Jak zostać licencjonowanym mechanikiem lotniczym – informacje dla absolwentów szkół średnich lub wyższych technicznychPobieranie 448.3 Kb.
Strona1/3
Data25.10.2017
Rozmiar448.3 Kb.
  1   2   3

Jak zostać licencjonowanym mechanikiem lotniczym – informacje dla absolwentów szkół średnich lub wyższych technicznych


Decyzja o pracy przy obsłudze technicznej statków powietrznych i uzyskaniu licencji mechanika/inżyniera obsługi technicznej. SPE:\Ogólne.docx
Sprawdzenie na stronie internetowej ULC w zakładce: personel lotniczy – szkolenie i licencjonowanie personelu technicznego – podręczniki procedur – „Licencjonowanie Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców – Podręcznik Inspektora” informacji dotyczących ogólnych warunków dotyczących licencji.


INFO 1


Ustalenie w jakim obszarze lotnictwa zamierzam pracować: CAT, GA, samoloty, śmigłowce + wybór docelowej kat. licencji.


INFO 2Kompletowanie egzaminów z modułów wiedzy teoretycznej właściwych do wybranej kategorii licencji nie uznanych
w Raporcie Zaliczenia Egzaminów.


Praca w certyfikowanej organizacji obsługi technicznej SP (Part-145 lub Part-M/F) pod nadzorem, do czasu uzyskania odpowiedniej praktyki obsługowej, właściwej dla danej kategorii licencji i dotychczasowej formy zdobywania wiedzy technicznej.


Złożenie wniosku o wydanie licencji z kompletem dokumentów.

Uzupełnienie szkolenia w zakresie typu SP (lub samego egzaminu).NIE

NIE

NIE


TAK

TAK

TAK

Analiza braków w zakresie praktyki obsługowej, właściwej dla danej kategorii licencji i dotychczasowej formy zdobywania wiedzy technicznej (wskazany mailowy lub telefoniczny kontakt z LPL-3).


Auto-analiza spełnienia wymagań odnośnie wiedzy teoretycznej w odniesieniu do wybranej, konkretnej kategorii licencji.


Wstępne ustalenie „braków” w odniesieniu do wiedzy teoretycznej i ustalenie dalszej drogi do licencji [wskazany mailowy lub telefoniczny kontakt z Inspektoratem Personelu Technicznego (LPL-3)].


Złożenie wniosku do Prezesa ULC o wydanie Raportu Zaliczenia Egzaminów do licencji Part-66 w oparciu o aktualną wersję Raportu Uznania Wiedzy.


Analiza braków w zakresie szkolenia i praktyki obsługowej na typie SP i uzyskania wpisu typu do licencji.


WIEDZA

(TEORIA)


UMIEJĘTNOŚCI

(PRAKTYKA)TYP SP

(TEORIA + PRAKTYKA)INFO 6

Auto-analiza spełnienia wymagań odnośnie praktyki obsługowej w odniesieniu do wybranej, konkretnej kategorii licencji.

Analiza warunków wpisu do licencji statku powietrznego, grupy lub podgrupy statków powietrznych.

INFO 3

INFO 4

INFO 5

INFO 7

INFO 1


Wiedza ogólna
Mechanicy wykonujący czynności obsługi technicznej statków powietrznych w organizacji obsługowej nie muszą posiadać licencji mechanika. Organizacje obsługowe mogą zatem we własnym zakresie ustanawiać wymagania, szkolić oraz upoważniać do wykonywania dokładnie określonych czynności obsługowych każdą osobę, o dowolnym przygotowaniu technicznym, która chce się zatrudnić jako mechanik lotniczy i spełnia wewnętrzne wymagania organizacji.

W praktyce, organizacje obsługowe najchętniej zatrudniają absolwentów średnich szkół technicznych kształcących w zawodach mechanika lotniczego lub awionika lub absolwentów wyższych szkół technicznych o profilu lotniczym.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z wymaganiami certyfikacyjnymi, każda organizacja obsługowa musi zatrudniać odpowiednio liczną, dopasowaną do skali i profilu działalności obsługowej, grupę mechaników licencjonowanych, w charakterze personelu poświadczającego. W średnich i dużych organizacjach obsługowych personel poświadczający stanowi od 70% do 20% wszystkich zatrudnionych mechaników.

Zgodnie z wymaganiami, warunkiem koniecznym do uzyskania upoważnienia członka personelu poświadczającego jest posiadanie przez mechanika licencji z wpisanym odpowiednim uprawnieniem, wydanej przez właściwy nadzór lotniczy.

Licencja jest przepustką do elitarnej w każdej organizacji obsługowej grupy personelu poświadczającego, a tym samym do większych zarobków i prestiżu zawodowego.
W praktyce, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje na wniosek zainteresowanych trzy różne rodzaje dokumentów potwierdzających spełnienie najwyższych wymagań stawianych lotniczemu personelowi technicznemu:


 • europejskie licencje na obsługę statków powietrznych Part-66,

 • krajowe licencje (ICAO) mechanika lotniczego obsługi technicznej

 • świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych.
 1. Licencje europejskie (wg Part-66)

Unijne, tzn. wydane w jednym z krajów członkowskich i ważne we wszystkich pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej licencje mechanika obsługi technicznej statków powietrznych Part-66 wydawane są w Polsce przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), który w naszym kraju stanowi tzw. Kompetentną Władzę w myśl Rozporządzenia (WE) 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1321/2014 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania.

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do spełnienia w celu uzyskania ww. licencji zawarte są w załączniku III do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1321/2014), nazwanym Part-66 i obowiązują w Polsce od dnia 1 maja 2004 r.

Posiadanie europejskiej licencji na obsługę statków powietrznych Part-66 jest warunkiem koniecznym, chociaż nie wystarczającym, do uzyskania statusu członka personelu poświadczającego w organizacji obsługowej.

"Upoważnienie do poświadczania obsługi" oznacza upoważnienie wydane przez organizację personelowi poświadczającemu, które stwierdza, że ten personel może podpisywać w imieniu zatwierdzonej organizacji, poświadczania obsługi w ramach ograniczeń podanych w takim upoważnieniu. 1. Licencje krajowe (ICAO)


Wydawanie licencji krajowych (ICAO) mechanikom lotniczym obsługi technicznej szybowców, sterowców, balonów oraz wiatrakowców o maksymalnej masie startowej pow. 495 kg, odbywa się zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze i rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.
Prezes Urzędu wydaje, odmawia wydania, uznaje, zawiesza uznanie, przywraca uznanie, odmawia uznania, cofa uznanie, cofa, zawiesza, przywraca i zmienia licencje w drodze decyzji administracyjnych.


 1. Świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych

Wydawanie świadectwa kwalifikacji mechanikom poświadczania obsługi: • lotni,

 • motolotni,

 • paralotni,

 • spadochronów,

 • statków powietrznych stanowiących konstrukcje amatorskie,

 • statków powietrznych budowanych z zestawów montażowych (w tym wiatrakowców),

 • SP o maksymalnej masie startowej poniżej 495 kg)

- odbywa się zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze i rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji.
Prezes Urzędu wydaje, odmawia wydania, uznaje, zawiesza uznanie, przywraca uznanie, odmawia uznania, cofa uznanie, cofa, zawiesza, przywraca i zmienia świadectwo kwalifikacji w drodze decyzji administracyjnych.
Szczegółowych informacji w zakresie licencjonowania personelu technicznego udzielają inspektorzy Inspektoratu Personelu Technicznego (LPL-3) – osobiście - pok.30; telefonicznie: 520 74 46, 520 74 48, 520 74 97 lub mailowo: tgembski@ulc.gov.pl, pkulec@ulc.gov.pl, apiszczek@ulc.gov.pl, jszulc@ulc.gov.pl

INFO 2
Rodzaje lotnictwa


1. „(Commercial Air Transport, CAT)” oznacza operację lotniczą, której celem jest przewóz pasażerów, ładunku lub poczty za wynagrodzeniem lub na zasadzie innego świadczenia wzajemnego.

2. Lotnictwo ogólne (ang. General Aviation - GA) – obejmuje cały ruch lotniczy (prywatny i komercyjny) z wyłączeniem lotów rozkładowych oraz wojskowych. Jest to kategoria bardzo szeroka - zaliczają się do niej i loty paralotniami, z jednej strony, i kursy wynajmowanych na pojedyncze loty odrzutowych samolotów transportowych z drugiej.

ICAO definiuje operacje lotnictwa ogólnego jako operacje z wykorzystaniem statków powietrznych, inne niż te wykonywane w ramach zarobkowego transportu lotniczego lub w ramach usług lotniczych.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) definiuje lotnictwo ogólne jako operacje niezarobkowe wykonywane z wykorzystaniem statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym, takie jak: loty zapoznawcze, akrobatyczne i zawodnicze/pokazowe; zrzuty skoczków spadochronowych, holowanie szybowców, loty motoszybowcami turystycznymi.

Licencje unijne wydawane są w następujących kategoriach:


Kategoria licencji wg
Part-66


Podkategoria licencji

Przywileje wynikające z licencji

A

A1

samoloty z silnikami turbinowymi

Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego kategorii A pozwala posiadaczowi na wydawanie poświadczeń obsługi po dokonaniu nieznacznej liniowej obsługi technicznej i naprawieniu prostych usterek w granicach zadań wyszczególnionych w zezwoleniu na certyfikację. Przywileje certyfikacyjne są ograniczone do prac, które posiadacz licencji wykonywał osobiście w organizacji obsługi technicznej, która wydała zezwolenie na certyfikację.

A2

samoloty z silnikami tłokowymi

A3

śmigłowce z silnikami turbinowymi

A4

śmigłowce z silnikami tłokowymi

B1

B1.1

samoloty z silnikami turbinowymi

Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego kategorii B1 pozwala posiadaczowi na wydawanie poświadczeń obsługi w odniesieniu do:

— obsługi technicznej wraz z obsługą konstrukcji statku powietrznego, urządzenia napędowego oraz systemów mechanicznych i elektrycznych,

—zadań związanych z systemami elektroniki lotniczej wymagających prostych testów w celu sprawdzenia, czy nadają się one do eksploatacji i niewymagających wykrywania usterek. Kategoria B1 obejmuje odpowiadającą jej podkategorię A.


B1.2

samoloty z silnikami tłokowymi

B1.3

śmigłowce z silnikami turbinowymi

B1.4

śmigłowce z silnikami tłokowymi

B2

-

samoloty i śmigłowce

Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego kategorii B2 pozwala posiadaczowi na: (i) wydawanie poświadczeń obsługi oraz działanie w charakterze personelu pomocniczego kategorii B2 w zakresie:

— obsługi technicznej systemów elektroniki lotniczej i elektrycznych, oraz

—zadań związanych z systemami elektrycznymi i elektroniki lotniczej oraz systemów mechanicznych, wymagających prostych testów w celu sprawdzenia, czy nadają się one do eksploatacji, oraz - wydawania poświadczeń obsługi po dokonaniu nieznacznej liniowej obsługi technicznej i naprawieniu prostych usterek w granicach zadań wyszczególnionych w zezwoleniu na certyfikację, Ten przywilej certyfikacyjny jest ograniczony do prac, które posiadacz licencji wykonywał osobiście w organizacji obsługi technicznej, która wydała zezwolenie na certyfikację, oraz do uprawnień już wyszczególnionych w licencji B2. Licencja kategorii B2 nie obejmuje żadnej podkategorii A.


B3

-

samoloty o maksymalnej masie startowej 2 000 kg i poniżej, z kabiną nieciśnieniową wyposażone w silnik tłokowy.

Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego kategorii B3 pozwala posiadaczowi na wydawanie poświadczeń obsługi oraz działanie w charakterze personelu pomocniczego kategorii B3 w zakresie:

— obsługi technicznej wraz z obsługą konstrukcji samolotu, urządzenia napędowego oraz systemów mechanicznych i elektrycznych,

—zadań związanych z systemami elektroniki lotniczej wymagających prostych testów w celu sprawdzenia, czy nadają się one eksploatacji i niewymagających wykrywania usterek.


C

-
Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego kategorii C pozwala posiadaczowi na wydawanie poświadczeń obsługi po dokonaniu bazowej obsługi technicznej statku powietrznego. Przywileje mają zastosowanie do statków powietrznych w całości.Pobieranie 448.3 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna