Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego uszczegóŁowienie obszarów wskazanych w regionalnej strategii innowacji województwa małopolskiego 2014-2020 Kraków, wrzesień 2015 r


Energooszczędne inteligentne budynki i miastaPobieranie 0.5 Mb.
Strona6/23
Data27.10.2017
Rozmiar0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Energooszczędne inteligentne budynki i miasta


Pod pojęciem „Energooszczędnych inteligentnych budynków i miast” rozumie się tworzenie miast, w których poziom zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarniano czynnych i pyłów jest minimalny.

   1. Zastosowanie ciepła systemowego do produkcji chłodu.

   2. Innowacyjne technologie pasywnego ogrzewania i chłodzenia budynków.

   3. Inteligentne systemy energetyczne:

    • Technologie i systemy inteligentnego budynku ze szczególnym uwzględnieniem nowych algorytmów optymalizujących wykorzystanie energii oraz zaawansowanych systemów prognozowania zapotrzebowania na energię.

    • Technologie i systemy integrujące układy przestrzenne budynków mieszkalnych oraz innych obiektów i infrastruktury inteligentnych miast.

   4. Zintegrowany systemy sterowania natężeniem oświetlenia.

   5. Innowacyjne materiały i technologie energooszczędne w budownictwie,
    w tym innowacyjne materiały i technologie wykorzystywane do rewitalizacji
    oraz termomodernizacji ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych.

   6. Innowacyjne metody i narzędzia oceny jakości wykonanych robót oraz budynków w zakresie zużycia energii.

   7. Rozwój inteligentnych i zrównoważonych systemów transportowych.

   8. Systemy wykorzystujące infrastrukturę oświetleniową do nowych funkcji.

   9. Rozwój inteligentnych i zrównoważonych systemów gospodarki wodnej i wodno-ściekowej


 1. Technologie informacyjne i komunikacyjne  1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne


Specjalizacja w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych dotyczy rozwoju innowacji opartych na specjalistycznej wiedzy i metodach informatyki medycznej.

Charakterystyka specjalizacji:

   1. Bioinformatyka: modele, algorytmy i oprogramowanie do poszukiwania molekularnych celów terapii, modelowania molekularnego struktur, projektowania leków oraz diagnostyki chorób.

   • Obliczenia molekularne, w tym „DNA computing”

   • Eksperymentalne systemy obliczeniowe oparte na modelach bioinformatycznych, np. „physarum computing” itp.

   1. E-Health – e-zdrowie

Specjalizacja obejmuje badania i rozwój technologii, procesów i urządzeń umożliwiających lub wspomagających pozyskiwanie, składowanie, przesyłanie lub przetwarzanie danych o charakterze medycznym w celu wspomagania procesów profilaktyki, diagnostyki, leczenia lub rehabilitacji. W szczególności specjalizacja obejmuje rozwój i zastosowanie nowych urządzeń i technologii bezprzewodowych oraz systemów eksperckich i wspomagania decyzji.

   • Transmisja i przetwarzanie rozproszonych zbiorów danych medycznych
    (Big Data).

   • Zastosowanie technologii Internetu Rzeczy (Internet of Things) w narzędziach
    i urządzeniach medycznych.

   • Inteligentne urządzenia medyczne (Inteligent MedDevices).

   • Rozwiązania informatyczne służące do gromadzenia i analizy danych medycznych w celach diagnostycznych i terapeutycznych.

   • Wspomaganie diagnozowania i leczenia chorób przy wykorzystaniu zaawansowanych technik komputerowych.

   1. Sztuczne narządy

W obszarze ICT specjalizacja obejmuje innowacyjne oprogramowanie
(z wyłączeniem np. lokalizacji oprogramowania dostarczanego przez producenta spoza Polski), m.in.:

 • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania pracy sztucznych narządów, podniesienia bezpieczeństwa, skuteczności, efektywności oraz komfortu życia pacjenta leczonego z zastosowaniem sztucznych narządów. Oprogramowanie takie może w szczególności przetwarzać informację dostarczaną przez wszczepialne lub nieinwazyjne sensory monitorujące pracę wspomaganych narządów oraz innych funkcji biologicznych pacjenta oraz pracę sztucznych narządów.

 • Wirtualne narządy i zespoły narządów tworzone w celu personalizacji konstrukcji sztucznych narządów lub w celach badawczych.

   1. Technologie telemedyczne

Tworzenie rozwiązań, technologii, produktów, narzędzi, aplikacji, algorytmów, które poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych, udoskonalą już istniejące, ale przede wszystkim stworzą nowe metody akwizycji, analizy, archiwizacji oraz bezpiecznej wymiany informacji o stanie zdrowia pacjenta zarówno pomiędzy pacjentem,
a profesjonalistą branży medycznej („PBM”), grupami profesjonalistów branży medycznej, jak i automatycznymi eksperckimi systemami diagnostycznymi. Bezpośrednim celem tworzonych w tym modelu rozwiązań winno być wsparcie procesów diagnostycznych i terapeutycznych związane z bezpieczną transmisją danych i informacji medycznych, poprzez analizę danych z urządzeń diagnostycznych użytkowanych przez pacjenta, tekstu, dźwięku,
obrazu lub innych form niezbędnych do diagnozowania, leczenia i monitorowania pacjentów, oraz wymiany informacji pomiędzy PBM lub grupami PBM
oraz systemami autonomicznymi.

Obszar obejmuje tworzenie i rozwój metod, algorytmów i oprogramowania, natomiast zastosowanie w praktyce medycznej mieści się w ramach specjalizacji – Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej. • Systemy m-zdrowia, zwłaszcza w prewencji zagrożeń oraz w diagnostyce
  i terapii chorób przewlekłych.

 • Systemy w-health (wearable health – odzież z sensorami istotnych parametrów medycznych) i BAN (body-area networks).

 • Pozostałe systemy m-zdrowia i telemedycyny, w których podstawowe znaczenia mają innowacyjne algorytmy i ich implementacje.

   1. Informatyczne narzędzia medyczne

 • Opracowanie i rozwój i rozwiązań informatycznych służących do gromadzenia i analizy danych medycznych w celach diagnostycznych i terapeutycznych,
  w szczególności systemy informatyczne do gromadzenia, przetwarzania
  i analizy danych i informacji medycznych, poprzez analizę danych pomiarowych, tekstu, dźwięku, obrazu lub innych form informacji niezbędnych do diagnozowania, leczenia i monitorowania pacjentów.

 • Opracowanie i rozwój rozwiązań umożliwiających integrację różnych systemów informatycznych wykorzystywanych w systemie opieki zdrowotnej, ułatwiających bezpieczne zbieranie i przechowywanie danych medycznych,
  w tym chronionych danych osobowych, tworzenie algorytmów wspierania decyzji medycznych, wspomagających personalizację, koordynację
  i optymalizację opieki medycznej.

 • Opracowanie i rozwój rozwiązań informatycznych wspomagających diagnozowanie chorób, w szczególności systemy oparte o sztuczną inteligencję, rozbudowane systemy wnioskowania czy systemy oparte
  o symulacje komputerowe na różnym poziomie złożoności (od symulacji
  na poziomie molekularnym czy komórkowym, poprzez symulacje na poziome organów do symulacji organizmu jako całości).

 • Opracowanie i rozwój rozwiązań informatycznych pozwalających na wsparcie leczenia w oparciu o symulacje komputerowe na etapie planowania
  i prowadzenia terapii.

Proponowane działania w tej dziedzinie powinny wykorzystywać i tworzyć innowacyjne rozwiązania informatyczne, programistyczne, zaawansowane metody obliczeniowe i symulacyjne, w tym algorytmy uczenia maszynowego
i algorytmy analizy Big Data, opracowywane wspólnie ze specjalistami opieki zdrowotnej i płatnikami.

   1. Technologie informatyczne wspomagające zarządzanie w służbie zdrowia.  1. Pobieranie 0.5 Mb.

   Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu