InstrukcjaPobieranie 0.92 Mb.
Strona7/12
Data28.10.2017
Rozmiar0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Uwaga techniczna!

Jeżeli nie wykorzystałeś całego dostępnego miejsca do określenia wskaźników efektywnościowych/rezultatu/produktu możesz ukryć odpowiednie wiersze, których nie wypełniłeś, aby zminimalizować obszar wydruku.
3.2 Grupy docelowe


Punkt 3.2 składa się z trzech pól opisowych oraz dwóch pól liczbowych. Na podstawie danych w tym punkcie oceniana będzie:

 • Czy prawidłowo dobrałeś grupę docelową do właściwego celu szczegółowego RPO WŁ 2014-2020 (adekwatność doboru grupy)

 • Czy prawidłowo i wyczerpująco zdiagnozowałeś specyfikę tej grupy, w kontekście planowanego wsparcia.

Opis osób lub podmiotów objętych wparciem

W pierwszym polu opisowym nazwij i opisz osoby lub podmioty, które obejmiesz wsparciem


w ramach projektu. W oparciu o dane ogólnodostępne oraz ewentualnie dane własne wskaż istotne cechy uczestników. Udowodnij, że znasz grupę docelową i będziesz mógł ją efektywnie wesprzeć.

Pamiętaj, że w tym punkcie opisujesz uczestników projektu, zgodnie z definicją uczestnika określoną w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, a więc jedynie osoby i podmioty otrzymujące wsparcie bezpośrednie.

Uzasadnij wybór konkretnej grupy docelowej spośród wskazanych potencjalnych grup w SZOOP 2014-2020, uwzględniając jej specyfikę tej oraz cel główny projektu określony w podpunkcie 3.1.1 wniosku.

Twój opis grupy docelowej musi umożliwić osobie oceniającej wniosek jednoznaczne stwierdzenie, że projekt jest skierowany do grupy kwalifikującej się do otrzymania wsparcia zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP 2014-2020. Dlatego nie ograniczaj się tylko i wyłącznie do wskazania grup odbiorców wskazanych w SZOOP 2014-2020, ani nie uzasadniaj wyboru grupy docelowej, odwołując się tylko i wyłącznie do typu projektu zawartego w SZOOP 2014-2020.


Uwaga!

Zwróć uwagę, że zgodnie z zapisami szczegółowego kryterium dostępu Adresaci wsparcia,


z opisu grupy docelowej, który przedstawiasz, musi jednoznacznie wynikać, że będą to osoby, które uczą się / pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze ŁOM, tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski.
Pamiętaj!

W ramach niniejszego konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy),

2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.Uwaga!

W ramach niniejszego konkursu obowiązuje szczegółowe kryterium dostępu Osoby młode.

Oznacza to, że zgodnie z tym kryterium osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 18 roku życia nie mogą stanowić więcej niż 25% grupy docelowej z wyłączeniem projektów dedykowanych osobom, o których mowa w Rozdziale 4.7 pkt. 9 lit. a-d Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.
Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium stosuje się do osób:


 1. wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 2. będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 3. nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. postępowaniu w sprawach nieletnich;

 4. przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty.

Osoby, które planujesz objąć wsparciem opisz z punktu widzenia cech istotnych dla zadań przewidzianych w projekcie np. wiek, płeć, przyczyny niesamodzielności, niepełnosprawność. Jeśli dana cecha nie ma znaczenia w kontekście planowanego do realizacji wsparcia, a także kryteriów wyboru danego projektu, nie musisz jej uwzględniać w opisie.

Pamiętaj!

Jeżeli obejmujesz wsparciem osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w opisie grupy docelowej obowiązkowo musisz określić ich profil pomocy.Potrzeby, oczekiwania, bariery uczestników

W drugim polu opisowym opisz, jakie są potrzeby i oczekiwania uczestników w kontekście wsparcia, którego udzielisz w ramach projektu oraz bariery, na które mogą napotykać uczestnicy projektu. Przy opisie barier uwzględnij także podział grupy docelowej ze względu na płeć, co wiąże się z uzyskaniem pozytywnej odpowiedzi na jedno z kryterium standardu minimum.

Bariery uczestnictwa, czyli czynniki, które zniechęcają do wzięcia udziału w projekcie lub uniemożliwiają w nim udział. Przykłady:


 • trudności z dojazdem na szkolenie w przypadku, gdy jest one organizowane w mieście wojewódzkim, a miejsce zamieszkania uczestników projektu będzie poza tym miastem;

 • brak świadomości potrzeby dokształcania się, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, niska motywacja, brak wiary we własne siły;

 • konieczność opieki nad osobami zależnymi.

Przy opisie barier uwzględnij także osoby z niepełnosprawnościami. Dotyczą ich w szczególności bariery wynikające z :

 • braku świadomości nt. potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (np. intelektualną, ruchową, osób niewidomych czy niesłyszących),

 • braku dostępności do transportu, przestrzeni publicznej i budynków (np. brak podjazdów, wind, sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidzących itp.), materiałów dydaktycznych, zasobów cyfrowych (np. strony internetowe i usługi internetowe np. e-learning niedostosowane do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących), niektórych środków masowego przekazu przez konkretne grupy osób z niepełnosprawnościami (np. radio dla osób niesłyszących).


PAMIĘTAJ!

Wpisanie do projektu informacji o barierach, na jakie napotykają uczestnicy projektu, oznacza konieczność wsparcia osób, których one dotykają i powinno mieć odzwierciedlenie w kryteriach rekrutacji.

Sposób rekrutacji

W trzecim polu tekstowym opisz, w jaki sposób zrekrutujesz odpowiednią grupę uczestników projektu. Opis rekrutacji powinien szczegółowy i musi zawierać: • planowane działania informacyjno-promocyjne dostosowane do specyfiki, potrzeb
  i możliwości grupy docelowej;

 • założenia procedury rekrutacyjnej, w tym: czas i miejsce rekrutacji, dokumenty, które będą wymagane na etapie rekrutacji od potencjalnych uczestników projektu, zasady tworzenia list rezerwowych, wskazanie osoby odpowiedzialnej/osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Opisz, jakie działania podejmiesz w sytuacji pojawienia się trudności w rekrutacji założonej liczby uczestników projektu, o ile nie zostaną one opisane w punkcie 3.3 wniosku dotyczącym ryzyka (np. dodatkowy nabór).

 • techniki i metody rekrutacji dopasowane do grupy odbiorców oraz charakteru projektu;

Sposób rekrutacji zależy od wielu czynników, m.in. profilu grupy docelowej i musi być dostosowany do jej potrzeb i możliwości.

Kryteria rekrutacji określ w sposób pozwalający na dokonanie naboru uczestników projektu
w przejrzysty sposób. Uwzględnij np. wykształcenie i posiadaną przez kandydatów wiedzę umożliwiające rozpoczęcie szkolenia, minimalne wymagania, które muszą zostać spełnione do wykonywania zawodu. Kryteria rekrutacji powinny też być mierzalne (np. poprzez zastosowanie odpowiednich wag punktowych za spełnienie przez uczestników określonych warunków).

Weź pod uwagę, że opisane we wniosku potrzeby, oczekiwania i bariery uczestników projektu powinny korespondować z opisem sposobu ich rekrutacji. Dlatego też po wskazaniu określonych potrzeb, oczekiwań i barier, opisując kryteria rekrutacji nie możesz ograniczać się do kolejności zgłoszeń, jako jedynego, bądź kluczowego czynnika decydującego o przyjęciu danego uczestnika do projektu. Wskaż inne kryteria i przyporządkuj im określoną kolejności, wg której dobierani będą uczestnicy projektu. Jednocześnie opis kryteriów rekrutacji powinien uwzględniać liczbę osób z poszczególnych grup docelowych, które mają zostać, zrekrutowane i objęte wsparciem w ramach projektu (np. w przypadku, gdy wskaźniki określone w punkcie 3.1.2 wniosku obejmują osoby, dla których został określony III profil pomocy, liczba uczestników z danej grupy docelowej przyjęta do projektu powinna umożliwić osiągnięcie tych wskaźników).Uwaga!

Realizując usługi społeczne musisz pamiętać, że zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu Preferencje grupy docelowej, poprzez właściwą rekrutację powinieneś w szczególności zapewnić wsparcie dla: • osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,

 • osób korzystających z PO PŻ.

Równocześnie w części X wniosku podpisujesz oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, iż zakres wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ”.

Jednocześnie pamiętaj, że kryterium nie dotyczy rekrutacji zamkniętej.


 • wskazanie, w jaki sposób w ramach rekrutacji została uwzględniona zasada równych szans i niedyskryminacji, w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Jeśli Twój projekt kierowany jest do osób, musisz opisać we wniosku sposób prowadzenia rekrutacji uwzględniającej możliwość dotarcia do informacji o projekcie i oferowanym w nim wsparciu osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności (wykorzystanie odpowiednich środków przekazu).

Uwaga!

Na podstawie m.in. opisu rekrutacji oceniane będzie spełnienie ogólnego kryterium dostępu Zgodność projektu z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Aby kryterium zostało uznane za spełnione, w opisie rekrutacji powinieneś wskazać, w jaki sposób Twój projekt będzie zgodny z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wynikający z przeprowadzonej diagnozy i analizy potrzeb, proces rekrutacji jest czynnością pierwotną wobec reszty działań projektowych, wobec czego musi być zaplanowany tak, aby nikomu nie ograniczać dostępu.

Rekrutacja uczestników projektu powinna zostać przeprowadzona w sposób umożliwiający wzięcie udziału w tym procesie (a tym samym w projekcie) każdej zainteresowanej osobie. W związku z tym niezbędne jest prowadzenie jej w sposób uwzględniający możliwość dotarcia do informacji o projekcie i oferowanym w nim wsparciu przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Poniższe pytania mogą być dla Ciebie pomocne w ocenie, czy Twój projekt spełnienia zasady dostępności w punkcie 3.2 grupa docelowa: w tym analiza potrzeb, rekrutacja i promocja:

 Czy zdiagnozowane zostały bariery uniemożliwiające/utrudniające osobom


z niepełnosprawnościami udział w projekcie i czy zaplanowano sposoby ich niwelowania?

 Czy materiały informacyjne, promocyjne i rekrutacyjne zostaną opracowane w dostępnym formacie (m.in. zgodność ze standardem WCAG 2.0, tekst łatwy do czytania, PJM)?

 Czy materiały promocyjne i informacyjne zostaną zamieszczone w miejscach umożliwiających osobom z różnymi niepełnosprawnościami dotarcie do informacji o projekcie?

 Czy strona internetowa projektodawcy/projektu, na której można znaleźć informacje


o projekcie, jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA?

 Czy spotkania rekrutacyjne będą realizowane w miejscach dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności?

 Czy w ankietach/formularzach rekrutacyjnych znajduje się pytanie o specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności?

 Czy informacje zbierane od uczestników projektu na etapie rekrutacji pozwolą na dostosowanie wsparcia do potrzeb uczestników z niepełnosprawnościami?

możesz również posiłkować się informacjami zawartymi na str. 6 niniejszej Instrukcji w rozdziale pn.: Instrukcja dotycząca zapewnienia szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Pamiętaj!

Prawidłowe zaplanowanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wymaga najczęściej zaprogramowania ciągu sprzężonych ze sobą działań (przenikających się lub wynikających z siebie). Jedno „usprawnienie” – np. rekrutacja zgodna z zasadą dostępności - nie będzie wystarczające by projekt był faktycznie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami!

Dalej wypełnij pola liczbowe, wskazując przewidywaną liczbę osób objętych wsparciem w ramach projektu (jeżeli dotyczy) oraz przewidywaną liczbę podmiotów objętych wsparciem (jeżeli dotyczy).3.3 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
WAŻNE!

Punkt 3.3 wniosku wypełniasz tylko, jeśli wnioskujesz o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych.

Na wypełnienie punktu 3.3 masz 10 000 dodatkowych znaków.

Zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne wywołują ryzyko, które ma wpływ na osiągnięcie założeń projektu. Wystąpienie ryzyka może prowadzić do nieosiągnięcia wskaźników rezultatu, a w efekcie do niezrealizowania projektu zgodnie z jego pierwotnymi założeniami. Dzięki właściwemu zarządzaniu ryzykiem możesz zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia założeń projektu (czyli wskaźników rezultatu z punktu 3.1.2 wniosku). W punkcie 3.3 możesz zaplanować sposób uporządkowanego zarządzania ryzykiem w projekcie, czyli jego identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko.

Możesz zastosować dowolną metodę analizy ryzyka, ważne żebyś je właściwie ocenił i odpowiednio zaplanował projekt w tym zakresie. Pozwoli to skutecznie przeciwdziałać nieprzewidzianym problemom bez uszczerbku dla założonych zadań i harmonogramu oraz ponoszenia dodatkowych wydatków.

W punkcie 3.3 przedstawiasz opis ryzyka dla wszystkich wskaźników rezultatu wskazanych


w punkcie 3.1.2 wniosku.

Uwaga techniczna!

Pola w punkcie 3.3 pozostaną nieaktywne, dopóki nie wypełnisz budżetu szczegółowego,
z którego wynika wartość dofinansowania twojego projektu jest równa lub przekracza 2 mln zł. Po wypełnieniu budżetu, z którego wynika konieczność wypełnienia arkusza „Ryzyko”, pola do wypełnienia zostaną automatycznie zmienione na białe, a wskaźniki rezultatu uzupełnione zgodnie z wpisanymi w arkuszu „Wskaźniki”.


Opis sytuacji - powinieneś zidentyfikować wszystkie sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu z punktu 3.1.2. Wskaż poszczególne rodzaje ryzyka, które mogą wystąpić w projekcie i stopień ich ewentualnego wpływu na osiągnięcie założeń projektu.

Opisz tylko ryzyko które jest : • niezależne od Ciebie oraz

 • co do którego wystąpienia i oddziaływania na projekt zachodzi wysokie prawdopodobieństwo.

Nie opisuj natomiast sytuacji niezależnych od Twoich działań, ale mało prawdopodobnych (np. utrudnienie lub uniemożliwienie osiągnięcia założeń projektu na skutek klęski żywiołowej).

Warto też opisać sytuacje ryzykowne, zależne od Twoich działań, jeśli uważasz, że mogą one znacząco wpłynąć na realizację projektu.Sposób identyfikacji - wskaż, w jaki sposób zidentyfikujesz sytuacje zajścia ryzyka opisane
w pierwszym polu. Ich wystąpienie jest sygnałem do zastosowania odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem. Identyfikacja wystąpienia sytuacji ryzyka może być dokonana np. poprzez:

 • analizę wyjściowych założeń projektu i porównywanie ich z rzeczywistymi efektami działań;

 • zbieranie informacji o ryzyku w projekcie;

 • porównywanie danych dotyczących zakończonej realizacji podobnych projektów w przeszłości;

 • weryfikowanie poprawności założeń projektu przyjętych na etapie jego planowania.

Zapobieganie - wskaż działania, jakie podejmiesz w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji ryzyka.

Minimalizowanie – wskaż działania, jakie podejmiesz, jeśli nie zdołasz zapobiec sytuacji ryzyka i ona wystąpi; co zrobisz, by zminimalizować jego skutki.

Jeśli planujesz projekt partnerski, możesz zobowiązać partnera do identyfikacji sytuacji ryzyka oraz podjęcia działań w celu zapobiegania im i minimalizacji jego skutków. I tak jednak jesteś zobowiązany uzupełnić we wniosku ww. pola opisowe.

Możesz przyjąć następujące strategie reagowania na ryzyko:


 • unikanie (zapobieganie) - opracowanie założeń projektu w sposób pozwalający na eliminację ryzyka i zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów szczegółowych (np. zwiększenie dostępnych zasobów lub posługiwanie się wypróbowanymi sposobami realizacji projektu);

 • transfer - przeniesienie zarządzania ryzykiem na inny podmiot;

 • łagodzenie (minimalizowanie) - zmniejszenie prawdopodobieństwa i minimalizowanie ewentualnych skutków wystąpienia ryzyka poprzez zaplanowanie odpowiednich działań, strategia polega w tym przypadku na przygotowaniu planu łagodzenia ryzyka i monitorowaniu działań realizowanych na podstawie tego planu. Podjęcie określonych działań może wiązać się ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, budżetu projektu oraz struktury zarządzania projektem;

 • akceptacja - przyjęcie ryzyka i ponoszenie skutków jego wystąpienia, które może być związane ze zmianą metod zarządzania projektem lub zabezpieczeniem rezerwowych zasobów.

Zastosowanie jedynie strategii unikania ryzyka może okazać się w przypadku danego projektu niewystarczające i będziesz musiał wdrożyć opracowany wcześniej planu łagodzenia ryzyka opisany we wniosku o dofinansowanie. Zalecane jest więc komplementarne przyjęcie strategii unikania oraz łagodzenia ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu.Pobieranie 0.92 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu