InstrukcjaPobieranie 0.92 Mb.
Strona1/12
Data28.10.2017
Rozmiar0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
INSTRUKCJA
wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

Wersja 1


SPIS TREŚCI

SŁOWNIK POJĘĆ I WYKAZ SKRÓTÓW: 3

WSTĘP 5


INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 6

Jak przygotować wniosek zgodnie z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 6

Podsumowując 12

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN 15

Jak przygotować wniosek zgodnie z zasadą równości 15

Po co standard minimum 15

Ocena spełnienia standardu minimum 16

Wyjątki od standardu minimum 17

Poszczególne kryteria standardu minimum 19

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 24

LIMITY ZNAKÓW WE WNIOSKU 27

INFORMACJE O PROJEKCIE (arkusz „Wnioskodawca”) 30

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) (arkusz „Wnioskodawca”) 34

III. OPIS PROJEKTU W KONTEKŚCIE WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO RPO WŁ 2014-2020 (arkusze „Wskaźniki”, „Grupy_docelowe”, „Ryzyko”, „Krótki_opis_projektu”) 41

3.1 Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym RPO WŁ 2014-2020 42

3.1.1 Wskaż cel główny projektu i opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ 42

3.1.2 Wskaźniki realizacji celu 43

3.2 Grupy docelowe 51

3.3 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 60

3.4 Krótki opis projektu 63

IV. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU ORAZ POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW (arkusze „Zadania”, „Kwoty_ryczałtowe”, „Potencjał”) 63

4.1 Zadania 64

4.2 Kwoty ryczałtowe 78

4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów 81

Potencjał finansowy wnioskodawcy/partnerów 83

4.4 Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów 90

4.5 Sposób zarządzania projektem 91

V. BUDŻET PROJEKTU (arkusz „Budżet_ogółem”) 94

VI. SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU (arkusz „Budżet_szczegółowy”) 99

VII Uzasadnienie wydatków (arkusz „Uzasadnienie_wydatków”) 108

VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU (arkusz „Harmonogram”) 114

IX. ZGODNOĆ ZE STRATEGIĄ ZIT (arkusz „ZIT”) 115

X. OŚWIADCZENIA (arkusz „Oświadczenia”) 121

WYDRUK WNIOSKU 123Pobieranie 0.92 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu