Jak to działA? Program nauczania ogólnego zajęĆ technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowejPobieranie 204.68 Kb.
Strona1/2
Data30.11.2017
Rozmiar204.68 Kb.
  1   2

JAK TO DZIAŁA?
PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO ZAJĘĆ TECHNICZNYCH
W KLASACH 4–6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I. Wstęp
W dzisiejszych czasach nauczanie zajęć technicznych okazuje się być zadaniem niełatwym
i ważniejszym niż dotychczas. Wynika to głównie z szybkiego postępu technicznego oraz
ze zmian zachodzących w polskim systemie edukacji. Nowoczesna szkoła ma uczyć praktycznie i skutecznie. Jej zadaniem jest stworzenie przestrzeni do indywidualnego
i społecznego rozwoju młodzieży oraz ukształtowanie ludzi, którzy w przyszłości będą sprawnie funkcjonować w zmieniającym się świecie. Istotny cel współczesnego nauczania to przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rola szkoły polega zatem na stworzeniu warunków do nabywania oraz rozwijania przez nich umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, a także stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zadania te powinny być realizowane w ramach wszystkich przedmiotów.

W nowej reformie szkolnej została sformułowana koncepcja szkoły przyjaznej dla ucznia, a zarazem wymagającej. Zmieniła się też rola nauczyciela – z przekazującego wiedzę w sposób tradycyjny – w kreatora procesu nauczania. Ma on za zadanie prowadzić ucznia ku zdobywaniu potrzebnej wiedzy i niezbędnych umiejętności oraz wspierać jego aktywność


i twórcze myślenie.

Uczniowie szkoły podstawowej powinni stać się świadomymi uczestnikami kultury technicznej, aby umieli odnaleźć się w otaczającym ich świecie. Sprzyjają temu zajęcia techniczne, podczas których młodzi ludzie nabywają umiejętności analizowania najbliższego otoczenia od strony zastosowanych w nim rozwiązań technicznych, poznają je i zdobywają możliwość stosowania ich w codziennym życiu.

Prezentowany program nauczania zajęć technicznych został przygotowany w taki sposób, aby działania dydaktyczne uwzględniały realizowanie zadań stawianych przed współczesną szkołą. Do istotnych celów programu należy również kształtowanie u uczniów umiejętności planowania i sprawne przeprowadzanie praktycznych działań technicznych. Są one rozumiane zarówno jako projektowanie i wykonywanie prostych przedmiotów, jak
i opracowywanie zasad postępowania w trakcie określonych operacji czy planowanie przedsięwzięć.
II. Ogólna charakterystyka programu
Odniesienie do podstawy programowej

Dokumentem zawierającym aktualne założenia programowe przedmiotu „zajęcia techniczne” na drugim etapie edukacyjnym jest Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z dnia 18 czerwca 2014 r., poz. 803 ). Wiadomości i umiejętności, które zdobywa uczeń, sformułowane są w języku wymagań ogólnych oraz szczegółowych. Wymagania ogólne to zasadnicze cele kształcenia. Natomiast wymagania szczegółowe zawierają zakres wiadomości i umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie całego etapu edukacyjnego.

Poniżej przytoczono fragment Załącznika nr 2 dotyczący treści nauczania przedmiotu „zajęcia techniczne”.
Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.

II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń:

1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje;

2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.

2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych. Uczeń:

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności
od właściwości;


2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi;

3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami
do montażu elektronicznego i mechanicznego.


3. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych. Uczeń:

1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy;

2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu.

4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń:

1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole
i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń;


2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta.

5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń:

1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła;

2)opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości.
Przeznaczenie programu

Prezentowany program nauczania jest adresowany do nauczycieli o różnym stażu pracy prowadzących zajęcia techniczne w klasach IV–VI szkoły podstawowej. Pozwala w ciekawy sposób, z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań, zaplanować pracę z zespołami klasowymi o zróżnicowanych zdolnościach percepcyjnych.

Podczas tworzenia programu uwzględniono dysproporcje w bazie dydaktycznej występujące w szkołach. Proponowane działania uczniów mogą być z powodzeniem przeprowadzane w placówkach, w których brakuje pracowni technicznej.
Koncepcja programu

Koncepcja programu „Jak to działa?” zakłada ścisłe powiązanie wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Ponieważ we współczesnej edukacji nastąpiło odejście od przekazywania wiedzy encyklopedycznej, a punkt ciężkości został przeniesiony na wyposażenie uczniów


w umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanych wiadomości, w niniejszym programie zachęca się do analizowania środowiska technicznego, tak aby uczeń aktywnie współuczestniczył w procesie zdobywania informacji. Istotną rolę przyznano również samodzielnemu planowaniu oraz wykonywaniu praktycznych działań technicznych.

Treści kształcenia związane z własnościami materiałów, budową prostych urządzeń


i bezpieczeństwem ich użytkowania, a także czytaniem dokumentacji technicznej oraz bezpiecznym poruszaniem się po drogach pieszo i na rowerze zostały przedstawione
w sposób bliski uczniom. Bazują na doświadczeniach młodych ludzi i zachęcają
do samodzielnego wnioskowania, a co za tym idzie – aktywnego dochodzenia do wiedzy.
Do przekazywania treści przedmiotowych proponuje się nauczycielom różnorodne sposoby przeprowadzania zajęć, w tym metody i techniki aktywizujące.

Program realizuje zagadnienia zapisane w podstawie programowej. Zostały one uzupełnione wybranymi informacjami z przedmiotów przyrodniczych oraz dodatkowymi treściami z wiedzy ogólnej. Taka korelacja pozwoli uczniom lepiej zrozumieć otaczający ich świat i sprawnie w nim funkcjonować.


Założenia dydaktyczne i wychowawcze

Do głównych założeń dydaktycznych, na których opiera się koncepcja programu „Jak to działa?”, należy wpojenie podstawowych reguł rządzących światem techniki i uświadomienie uczniom jej roli w codziennym życiu. Istotnym założeniem programu jest również stworzenie okazji do planowania i podejmowania praktycznych działań technicznych, poprzez które młodzi ludzie będą mieli sposobność do kształcenia myślenia technicznego i konstrukcyjnego oraz do nauki zasad organizacji pracy. Ponadto uczniowie na zajęciach technicznych poznają właściwości różnych materiałów, zdobędą wiadomości na temat podstawowych technologii materiałowych, a także zaznajomią się z budową różnych narzędzi oraz prostych urządzeń. Wiedza ta znajdzie zastosowanie w działaniach praktycznych. Zasadniczym elementem procesu nauczania będzie wykształcenie umiejętności zapisywania rozwiązań technicznych


w formie graficznej, czytania elementarnych przykładów dokumentacji technicznej, a także przygotowanie młodych ludzi do bezpiecznego uczestnicze­nia w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta.

Treści zawarte w programie pozwalają ponadto stymulować rozwój motoryczny ucznia oraz ukształtować umiejętności interdyscyplinarne poprzez wykorzystywanie na zajęciach technicznych wiedzy zdobytej w szkole i poza nią. Uczniowie powinni zatem umieć:

• uczyć się skutecznie, pozyskiwać i twórczo wykorzystywać informacje,

• stawiać pytania, dociekać i rozumować.

Integralną częścią nauczania jest realizowanie celów wychowawczych. Zajęcia techniczne w klasach IV–VI szkoły podstawowej powinny zapewnić uczniom możliwość zharmonizowanego rozwoju różnych sfer osobowości i kształcenia właściwych postaw społecznych. W niniejszym programie w szczególności położono nacisk na założenia wychowawcze, które kształtują następujące postawy:

• dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,

• przewidywanie skutków swojego postępowania,

• troska o środowisko poprzez efektywne i oszczędne gospodarowanie jego zasobami,

• odpowiedzialność za własne działania i dbanie o ich jakość,

• obiektywne ocenianie działań własnych i otoczenia.

Należy pamiętać, że w szkole podstawowej przede wszystkim zdobywa się elementarne wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszego, samodzielnego pogłębiania wiedzy. Na tym etapie edukacyjnym zadaniem nauczyciela jest także rozbudzenie ciekawości poznawczej i motywacji do kontynuowania nauki. Powinien on również czuwać nad rozwojem psychofizycznym dziecka – ułatwiać przejście od myślenia konkretnego
do myślenia abstrakcyjnego, dbać o prawidłowy przebieg edukacji z uwzględnieniem różnego rodzaju zdolności i możliwości każdego ucznia oraz jego zainteresowań.
Realizacja programu

W niniejszym programie nauczania na realizację zajęć technicznych przewidziano łącznie 95 godzin lekcyjnych w trzyletnim cyklu kształcenia. Jednak liczba jednostek tematycznych opracowanych w podręczniku zintegrowanym z programem nauczania „Jak to działa?” będzie mniejsza. Stopień złożoności poszczególnych zagadnień jest bowiem różny. Nauczyciel zyska zatem możliwość indywidualnego dostosowania czasu realizacji określonych treści do potrzeb konkretnego zespołu klasowego.


III. Cele kształcenia i wychowania

Jednym z głównych celów nauczania zajęć technicznych w klasach IV–VI szkoły podstawowej jest wykształcenie w uczniach umiejętności planowania i realizowania praktycznych działań technicznych. Poprzez ich wykonywanie młodzi ludzie nauczą się dostrzegać w swoim otoczeniu elementy środowiska technicznego i zdobędą wiedzę na temat ich funkcjonowania. W trakcie przeprowadzania tych działań powinni również wypracować umiejętność sprawnego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem technicznym. Ważnym celem nauczania przedmiotu na tym etapie jest także umożliwienie uczniom zdobycia karty rowerowej i przygotowanie ich do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.


Szczegółowe cele kształcenia

• Określanie właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych.

• Wskazywanie możliwości zastosowania w praktyce różnych materiałów.

• Ocena rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych spotykanych w bliższym i dalszym otoczeniu.

• Tworzenie dokumentacji technicznej w postaci odręcznych szkiców technicznych i prostych rysunków rzutowych.

• Czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej spotykanej w katalogach i instrukcjach obsługi urządzeń.

• Poznawanie zasad działania urządzeń technicznych znajdujących się w bliższym i dalszym otoczeniu.

• Bezpieczna obsługa i regulacja podstawowych urządzeń technicznych.

• Racjonalne planowanie praktycznych działań technicznych.

• Organizowanie miejsca pracy.

• Prawidłowe posługiwanie się narzędziami służącymi do obróbki materiałów konstrukcyjnych.

• Bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych jako pieszy, pasażer komunikacji publicznej i rowerzysta.

• Wskazywanie sposobów racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym i dalszym otoczeniu.
Szczegółowe cele wychowania

• Rozbudzanie myślenia technicznego.

• Kształtowanie potrzeby eksperymentowania i stawiania pytań.

• Rozwijanie zainteresowań technicznych.

• Dostrzeganie problemów otaczającego świata i poszukiwanie ich rozwiązań.

• Rozbudzanie ciekawości poznania świata.

• Wdrażanie do współpracy z innymi.

• Kształcenie wyobraźni przestrzennej.

• Wdrażanie do precyzyjnego formułowania myśli, jasnego i logicznego wypowiadania się.

• Wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji i umiejętności ich przetwarzania.

• Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym.

• Kształtowanie osobowości ucznia poprzez rozwijanie takich cech charakteru, jak: systematyczność, odpowiedzialność, pracowitość, kreatywność.

• Poszerzanie świadomości ekologicznej.
IV. Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia ucznia

Treści nauczania, które zostały wyszczególnione w programie nauczania „Jak to działa?”, odzwierciedlają zapisy z podstawy programowej z 30 maja 2014 r. oraz uwzględniają praktykę szkolną. Zagadnienia pogrupowano w siedem działów problemowych.

Dzięki temu zarówno wiedza techniczna, jak i treści z zakresu wychowania komunikacyjnego mogą być przekazywane uczniom w usystematyzowany sposób. Układ działów został także powtórzony w podręczniku oraz dodatku.


Temat

Treści nauczania

Zakładane osiągnięcia uczniów

Uczeń:

Odniesienia do podstawy programowej

I. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I NA DRODZE

1. Bezpieczeństwo przede wszystkim

• przyczyny wypadków w szkole

• regulamin pracowni technicznej

• znaki bezpieczeństwa: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, ewakuacyjne, ochrony przeciwpożarowej


• wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole

• wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi


i urządzeń w pracowni technicznej

• analizuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole

• przestrzega regulaminu pracowni technicznej


4.1


2. Na drodze

• terminy: droga, jezdnia, chodnik, pas ruchu, torowisko, droga rowerowa, droga twarda i gruntowa, autostrada, droga ekspresowa

• budowa drogi

• znaki drogowe ważne dla pieszych


• wylicza elementy budowy drogi

• opisuje różne rodzaje dróg

• wymienia rodzaje znaków drogowych i opisuje ich kolor oraz kształt

• odczytuje informacje przedstawione na znakach drogowych i stosuje się do nich w praktyce4.2

3. To takie proste! –Pan Stop

• planowanie etapów pracy

• narzędzia do obróbki papieru

zastosowanie papieru


• prawidłowo organizuje miejsce pracy

• wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru

• posługuje się narzędziami do obróbki papieru zgodnie z ich przeznaczeniem

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy1.2

2.1


2.2

3.1


3.2

4. Piechotą po mieście

• terminy: pieszy, przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna

• zasady przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych• opisuje prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji

• przedstawia zasadę działania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych

• formułuje reguły bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

• ocenia bezpieczeństwo pieszego w różnych sytuacjach na przejściach przez jezdnię i wskazuje możliwe zagrożenia1.1

4.2


5. Pieszy poza miastem

• terminy: obszar zabudowany
i niezabudowany

• zasady poruszania się po drogach bez chodnika w obszarze niezabudowanym

• znaczenie elementów odblaskowych


• wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym

• opisuje prawidłowy sposób poruszania się po drogach w obszarze niezabudowanym

• ocenia, z jakimi zagrożeniami na drodze mogą zetknąć się piesi w obszarze niezabudowanym

• omawia znaczenie odblasków

• określa, na jakich częściach ubrania pieszego najlepiej umieścić odblaski, by był on widoczny
na drodze po zmroku

• uzasadnia konieczność noszenia odblasków

• projektuje element odblaskowy dla swoich rówieśników


4.2

6. W podróży

• terminy: środki komunikacji publicznej, piktogram, rozkład jazdy

• zasady korzystania ze środków komunikacji publicznej

• piktogramy na dworcach
i lotniskach

• informacje zawarte w rozkładach jazdy• formułuje zasady właściwego zachowania się
w środkach komunikacji publicznej

• podaje znaczenie piktogramów

• czyta ze zrozumieniem rozkłady jazdy

• na podstawie rozkładu jazdy wybiera najdogodniejsze połączenia między miejscowościami

• planuje cel wycieczki i dobiera najlepszy środek transportu, korzystając z rozkładu jazdy


4.2

7. To takie proste! –Pamiątkowy album

• planowanie etapów pracy

• narzędzia do obróbki papieru

• zastosowanie papieru


• prawidłowo organizuje miejsce pracy

• wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy


1.2

2.1


2.2

3.1


3.2

8. Piesza wycieczka

• zasady planowania wycieczki

• znaki obowiązujące na kąpieliskach

• sposób pakowania plecaka


• wyznacza trasę pieszej wycieczki

• wykonuje przewodnik turystyczny po swojej okolicy i prezentuje występujące na tym obszarze atrakcje turystyczne

• odczytuje informacje przekazywane przez znaki spotykane na kąpieliskach

• samodzielnie i w racjonalny sposób pakuje plecak4.2

9. Wypadki na drogach

• przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych

• zasady przechodzenia przez torowisko kolejowe z zaporami i bez zapór, a także przez tory tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji

• numery telefonów alarmowych

• powiadamianie służb ratowniczych


o wypadku

• zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych• wymienia najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych

• ustala, jak należy zachowywać się


w określonych sytuacjach na drodze, aby nie doszło
do wypadku

• omawia zasady przechodzenia przez tory kolejowe

z zaporami i bez zapór oraz przez torowisko tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji

• wymienia numery telefonów alarmowych

• potrafi prawidłowo wezwać służby ratownicze na miejsce wypadku


4.2

II. ROWERZYSTA NA DRODZE

1. Rowerem
w świat

• rodzaje rowerów

• warunki i czynności niezbędne


do zdobycia karty rowerowej

• elementy techniki jazdy rowerem• rozróżnia typy rowerów

• wymienia warunki niezbędne do zdobycia karty rowerowej

• opisuje właściwy sposób ruszania rowerem
z miejsca


1.1

4.2


2. Rowerowy elementarz

• budowa roweru

• elementy układów rowerowych

• obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru

• zastosowanie przerzutek• wyjaśnia zasady działania i funkcje poszczególnych układów w rowerze

• omawia zastosowanie przerzutek

• wymienia nazwy elementów obowiązkowego wyposażenia roweru

• określa, które elementy należą do dodatkowego wyposażenia roweru1.1

4.1


4.2

3. Aby rower służył dłużej...

• przygotowanie roweru do jazdy

• zasady konserwacji roweru

• naprawa drobnych usterek w rowerze


• opisuje, w jaki sposób należy przygotować rower do jazdy

• omawia sposoby konserwacji poszczególnych elementów roweru

• określa, od czego zależy częstotliwość przeprowadzania konserwacji roweru i jak wpływa ona na bezpieczeństwo podczas jazdy

• wyjaśnia, jak załatać dziurawą dętkę1.1

4.1


4. Bezpieczna droga ze znakami

• terminy: znaki drogowe: ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne i poziome

• znaczenie wybranych znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu


i informacyjnych oraz znaków poziomych

• rozróżnia poszczególne rodzaje znaków drogowych

• wyjaśnia, o czym informują określone znaki4.2

5. To takie proste! –Drogowe koło fortuny

• planowanie etapów pracy

• narzędzia do obróbki papieru

• zastosowanie papieru


• prawidłowo organizuje miejsce pracy

• wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy


1.2

2.1


2.2

3.1


3.2

6. Którędy bezpieczniej?

• zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej, chodniku i jezdni

• wyjaśnia zasady pierwszeństwa obowiązujące na drogach dla rowerów

• wymienia sytuacje, w których rowerzysta może korzystać z chodnika i jezdni

• omawia sposób poruszania się rowerzysty
po chodniku i jezdni

• opisuje, w jaki sposób powinni zachować się uczestnicy ruchu w określonych sytuacjach


na drodze

4.2

7. Manewry na drodze

• zasady dotyczące włączania się do ruchu

• zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

• kolejność czynności w trakcie wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania

• zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania określonych manewrów


na drodze

• wymienia kolejne czynności rowerzysty włączającego się do ruchu

• omawia właściwy sposób wykonywania skrętu w lewo oraz w prawo na skrzyżowaniu na jezdni jedno-


i dwukierunkowej

• prawidłowo wykonuje manewry wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania4.2

8. Rowerem przez skrzyżowanie

• terminy: skrzyżowanie równorzędne, skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, sygnalizacja świetlna, pojazd uprzywilejowany

• rodzaje skrzyżowań

• organizacja ruchu na różnych rodzajach skrzyżowań

• sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem

• hierarchia znaków i sygnałów drogowych


• określa, w jaki sposób kierowany jest ruch
na skrzyżowaniu

• wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów osoby kierującej ruchem

• podaje zasady pierwszeństwa pojazdów
na różnych skrzyżowaniach

• przedstawia kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowania różnego typu

• prezentuje, jak powinien się zachować rowerzysta w określonych sytuacjach
na skrzyżowaniu


4.2

9. To takie proste! –Makieta skrzyżowania

• planowanie etapów pracy

• narzędzia do obróbki papieru

• zastosowanie papieru


• prawidłowo organizuje miejsce pracy

• wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru • dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy1.2

2.1


2.2

3.1


3.2

10. Bezpieczeństwo rowerzysty

• przyczyny wypadków powodowanych przez rowerzystów

• bezpieczne zachowanie podczas jazdy rowerem• podaje zasady zapewniające rowerzyście bezpieczeństwo na drodze

• opisuje sposób zachowania rowerzysty


w określonych sytuacjach drogowych

• wymienia nazwy czynności będących najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem rowerzystów

• wylicza nazwy elementów wyposażenia rowerzysty zwiększających jego bezpieczeństwo na drodze


4.2

III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE

1. Od włókna
do ubrania

• terminy: włókno, tkanina, dzianina, ścieg

• pochodzenie i rodzaje włókien

• właściwości i zastosowanie różnych materiałów włókienniczych

• sposoby konserwacji ubrań

• znaczenie symboli umieszczanych
na metkach odzieżowych

• narzędzia i przybory krawieckie

• rodzaje ściegów krawieckich


• określa pochodzenie włókien

• omawia właściwości i zastosowanie różnych materiałów włókienniczych

• podaje charakterystyczne cechy wyrobów wykonanych z włókien naturalnych i sztucznych • rozróżnia materiały włókiennicze

• wyjaśnia znaczenie symboli umieszczanych


na metkach odzieżowych

• podaje zastosowanie przyborów krawieckich

• wymienia nazwy ściegów krawieckich i wykonuje
ich próbki


1.2

2.1


2. To takie proste! –Pokrowiec na telefon

• planowanie etapów pracy

• przybory krawieckie

• zastosowanie materiałów włókienniczych


• prawidłowo organizuje miejsce pracy

• wypisuje kolejność działań i szacuje czas ich trwania

• właściwie dobiera materiały oraz przybory krawieckie

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy


1.2

2.1


2.2

3.1


3.2

3. Wszystko
o papierze

• etapy produkcji papieru

• rodzaje wytworów papierniczych


i ich zastosowanie

• metody obróbki papieru

• narzędzia do obróbki papieru


• podaje nazwy surowców wykorzystywanych
do produkcji papieru

• omawia proces produkcyjny papieru

• rozróżnia wytwory papiernicze i określa ich właściwości oraz zastosowanie

• wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru


i przedstawia ich zastosowanie

1.2

2.1


3.2

4. Cenny surowiec – drewno

• gatunki drzew

• budowa drewna

• etapy przetwarzania drewna

• zastosowanie i właściwości materiałów drewnopochodnych

• narzędzia do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych


• wymienia nazwy gatunków drzew liściastych
i iglastych

• omawia budowę drewna

• opisuje proces przetwarzania drewna

• rozróżnia rodzaje materiałów drewnopochodnych

• określa właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych

• podaje nazwy i zastosowanie narzędzi


do obróbki drewna oraz materiałów drewnopochodnych

1.2

2.1


3.2

5. Świat tworzyw sztucznych

• znaczenie tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach życia

• otrzymywanie tworzyw sztucznych

• rodzaje i właściwości tworzyw sztucznych

• zastosowanie tworzyw sztucznych

• narzędzia do obróbki tworzyw sztucznych


• rozróżnia wyroby wykonane z tworzyw sztucznych

• omawia, w jaki sposób otrzymuje się tworzywa sztuczne

• charakteryzuje różne rodzaje tworzyw sztucznych

• określa właściwości tworzyw sztucznych

• podaje nazwy i zastosowanie narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych


1.2

2.1


3.2

6. To takie proste! –Kolorowa postać

• planowanie etapów pracy

• narzędzia do obróbki tworzyw sztucznych

• zastosowanie tworzyw sztucznych


• prawidłowo organizuje miejsce pracy

• wypisuje kolejność działań i szacuje czas ich trwania

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki tworzyw sztucznych

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy


1.2

2.1


2.2

3.1


3.2

7. Wokół metali

• terminy: ruda, stop, metale żelazne
i nieżelazne

• sposoby otrzymywania metali

• rodzaje i właściwości metali

• zastosowanie metali

narzędzia do obróbki metali


• określa, w jaki sposób otrzymywane są metale

• bada właściwości metali

• omawia zastosowanie różnych metali

• podaje nazwy i zastosowanie narzędzi do obróbki metali1.2

2.1


3.2

8. Jak dbać o Ziemię?

• terminy: recykling, segregacja, surowce organiczne, surowce wtórne

• sposoby gospodarowania odpadami

• etapy przerobu odpadów

• znaki ekologiczne umieszczane


na opakowaniach produktów

• zasady segregacji odpadów• tłumaczy, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do dbania o środowisko naturalne

• planuje działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających w domu

• omawia sposoby zagospodarowania odpadów

• wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych stosowanych na opakowaniach produktów

• określa rolę segregacji odpadów

• prawidłowo segreguje odpady5.1

5.2


IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU

1. Na osiedlu

• plan osiedla

• osiedlowe instytucje użyteczności publicznej

• infrastruktura osiedla


• rozpoznaje obiekty na planie osiedla

• wymienia nazwy instalacji osiedlowych

• przyporządkowuje urządzenia do instalacji, których są częścią

• planuje działania prowadzące do udoskonalenia osiedla mieszkalnego

• projektuje idealne osiedle i uzasadnia swoją propozycję


1.1

2.2


2. Dom bez tajemnic

• rodzaje budynków mieszkalnych

• etapy budowy domu

• zawody związane z budową domów

• elementy konstrukcyjne budynków mieszkalnych• wskazuje zalety i wady poszczególnych rodzajów budynków mieszkalnych

• omawia kolejne etapy budowy domu

• podaje nazwy zawodów związanych z budową domów • wymienia nazwy elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych


1.1

1.2


3. To takie proste! –Mostek dla chomika

• planowanie etapów realizacji pracy

• narzędzia do obróbki drewna

• zastosowanie drewna


• prawidłowo organizuje miejsce pracy

• wypisuje kolejność działań i szacuje czas ich trwania

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki drewna

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy


1.2

2.1


2.2

3.1


3.2

4. W pokoju nastolatka

• planowanie umeblowania i wyposażenia pokoju ucznia

• zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju

• obliczanie kosztów wyposażenia pokoju


• omawia zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju

• rysuje plan swojego pokoju

• wyróżnia w pokoju strefy do nauki, wypoczynku
i zabawy

• dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu

• projektuje wnętrze pokoju swoich marzeń

• tworzy kosztorys wyposażenia pokoju1.1

2.2


5. To takie proste! –Kolorowy kalendarz

• planowanie etapów pracy

• narzędzia do obróbki metalu i papieru

• zastosowanie papieru


• prawidłowo organizuje miejsce pracy

• wypisuje kolejność działań i szacuje czas ich trwania

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy


1.2

2.1


2.2

3.1


3.2

6. Instalacje
w mieszkaniu

• terminy: instalacja, elektrownia, tablica rozdzielcza, bezpieczniki, ergonomia

• budowa i zasady działania poszczególnych instalacji domowych

• zasady oszczędnego gospodarowania energią

• rodzaje obwodów elektrycznych

• elementy obwodu elektrycznego


• określa funkcję poszczególnych instalacji występujących w budynku

• wymienia nazwy elementów poszczególnych instalacji • omawia zasady działania różnych instalacji

• nazywa elementy obwodów elektrycznych

• rozróżnia symbole elementów obwodów elektrycznych

• buduje obwód elektryczny według schematu


1.1

1.2


2.2

2.3


7. Opłaty domowe

• zasady odczytywania wskazań liczników wody, gazu i energii elektrycznej

• obliczanie zużycia poszczególnych zasobów• rozpoznaje rodzaje liczników

• prawidłowo odczytuje wskazania liczników

• podaje praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia prądu, gazu i wody

• oblicza koszt zużycia poszczególnych zasobów

• przeprowadza pomiary zużycia prądu, wody i gazu
w określonym przedziale czasowym


1.1

4.1


8. Domowe urządzenia elektryczne

• instrukcja obsługi sprzętu gospodarstwa domowego

• zasady działania kuchenki elektrycznej, gazowej i mikrofalowej, chłodziarko zamrażarki oraz pralki automatycznej

• zastosowanie sprzętu gospodarstwa domowego

• budowa i bezpieczna obsługa podstawowych urządzeń gospodarstwa domowego• określa funkcje urządzeń domowych

• czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi


i bezpiecznego użytkowania wybranych sprzętów gospodarstwa domowego
• wyjaśnia zasady działania wskazanych urządzeń

• omawia budowę wybranych urządzeń

• wymienia zagrożenia związane z eksploatacją sprzętu AGD


1.1

2.2


4.1

9. Nowoczesny sprzęt na co dzień

• sprzęt audio-wideo

• zasady działania i obsługa sprzętu audiowizualnego• określa zastosowanie poszczególnych urządzeń audio--wideo

• charakteryzuje budowę określonego sprzętu audiowizualnego

• omawia zasady obsługi wybranych urządzeń


1.1

4.1


V. ABC ZDROWEGO ŻYCIA

1. Żyj aktywnie

• terminy: aktywność fizyczna

• rodzaje aktywności fizycznej

• praca organizmu człowieka podczas wysiłku fizycznego


• wymienia przykłady działań zaliczanych do dużej
i umiarkowanej aktywności fizycznej

• podaje sposoby na zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia


2. Zdrowie na talerzu

• terminy: składniki odżywcze, piramida zdrowego żywienia

• rodzaje i funkcje składników odżywczych

• zasady racjonalnego żywienia

• zapotrzebowanie energetyczne dziewcząt


i chłopców

• wartość kaloryczna wybranych produktów spożywczych

• spalanie kilokalorii podczas wykonywania różnych czynności


• wymienia produkty dostarczające określonych składników odżywczych

• określa znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka

• podaje wartość odżywczą wybranych produktów
na podstawie informacji z ich opakowań

• omawia zawartość piramidy zdrowego żywienia

• ustala, które produkty powinny być podstawą diety nastolatków

• układa menu o określonej wartości kalorycznej


z zachowaniem zasad racjonalnego żywienia

• omawia wpływ wysiłku fizycznego


na funkcjonowanie człowieka

• oblicza czas trwania danej aktywności fizycznej, konieczny do zużytkowania kilokalorii zawartych


w określonym produkcie spożywczym

• odczytuje z opakowań produktów spożywczych informacje o kaloryczności danych artykułów


3. Sprawdź, co jesz

• termin: żywność ekologiczna

• dodatki chemiczne występujące w żywności • symbole, którymi są oznaczane substancje chemiczne dodawane do żywności• odróżnia żywność przetworzoną od nieprzetworzonej

• wskazuje zdrowsze zamienniki produktów zawierających dodatki chemiczne

• odczytuje z opakowań produktów informacje
o dodatkach chemicznych

4. Jak przygotować zdrowy posiłek?

• obróbka wstępna artykułów spożywczych

• metody obróbki i konserwacji żywności• omawia etapy obróbki wstępnej żywności

• charakteryzuje sposoby konserwacji produktów spożywczych
VI. I TY TO POTRAFISZ

1. Pudełko na prezent

• planowanie etapów pracy

• narzędzia do obróbki papieru

• zastosowanie papieru


• prawidłowo organizuje miejsce pracy

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru


i posługuje się nimi zgodnie z przeznaczeniem

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy2.1

2.2


3.1

3.2


2. Komunikacyjne koło

• planowanie etapów pracy

• zasady organizacji ruchu na skrzyżowaniu
• prawidłowo organizuje miejsce pracy

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy3.1

3.2


3. Recyklingowy struś

• planowanie etapów pracy

• narzędzia do obróbki papieru, tworzyw sztucznych i drewna oraz przybory krawieckie

• recykling materiałów


• prawidłowo organizuje miejsce pracy

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru


i używa ich zgodnie z przeznaczeniem

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy2.1

2.2


3.1

3.2


VII. RYSUNEK TECHNICZNY

1. Jak powstaje rysunek techniczny?

• zastosowanie rysunku technicznego
• narzędzia kreślarskie i pomiarowe

• nazywa poszczególne narzędzia kreślarskie
i pomiarowe oraz określa ich funkcję

• prawidłowo posługuje się przyborami do kreślenia


i pomiaru

• wykonuje proste rysunki z użyciem wskazanych narzędzi2.2

2. Pismo techniczne

• zastosowanie pisma technicznego

• wymiary liter i cyfr

• posługiwanie się pismem technicznym


• odwzorowuje pismem technicznym poszczególne litery i cyfry

• określa wysokość i szerokość znaków pisma technicznego

• stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów

• dba o estetykę tekstów zapisanych pismem technicznym2.2

3. Elementy rysunku technicznego

• termin: normalizacja

• znormalizowane elementy rysunku technicznego: formaty arkuszy rysunkowych, linie rysunkowe i wymiarowe, podziałka, tabliczka rysunkowa• oblicza wielkość formatów rysunkowych
w odniesieniu do formatu A4

• określa format zeszytu przedmiotowego

• wykonuje rysunek w podanej podziałce

• rozróżnia linie rysunkowe i wymiarowe

• omawia zastosowanie poszczególnych linii

• rysuje i prawidłowo uzupełnia tabliczkę rysunkową2.2

4. Szkice techniczne

• zasady sporządzania odręcznych szkiców technicznych

• uzupełnia i samodzielnie wykonuje proste szkice techniczne

• wyznacza osie symetrii narysowanych figur

• omawia kolejne etapy szkicowania

• wykonuje szkic techniczny przedmiotu


z zachowaniem właściwej kolejności działań

2.2

5. Rzuty prostokątne

• terminy: rzutowanie prostokątne, rzutnia, rzut główny, rzut boczny, rzut z góry

• zasady przedstawiania przedmiotów


w rzutach prostokątnych

• wyjaśnia, na czym polega rzutowanie prostokątne

• rozróżnia poszczególne rzuty: główny, boczny i z góry • omawia etapy i zasady rzutowania

• stosuje odpowiednie linie do zaznaczania konturów rzutowanych brył

• wykonuje rzutowanie prostych brył geometrycznych, posługując się układem osi

• rozpoznaje prawidłowo narysowane rzuty prostokątne określonych brył


2.2

6. Rzuty aksonometryczne

• terminy: rzutowanie aksonometryczne, izometria, dimetria ukośna i prostokątna

• podstawy rzutowania przestrzennego• określa, na czym polega rzutowanie aksonometryczne

• wymienia nazwy rodzajów rzutów aksonometrycznych

• omawia kolejne etapy przedstawiania brył w rzutach aksonometrycznych

• odróżnia rzuty izometryczne od rzutów w dimetrii ukośnej

• uzupełnia rysunki brył w izometrii i dimetrii ukośnej

• wykonuje rzuty izometryczne i dimetryczne ukośne brył

• przedstawia wskazane przedmioty w izometrii
i dimetrii ukośnej

• kreśli rzuty aksonometryczne bryły przedstawionej


w rzutach prostokątnych

2.2

7. Wymiarowanie rysunków technicznych

• zasady wymiarowania rysunków technicznych

• linie, liczby i znaki wymiarowe• nazywa wszystkie elementy zwymiarowanego rysunku technicznego

• prawidłowo stosuje linie, znaki i liczby wymiarowe

• wymiaruje rysunki brył

• rysuje i wymiaruje wskazany przedmiot2.2


Pobieranie 204.68 Kb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna