Inżynieria materiałowa – egzamin inżynierskiPobieranie 20.7 Kb.
Data23.04.2018
Rozmiar20.7 Kb.

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – studia I-go stopnia

egzamin dyplomowy inżynierski
Pytania na rok akademicki 2012/2013

Pytania kierunkowe

 1. Dokonaj podziału i scharakteryzuj stopy aluminium do przeróbki plastycznej.

 2. Opisz i wyjaśnij zabieg umocnienia wydzieleniowego stopów aluminium.

 3. Scharakteryzuj podział, własności i zastosowanie stopów miedzi.

 4. Opisz metody modyfikacji struktury i właściwości siluminów.

 5. Omów podstawowe założenia modelu pękania według Griffith’a i Zennera?

 6. Omów relacje łączące krytyczne wartości odporności na pękanie JIC, KIC, GIC, δIC.

 7. Omów proces zarodkowania w czasie krystalizacji i przemian w stanie stałym.

 8. Scharakteryzuj przemiany dyfuzyjne i bezdyfuzyjne.

 9. Scharakteryzuj rodzaje wiązań międzyatomowych, podaj przykłady.

 10. Na czym polega i co jest celem zabiegu ulepszania cieplnego stali węglowych.

 11. Omów zmiany struktury i własności metali podczas ich wyżarzania po zgniocie.

 12. Opisz podstawowe przemiany (reakcje niezmiennicze) w dwuskładnikowych układach równowagi (minimum 6) i do opisu wybranej przemiany zastosuj regułę dźwigni.

 13. Wymień przyczyny segregacji składników stopowych i opisz ich rodzaje.

 14. Wskaż czynniki ograniczające rozpuszczalność składników w roztworach stałych
  ze szczególnym uwzględnieniem rozpuszczalności w miedziowcach.

 15. Omów rodzaje i strukturę faz elektronowych, podaj przykłady.

 16. Wylicz cechy charakterystyczne dla struktur faz Lavesa, podaj przykłady.

 17. Omów budowę, rodzaje i cechy charakterystyczne faz międzywęzłowych, podaj przykłady ich zastosowania w praktyce.

 18. Wymień czynniki decydujące o szybkości zdrowienia i rekrystalizacji.

 19. Wymień zmiany strukturalne podczas wysokotemperaturowego odkształcania i określ ich wpływ na charakterystyki s-e.

 20. Określ związki między warunkami odkształcania ,,na gorąco” a naprężeniem odkształcania i uzyskaną strukturą.

 21. Opisz procesy strukturalne wykorzystywane w obróbce cieplno-mechanicznej
  do uzyskania materiału o wymaganych własnościach mechanicznych.

 22. Omów różnicę między potencjałem termodynamicznym Gibbsa a potencjałem chemicznym (i.

 23. Wskaż różnicę pomiędzy izotermą i izobarą van’t Hoffa.

 24. Wyprowadź równanie Gibbsa-Duhema i omów jego zastosowanie.

 25. Omów sposób wyznaczenia linii likwidus na wykresie fazowym T-x układu dwuskładnikowego w przypadku braku wzajemnej rozpuszczalności składników
  w fazie stałej.

 26. Omów znane Ci modele pojemności cieplnej, CV(T), ciał stałych.

 27. Omów klasyfikację przemian fazowych według Ehrenfesta i wyjaśnij pojęcie entalpii przemiany.

 28. Na podstawie jednoskładnikowych wykresów fazowych P-T i P-V omów warunki konieczne do skroplenia gazu.

 29. Omów pojęcie stałej równowagi reakcji chemicznych (homo- i heterogenicznych) K; podaj przykład wyznaczania stałych K z danych doświadczalnych oraz obliczania
  z danych termodynamicznych.

 30. Omów regułę faz Gibbsa i zastosuj ją do wyjaśnienia procesu krystalizacji czystego metalu.

 31. Zdefiniuj pojęcie szybkości reakcji chemicznej i określ sposoby jej wyznaczania
  w oparciu o dane doświadczalne; stała szybkości reakcji chemicznej.

 32. Zdefiniuj pojęcie przewodnictwa elektrolitów (właściwe i molowe) i omów metodę jego pomiaru; wskaż zależność przewodnictwa właściwego elektrolitów od temperatury
  i stężenia elektrolitu.

 33. Zdefiniuj pojęcie reakcji elektrochemicznych; omów procesy równowagowe
  i samorzutne oraz szybkość reakcji elektrochemicznych.

 34. Określ, jakie badania można wykonać metodami mikroskopii świetlnej.

 35. Wymień, czym się różni stal węglowa od stali stopowej.

 36. Ustal, jakie są produkty reakcji eutektycznej. Omów strukturę stopów nad- i pod-eutektycznych.

 37. Wyjaśnij pojęcia umocnienia odkształceniowego, roztworowego oraz wydzieleniowego.

 38. Opisz metody pomiaru twardości.

 39. Opisz statyczną próbę rozciągania.

 40. Omów pojęcie sprężystości ciał izotropowych. Zdefiniuj moduły sprężystości wzdłużnej i poprzecznej. Sformułuj zasadę superpozycji.

 41. Wyjaśnij sposób(y) transformacji tensora naprężenia. Omów naprężenia główne oraz układ maksymalnych naprężeń stycznych.

 42. Uzasadnij, z fizycznego punktu widzenia, pojęcie stałych sprężystości Hooke’a.

 43. Scharakteryzuj stan odkształcenia i tensor dystorsji. Omów zastosowanie koła Mohra
  do płaskich problemów transformacji tensora odkształcenia. Wymień warunki zgodności odkształceń.

 44. Określ kryterium Tresci i Hubera-Misesa. Wyjaśnij koncepcje naprężenia
  i odkształcenia zredukowanego.

 45. Na przykładzie kryształu regularnego omów strukturalną interpretację stałych sprężystości.

 46. Sprecyzuj koncepcję dyslokacji. Zdefiniuj wektor Burgersa. Omów modele dyslokacji krawędziowej, śrubowej i mieszanej.

 47. Scharakteryzuj reakcje dyslokacji w kryształach RSC.

 48. Scharakteryzuj dyslokacje w kryształach RPC i HZ.

 49. Omów model Franka-Reada rozmnażania się dyslokacji.

 50. Scharakteryzuj mechanizmy poślizgu i bliźniakowania w kryształach metali.


Pytania uzupełniające

 1. Wymień podstawowe właściwości fizyczne (normalna temperatura topnienia
  i wrzenia, gęstość, typ sieci krystalograficznej, standardowy potencjał elektrodowy)
  dla Al, Cu, Pb, Zn, Fe.

 2. Omów metodę Bayera otrzymywania Al2O3 z boksytów; określ warunki procesu, podstawowe reakcje i zachowanie się zanieczyszczeń.

 3. Wyszczególnij reakcje elektrodowe zachodzące w stopionym kriolicie w procesie elektrolizy Al2O3.

 4. Wymień podstawowe reakcje zachodzące w procesie prażenia siarczkowych koncentratów Zn i Pb w piecu fluidyzacyjnym.

 5. Scharakteryzuj proces redukcji tlenku ZnO w procesie Imperial Smelting.

 6. Na podstawie procesu Pigeona produkcji magnezu omów regułę przekory Le Chatelier’a.

 7. Sprecyzuj znaczenie Na2CO3 i złomu Fe w procesie otrzymywania Pb w piecach Doerschla.

 8. Omów reakcje procesu konwertorowania kamienia miedziowego.

 9. Scharakteryzuj cel i sposób realizacji procesu rafinacji ogniowej miedzi.

 10. Omów budowę pieca zawiesinowego do przetopu siarczkowych koncentratów miedzi.

  1. Wyjaśnij pojęcie wyrobu i półwyrobu na przykładzie wybranych wyrobów hutniczych.

  2. Na przykładzie procedury odlewu dzwonu, wymień i scharakteryzuj etapy procesu technologicznego wytwarzania odlewów w formach piaskowych.

  3. Omów operacje technologiczne półciągłego odlewania wlewków mosiężnych do walcowania.

  4. Wymień podstawowe procesy przeróbki plastycznej metali, w oparciu o schematy
   krótko scharakteryzuj każdy z nich.

  5. Narysuj i opisz 20-walcowy układ walcarki Sendzimira i wyjaśnij rolę walców oporowych.

  6. Omów technologię walcowania uszlachetnionej folii aluminiowej.

  7. Podaj sposoby ciągnienia rur i omów rodzaje stosowanych narzędzi i urządzeń.

  8. Zdefiniuj proces wyciskania i wskaźnik(i) odkształcenia materiału w tym procesie. Wskaż różnice pomiędzy wyciskaniem współ- i przeciwbieżnym.

  9. Wymień podstawowe procesy kształtowania blach, narysuj schemat i opisz proces wytłaczania, omów zjawiska ograniczające ten proces.

  10. Zdefiniuj wskaźniki odkształcenia dla procesu wydłużania, określ związek pomiędzy odkształceniem względnym i rzeczywistym, wykaż addytywność odkształceń rzeczywistych.Dyplomant udziela pisemnej odpowiedzi na dwa pytania kierunkowe i jedno uzupełniające.

Pobieranie 20.7 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna