Instrukcja


VI. SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU (arkusz „Budżet_szczegółowy”)Pobieranie 0.92 Mb.
Strona12/12
Data28.10.2017
Rozmiar0.92 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

VI. SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU (arkusz „Budżet_szczegółowy”)


Budżet projektu przedstawiany jest w formie budżetu zadaniowego. Oznacza to, że przedstawiasz w nim koszty kwalifikowalne projektu w podziale na:

 • koszty bezpośrednie obejmujące koszty realizacji zadań merytorycznych oraz

 • koszty pośrednie tj. koszty administracyjne związane z obsługą projektu, których katalog został wskazany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Limit kosztów bezpośrednich w ramach budżetu zadaniowego na etapie wnioskowania o środki powinien wynikać ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej we wniosku o dofinansowanie, tj. szczegółowym budżecie projektu.


Uwaga techniczna:Szczegółowy budżet projektu wypełniasz przed przejściem do części V. Budżetu projektu (arkusz „Budżet_ogółem”), ponieważ dane z Budżetu szczegółowego są przenoszone automatycznie do tej części wniosku. Z kolei do budżetu szczegółowego przenoszą się nazwy zadań z arkusza „Zadania” oraz tworzą się kolumny odzwierciedlające kolejne lata realizacji projektu - zgodnie z zakresem dat określonym w punkcie 1.7 Okres realizacji projektu.

Po wypełnieniu przez Ciebie części VI. Budżet szczegółowego projektu, a następnie części V. Budżet projektu wszystkie nieedytowalne pola tych części wniosku zostaną automatycznie wypełnione i zostanie ustalona wartość Twojego projektu.Ważne!

Przygotowując projekt musisz pamiętać, aby budżet odzwierciedlał założenia co do grupy docelowej oraz form wsparcia. Stosując zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnością, jeżeli realizujesz:

- projekt ogólnodostępny (patrz str. 6 niniejszej Instrukcji) jeżeli na etapie realizacji projektu wystąpi potrzeba objęcia wsparciem uczestnika z niepełnosprawnością, będziesz miał możliwość sfinansowania w projekcie dodatkowych kosztów racjonalnych usprawnień dla tej osoby.

- projekt dedykowany (patrz str. 6 niniejszej Instrukcji), już na etapie wniosku aplikacyjnego możesz zaplanować w budżecie projektu koszty związane z uczestnictwem specyficznej grupy docelowej. Jednakże, w chwili pojawienia się w projekcie specjalnych potrzeb osoby lub osób z niepełnosprawnością, na etapie realizacji projektu będziesz miał możliwość sfinansowania dodatkowych kosztów na pokrycie racjonalnych usprawnień dla tych osób.Szczegółowy budżet projektu jest podstawą do oceny kwalifikowalności i racjonalności kosztów i powinien bezpośrednio wynikać z opisanych wcześniej zadań i ich etapów. Ujmujesz w nim jedynie wydatki kwalifikowalne spełniające warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Pamiętaj zatem o jednej z podstawowych zasad kwalifikowalności, tj. racjonalności i efektywności, które oznaczają zgodność ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości usług realizowanych w ramach projektu.

Ważne!

Pamiętaj, że w ramach przedmiotowego konkursu zostały określone Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych stanowiące załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Dokument ten określa m.in. standard w zakresie realizacji poszczególnych form wsparcia oraz maksymalne ceny rynkowe.

Przyjęcie maksymalnej ceny rynkowej dla danego wydatku wymaga szczegółowego uzasadnienia pod budżetem projektu.

Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych stanowią element oceny wniosku oraz będą obowiązywały na etapie realizacji i rozliczania projektu.

W arkuszu tym przedstawiasz wszystkie wydatki, jakie planujesz ponieść oraz jakie będą ponosić Twoi partnerzy w ramach poszczególnych zadań, które opisałeś w pkt. 4.1 wniosku, a więc koszty bezpośrednie projektu.


UWAŻAJ!W ramach kosztów bezpośrednich nie możesz wykazać żadnej z kategorii kosztów pośrednich ujętych w katalogu z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w szczególności w dotyczących zarządzania projektem.
W tym celu dla każdego wydatku powinieneś określić jego:

 • nazwę – masz do dyspozycji limit 200 znaków na każdą z pozycji;

 • jednostkę miary – np. jednostki czasu (godzina/dzień/tydzień/miesiąc), etat (części etatu dla wynagrodzeń), ilościowe (np. sztuki, egzemplarze - dla publikacji), itp.;

 • liczbę jednostek oraz cenę jednostkową dla poszczególnych lat realizacji projektu.Wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie wyrażone są w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku).

Dodatkowo, jeśli zamierzasz realizować projekt w partnerstwie z innymi podmiotami, musisz wskazać które wydatki będzie ponosił dany partner projektu. Służy do tego kolumna Symbol partnera. W tym celu powinieneś wybrać z listy rozwijanej odpowiedni symbol partnera, który określiłeś w części II wniosku (arkusz „Wnioskodawca”).

Ponadto przy określaniu poszczególnych kosztów bezpośrednich wybierz z listy rozwijanej odpowiednią opcję („T”/”N”), co oznacza odpowiednio (TAK/NIE) w następujących kolumnach:


 • Personel projektu – jeśli koszt dotyczy zaangażowania personelu projektu.

Personel projektu – to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, , osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu są w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.We wniosku o dofinansowanie powinieneś wskazać formę zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin) niezbędny do realizacji zadania/zadań, co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków personelu projektu na etapie wyboru projektu oraz w trakcie jego realizacji.

Zwróć uwagę na wyraźne określenie we wniosku, czy planujesz zaangażować personel na podstawie umowy o dzieło lub rozliczać w projekcie koszty osoby samozatrudnionej.

Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.Szczegółowe zasady dotyczące formy zaangażowania, kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych kosztów dotyczących zaangażowania pracowników oraz wymiaru czasu pracy personelu projektu zostały określone w rozdziale 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.


 • Racjonalne usprawnienia – tj. koszty poniesione w ramach racjonalnych usprawnień zastosowanych w celu zapewnienia uczestnikom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich działań zaplanowanych w projekcie na zasadzie równości z innymi osobami uczestniczącymi w projekcie.

 • Cross-financing – oznacz wydatki, które podlegają regule cross-financingu.PAMIĘTAJ!

W ramach wydatków objętych regułą cross-financingu można wskazać wyłącznie koszty:

a) zakupu nieruchomości,

b) zakupu infrastruktury (elementów nieprzenośnych, na stałe przytwierdzonych do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.
Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie są wykazywane w ramach kosztów pośrednich. Wszystkie wydatki poniesione, jako wydatki w ramach cross-financingu uzasadniane i opisywane są w uzasadnieniu znajdującym się pod szczegółowym budżetem projektu.

Poziom cross-financingu nie może przekroczyć limitu 10% finansowania Unii Europejskiej
w ramach projektu.
Ważne!

W przypadku wydatków objętych cross-financingiem wykorzystywanych częściowo lub całkowicie do świadczenia usług komercyjnych w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu należy stosować przepisy pomocy de minimis lub pomocy publicznej.

 • Środki trwałe – jeśli koszt związany jest z pozyskaniem środka trwałego, który zaliczany jest do limitu środków trwałych.

Środki trwałe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze. zm.), z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust 1 pkt 17 tej ustawy, są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej; zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny.


Uwaga!Wydatki na zakup środków trwałych:

  1. wykorzystywanych wyłącznie w ramach i na rzecz projektu są kwalifikowalne w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym będą wykorzystywane w projekcie. Stosuje się wtedy warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, a wartość środków trwałych nie wchodzi do limitu środków trwałych i cross-finanncingu;

  2. wykorzystywanych zarówno w ramach i na rzecz projektu, ale także wykorzystywane do innych zadań niż założone w projekcie są kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej wysokości odpisom amortyzacyjnym dokonanym w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji projektu. W ramach projektu rozlicza się wtedy odpisy amortyzacyjne, a nie wydatki na zakup środków trwałych i stosuje się warunki oraz procedury określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.


Dotyczy to wszystkich środków trwałych o wartości równej i powyżej 3 500 PLN netto.
 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis opisywane są w uzasadnieniu znajdującym się pod szczegółowym budżetem projektu.

Pamiętaj !

Już na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie projektu powinieneś jednoznacznie określić planowany zakres wykorzystania infrastruktury zakupionej w projekcie zarówno w okresie trwania projektu, jak również po jego zakończeniu, a w konsekwencji masz obowiązek wykazać wydatki objęte regułami pomocy de minimis.

 • Wkład własny – jeżeli wydatek będzie ponoszony w ramach wkładu własnego.


Pamiętaj!

Jeżeli planujesz wnieść do projektu wkład własny w ramach kosztów bezpośrednich, musisz przedmiotowe wydatki wykazać w budżecie szczegółowym projektu.

Wydatki w ramach wkładu własnego opisywane są w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem projektu w punkcie dotyczącym przewidzianego w projekcie wkładu własnego.


 • Wkład rzeczowy – wydatki polegające na udostępnianiu/użyczaniu budynków, pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia na potrzeby projektu.

Wydatki w ramach wkładu rzeczowego opisywane są w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem projektu w punkcie dotyczącym przewidzianego w projekcie wkładu własnego. Powinieneś w szczególności opisać, w jaki sposób dokonałeś wyceny wkładu rzeczowego.

Wydatki w ramach wkładu rzeczowego stanowią zawsze wkład własny projektu.


PAMIĘTAJ!Rozliczenie w projekcie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej Twoją własnością lub prawa, które Ci przysługuje jest niekwalifikowalne. Taki środek trwały może być jednak uwzględniony jako wkład niepieniężny w projekcie.

Jeżeli nie zaznaczysz dla danej pozycji budżetowej w wyżej wymienionych kolumnach żadnej z opcji z listy rozwijanej („T”/„N”) zostanie to potraktowanie jako wybór opcji „N”.

Uwaga techniczna!

Możesz w przedmiotowym arkuszu „ukryć” wiersze dotyczące zadań, które nie zostały wypełnione w celu minimalizacji obszaru wydruku. Analogicznie możesz postąpić, gdy w ramach danego zadania wskazano mniejszą liczbę kategorii kosztów niż przewidziano na to miejsca.
VII Uzasadnienie wydatków (arkusz „Uzasadnienie_wydatków”)


Po uzupełnieniu danych dotyczących poszczególnych wydatków, wypełnianie arkusza “Uzasadnienie_wydatków” zaczynasz od złożenia oświadczania, czy kwoty wskazane
w szczegółowym budżecie zawierają/nie zawierają VAT/częściowo zawierają VAT.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, każdy z partnerów również musi złożyć takie oświadczenie.Następnie powinieneś wypełnić pola poniżej dotyczące uzasadnienia następujących elementów:

 1. Wskazanie wydatków zawierających i wydatków niezawierających podatku VAT (dotyczy przypadku gdy kwoty wykazane w budżecie projektu są kwotami częściowo zawierającymi VAT).

Przedmiotowy punkt należy wypełnić, wskazując, które pozycje w budżecie zawierają podatek VAT, a które nie zawierają podatku VAT, tylko w sytuacji kiedy Wnioskodawca lub któryś z Partnerów oświadczyli, że kwoty wykazane w budżecie projektu są kwotami częściowo zawierającymi podatek VAT.

Pamiętaj!

VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy Tobie/partnerowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli nie masz prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez Ciebie/partnera czynności zmierzających do realizacji tego prawa.Uwaga !

W dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (C-276/14), zgodnie
z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.


W konsekwencji należy uznać, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

 1. Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych dla uczestników

W tej części uzasadniasz, jaki wkład własny, w tym wkład rzeczowy jest/będzie wnoszony do projektu. Wskaż kto (Ty, partner), jaki (finansowy, rzeczowy), w jakiej wysokości oraz w ramach jakich kosztów (pośrednich, bezpośrednich) będzie wnosił wkład własny do projektu. Wskaż również źródło wkładu własnego – wkład prywatny, inny niż prywatny (w tym: Fundusz Pracy, PFRON, JST, krajowe środki publiczne). Opis w tym punkcie powinien być ściśle powiązany z opisem w punkcie 4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów oraz Szczegółowym budżetem projektu.

W przypadku wnoszenia do projektu wkładu rzeczowego pamiętaj, aby wskazać metodologię, na podstawie której dokonałeś jego wyceny.

Ważne!

Ze względu na charakter grupy docelowej w ramach Osi Priorytetowej IX nie dopuszcza się pobierania opłat od uczestników projektu.


 1. Uzasadnienie konieczności pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych
  i prawnych


Uzasadnij konieczność pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych w projekcie. Wskaż, dlaczego projekt nie mógłby być realizowany bez ponoszenia przedmiotowych wydatków. Opis w tym punkcie powinien być ściśle powiązany z opisem w punkcie 4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów oraz Szczegółowym budżetem projektu.

 1. Uzasadnienie dla cross-financingu

Uzasadnij niezbędność poniesienia wszystkich wydatków planowanych w ramach cross-financingu dla realizacji konkretnych zadań w ramach projektu. Wskaż, dlaczego projekt nie mógłby być realizowany bez ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu.

 1. Uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie
  (w przypadku kwot ryczałtowych pole obligatoryjne, w pozostałych przypadkach pole nieobligatoryjne)


Uzasadnij każdy wydatek, który masz zamiar rozliczać kwotą ryczałtową. Wskaż metodologię na podstawie, której określiłeś wartość danej pozycji budżetowej oraz na jakiej podstawie określiłeś wskazaną w budżecie projektu stawkę jednostkową.

W przedmiotowym polu powinieneś również szczegółowo uzasadnić przyjęcie maksymalnej ceny rynkowej dla wydatku określonego w załączniku do Regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych”

Uwaga!

Pole obligatoryjne w przypadku rozliczania projektu kwotami ryczałtowymi, nie mniej jednak zalecamy przedstawiać przedmiotowe informacje również w przypadku, kiedy kwoty ryczałtowe nie będą mieć zastosowania dla Twojego projektu.


 1. Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium kraju lub PO

Tę cześć uzasadnienia wydatków uzupełniasz kiedy planujesz ponosić wydatki w ramach projektu/realizować projekt poza terytorium kraju lub programu operacyjnego w rozumieniu podrozdziału 8.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 1. Metodologia wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomoc de minimis

Przedstaw sposób wyliczenia intensywności pomocy oraz wymaganego wkładu własnego
w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis,
w zależności od typu pomocy oraz podmiotu, na rzecz, którego zostanie udzielona pomoc, w tym zwłaszcza informacji na temat:

 • rodzaju wydatków objętych pomocą publiczną/pomocą de minimis (np. pomoc na szkolenia, pomoc na usługi doradcze, pomoc na subsydiowanie zatrudnienia, inne wydatki objęte pomocą);

 • sposobu wyliczenia szacunkowej wartości wydatków objętych pomocą publiczną, w tym poziomu wnoszonego wkładu prywatnego (zgodnie z intensywnością pomocy określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) oraz szacunkowej wartości wydatków objętych pomocą de minimis (zgodnie z limitami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis).

W tym polu wskaż również wszelkie dodatkowe informacje, które mają wpływ na określenie wysokości pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis w projekcie, np. czy pomoc będzie kierowana do pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych, czy odbiorcami pomocy będą mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa, itp.

Jeżeli jesteś równocześnie podmiotem udzielającym pomocy oraz odbiorcą (beneficjentem pomocy), wówczas powinieneś dokonać stosownego wyliczania wartości pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis, w podziale na pomoc otrzymaną i pomoc udzielaną. 1. Uzasadnienie dla sposobu wyliczenia dochodu

Tę część uzasadniasz tylko w przypadku, kiedy planujesz w ramach realizowanego projektu osiągnąć dochód (dotyczy tylko i wyłącznie dochodu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia ogólnego).

 1. Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia (dotyczy projektów, które wpisują się w większe przedsięwzięcie finansowe lub planowane do finansowania z kilku źródeł)

Jeżeli planujesz przedsięwzięcia finansowane z kilku źródeł finansowania, w tym publicznego i/lub prywatnego, z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych źródeł, uzasadnij źródła finansowania wykazując racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego finansowania.

VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU (arkusz „Harmonogram”)


Harmonogram realizacji projektu stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie i ma formę wykresu Gantta, obejmującego pierwsze dwanaście miesięcy realizacji w ujęciu miesięcznym, a pozostałą część okresu realizacji projektu (jeżeli projekt trwa dłużej niż jeden rok) - w ujęciu kwartalnym (w postaci kwartałów kalendarzowych). Harmonogram umożliwia Ci pokazanie w przejrzysty sposób rozkładu realizacji poszczególnych zadań i ich etapów w czasie.

Kolumny określające poszczególne miesiące, kwartały i lata realizacji projektu tworzone są automatycznie na podstawie dat podanych w punkcie 1.7 Okres realizacji projektu.

Poprzez zaznaczenie odpowiednich pól (wybranie „X” z rozwijanej listy), wskaż okres realizacji każdego etapu w podziale na poszczególne miesiące w pierwszych 12 miesiącach realizacji projektu oraz na kwartały w kolejnych latach (jeżeli projekt trwa dłużej niż jeden rok).

W kolumnie 1 wybierz z listy rozwijanej numer zadania. Następnie w ramach każdego z zadań określ poszczególne etapy jego realizacji. Pamiętaj, żeby traktować etap jako zakres działań do wykonania, a nie wydatek do poniesienia. Racjonalność harmonogramu realizacji projektu oceniana jest z uwzględnieniem opisu zadań w projekcie. Przejrzysty harmonogram projektu umożliwi łatwą identyfikację zadań i poszczególnych etapów tych zadań w czasie, ich chronologiczne ułożenie. Jeżeli przewidujesz do realizacji kilka szkoleń lub kilka edycji tych samych szkoleń, każda edycja powinna zostać przedstawiona w harmonogramie osobno. To samo dotyczy innych działań realizowanych w edycjach. Okres realizacji poszczególnych etapów zadania powinien mieścić się we wskazanym okresie realizacji całego zadania.
Uwaga techniczna!

W arkuszu „Harmonogram” możesz „ukryć” niewypełnione (zbędne) wiersze oraz kolumny wykraczających poza okres realizacji projektu.IX. ZGODNOĆ ZE STRATEGIĄ ZIT (arkusz „ZIT”)


Ocena zgodności projektów ze Strategią ZIT odnosi się do dokumentu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”, zatwierdzonego w dniu 21 listopada 2016 r. Uchwałą Nr 7/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Przedmiotowa część wniosku składa się z czterech punktów.W punkcie 9.1 wniosku cel strategiczny rozwoju ŁOM określony w Strategii ZIT, z którym Twój projekt powinien być zgodny, został już wskazany -„Rozwój nowoczesnego kapitału ludzkiego oraz silnego informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego”. W związku z tym, Twoim zadaniem jest opisać, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia przedmiotowego celu, powołując się na zapisy Strategii ZIT.

Uwaga!

Na podstawie zapisów tego punktu weryfikowane będzie, czy Twój projekt spełnia kryterium dostępu „Projekt jest zgodny z odpowiednim celem strategicznym rozwoju ŁOM określonym w Strategii ZIT”. Pamiętaj, projekty niespełniające kryterium dostępu zostaną odrzucone.

W punkcie 9.2 wybierz dodatkowy cel Strategii ZIT, w który wpisuje się Twój projekt. Cel ten musi być inny niż w punkcie 9.1.

Dodatkowe cele strategiczne rozwoju ŁOM określone w Strategii ZIT to: 1. Wzmocnienie funkcji metropolitalnych i spójności obszaru metropolitalnego,

 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach,

 3. Budowa zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportu metropolitalnego,

 4. Rozwój gospodarki zasobooszczędnej i niskoemisyjnej oraz ochrona środowiska przyrodniczego.

Następnie opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia wybranego przez

Ciebie celu, powołując się na zapisy Strategii ZIT. Cele strategiczne rozwoju ŁOM zostały szczegółowo opisane w rozdziale V.2 Strategii ZIT.Uwaga!

Na podstawie zapisów tego punktu weryfikowane będzie, czy Twój projekt spełnia kryterium merytoryczne punktowane „Projekt przyczynia się do realizacji więcej niż jednego celu strategicznego rozwoju ŁOM określonego w Strategii ZIT”.

W punkcie 9.3 wniosku powinieneś uzasadnić realizację projektu i jego cel w kontekście problemów/ potrzeb/ wyzwań zidentyfikowanych w Strategii ZIT. Musisz powołać się na zapisy Strategii ZIT.

Uwaga!

Na podstawie zapisów tego punktu weryfikowane będzie czy Twój projekt spełnia kryterium dostępu „Zgodność uzasadnienia realizacji i celu projektu z diagnozą strategiczną ŁOM”. Pamiętaj, projekty niespełniające kryterium dostępu zostaną odrzucone.

Uwaga!

Diagnoza strategiczna ŁOM zawiera się w całej treści dokumentu Strategii ZIT, w szczególności zaś w rozdziale III i IV.

Punkt 9.4 dotyczy komplementarności Twojego projektu tzn. powinieneś wskazać, czy jest on powiązany z innymi projektami/ przedsięwzięciami, które są zatwierdzone do realizacji/ realizowane/ zrealizowane na terenie ŁOM. Co oznacza, że wskazane przez Ciebie projekty/ przedsięwzięcia komplementarne powinny dotyczyć obszaru ŁOM – całego lub poszczególnych gmin/ powiatów należących do funkcjonalnego obszaru metropolitalnego. Obszar realizacji projektu/ przedsięwzięcia komplementarnego nie może wykraczać poza obszar ŁOM. Obszary realizacji projektów ocenianego i komplementarnego z terenu ŁOM nie muszą być takie same, ale wymagane jest żeby Wnioskodawca w sposób logiczny, jasny i niepozostawiający wątpliwości uzasadnił spełnienie danego aspektu komplementarności. Projekty/ przedsięwzięcia, z którymi Twój projekt jest komplementarny mogą mieć różne źródła finansowania np. UE, budżet państwa, środki prywatne lub inne źródła oraz mogą mieć zarówno charakter społeczny jak i inwestycyjny. Realizatorem projektów/ przedsięwzięć mogą być różne podmioty. Nie musi być to Wnioskodawca projektu podlegającego ocenie, np. projektem komplementarnym mogą być projekty/ przedsięwzięcia realizowane przez PUP na właściwym dla ocenianego projektu obszarze ŁOM.

Jeśli komplementarność nie występuje, z listy rozwijanej wybierz odpowiedź „nie”.

W przypadku, gdy Twój projekt jest komplementarny z jednym lub więcej niż jednym projektem/przedsięwzięciem, zrealizowanym/będącym w trakcie realizacji/zatwierdzonym do realizacji na terenie ŁOM zaznacz odpowiedź „tak”. Wówczas aktywne staną się pola, w których należy wskazać informacje dotyczące maksymalnie czterech projektów/przedsięwzięć komplementarnych.

W polu „Tytuł projektu” wskaż tytuł projektu komplementarnego.

W polu „Nazwa wnioskodawcy” wskaż kto był/ jest/ będzie wnioskodawcą projektu komplementarnego.

W polu „Obszar realizacji” wskaż obszar realizacji projektu komplementarnego.

W polu „Nazwa programu operacyjnego” (jeśli dotyczy) wskaż program operacyjny, w ramach którego projekt komplementarny był/ jest/ będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W polu „Nr i nazwa działania” (jeśli dotyczy) wskaż numer i nazwę działania programu operacyjnego, w ramach którego projekt komplementarny był/ jest/ będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W polu „Inne źródło finansowania” wskaż inne źródło finansowania, w przypadku gdy projekt komplementarny był/ jest/ będzie finansowany z innego niż w ramach programów operacyjnych źródła.

W polu „Stan wdrożenia” wybierz z rozwijanej listy odpowiednie pole, określając stan wdrożenia komplementarnego projektu.

W polu „Uzasadnienie komplementarności” Wnioskodawca powinien zawrzeć opisy, odnoszące się do następujących aspektów komplementarności:

1. czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego

Wskaż jakie konkretnie efekty projektu/ przedsięwzięcia komplementarnego (np. wypracowane rozwiązania, produkty, rezultaty) zostaną wykorzystane w Twoim projekcie oraz opisz w jaki sposób nastąpi wzmocnienie tych efektów. To wzmocnienie może nastąpić np. poprzez wykorzystanie wypracowanego rozwiązania, a tym samym jego upowszechnienie.

Wskaż, którego z wymienionych projektów/ przedsięwzięć komplementarnych dotyczy opis.

2. czy realizacja projektu jest uzupełnieniem innego przedsięwzięcia/projektu

Wskaż i opisz czy Twój projekt uzupełnia przedsięwzięcie komplementarne. Np. Twój projekt w szerszym zakresie, niż przedsięwzięcie komplementarne, rozwiązuje problemy poprzez nowe działania lub uzupełnia przedsięwzięcie, które rozwiązywało problemy cząstkowo.

Wskaż, którego z wymienionych projektów/ przedsięwzięć komplementarnych dotyczy opis.

3. czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych

Wskaż strategię (np. Strategia ZIT, strategia powiatu, gminy, plan, program lub inny dokument, który nosi znamiona strategii) dotyczącą obszaru ŁOM lub jego części. Opisz w jakim zakresie projekt jest powiązany ze wskazanym dokumentem. Twój projekt będzie elementem szerszej strategii, jeśli realizuje np. jeden z celów dokumentu strategicznego. Dla przykładu w ramach Strategii ZIT w obszarze rewitalizacji realizowane są projekty uzupełniające się wzajemnie, służące niwelowaniu zdiagnozowanego problemu, ukierunkowane na wspólny cel, a jeśli Twój projekt w ten cel również się wpisze, będziesz musiał wskazać konkretnie w jakim zakresie.4. czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć

Wskaż, którego z wymienionych projektów/ przedsięwzięć komplementarnych kontynuację stanowi Twój projekt i opisz na czym ta kontynuacja polega.

Bądź, jeśli Twój projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia wskaż, którego z wymienionych projektów/ przedsięwzięć komplementarnych ostatnim etapem jest Twój projekt i opisz poprzednie etapy przedsięwzięcia komplementarnego i powiązanie z nim Twojego projektu.

Uwaga!

Na podstawie zapisów tego punktu weryfikowane będzie, czy Twój projekt spełnia kryterium merytoryczne punktowane „Zintegrowany charakter projektu/ komplementarność projektu EFS – powiązanie z innymi projektami, które są zatwierdzone do realizacji/ realizowane/ zrealizowane na terenie ŁOM”.

Pamiętaj!

Opisy/ uzasadnienia spełniania poszczególnych kryteriów muszą być jednoznaczne i niepozostawiające wątpliwości w ocenie (nie wystarczy samo stwierdzenie, ale istotne jest wykazanie spełnienia danego kryterium).

X. OŚWIADCZENIA (arkusz „Oświadczenia”)


UWAGA!

Przed podpisaniem i złożeniem wypełnionego wniosku szczegółowo zapoznaj się, wraz
z partnerami Twojego projektu, jeżeli realizujesz projekt w partnerstwie, z oświadczeniami zawartymi w przedmiotowej części wniosku!


PAMIĘTAJ!

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku
o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń".Wskaż, czy wnioskujesz (wybierając z listy rozwijanej odpowiednią opcję) o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych w składanym wniosku.

Jeżeli wnioskujesz o zagwarantowanie ochrony, to w polu opisowym wskaż, które informacje/tajemnice zawarte we wniosku powinny być objęte ochroną oraz podaj podstawę prawną ochrony wskazanych informacji i tajemnic ze względu na swój status. Podstawą taką może być np. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), w której określono tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wskaż datę wypełnienia i datę złożenia oświadczenia (podpis i data dotyczy również partnera/partnerów – jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie). Datę należy wpisać w formacie „RRRR-MM-DD”.

W punkcie 19 wskaż (wybierając z listy rozwijanej odpowiednią opcję), czy jesteś podmiotem posiadającym siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM.UWAGA!

Na podstawie części X wniosku weryfikowane będzie, czy Twój projekt spełnia kryteria merytoryczne punktowane oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT:
Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM

oraz

Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem posiadającym siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM.
W części X wniosku należy wskazać (poprzez wybranie właściwej opcji z listy rozwijanej) czy partner jest podmiotem posiadającym siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM.

Pamiętaj!

Wniosek powinny podpisać wszystkie osoby wskazane w punkcie 2.7 wniosku.


W przypadku projektów partnerskich (krajowych) w części X wniosku dodatkowo podpisują się osoby reprezentujące poszczególnych partnerów (wskazane w części II wniosku).


Uwaga techniczna!

W formularzu wniosku przygotowano miejsce na podpisy 10 partnerów. W sytuacji gdy nie planujesz realizacji projektu partnerskiego lub będziesz go realizować z mniejszą liczbą partnerów, dopuszcza się ukrycie zbędnych wierszy w celu minimalizacji obszaru wydruku.


WYDRUK WNIOSKUI jeszcze raz przypominamy:
Formularz wniosku składa się z następujących arkuszy:

 • Wnioskodawca

 • Wskaźniki

 • Grupy_docelowe

 • Ryzyko

 • Krótki_opis_projektu

 • Zadania

 • Kwoty_ryczałtowe

 • Potencjał

 • Budżet_ogółem

 • Budżet_szczegółowy

 • Uzasadnienie_wydatków

 • Harmonogram

 • ZIT

 • Oświadczenia


Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że wszystkie wymagane pola zostały wypełnione, a wniosek jest kompletny.

PAMIĘTAJ!

Wszystkie arkusze stanowią integralną część wniosku, w związku z powyższym wersja papierowa złożonego wniosku powinna składać ze wszystkich wydrukowanych arkuszy, nawet tych, które mogą nie dotyczyć Twojego projektu (np. Ryzyko). W takim przypadku dany arkusz nie jest wypełniany, ale powinien zostać wydrukowany i załączony.

UWAŻAJ!

Upewnij się, że na wersji papierowej widoczna jest cała treść wniosku - tekst może zostać „obcięty” ponieważ wysokość danej komórki nie została dopasowana do długości tekstu lub widoczność została ograniczona ze względu na właściwości używanego arkusza kalkulacyjnego - niektóre arkusze kalkulacyjne, w zależności od wersji mają różne ograniczenia co do ilości znaków widocznych w poszczególnych komórkach arkusza. Możesz w tym celu skorzystać
z wirtualnej drukarki - oprogramowania do tworzenia plików pdf.
UWAŻAJ!

Wniosek wydrukuj koniecznie za pomocą opcji „Drukuj cały skoroszyt”. Tylko wtedy masz pewność, ze wszystkie arkusze zostaną prawidłowo ponumerowane i oznaczone (nie uda się to przy drukowaniu pojedynczych arkuszy czy stron).
ORAZ NAJWAŻNIEJSZE!

Upewnij się, że Twój wniosek spełnia wszystkie kryteria obowiązujące w ramach przedmiotowego konkursu. W tym celu możesz skorzystać z Listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu.1 Alternatywność tą należy rozumieć w sposób następujący: w przypadku stwierdzenia występowania barier równościowych oceniający bierze pod uwagę kryterium nr 2 w dalszej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu (wybierając jednocześnie
w kryterium nr 3 wartość „0"), zaś w przypadku braku występowania ww. barier - bierze pod uwagę kryterium nr 3 (analogicznie wybierając jednocześnie w kryterium nr 2 wartość „0")

2 Niewidoczność polega na niewystarczającym uwzględnianiu w działaniach zdrowotnych perspektywy płci. Kultura dbania o zdrowie wśród kobiet i mężczyzn jest zupełnie inna. W efekcie mężczyźni rzadziej korzystają z pomocy lekarzy, trafiają do nich także w późniejszej fazie choroby. Widoczne różnice widać także w obszarze profilaktyki, która znacznie częściej jest adresowana do kobiet, i są to akcje zarówno organizowane na poziomie państwa, jak i organizacji pozarządowych czy firm (opracowane na podstawie definicji podanej w na stronie www.rownosc.info).

3 Pamiętaj, że dobór konkretnych działań, mających na celu równościowe zarządzanie projektem, w stosunku do poszczególnych grup personelu projektu, zależy od faktycznych potrzeb w tym zakresie.

4 Jest to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich,
w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

5 Są to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

6 Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wszelkie wydatki na ewaluacje realizowane w ramach projektów są kwalifikowalne, o ile ich poniesienie jest wymagane przez właściwą instytucję będącą stroną umowy, za zgodą instytucji zarządzającej programem operacyjnym.

7 Inny niż prywatny

8 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

9 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

10 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

11 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Pobieranie 0.92 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu