Jednostka prowadząca przedmiot: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych pam


Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008Pobieranie 183.72 Kb.
Strona2/4
Data14.02.2018
Rozmiar183.72 Kb.
1   2   3   4

Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.


 • Bręborowicz G (red.): Ciąża wysokiego ryzyka. OWN, Poznań, 2010. wyd. 3.

 • Hanley J., Sidorowicz S. (wydanie polskie): Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu. Urban& Partner, Wrocław 2012. Wyd. 1.

 • Mazurkiewicz B., Dmoch-Gajzlerska E.(red.): Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. Wyd. 1.
 • Walters B, Nelson-Piercy C, Greer I, red. M. Dębska, red. R. Dębski: Choroby internistyczne i inne zaburzenia zdrowotne w ciąży. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2009.  Literatura uzupełniająca:

  1. Bień A. (red.): Opieka nad ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

  2. Bręborowicz G. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

  3. Bręborowicz G. H. (red.): Kardiotokografia. Ośrodek Wydawnictw Medycznych, Poznań 2009.

  4. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo i ginekologia. Położnictwo 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

  5. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

  6. Bręborowicz G. H.: Położnictwo. Tom1-4. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

  7. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia. Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

  8. Charles C., Chapman V.: Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

  9. Chazan B., Leibschang J. (red.): Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

  10. Condous G, Bourne T: Postępowanie w powikłaniach wczesnej ciąży – podręcznik. Wydawnictwo Medipage, Warszawa 2009.

  11. Datta S: Metody łagodzenia bólu podczas porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, wyd. 1.

  12. Deklaracja Monachijska – Pielęgniarki i Położne na rzecz zdrowia – materiały WHO Europa.

  13. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Trbune Polska, Warszawa 2012.

  14. Drews K., Słomko Z. (red. naukowa): Krwotoki położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

  15. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Wydanie IV.

  16. Foley M.R., Strong Jr T.H., Garite T.J.: Stany nagłe w położnictwie. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

  17. Gauge S.M., , Ch. Henderson Ch. (red. ). Floriański J. (red. nauk. tłum.): KTG – to proste. Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008.

  18. Hanley J.: Zaburzenia psychiczne w ciąży i połogu. Wydawnictwo Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2012.

  19. Hildebrand N.: Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi. Urban& Partner, Wrocław 2001.

  20. Klimek R. (red.): Położnictwo. Dream, Kraków 2008.

  21. Koszewska I. Namysłowska I.: O depresji w ciąży i po porodzie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

  22. Kruszyński Z.: Anestezjologia i intensywna terapia położnicza. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

  23. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

  24. Męczekalski B.: Endokrynologia ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

  25. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015.

  26. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 1-4. Via Medica, Gdańsk 2009, 2010, 2011.

  27. Norwitz E., Schorge J.: Położnictwo i ginekologia w zarysie. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

  28. Odent M.: Odrodzone narodziny. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.

  29. Oleszczuk J., Leszczyńska-Gorzelak B., Poniedziałek-Czajkowska E.: Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wydawnictwo Bifolium, Lublin 2002.

  30. Owecki M., Bręborowicz G.: Choroby układu nerwowego u kobiet w ciąży. Via Medica, Gdańsk 2011.

  31. Panay N., Dutta R., Ryan A., Broadbent J.A.M.: Położnictwo i ginekologia, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

  32. Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

  33. Położna. Nauka i Praktyka. Kwartalnik. PZWL.

  34. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju: HIV/AIDS – prawa człowieka w miejscu pracy. UNPD, Warszawa 2003.

  35. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (poz. 1100).

  36. Stadnicka G. (red.): Opieka przedkoncepcyjna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

  37. Świątecka G, Kornacewicz-Jach Z.: Choroby serca u kobiet w ciąży. Via Medica, Gdańsk 2006.

  38. Tatoń J., Czech A.: Jak zwyciężyć cukrzycę. Poradnik dla osób stosujących Insulinę. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

  39. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.
   Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

  40. Uszyński M.: Klasyczne i nowo poznane koagulopatie położnicze. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2010.

  41. Woollard M., Hinshaw K., Simpson H., Wieteska S.: Stany naglące w położnictwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.


  Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
  Kierunek: Położnictwo II rok studia stacjonarne II stopnia


  Praktyki: Opieka specjalistyczna w położnictwie

  Oddział Intensywnej Opieki prenatologicznej i położniczej; sala porodowa, POZ

  2014/2015  Praktyki: 20 godzin Oddział Intensywnej Opieki Prenatologicznej

  20 godzin Sali porodowej

  20 godzin Oddział Intensywnej Opieki Położniczej

  20 godzin POZ


  Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu

  1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych stosowanych w działaniach profilaktycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w pracy położnej na oddziale intensywnej opieki położniczej i prenatologicznej salo porodowej i POZ u ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi.

  2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się z pacjentką.

  3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących opieki nad rodzącą, ciężarną, położnicą i jej dzieckiem w sytuacjach trudnych.

  4. Doskonalenie umiejętności dotyczących planowania i organizowania pracy, podejmowania decyzji zawodowych i współpracy z członkami zespołu terapeutycznego.

  5. Doskonalenie umiejętności doboru metod i środków w rozwiązywaniu problemów pacjenta oraz dokumentowania opieki pielęgniarskiej.

  6. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania zabiegów i czynności pielęgnacyjnych.  Miejsce praktyk


  • Klinika Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii PUM

  • Klinika Medycyny Matczyny-Płodowej i Ginekologii PUM

  • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”

  • POZ  Czas realizacji: II rok IV semestr

  Metody nauczania


  • instruktaż

  • pogadanka

  • metoda sytuacyjna

  • metoda przypadków

  • metoda algorytmiczna

  • uczestnictwo w pracy

  • ćwiczenia

  • pokaz


  W trakcie zajęć praktycznych realizowane będą następujące funkcje pielęgniarskie w zakresie zgodnym z założeniami programowymi:

  • opiekuńcza

  • wychowawcza

  • promowania zdrowia

  • profilaktyczna

  • terapeutyczna

  • rehabilitacyjna

  W trakcie zajęć praktycznych kształtowane będą następujące uniwersalne umiejętności pielęgniarskie w zakresie nie przekraczającym założenia programowe:


  • komunikowanie się

  • opiekowanie się

  • diagnozowanie

  • prowadzenie procesu pielęgnowania

  • współpracowanie

  • wykonywanie zabiegów leczniczych

  • wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych

  • organizowanie pracy

  • prowadzenie dokumentacji.

  Ewaluacja zajęć


  • obserwacja

  • pytania kontrolne

  • praca pisemna „Proces pielęgnowania”  Po zakończeniu zajęć student powinien:


  • Rozpoznać rodzaj patologii w przebiegu ciąży, porodu i połogu na podstawie uzyskanych danych oraz ustalać plan postępowania w odniesieniu do podopiecznej i jej dziecka.

  • Ocenić stan zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego.

  • Proponować algorytm postępowania z ciężarną, rodzącą i położnicą z chorobami nie położniczymi.

  • Dobierać optymalny sposób udzielania pomocy położniczej pacjentkom z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi.

  • Sprawować w sposób zorganizowany opiekę nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, systematycznie gromadząc dane niezbędne do prawidłowej oceny ich stanu, planując działania uwzględniające ich indywidualne problemy, realizując opiekę zgodnie z planem i zmieniającym się stanem i sytuacją podopiecznych.

  • Prowadzić intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego w ciąży, podczas porodu i połogu, modyfikować plan opieki pielęgniarsko-położniczej, uwzględniając aktualną sytuację położniczą oraz analizować i krytycznie oceniać zrealizowane działania.

  • Udzielać porady ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, w zakresie trybu życia, diety i postępowania oraz przygotować je do samoopieki.

  • Monitorować przebieg ciąży, porodu i połogu przy współistnieniu chorób niepołożniczych.

  • Rozpoznać sytuację społeczną kobiety i jej rodziny i stosować różne metody wsparcia ciężarnej, rodzącej, położnicy, jej rodziny i bliskich w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności, choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka.

  • Rozpoznać problemy psychologiczno-psychiatryczne w przebiegu ciąży, porodu i połogu (depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości).

  • Rozwiązać problemy wynikające z zaburzeń emocjonalnych okresu okołoporodowego.

  • Organizować i podejmować współpracę z kobietami w okresie przedkoncepcyjnym i w okresie ciąży oraz z członkami zespołu interdyscyplinarnego w zakresie opieki nad matką i jej rodziną w sytuacji stwierdzenia u dziecka choroby przewlekłej, niepełnosprawności oraz choroby o złym rokowaniu.

  • Organizować współpracę z rodziną uzależnioną od środków psychotropowych i odurzających oraz opiekować się kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych w środowisku domowym.

  • Realizować zadania pielęgnacyjne w środowisku domowym wobec kobiet i noworodków z wirusem HIV.

  • Sprawować opiekę w środowisku domowym nad ciężarną w ciąży wysokiego ryzyka, uwzględniając czynniki ryzyka i ustalenie stopnia ryzyka oraz ocenia stan zdrowia ciężarnej na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego.

  • Sprawować, zgodnie z zasadami i standardem opieki okołoporodowej, opiekę nad ciężarną i rodzącą w ciąży o przebiegu fizjologicznym, w środowisku domowym oraz organizować opiekę i nadzorować przebieg ciąży w warunkach domowych.

  • Dokonać kwalifikacji kobiet do porodu w warunkach pozaszpitalnych, zabezpieczyć sprzęt i niezbędne środki, rozpoznać sytuacje nagłe i nieprzewidziane, stosować naturalne sposoby łagodzenia bólu porodowego i przeprowadzać pierwsze badanie noworodka oraz prowadzić wczesny okres poporodowy.

  • Sprawować opiekę nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym, prowadzić obserwację i pielęgnację położnicy w połogu fizjologicznym i połogu powikłanym oraz edukować w zakresie powrotu płodności po porodzie.

  • Rozpoznać na podstawie badania fizykalnego stany zagrożenia życia u kobiety w okresie okołoporodowym.

  • Sprawować nadzór nad ciężarną z krwawieniem w pierwszej i drugiej połowie ciąży oraz udzielać pierwszej pomocy w sytuacji krwotoku okołoporodowego.

  • Wdrażać międzynarodowe procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka transmisji wertykalnej wirusa HIV od matki do płodu.

  • Dobierać odpowiednie metody komunikacji z pacjentką z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną.


  Literatura podstawowa:


  1. Pobieranie 183.72 Kb.

   Share with your friends:
 • 1   2   3   4
  ©operacji.org 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna