Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego uszczegóŁowienie obszarów wskazanych w regionalnej strategii innowacji województwa małopolskiego 2014-2020 Kraków, wrzesień 2015 rPobieranie 0.5 Mb.
Strona16/23
Data27.10.2017
Rozmiar0.5 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

Gospodarka odpadami


 1. Minimalizacja wytwarzania odpadów (m.in. produkcja bezodpadowa
  lub niskoodpadowa)

  • Bezodpadowe lub niskoodpadowe innowacyjne technologie produkcji.

  • Metody, narzędzia, procesy i technologie ograniczające wytwarzanie odpadów.

  • Metodyki analityczne umożliwiające ograniczenie zużycia odczynników
   i produkcji odpadów w procesach monitoringu przemysłowego
   i środowiskowego.

  • Innowacyjne technologie prowadzące do zwielokrotnienia ponownego użycia materiałów.

  • Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych poprzez selektywne pozyskiwanie ich na etapach produkcji.

  • Innowacyjne technologie utylizacji odpadów przemysłowych mające na celu zmniejszenie ilości odpadów poprocesowych (będących efektem końcowym utylizacji) kierowanych do składowania.

  • Minimalizacja wytwarzania odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie innowacyjnych materiałów.

  • Minimalizacja ubocznych produktów spalania surowców energetycznych.

  • Zmniejszenie użycia energii i zmniejszenie wytwarzania dwutlenku węgla
   przy nowych technologiach.

  • Ograniczenie ilości odpadów i produktów ubocznych procesów chemicznych przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

 2. Bezpieczne metody postępowania z odpadami przewidzianymi do dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwienia

  • Opracowanie innowacyjnych, bezpiecznych dla środowiska technologii transportu i magazynowania odpadów niebezpiecznych.

  • Nowe technologie zabezpieczania odpadów poprzez mineralizację, zestalenie
   i stabilizację.

  • Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed emisją gazów, odorów
   i pyleniem.

  • Bezpieczne technologie składowania odpadów niemożliwych do innych procesów zagospodarowania.

 3. Innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu

  • Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów metodami: mechanicznymi, termicznymi, kriogenicznymi, biologicznymi, mikrobiologicznymi, fizycznymi
   i chemicznymi.

  • Innowacyjne, przyjazne dla środowiska technologie zabezpieczeń procesów przetwarzania odpadów.

  • Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów, wpływające na redukcję emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery.

  • Innowacyjne technologie odzysku surowców deficytowych i krytycznych
   z odpadów.

  • Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów wielomateriałowych, wielowarstwowych i kompozytowych.

  • Zagospodarowanie produktów z termicznego przekształcania odpadów, między innymi pirolizy, termolizy, gazyfikacji, technologii plazmowych itp.

  • Innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu metali i innych pierwiastków z odpadów.

  • Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów poprodukcyjnych
   i poeksploatacyjnych.

  • Innowacyjne technologie trudnych do przetwarzania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z ZSEE.

  • Technologie przetwarzania odpadów z górnictwa surowców energetycznych
   i nieenergetycznych oraz odpadów mineralnych.

  • Innowacyjne urządzenia i linie do odzysku, w tym recyklingu odpadów.

  • Opracowywanie innowacyjnych technologii zagospodarowywania pozyskanych materiałów z przetworzenia odpadów.

  • Innowacyjne technologie metalurgiczne i hydrometalurgiczne odzysku,
   w tym recyklingu metali i ich związków z odpadów.

  • Selektywne, innowacyjne procesy technologiczne otrzymywania z odpadów wysokoprzetworzonych związków chemicznych.

  • Innowacyjne wyroby wielomateriałowe i kompozytowe na bazie odpadów
   do wykorzystania w różnych gałęziach gospodarki.

 4. Innowacyjne technologie odzysku i recyklingu energetycznego

  • Innowacyjne technologie optymalnego wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych pozyskanych z odpadów (bez RDF).

  • Innowacyjne technologie wytworzenia paliw alternatywnych w formie płynnej z odpadów wysokokalorycznych np. gorszej jakości oleje przepracowane
   nie nadające się do recyklingu jak również innych odpadów zawierających olej o zanieczyszczeniach chemicznych dyskwalifikujących je do recyklingu.

  • Rozwój techniczny agregatów prądotwórczych, turbin gazowych,
   pieców do bezpiecznego spalania paliw pozyskanych z odpadów.

  • Innowacyjne rozwiązania odzysku energii z odpadów z wyłączeniem spalania
   i współspalania.

  • Innowacyjne technologie odzysku produktów z odpadów metodą rozkładu termicznego.


  1. Materiały dla potrzeb budownictwa i transportu


   1. Materiały i technologie dla budownictwa

    • Materiały o podwyższonych parametrach w szczególności: konstrukcyjnych, izolacyjnych, o podwyższonej odporności na procesy starzenia,
     paro-przepuszczalnych, niskiej energii wbudowanej, wysokiej odporności ogniowej, niskiej emisyjności, termo-refleksyjne oraz wytwarzane z surowców roślinnych i technologie ich wytwarzania.

    • Materiały i technologie wykorzystywane do rewitalizacji budynków,
     w tym zabytkowych.

    • Materiały i technologie termo-modernizacyjne do zastosowania
     na istniejących ociepleniach, które wymagają poprawy izolacyjności.

    • Materiały służące do akumulowania ciepła i chłodu oraz technologie ich wytwarzania.

    • Materiały i technologie wytwarzania powłok o podwyższonych parametrach, utrudniających rozwój grzybów, bakterii i alg.

    • Materiały, o zmiennych parametrach fizycznych, regulowanych parametrami środowiska zewnętrznego i/lub systemem zarządzania energią w budynku,
     w tym materiały o zmiennych właściwościach cieplnych, spektralnych, wilgotnościowych i inne, oraz technologie ich wytwarzania.

    • Materiały przezroczyste i technologie ich wytwarzania; okna, systemy przeszkleń o zmiennych parametrach optycznych dla promieniowania słonecznego.

    • Materiały, charakteryzujące się wysoką odpornością na czynniki degradujące, chroniące budynki przed czynnikami atmosferycznymi, w tym przed promieniowaniem UV oraz o zmiennych właściwościach absorpcyjnych,
     jak również technologie ich wytwarzania.

    • Materiały i technologie chroniące budynki przed przegrzewaniem
     i/lub ograniczające straty ciepła.

    • Badania i technologie związane z procesami transportu ciepła i wilgoci
     w przegrodach budowlanych w zależności od zastosowanych materiałów izolacyjnych i technologii termomodernizacji.

    • Materiały i technologie systemów wykorzystania oświetlenia światłem dziennym o wysokiej efektywności i sterowalności.

    • Materiały i technologie słonecznych systemów pasywnych zintegrowanych
     z obudową budynku.

    • Materiały i technologie energetyki słonecznej cieplnej (aktywne) zintegrowane z budynkiem.

    • Materiały i technologie fotowoltaiczne zintegrowane z obudową budynku.

    • Materiały i technologie wielofunkcyjnych energetycznie (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, klimatyzacja, produkcja energii elektrycznej) obudów budynku.

    • Energooszczędne oświetlenie, serwisowalne modułowe oprawy energooszczędnego oświetlenia o zminimalizowanej energii wbudowanej, oprawy zwiększające skuteczność chłodzenia i trwałość ich elementów,
     oraz materiały i technologie ich wytwarzania.

    • Działania mające na celu modyfikację i poprawę parametrów istniejących materiałów izolacyjnych, naprawczych, wzmacniających, ochronnych, powłokowych oraz wprowadzenie nowych materiałów do ww. zastosowań.

    • Opracowanie technologii ponownego wykorzystania materiałów
     oraz elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych (odzysk, w tym recykling)
     w budownictwie.

    • Nowe technologie i linie technologiczne do wytwarzania materiałów
     i wyrobów dla budownictwa z zastosowaniem surowców towarzyszących, produktów ubocznych i odpadów. Rozwój technologii i procesów produkcyjnych innowacyjnych materiałów znajdujących zastosowanie
     w budownictwie (w wyrobach chemii budowlanej i klejach) w tym,
     wodnych dyspersji polimerów octanu winylu, dyspersje akrylowych
     oraz styrenowo-akrylowe, jak również lateksów syntetycznych
     (dyspersji wodnych kopolimerów butadienowo- styrenowych).

    • Rozwój technologii i procesów produkcyjnych materiałów o podwyższonych parametrach, w szczególności: konstrukcyjnych, izolacyjnych, o podwyższonej odporności na procesy starzenia, paro-przepuszczalnych, niskiej energii wbudowanej, wysokiej odporności ogniowej, niskiej emisyjności,
     termo-refleksyjnych oraz wytwarzanych z surowców roślinnych.

   2. Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu

    • Innowacyjne materiały metalowe, polimerowe i kompozytowe.

    • Innowacyjne pokrycia oraz powłoki.

    • Innowacyjne materiały hybrydowe, w tym blachy organiczne lub struktury bioniczne.

    • Innowacyjne materiały na bazie surowców wtórnych.

    • Innowacyjne materiały eksploatacyjne, w tym niskoemisyjne nośniki energii.

    • Innowacyjne systemy recyklingu, odzysku i utylizacji.

    • Innowacyjne systemy redukcji szkodliwych emisji, w tym innowacyjne materiały katalityczne do oczyszczania spalin.

    • Rozwój technologii i procesów produkcji nowoczesnych materiałów
     (w tym kauczuków, dodatków, stabilizatorów i wypełniaczy) stosowanych
     do produkcji opon o podwyższonych parametrach użytkowych i niższym zużyciu paliwa (performance tyres, green tyres).  1. Pobieranie 0.5 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu