

  17. Gauge S.M., , Ch. Henderson Ch. (red. ). Floriański J. (red. nauk. tłum.): KTG – to proste. Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008.

  18. Hanley J.: Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu. Wydawnictwo Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2012.

  19. Hildebrand N.: Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi. Urban& Partner, Wrocław 2001.

  20. Klimek R. (red.): Położnictwo. Dream, Kraków 2008.

  21. Koszewska I. Namysłowska I.: O depresji w ciąży i po porodzie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

  22. Kruszyński Z.: Anestezjologia i intensywna terapia położnicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

  23. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

  24. Męczekalski B.: Endokrynologia ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

  25. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015.

  26. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 1-4. Via Medica, Gdańsk 2009, 2010, 2011.

  27. Norwitz E., Schorge J.: Położnictwo i ginekologia w zarysie. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

  28. Odent M.: Odrodzone narodziny. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.

  29. Oleszczuk J., Leszczyńska-Gorzelak B., Poniedziałek-Czajkowska E.: Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo Bifolium, Lublin 2002.

  30. Owecki M., Bręborowicz G.: Choroby układu nerwowego u kobiet w ciąży. Via Medica, Gdańsk 2011.

  31. Panay N., Dutta R., Ryan A., Broadbent J.A.M.: Położnictwo i ginekologia, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

  32. Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

  33. Położna. Nauka i Praktyka. Kwartalnik. PZWL.

  34. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju: HIV/AIDS – prawa człowieka w miejscu pracy. UNPD, Warszawa 2003.

  35. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (poz. 1100).

  36. Stadnicka G. (red.): Opieka przedkoncepcyjna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

  37. Świątecka G, Kornacewicz-Jach Z.: Choroby serca u kobiet w ciąży. Via Medica, Gdańsk 2006.

  38. Tatoń J., Czech A.: Jak zwyciężyć cukrzycę. Poradnik dla osób stosujących Insulinę. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

  39. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.
   Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

  40. Uszyński M.: Klasyczne i nowo poznane koagulopatie położnicze. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2010.

  41. Woollard M., Hinshaw K., Simpson H., Wieteska S.: Stany naglące w położnictwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
  Lp.


  Materiał nauczania do realizacji

  Wymagania programowe


  Czas realizacji

  Uwagi

  Podstawowe


  Ponadpodstawowe

  Liczba godzin

  Liczba dni

  ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI PRENATOLOGICZNEJ

  1.

  Zasady opieki nad położnicą w oddziale intensywnej opieki prenatologicznej. Specyfika oddziału.

  Student:

  • Scharakteryzuje organizację oddziału intensywnej opieki prenatologicznej.

  • Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarno-epidemiologiczne i p-poż.

  • Wymieni i zanalizuje wyniki badań wykonywane u kobiety w powikłaniach ciąży.

  • Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta.

  Student:

  Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej  2

  1/2
  2.

  Przyjęcie położnicy na oddział.


  Student:

  • Omówi zasady przyjęcia pacjentki na oddział i przyjmie ciężarną.

  • Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację.

  Student:

  Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej  3
  3.

  Zadania położnej wynikające z funkcji opiekuńczej.

  Student:

  • Opisze elementy obserwacji stanu ogólnego i położniczego pacjentki w ciąży ze współistnieniem chorób układowych, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi.

  • Zaplanuje działania uwzględniając indywidualne problemy pacjentki, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym się stanem i sytuacją podopiecznych.

  • Prowadzi intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego w ciąży, modyfikuje plan opieki pielęgniarsko-położniczej, uwzględniając aktualną sytuację położniczą oraz analizuje i krytycznie ocenia zrealizowane działania.

  • Stosuje algorytm postępowania z ciężarną z chorobami nie położniczymi.

  • Monitoruje przebieg ciąży przy współistnieniu chorób niepołożniczych.

  • Sprawuje nadzór nad ciężarną z krwawieniem w pierwszej i drugiej połowie ciąży.

  • Komunikuje się z pacjentką z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną.

  Student:

  Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej  5

  1/2

  Praca pisemna „Proces pielęgnowania”

  4.

  Zadania położnej wynikające z funkcji diagnostyczno-leczniczej.

  Student:

  • Ocenia stan zdrowia kobiety ciężarnej z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego.

  • Rozpoznaje rodzaj patologii w przebiegu ciąży na podstawie uzyskanych danych oraz ustala i modyfikuje plan postępowania w odniesieniu do podopiecznej i jej dziecka.

  • Rozpoznaje sytuację społeczną kobiety i jej rodziny oraz stosuje różne metody wsparcia ciężarnej, jej rodziny i bliskich w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności, choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka.

  • Rozpoznaje problemy psychologiczno-psychiatryczne w przebiegu ciąży (depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości).

  • Wdroży adekwatne do stanu pacjentki postępowanie diagnostyczno-lecznicze.

  • Wykonuje zabiegi z zachowaniem odpowiednich procedur u ciężarnej:

  • pobiera materiał do badań rutynowych,

  • wykonuje zlecenia lekarskie.
  Student:

  Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej  5

  1/2
  5.

  Zadania położnej wynikające z funkcji edukacyjnej.

  Student:

  • Prowadzi edukację zdrowotną.

  • Udziela porady ciężarnej z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, w zakresie trybu życia, diety i postępowania oraz przygotowuje je do samoopieki.
  Student:

  Zrealizuje samodzielnie umiejętności w warunkach nowych lub w sytuacji trudnej  5

  1/2

  Prowadzenie edukacji pacjentki


  Pobieranie 183.72 Kb.

  Share with your friends:
 • 1   2   3   4
  ©operacji.org 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna