Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego uszczegóŁowienie obszarów wskazanych w regionalnej strategii innowacji województwa małopolskiego 2014-2020 Kraków, wrzesień 2015 r


Inteligentne sieci, integracja systemów i technologie geoinformacyjnePobieranie 0.5 Mb.
Strona10/23
Data27.10.2017
Rozmiar0.5 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Inteligentne sieci, integracja systemów i technologie geoinformacyjne


Specjalizacja obejmuje problematykę inteligentnych sieci oraz technologii geoinformacyjnych, zarówno jako elementów niezależnych, jak i elementów powiązanych. Należy mieć jednak na uwadze potencjał wynikający z łączenia obu zakresów badań
i wdrożeń.

   1. Technologie Internetu przyszłości, technologie Internetu rzeczy,
    systemy wbudowane

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następującym zakresie:

 • Inteligentne komponenty sieci

 • Rozwiązania umożliwiające tworzenie usług dla sieci nowej generacji
  (m.in. 5G)

 • Infrastruktura do prototypowania, testowania i eksperymentów służąca wdrożeniom

 • Optyczne, bezprzewodowe technologie sieciowe

 • Rozwiązania Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things)

 • Komponenty sieci semantycznych (ang. Semantic Web, Linked Data)

 • Rozwiązania nasobne (ang. wearable devices)

   1. Inteligentne sieci w infrastrukturach

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następujących infrastrukturach:

 • Inteligentne miasta (ang. smart cities).

 • Inteligentne domy i budynki (ang. smart homes).

 • Inteligentne fabryki (ang. smart factories) oraz inteligentne przedsiębiorstwa.

 • Inteligentne systemy transportowe (ang. smart/inteligent transportation systems).

 • Inteligentne pojazdy (ang. smart vehicles).

   1. Architektury, systemy i aplikacje w inteligentnych sieciach

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następującym zakresie:

 • Integracja inteligentnych systemów

 • Wspomaganie zarządzania w sytuacjach kryzysowych

 • Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci komunikacyjnych

 • Zachowanie ciągłości komunikacji

 • Zapewnienie dostępność (ang. availability) komunikacji

 • Samoorganizujące się sieci komunikacyjne

 • Inteligentne usługi dla mieszkańców, m.in. zdrowotne i edukacyjne
  (ang. smart healthcare, smart education), wsparcie dla osób niepełnosprawnych

 • Symulatory oraz rozwiązania „serious games”

 • Wspomaganie decyzji

   1. Zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach i systemach

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następującym zakresie:

 • Analiza danych zgromadzonych w chmurach

 • Optymalizacja efektywności i szybkości pracy chmur obliczeniowych
  (ang. Cloud Computing)

 • Systemy rozproszone i przetwarzanie równoległe

 • Uczenie maszynowe (ang. machine learning)

 • Zastosowania metod sztucznej inteligencji

 • Wirtualizacja

 • Przetwarzania złożonych, dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych (ang. big data, data mining)

 • Kompresja i redukcja wielkości danych

 • Efektywna weryfikacja, archiwizacja i przechowywanie danych

 • Zarządzanie wiedzą w organizacjach

 • Wykorzystanie sieci społecznościowych w pozyskiwaniu i analizie danych
  oraz dystrybucji informacji

 • Analiza obrazów wideo w celu automatycznej detekcji obiektów i zdarzeń (ang. video content analytics), optymalizacja analizy informacji wizualnej

 • Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie umożliwiające posadowienie systemów i aplikacji sieciowych wielkiej skali danych

   1. Interfejsy człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna w inteligentnych sieciach

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów (lub istotne udoskonalenie istniejących) w obszarze inteligentnych sieci, w następującym zakresie:

 • Inteligentne interfejsy maszyna-maszyna

 • Inteligentne interfejsy człowiek-maszyna (ang. HMI), a w szczególności:

  • Systemy i rozwiązania biometryczne

  • Rozpoznawanie emocji zachowań i gestów

  • Rzeczywistość rozszerzona (ang. augmented reality)

  • Obrazowanie i analizy informacji wizualnej adaptujące się do dostępnych zasobów komunikacyjnych i wizualnych

  • Komunikacja akustyczna i głosowa

   1. Standaryzacja, bezpieczeństwo i modelowanie inteligentnych sieci

Opracowanie innowacyjnych (nowych lub usprawniających) rozwiązań wspierających różne obszary (ang. cross-cutting) budowy i rozwoju inteligentnych sieci:

 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne w inteligentnych sieciach i systemach

 • Ochrona prywatności

 • Inteligentne systemy bezpieczeństwa (ang. smart security)

 • Wspieranie opracowania metodyk, procesów standaryzacyjnych
  i ich wdrożenia

 • Metody modelowania i automatycznego testowania (poprawy jakości wytwarzania oprogramowania – wytwarzania aplikacji)

 • Wykorzystanie geoinformacji w rozwoju inteligentnych sieci i systemów

   1. Pozycjonowanie i nawigacja

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów, metod
(lub istotne udoskonalenie istniejących) w celu wyznaczania pozycji obiektu
w zdefiniowanej przestrzeni, jego nawigowania lub monitorowania
(z zapewnieniem niezbędnego poziomu bezpieczeństwa), w następującym zakresie:

Podnoszenie jakości satelitarnych i innych systemów pozycjonowania


w przestrzeni (w szczególności dokładności i integralności).

 • Multimodalne wyznaczanie pozycji obiektów.

 • Systemy lokalizacji wewnątrz budowli.

 • Aplikacje nawigacyjne i lokalizacyjne wykorzystujące informacje z wielu źródeł w czasie rzeczywistym.

 • Aplikacje nawigacyjne i lokalizacyjne z innowacyjnymi metodami przekazu informacyjnego (w tym kartograficznego), w szczególności innowacyjnymi metodami obrazowania.

 • Sieciocentryczne systemy nawigacyjne.

 • Zdalne monitorowanie obiektów w ruchu.

 • Ochrona systemów GNSS przed zakłóceniami intencjonalnymi
  i nieintencjonalnymi oraz bezpieczne systemy GNSS przeznaczone
  dla autoryzowanych użytkowników.

 • Budowa komponentów systemów pozycjonowania i nawigacji
  (m.in. satelitarnej) dla segmentu naziemnego (ang. ground segment)
  oraz pokładowego (ang. on-board segment), w tym oprogramowanie wbudowane.

 • Wykorzystanie inteligentnych sieci w rozwoju systemów lokalizacyjnych
  i nawigacyjnych

   1. Pozyskiwanie geoinformacji

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów, metod
(lub istotne udoskonalenie istniejących) służących pozyskiwaniu informacji przestrzennych, w następującym zakresie:

 • Systemy bezinwazyjnego pomiaru (np. teledetekcja i fotogrametria lotnicza, satelitarna oraz bliskiego zasięgu, lotniczy i naziemny skaning laserowy, georadary, obserwacje radarowe, obserwacje hiperspektralne, termowizja).

 • Rozwiązania teledetekcyjne, fotogrametryczne i inne pozwalające
  na zautomatyzowane wykrywanie, identyfikację obiektów i ich cech
  oraz zmian zachodzących w przestrzeni na podstawie analizy sygnałów, danych, zobrazowań.

 • Mobilne pozyskiwanie danych (w tym kartowanie – ang. mapping) i mobilne systemy GIS.

 • Instrumenty, sensory, systemy do pozyskiwania i obrazowania danych przestrzennych lub nowe sposoby integracji instrumentów, sensorów
  i systemów (w tym platformy mobilne załogowe i bezzałogowe).

 • Geodezyjne systemy pomiarowe i pomiarowo-kontrolne.

 • Wykorzystanie inteligentnych sieci w systemach pozyskiwania geoinformacji.

   1. Przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja geoinformacji

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów, metod
(lub istotne udoskonalenie istniejących) służących do przetwarzania, analizy, przechowywania, udostępniania oraz kartograficznej wizualizacji informacji przestrzennych, w następującym zakresie:

 • Budowa baz wiedzy przestrzennej (ang. spatial knowledge base).

 • Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej i sieci semantycznych
  do wielokryterialnej analizy geoinformacji (ang. geobusiness intelligence).

 • Eksploracja danych przestrzennych (ang. spatial data mining).

 • Harmonizacja danych przestrzennych.

 • Fuzje różnorodnych danych przestrzennych i automatyzacja przetwarzania geoinformacji.

 • Rozwiązania służące efektywnej wymianie geoinformacji w środowiskach wykorzystywanych przez wielu użytkowników, w tym w czasie rzeczywistym.

 • Modelowanie (w tym kartograficzne), prognozowanie zmian w przestrzeni,
  w tym prognozowanie scenariuszowe.

 • Monitoring zmian w przestrzeni (np. w oparciu o dane programu Copernicus, w oparciu o dane ze skaningu laserowego) oraz wynikająca z niego aktualizacja danych przestrzennych.

 • Kartograficzna wizualizacja danych np. wizualizacje danych przestrzennych
  z wykorzystaniem technik Rzeczywistości Rozszerzonej, holografii, wizualizacje kontekstowe, wizualizacje uwzględniające aspekt czasowy, infografiki, wizualizacje 2D/3D.

 • Wykorzystanie rozwiązań z zakresu inteligentnych sieci w przetwarzaniu, analizie i udostępnianiu geoinformacji.

   1. Geoinformatyka

Opracowanie innowacyjnych systemów, aplikacji, algorytmów, funkcji, modeli, standardów (lub istotne udoskonalenie istniejących) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych,
w celu zapewnienia efektywnego pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania, analizowania, udostępniania, wizualizowania informacji o przestrzeni,
w następującym zakresie:

 • Modele i struktury danych przestrzennych, standardy i formaty zapisu, kompresji i wymiany danych.

 • Przetwarzanie geoinformacji w chmurze (ang. spatial cloud computing).

 • Infrastruktura sprzętowa i oprogramowanie do efektywnego przetwarzania geoinformacji wielkiej skali.

 • Zarządzanie dużymi zbiorami danych przestrzennych (ang. spatial big data).

 • Harmonizacji danych przestrzennych.

 • Efektywne filtrowanie, agregacja i generalizacja informacji przestrzennej.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa zasobów danych przestrzennych.

 • Aplikacje geoinfomacyjne czasu rzeczywistego oraz uwzględniające wymiar czasu (np. wieloczasowe).

 • Optymalizacja marszrutyzacji obiektów ruchomych.

 • Integracja systemów geoinformacyjnych z innymi systemami informatycznymi np. ERP, CRM, SCADA, BIM3.

 • Automatyzacja procesu integracji rejestrów państwowych z bazami danych przestrzennych.

   1. Innowacyjne zastosowania geoinformacji

Opracowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów,
metod (w szczególności w powiązanych z technologiami inteligentnych sieci), które istotnie udoskonalą już istniejące lub stworzą nowe sposoby wykorzystania technologii geoinformacyjnych w:

 • Systemach inteligentnych miast (ang. smart sities).

 • Inteligentnych systemach transportowych (ang. Intelligent Transportation System), logistyce, transporcie i spedycji oraz sterowaniu pojazdami.

 • Systemach bezpieczeństwa narodowego, systemach bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyce, zarządzaniu kryzysowym, ratownictwie,
  ochronie zdrowia.

 • Systemach nawigacji i bezpieczeństwa lądowego, morskiego i lotniczego.

 • Inteligentnych systemach zarządzania sieciami przesyłowymi.

 • Symulatorach pojazdów, sytuacji i zjawisk (np. trenażery i symulatory
  do szkolenia załóg, symulatory taktyczne oraz rozwiązania „serious games”).

 • Zaawansowanych systemach planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, zarządzania nieruchomościami, systemach geopartycypacji społecznej wspierającej zarządzanie przestrzenią.

 • Zaawansowanych systemach inteligentnej hodowli i upraw (np. rolnictwo precyzyjne, inteligentne leśnictwo).

 • Zaawansowanych systemach wykorzystywanych w geomarketingu.

 • Zaawansowanych systemach informacyjnych wspierających realizację dyrektyw unijnych do których realizacji niezbędna jest geoinformacja.

 • Zaawansowanych systemach wykorzystywanych w badaniu Ziemi
  (np. w geologii, geofizyce, archeologii, górnictwie).

 • Systemach monitoringu i oceny środowiska oraz systemach mających
  za zadanie zapobieganie skutkom zmienności klimatycznej i ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych.

 • Systemach identyfikacji i optymalizacji wykorzystywania zasobów naturalnych oraz systemach mających za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka (inżynierskiej, przemysłowej, gospodarczej)
  i minimalizować skutki takiej działalności.

 • Analizie danych z sieci społecznościowych.  1. Pobieranie 0.5 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu