InstrukcjaPobieranie 0.92 Mb.
Strona9/12
Data28.10.2017
Rozmiar0.92 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

4.2 Kwoty ryczałtowePAMIĘTAJ!

W projektach EFS obligatoryjne jest stosowanie kwot ryczałtowych w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR.

W tych projektach stosowanie ww. uproszczonych metod rozliczania wydatków możliwe jest w oparciu o szczegółowy budżet projektu określony przez wnioskodawcę i zatwierdzony przez właściwą instytucję będącą stroną umowy. Kwoty ryczałtowe muszą być wyliczone w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i racjonalną kalkulację.

Stosowanie kwot ryczałtowych w projektach o wartości wkładu publicznego przekraczającej wyrażonej w PLN równowartość 100 000 EUR nie jest możliwe.
Ważne!

W ramach przedmiotowego konkursu obowiązuje następujący kurs przeliczeniowy: 1€ = 4,3148 PLN. Oznacza to konieczność stosowania kwot ryczałtowych dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza 431 480 PLN.Pamiętaj!
Na wartość wkładu publicznego (środków publicznych) składa się wnioskowana kwota dofinansowania oraz wkład własny, jeżeli wnoszony jest ze środków innych niż prywatne, np.: JST, Fundusz Pracy, PFRON, inne krajowe środki publiczne.

Uwaga techniczna!

Abyś mógł wypełnić arkusz „Kwoty_ryczałtowe” powinieneś najpierw wypełnić arkusz „Budżet_szczegółowy” oraz wskazać w arkuszu „Budżet_ogółem”, że zadania które zaplanowałeś w ramach projektu będą rozliczane kwotami ryczałtowymi – patrz poniżej.

Uwaga!

W przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi jedno zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową.

Kwoty ryczałtowe oraz Nazwa zadania są automatycznie uzupełniane z uwzględnieniem zasady, że jedno zadanie = jedna kwota ryczałtowa. Twoim zadaniem jest określenie:

 1. Wskaźników będących podstawą do rozliczanie kwoty ryczałtowej - określając wskaźniki dla rozliczenia kwoty ryczałtowej, powinieneś stosować zasady dotyczące definiowania wskaźników określone dla wskaźników wskazywanych w podpunkcie 3.1.2, w szczególności zasadę CREAM. W tym przypadku nie określa się jednak wartości bazowej wskaźników.

  Ważne!

  Określając wskaźniki dla rozliczenia kwot ryczałtowych powinieneś unikać wskaźników, które wykazałeś w podpunkcie 3.1.2 i powinieneś określić nowe, specyficzne dla poszczególnych zadań, które zobrazują, że dane zadanie zostało zrealizowane, np.: Liczba zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego, Liczba osób, które ukończyły szkolenie.


 2. Wartość docelową wskaźników – wartość docelowa wskaźników powinna obrazować wykonanie założeń zadania, którego dany wskaźnik dotyczy na racjonalnym poziomie.

 3. Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników - w polu opisowym muszą znaleźć się informacje nt. sposobu, w jaki zamierzasz potwierdzić realizację zadań określonych we wniosku. Ujęty będzie tu wykaz dokumentów potwierdzających wykonanie każdego z zadań. W trakcie rozliczania projektu będą one stanowić podstawę oceny, czy wskaźniki określone dla rozliczenia kwoty ryczałtowej zostały osiągnięte na poziomie stanowiącym minimalny próg (ustaloną wartość docelową), który uprawnia do kwalifikowania wydatków objętych daną kwotą ryczałtową.

Przykładowe dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadań to:

 • lista obecności uczestników/uczestniczek projektu na szkoleniu/spotkaniu lub innej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu;

 • dzienniki zajęć prowadzonych w projekcie;

 • dokumentacja zdjęciowa;

 • analizy i raporty wytworzone w ramach projektu;

 • protokoły odbioru wykonanej usługi;

 • potwierdzenie odbioru przez uczestników materiałów/skorzystania z cateringu;

 • karty czasu pracy personelu projektu;

 • zakresy czynności/opisy stanowisk pracy.


Pobieranie 0.92 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu