Jak zostać licencjonowanym mechanikiem lotniczym – informacje dla absolwentów szkół średnich lub wyższych technicznych


Podstawowa wiedza techniczno-lotniczaPobieranie 448.3 Kb.
Strona2/3
Data25.10.2017
Rozmiar448.3 Kb.
1   2   3

INFO 3
Podstawowa wiedza techniczno-lotnicza


Składający wniosek o licencję Part-66 na obsługę techniczną statku powietrznego lub o dodanie kategorii/podkategorii do licencji musi wykazać, w drodze egzaminu, właściwy poziom wiedzy teoretycznej ze wszystkich, związanych z kategorią licencji, modułów tematycznych wiedzy techniczno-lotniczej zgodnie z Dodatkiem I Załącznika III (Part 66).


Nr modułu

Nazwa

modułu

SAMOLOTY

ŚMIGŁOWCE

B2

A1, B1.1

A2, B1.2

B3

A3, B1.3

A4, B1.4

Awionika

1

Matematyka

V

V

V

V

V

V

2

Fizyka

V

V

V

V

V

V

3

Podstawy elektryczności

V

V

V

V

V

V

4

Podstawy elektroniki

V

V

V

V

V

V

5

Techniki cyfrowe i przyrządy elektroniczne

V

V

V

V

V

V

6

Materiałoznawstwo

V

V

V

V

V

V

7a

Standardy obsługowe

V

V
V

V

V

7b

Standardy obsługowev


8

Podstawy aerodynamiki

V

V

V

V

V

V

9a

Czynniki ludzkie

V

V
V

V

V

9b

Czynniki ludzkiev


10

Prawo lotnicze

V

V

V

V

V

V

11A

Aerodynamika, konstrukcja i instalacje samolotów z silnikami turbinowymi

V
11B

Aerodynamika, konstrukcja i instalacje samolotów z silnikami tłokowymi
V

11C

Aerodynamika, konstrukcja i instalacje samolotów z silnikami tłokowymiv


12

Aerodynamika, konstrukcja i instalacje śmigłowców


V

V
13

Aerodynamika, konstrukcja i instalacje statków powietrznych
V

14

Napędy
V

15

Silniki turbinowe

VV16

Silniki tłokowe
V

v
V
17a

Śmigła

V

V

17b

ŚmigłavSzkolenia i egzaminy zalicza się w ciągu dziesięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o licencję na obsługę techniczną lub dodanie kategorii/podkategorii do licencji na obsługę techniczną [patrz pkt 66.A.25, ppkt b Załącznika III (Part-66)].

Egzaminy z zakresu podstawowej wiedzy ogólno-lotniczej prowadzone są przez organizacje szkoleniowe Part-147 lub przez ULC.

Składający wniosek może wystąpić do ULC o pełne lub częściowe zaliczenie egzaminów dotyczących wymagań z zakresu podstawowej wiedzy w odniesieniu do:

- egzaminów z zakresu podstawowej wiedzy, które zostały zaliczone przed okresem 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o licencję Part-66, oraz

- wszelkich innych, osiągniętych kwalifikacji technicznych uznanych przez właściwy organ za równorzędne ze standardem wiedzy określonym w załączniku III do rozporządzenia 1321/2014 (Part- 66).

. ULC może przyznać zaliczenie wyłącznie na podstawie aktualnego wydania Raportu Uznania Wiedzy zatwierdzanego przez Prezesa ULC.

Zaliczenia tracą ważność po upływie dziesięciu lat od nich przyznania.

Raport Uznania Wiedzy

(dostępny na str. Internetowych ULC

http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2015/3/akt.pdf).

Raport zaliczenia zawiera porównanie między:

- modułami, zagadnieniami modułowymi oraz określonymi dla nich i poziomami wiedzy wymienionymi w Dodatku I do Part- 66, z

- zakresem osiągniętych kwalifikacji technicznych w odpowiednich sylabusach przedmiotów szkół/uczelni, dla określonej kategorii o którą ubiega się wnioskodawca.

W Raporcie Uznania Wiedzy wymienione są szkoły/uczelnie techniczne dla których określono zaliczenie/nie zaliczenie poszczególnych zagadnień modułowych.

Raport Uznania Wiedzy opracowany zgodnie z punktami wymagań: 66.A.25, 66.B.400 i 66.B.405 Załącznika III (Part-66) do rozporządzenia Komisji (WE) NR 1321/2014 jest dokumentem niezbędnym na etapie uznawania wiedzy nabytej w szkole lub uczelni przez kandydatów ubiegających się o licencję Part 66, zamiast przeprowadzania egzaminów z wiedzy teoretycznej techniczno-lotniczej tych kandydatów.

Raport Uznania Wiedzy został opracowany na podstawie analizy zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstaw programowych nauczania w szkołach średnich oraz programów nauczania udostępnionych przez uczelnie wyższe. Raport został opracowany w formie tabeli, w której porównano zakresy i poziomy wiedzy teoretycznej techniczno-lotniczej przekazywanej w szkołach i uczelniach technicznych z zakresami i poziomami wiedzy wymaganej przez Part-66 dla poszczególnych kategorii tej licencji.

W Raporcie ujęto indywidualnie szkoły średnie techniczne lotnicze oraz uczelnie wyższe techniczne oraz grupowo inne szkoły średnie oraz wyższe techniczne w zależności od profilu kształcenia.

Raport Uznania Wiedzy ma na celu zminimalizowanie obszaru uznaniowości w procesie licencjonowania personelu technicznego. W oparciu o ten Raport, Inspektorzy Inspektoratu Licencjonowania Personelu Technicznego Urzędu Lotnictwa Cywilnego mogą w sposób jednolity i przejrzysty dokonywać uznania wiedzy w większości przypadków wniosków o wydanie licencji.

Dla oznaczenia poziomu wiedzy (wymaganego i osiąganego w szkole) użyto w raporcie skalę trójstopniową, uwzględniającą poziomy wiedzy, które są zdefiniowane w Załączniku I do Part-66.W odniesieniu do poszczególnych kategorii licencji, kolorem zielonym oznaczono w Raporcie te przypadki, w których dane zagadnienie (podmoduł) realizowane jest w konkretnej szkole na poziomie równym lub wyższym niż poziom wymagany przez Part-66. Kolorem czerwonym zaznaczono natomiast przypadki, w których dane zagadnienie nie jest w realizowane w konkretnej szkole lub uczelni albo poziom realizacji zagadnienia jest niższy od wymaganego. W takiej sytuacji, ze względu na brak możliwości uznania wiedzy, koniecznym będzie potwierdzenie jej posiadania poprzez zdanie egzaminu z danego modułu w organizacji szkoleniowej Part-147 lub w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Uznaniu podlegają tylko moduły zrealizowane w całości i zaliczone w szkole średniej lub wyższej na ocenę 4 (dobry) i powyżej.


INFO 4
Wniosek

Warszawa, dn. ………………….

…………………………………………………………

(imię i nazwisko)


………………………………………………………..

(adres)
…………………………………………………………

(adres c.d.)
……….……………………………………………….

(telefon / email)


………………………………………………………..

(PESEL)Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

Wniosek


Proszę o zaliczenie nabytej wiedzy (szkoła średnia / uczelnia wyższa)* w …………..………
…………………………………………………………………………….…………………..

na podstawie (świadectwa / dyplomu)* numer …………….… z dnia ………………….

na poczet modułów z wiedzy podstawowej Part-66 w kategorii / podkategorii …………….

Posiadam licencję: …………………..

Raport odbiorę – osobiście / pocztą*

………………………………………….

(podpis)
Załączniki:


 1. ……………………………………………………………………..

 2. ……………………………………………………………………..

 3. ……………………………………………………………………..*właściwe zakreślić

INFO 5
Doświadczenie obsługoweUwaga.

Robotnik wykwalifikowany („skilled worker”) to osoba, która z wynikiem pozytywnym zaliczyła akceptowalne przez ULC szkolenie w zakresie produkcji, napraw, przeglądów lub inspekcji wyposażenia mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Szkolenie powinno obejmować instruktaż w zakresie stosowania narzędzi i metodyki wykonywania pomiarów.
Mechanik obsługi - kategoria „A”
Od wnioskującego po raz pierwszy o licencję kategorii A, który ukończył przed wydaniem licencji, pełne szkolenie w organizacji MTO Part-147 wymaga się 1-rocznej praktyki obsługowej na statku powietrznym pozostającym w eksploatacji oraz odpowiednio - 2 lata dla innego uznanego szkolenia technicznego (robotnik wykwalifikowany) lub 3 lata w przypadku braku takiego szkolenia.

Doświadczenie to powinno obejmować wykonywanie zadań w ramach planowej obsługi liniowej oraz usuwanie prostych usterek na eksploatowanych statkach powietrznych odpowiednich do kategorii A.

W ramach rocznego okresu doświadczenia należy udokumentować min. 6 miesięcy praktyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy (bezpośrednio przed złożeniem wniosku). Pozostałe doświadczenie może pochodzić z okresu obejmującego 7 lat przed datą złożenia wniosku.

Do wymaganego czasu praktyki obsługowej zaliczyć można doświadczenie w obsłudze statków powietrznych uzyskane poza środowiskiem obsługi cywilnych statków powietrznych, np. doświadczenie zdobyte w lotnictwie wojskowym, straży granicznej i policji. Tym niemniej, w przypadku wnioskowania o licencję kategorii A, wymaga się dodatkowo 0,5 roku doświadczenia w obsłudze technicznej cywilnego statku powietrznego.Technik-mechanik - kategoria „B1”
Wnioskujący o licencję kategorii B1 musi udowodnić uzyskanie wymaganego praktycznego doświadczenia obsługowego. Doświadczenie to powinno być odpowiednie do wymaganej podkategorii B1 licencji oraz dotyczyć obsługi technicznej statków powietrznych będących w eksploatacji. Doświadczenie to powinno obejmować obsługę struktury statku powietrznego, zespołu napędowego, instalacji mechanicznych i elektrycznych oraz wymianę elementów awioniki wymienialnych podczas obsługi liniowej, wymagających prostych testów dla udowodnienia ich sprawności.

Minimum 1 rok doświadczenia obsługowego powinien dotyczyć statku powietrznego typowego dla podkategorii licencji o jaką wnioskodawca występuje. W ramach tego doświadczenia należy udokumentować min. 6 miesięcy praktyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy (bezpośrednio przed złożeniem wniosku). Pozostałe 6 miesięcy doświadczenia może pochodzić z okresu obejmującego 7 lat przed datą złożenia wniosku.

Do wymaganego czasu praktyki obsługowej zaliczyć można doświadczenie w obsłudze statków powietrznych uzyskane poza środowiskiem obsługi cywilnych statków powietrznych, np. doświadczenie zdobyte w wojsku, straży granicznej i policji (pkt. 1.6.4). Tym niemniej, w przypadku wnioskowania o licencję kategorii B1, wymaga się dodatkowo 1 roku doświadczenia w obsłudze technicznej cywilnego statku powietrznego.


Kategoria:

Wymagane praktyczne doświadczenie w obsłudze SP pozostającego w eksploatacji

Bez szkolenia

Uznane szkolenie techniczne

(„skilled worker”)Szkolenie ogólno-lotnicze w organizacji Part-147

B1.2


B1.4

3 lata

2 lata

1 rok

B1.1


B1.3

5 lat

3 lata

2 lataTechnik-mechanik - kategoria „B3”
Wnioskujący o licencję kategorii B3 musi udowodnić uzyskanie wymaganego praktycznego doświadczenia obsługowego.

Kategoria:

Wymagane praktyczne doświadczenie w obsłudze SP pozostającego w eksploatacji

Bez szkolenia

Uznane szkolenie techniczne („skilled worker”)

Szkolenie ogólno-lotnicze w Organizacji Part-147

B3

3 lata

2 lata

1 rok

Doświadczenie to powinno być odpowiednie do wymaganej kategorii licencji oraz dotyczyć obsługi technicznej statków powietrznych będących w eksploatacji. Doświadczenie to powinno obejmować obsługę struktury statku powietrznego, zespołu napędowego, instalacji mechanicznych i elektrycznych oraz wymianę elementów awioniki wymienialnych podczas obsługi liniowej, wymagających prostych testów dla udowodnienia ich sprawności.

Minimum 1 rok doświadczenia obsługowego powinien dotyczyć statku powietrznego typowego dla kategorii/podkategorii licencji o jaką wnioskodawca występuje. W ramach tego doświadczenia należy udokumentować min. 6 miesięcy praktyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy (bezpośrednio przed złożeniem wniosku). Pozostałe 6 miesięcy doświadczenia może pochodzić z okresu obejmującego 10 lat przed datą złożenia wniosku.

Do wymaganego czasu praktyki obsługowej zaliczyć można doświadczenie w obsłudze statków powietrznych uzyskane poza środowiskiem obsługi cywilnych statków powietrznych, np. doświadczenie zdobyte w wojsku, straży granicznej i policji. Tym niemniej, w przypadku wnioskowania o licencję kategorii B3, wymaga się dodatkowo 1 roku doświadczenia w obsłudze technicznej cywilnego statku powietrznego.Technik-awionik - kategoria „B2”
Wnioskujący o licencję kategorii B2 musi uzyskać przed jej wydaniem określone przepisami doświadczenie w obsłudze statków powietrznych.

Kategoria:

Wymagane praktyczne doświadczenie w obsłudze SP pozostającego w eksploatacji

Bez szkolenia

Uznane szkolenie techniczne („skilled worker”)

Szkolenie ogólno-lotnicze w Organizacji Part-147

B2

5 lat

3 lata

2 lata

To doświadczenie powinno być odpowiednie do kategorii licencji oraz dotyczyć obsługi statków powietrznych będących w eksploatacji.

Minimum 1 rok doświadczenia obsługowego powinien dotyczyć statku powietrznego typowego dla kategorii/podkategorii licencji o jaką wnioskodawca występuje (66.A.30d). W ramach tego doświadczenia należy udokumentować min. 6 miesięcy praktyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy (bezpośrednio przed złożeniem wniosku). Pozostałe 6 miesięcy doświadczenia może pochodzić z okresu obejmującego 7 lat przed datą złożenia wniosku.

Do wymaganego czasu praktyki obsługowej zaliczyć można doświadczenie w obsłudze statków powietrznych uzyskane poza środowiskiem obsługi cywilnych statków powietrznych, np. doświadczenie zdobyte w wojsku, straży granicznej i policji. Tym niemniej, w przypadku wnioskowania o licencję kategorii B2, wymaga się dodatkowo 1 roku doświadczenia w obsłudze technicznej cywilnego statku powietrznego.

Wnioskujący po raz pierwszy o licencję kategorii B2, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym pełne szkolenie w MTO Part-147, przed wydaniem licencji, muszą udowodnić odbycie 2-letniej praktyki obsługowej, na statku powietrznym pozostającym w eksploatacji. Pełne szkolenie w organizacji Part-147 oznacza szkolenie w zakresie modułów wymaganych dla danej kategorii licencji, trwające wymagana ilość czasu i składające się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej, w tym 30% czasu w organizacji obsługowej.

Wnioskujący po raz pierwszy o licencję kategorii B2, którzy nie uczestniczyli w kursie szkoleniowym w zatwierdzonym wg Part-147 Ośrodku szkolenia, powinni posiadać przynajmniej 5-letnie doświadczenie praktyczne w obsłudze statków powietrznych będących w eksploatacji lub 3 lata w przypadku ukończenia uznanego szkolenia technicznego poza Part147.Inżynier obsługi hangarowej - kategoria „C”
Licencja Part-66 wydana w kategorii C uprawnia (po wydaniu przez Organizację Part-145 stosownego upoważnienia) do poświadczania obsługi hangarowej statków powietrznych w zakresie zgodności z zamówieniem wykonanej obsługi oraz standardami określonymi w Part-145. Personel poświadczający kategorii C sprawdza czy podczas konkretnej obsługi hangarowej lub w ramach pakietu prac, zostały spełnione wymagania, oraz czy zostały wykonane wszystkie prace wymagane przez klienta, ocenia wpływ prac niewykonanych, może zażądać ich wykonania lub uzgodnić z przewoźnikiem przełożenie wykonania tych prac na inny określony przegląd lub termin.

Personel poświadczający z licencją kategorii B1 lub B2:

Duże statki powietrzne

 • 3-letnie doświadczenie przy poświadczaniu obsługi z licencją B1.1, B1.3 lub B2 na dużych statkach powietrznych z napędem turbinowym, w tym minimum 12 miesięcy jako personel wspomagający B1 lub B2 wg Part-145.

 • 5-letnie doświadczenie przy poświadczaniu obsługi z licencją B1.2 lub B1.4 na dużych statkach powietrznych z napędem tłokowym, w tym minimum 12 miesięcy jako personel wspomagający B1 lub B2 wg Part-145.

Statki powietrzne nie będące dużymi SP

 • 3-letnie doświadczenie przy poświadczaniu obsługi z licencją B1 lub B2 na statkach powietrznych nie będących dużymi statkami powietrznymi w tym minimum 12 miesięcy jako personel wspomagający B1 lub B2 wg Part-145.


Absolwenci wyższych uczelni:

Absolwent posiadający dyplom w zakresie Lotnictwa lub podobnej dyscypliny uważanej przez ULC za związaną z obsługą statków powietrznych, musi posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w środowisku obsługi cywilnych statków powietrznych, w tym 6 miesięcy obserwacji czynności obsługi hangarowej. Obecnie nie ma standardowych warunków oceny takich wniosków, w związku z tym przed wystąpieniem o licencję wnioskujący powinni się upewnić czy spełniają wymagania dotyczące doświadczenia zgodnie z Part-66.A.30 i jej AMC. Osoba, która kwalifikuje się do otrzymania licencji kategorii C w ten sposób, nie ma prawa do licencji kategorii B1 lub B2, chyba że zostaną również spełnione wymagania dotyczące tych kategorii.

Dla kandydata ubiegającego się o licencję Kategorii C, a posiadającego wykształcenie wyższe, reprezentatywna grupa zadań powinna obejmować obserwację wykonywania zadań z obsługi hangarowej, planowania obsługi, zapewnienia jakości, archiwowania zapisów z obsługi, zarządzania obrotem części zamiennych oraz opracowań inżynierskich.


Kategoria C

Wymagane minimalne doświadczenie jako personel poświadczający lub personel wspomagający (w tym min. 12 miesięcy jako personel wspomagający obsługę hangarową)

Duże SP

B1 tłokowy (B1.2 lub B1.4)

5 lat

B1 turbinowy (B1.1 lub B1.3)

3 lata

B2

3 lata

Inne SP

3 lata

Ścieżka „akademicka”

3 lata praktyki w środowisku obsługi technicznej cywilnego statku powietrznego przy reprezentatywnym zespole prac bezpośrednio związanych z obsługą techniczną statku powietrznego, w tym - 6 miesięcy obserwacji zadań bazowej obsługi technicznej.

W przypadku gdy wnioskujący o licencję nie posiada szkolenia specjalistycznego (na typ), a udowodnił posiadanie kompletu wiedzy podstawowej oraz doświadczenia ogólno-lotniczego wymaganego dla danej kategorii, ULC na wniosek kandydata wydaje licencję bez wpisywania typu statku powietrznego. Licencja taka poświadcza wyłącznie spełnienie przez jej posiadacza wymagań podstawowych i nie stanowi podstawy do wydania jej posiadaczowi upoważnienia do poświadczania obsługi technicznej SP.


INFO 6
Wpisywanie uprawnień
Uwaga.

Celem ujednolicania wpisywania uprawnień w licencjach Part-66, statki powietrzne klasyfikuje się według następujących grup: • Grupa 1: złożone statki powietrzne z napędem silnikowym oraz wielosilnikowe śmigłowce, samoloty o maksymalnej certyfikowanej wysokości operacyjnej przekraczającej FL290, statki powietrzne wyposażone w elektroniczne systemy sterowania fly-by-wire oraz pozostałe statki powietrzne wymagające wpisu uprawnienia na typ statku powietrznego, jeśli tak ustali Agencja.

 • Grupa 2: statki powietrzne inne niż zaklasyfikowane do grupy 1, należące do następujących podgrup:

− podgrupa 2a: samoloty z pojedynczym silnikiem turbośmigłowym,

− podgrupa 2b: śmigłowce z pojedynczym silnikiem turbinowym,

− podgrupa 2c: śmigłowce z pojedynczym silnikiem tłokowym,


 • Grupa 3: samoloty z silnikiem tłokowym inne niż zaklasyfikowane do Grupy 1.


1. Wpis typu statku powietrznego do licencji w kategorii B1

Aby uzyskać prawo korzystania z przywilejów poświadczania na konkretnym typie statku powietrznego, posiadacz licencji na obsługę techniczną musi posiadać w swojej licencji odpowiednie uprawnienie dotyczące statku powietrznego.

Dla kategorii B1 odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi statku powietrznego są:


 • w przypadku statków powietrznych Grupy 1, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego,

 • w przypadku statków powietrznych Grupy 2, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego, uprawnienie na podgrupę producenta lub uprawnienie na pełną podgrupę,

 • w przypadku statków powietrznych Grupy 3, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego lub uprawnienie na pełną grupę.

Wpisanie do licencji Part-66 uprawnień na typ statku powietrznego wymaga pozytywnego zaliczenia szkolenia na typ statku powietrznego w kategorii B1.

Wpisanie pierwszego uprawnienia na typ statku powietrznego w ramach danej kategorii/podkategorii wymaga dodatkowo pozytywnego zaliczenia odpowiedniego szkolenia w miejscu pracy, zgodnie z opisem w Dodatku III do Part-66.

Szkolenie w miejscu pracy zatwierdza właściwy organ, który wydał licencję.

Szkolenie przeprowadza się pod kontrolą instytucji obsługi technicznej upoważnionej do obsługi technicznej danego typu statku powietrznego i podlega ocenie przez wyznaczonych oceniających posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Szkolenie rozpoczyna się i kończy w ciągu trzech lat poprzedzających wniosek o zatwierdzenie uprawnienia na typ.1.1 Indywidualny wpis typu statku powietrznego do licencji Part-66 w kategorii B1

Grupa 1

- szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena),

- dodatkowo szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji.

Grupa 2


 • kategoria B1.1, B1.3, B1.4:

- szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena) + szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji,

lub


- egzamin na typ + doświadczenie praktyczne.

Grupa 3

 • kategoria B1.2:

- szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena) + szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji,

lub


- egzamin na typ + doświadczenie praktyczne.

1.2 Pełne uprawnienie na podgrupę dla statków powietrznych w kategorii B1

Grupa 2

 • kategoria B1.1, B1.3, B1.4:

- szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena) + szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji,

lub


- egzamin na typ + doświadczenie praktyczne,

przynajmniej na 3 statkach powietrznych reprezentatywnych dla tej grupy.Grupa 3

 • kategoria B1.2:

- uprawnienia na pełną grupę 3 zatwierdza się posiadaczom licencji B1.2 po wykazaniu praktycznego doświadczenia, które obejmuje reprezentatywny zespół działań z zakresu obsługi technicznej, właściwych dla danej kategorii licencji i dla grupy 3.

Ograniczenia:

- samoloty z kabiną ciśnieniową,

- samoloty o konstrukcji metalowej,

- samoloty o konstrukcji kompozytowej,

- samoloty o konstrukcji drewnianej,

- samoloty o konstrukcji rurowej pokrytej materiałem.

1.3 Uprawnienie na podgrupę producenta dla statków powietrznych w kategorii B1

Grupa 2


 • kategoria B1.1, B1.3, B1.4:

- szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena) + szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji,

lub


- egzamin na typ + doświadczenie praktyczne,

przynajmniej na 2 statkach powietrznych reprezentatywnych dla tej grupy.2. Wpis typu statku powietrznego w kategorii B2

Aby uzyskać prawo korzystania z przywilejów poświadczania na konkretnym typie statku powietrznego, posiadacz licencji na obsługę techniczną musi posiadać w swojej licencji odpowiednie uprawnienia dotyczące statku powietrznego.

Dla kategorii B2 odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi statku powietrznego są:


 • w przypadku statków powietrznych grupy 1, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego,

 • w przypadku statków powietrznych grupy 2, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego, uprawnienie na podgrupę producenta lub uprawnienie na pełną podgrupę,

 • w przypadku statków powietrznych grupy 3, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego lub uprawnienie na pełną grupę.

Zatwierdzenie uprawnień na typ statku powietrznego wymaga pozytywnego zaliczenia szkolenia na typ statku powietrznego kategorii B2.

Zatwierdzenie pierwszego uprawnienia na typ statku powietrznego w ramach danej kategorii/podkategorii wymaga pozytywnego zaliczenia odpowiedniego szkolenia w miejscu pracy, zgodnie z opisem w Dodatku III do Part-66.

2.1 Indywidualny wpis typu statku powietrznego do licencji Part-66 w kategorii B2

Grupa 1

- szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena),

- dodatkowo szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji.

Grupa 2

- szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena) + szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji,

- egzamin na typ + doświadczenie praktyczne.

Grupa 3

- szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin, szkolenie praktyczne i ocena) + szkolenie w miejscu pracy (OJT) dla pierwszego statku powietrznego wpisywanego w kategorii/podkategorii licencji,

- egzamin na typ + doświadczenie praktyczne.

2.2 Pełne uprawnienie na podgrupę dla statków powietrznych w kategorii B2

Grupa 2

- w oparciu o zademonstrowane doświadczenie praktyczne.Grupa 3

- w oparciu o zademonstrowane doświadczenie praktyczne.2.3 Uprawnienie na podgrupę producenta dla statków powietrznych w kategorii B2

Grupa 2

- w oparciu o zademonstrowane doświadczenie praktyczne.Grupa 3

- nie dotyczy.3. Wpis uprawnienia w kategorii B3

Aby uzyskać prawo korzystania z przywilejów certyfikacyjnych na konkretnym typie statku powietrznego, posiadacz licencji na obsługę techniczną musi posiadać w swojej licencji odpowiednie uprawnienia dotyczące statku powietrznego.

Pełne uprawnienie „Samoloty z silnikami tłokowymi, kabiną nieciśnieniową o MTOM 2000kg i poniżej” wpisuje się po zademonstrowaniu doświadczenia praktycznego, które obejmuje reprezentatywny zespół działań z zakresu obsługi technicznej, właściwych dla kategorii B3.

Ograniczenia:

- samoloty o konstrukcji metalowej,

- samoloty o konstrukcji kompozytowej,

- samoloty o konstrukcji drewnianej,

- samoloty o konstrukcji rurowej pokrytej materiałem.4. Wpis typu statku powietrznego w kategorii C

Aby uzyskać prawo korzystania z przywilejów poświadczania na konkretnym typie statku powietrznego, posiadacz licencji na obsługę techniczną musi posiadać w swojej licencji odpowiednie uprawnienia dotyczące statku powietrznego.

Dla kategorii C odpowiednimi uprawnieniami dotyczącymi statku powietrznego są:


 • w przypadku statków powietrznych grupy 1, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego,

 • w przypadku statków powietrznych grupy 2, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego, uprawnienie na podgrupę producenta lub uprawnienie na pełną podgrupę,

 • w przypadku statków powietrznych grupy 3, odpowiednie uprawnienie na typ statku powietrznego lub uprawnienie na pełną grupę.

Wpisanie uprawnień na typ statku powietrznego wymaga pozytywnego zaliczenia szkolenia na typ statku powietrznego w kategorii C.

Zatwierdzenie pierwszego uprawnienia na typ statku powietrznego wymaga pozytywnego zaliczenia odpowiedniego szkolenia w miejscu pracy, zgodnie z opisem w dodatku III do Załącznika III (Part-66).

W przypadku statków powietrznych grupy 2 i 3, uprawnienia na typ statku powietrznego mogą zostać przyznane także po: • pozytywnym zaliczeniu egzaminu na typ statku powietrznego odpowiedniego dla kategorii B1, B2 lub C , zgodnie z opisem w Dodatku III do Part-66 oraz

 • przypadku uprawnienia kategorii C dla osoby wykwalifikowanej poprzez posiadanie stopnia akademickiego pierwszy egzamin na odpowiedni typ statku powietrznego odbywa się na poziomie kategorii B1 lub B2.

4.1 Indywidualny wpis typu statku powietrznego do licencji Part-66 w kategorii C

Grupa 1

- szkolenie na typ (szkolenie teoretyczne i egzamin).Grupa 2

- szkolenie na typ lub egzamin na typ.Grupa 3

- szkolenie na typ lub egzamin na typ.4.2 Pełne uprawnienie na podgrupę dla statków powietrznych w kategorii C:

Grupa 2

- szkolenie na typ lub egzamin na typ przynajmniej na 3 statkach powietrznych


reprezentatywnych dla tej podgrupy.

Grupa 3

- w oparciu o zademonstrowane doświadczenie praktyczne.

- samoloty o konstrukcji rurowej pokrytej materiałem.
4.3 Uprawnienie na podgrupę producenta dla statków powietrznych w kategorii C:

Grupa 2

- szkolenie na typ lub egzamin na typ przynajmniej na 2 statkach powietrznych


reprezentatywnych dla tej podgrupy.

Grupa 3 - nie dotyczy.

INFO 7WNIOSEK O WYDANIE / ZMIANĘ / PRZEDŁUŻENIE* LICENCJI NA OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ STATKU POWIETRZNEGO (AML) OKREŚLONEJ W Part-66


EASA FORM 19

Wypełniać wniosek DRUKOWANYMI LITERAMI po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją wypełniania

1. DANE WNIOSKUJĄCEGO:

Imię i Nazwisko: .................................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................

............................................................................................. Obywatelstwo: ................................................

PESEL………………………………Data i miejsce urodzenia:............................................................................

Numer telefonu………………………………………….. E-mail………………………………………………………..2. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICENCJI AML określonej w Part-66 (jeśli dotyczy):

Numer licencji: ................................... ................. Data wydania: .......................................................................3. INFORMACJE O ORGANIZACJI ZATRUDNIAJĄCEJ:

Nazwa: ...............................................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................

Numer Zatwierdzenia organizacji obsługi technicznej:........................................................................................Telefon: ........................................................................ Faks: ...........................................................................

4. WNIOSEK DOTYCZY: (Zaznacz [V] we właściwym[ych] kwadracie[tach])


WYDANIA LICENCJI AML
WPISU TYPU STATKU POWIETRZ.
PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI LICENCJI AMLWYDANIA DUPLIKATU
ZNIESIENIA OGRANICZEŃ
WPROWADZENIA NOWEJ KATEGORII5. WNIOSKOWANA KATEGORIA

A
B1
B2
B3
CSamoloty z silnikami turbinowymi
Samoloty z silnikami tłokowymi
Śmigłowce z silnikami turbinowymi
Śmigłowce z silnikami tłokowymi
Awionika


Samoloty z kabiną nieciśnieniową wyposażone w silnik tłokowy,

o maksymalnej masie startowej 2000 kg i poniżej


Duży statek powietrzny


Statek powietrzny inny niż duży


6. WNIOSKOWANY TYP SP/SILNIK, GRUPA, GRUPA PRODUCENTA
B1.
B2
C
B1.
B2
C
B1.
B2
C
B1.
B2
C
B1.
B2
C
B1.
B2
C
B1.
B2
CWnioskuję wydanie / zmianę / przedłużenie licencji na obsługę techniczną statków powietrznych (AML) określonej w Part-66, jak to zaznaczyłem powyżej i potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w tym wniosku są zgodne z prawdą w momencie jego składania.

Jednocześnie oświadczam, że: 1. Nie jestem posiadaczem licencji AML określonej w Part-66 wydanej w innym Państwie Członkowskim,

 2. Nie wnioskowałem wydania licencji AML określonej w Part-66 w innym Państwie Członkowskim

 3. Nigdy nie byłem posiadaczem licencji AML określonej w Part-66 wydanej w innym Państwie Członkowskim, która została zawieszona lub unieważniona.

Mam jednocześnie świadomość, że podanie jakichkolwiek nieprawdziwych informacji w tym wniosku dyskwalifikuje mnie jako posiadacza licencji AML określonej w Part-66.

Podpis: ....................................................................................... Imię i Nazwisko: ....................................................................................

Data: ...........................................................................................................................................................................................................Pobieranie 448.3 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna