Instrukcja programisty


Programowa obsługa łącza modemowegoPobieranie 0.82 Mb.
Strona2/2
Data28.10.2017
Rozmiar0.82 Mb.
1   2

Programowa obsługa łącza modemowego.


Żaden z elementów łącza modemowego nie wymaga wstępnego programowania ani ustawiania i po wykonaniu połączeń elektrycznych opisanych w punkcie 2.1 łącze jest gotowe do zestawienia połączenia.

Funkcje łącza modemowego można zaimplementować do wszystkich programów, które do komunikowania się z elektronicznymi kasami produkcji Elzabu korzystają z funkcji komunikacyjnych opisanych w niniejszej instrukcji. Obsługę łącza modemowego zaimplementowano w zestawie funkcji komunikacyjnych od numeru wersji 7.00.

Aby przeprowadzić transmisję z wykorzystaniem łącza modemowego program na komputerze PC powinien wykonać kolejno następujące czynności:


 1. Zestawienie połączenia modemowego.

Odbywa się na ono żądanie komputera PC za pomocą funkcji modstart.

Parametry niezbędne do nawiązania połączenia takie jak numer telefonu gdzie znajduje się modem kasowy, tryb wybierania impulsowy lub tonowy itp. należy wcześniej odpowiednio skonfigurować w pliku KONFIG.TXT. 1. Komunikowanie się z kasami za pomocą funkcji komunikacyjnych.

Nazwy poszczególnych funkcji komunikacyjnych i formaty plików danych nie uległy żadnej zmianie.

Dzięki temu po nawiązaniu połączenia program na komputerze może używać dokładnie tych samych funkcji komunikacyjnych jakich by używał do komunikacji z kasami podłączonymi bezpośrednio (bez użycia modemu). 1. Zerwanie połączenia modemowego.

Odbywa się na ono żądanie komputera PC za pomocą funkcji modstop.
Funkcje łącza modemowego są zabezpieczane za pomocą hasła autoryzującego. Dzięki temu osoby nieupoważnione nie mogą ani odczytywać, ani modyfikować danych zawartych w kasach.

Hasło autoryzujące przechowywane jest w dwóch miejscach : w nieulotnej pamięci modemu kasowego i w pliku KONFIG.TXT i powinny być jednakowe.

Autoryzowanie transmisji odbywa się w sposób automatyczny i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony programu komputerowego, ważna jest tylko zgodność haseł w modemie kasowym i w pliku KONFIG.TXT.

Po trzech nieudanych próbach autoryzacji modem kasowy ustawia na stałe błąd ochrony pamięci. Błąd ten można skasować jedynie poprzez wyłączenie zasilania modemu kasowego.

Hasło ustawione fabrycznie w modemie kasowym to "ELZABMOD". Hasło autoryzujące może być zmieniane przez program na komputerze za pomocą funkcji modhaslo. Po zmianie hasła za pomocą tej funkcji należy koniecznie uaktualnić plik KONFIG.TXT.

Transmisja modemowa zabezpieczona jest także przed błędami mogącymi wystąpić na łączach telefonicznych. W pliku KONFIG.TXT ustawia się maksymalną liczbę retransmisji w przypadku wystąpienia błędów na łączach telefonicznych.

Użycie łącza modemowego powoduje wydłużenie czasu transmisji, co jest spowodowane standardowym opóźnieniem wnoszonym przez modem telefoniczny i modem kasowy oraz zwiększeniem ilości przesyłanych danych koniecznych dla zabezpieczenia przed błędami.


 1. Pliki konfiguracyjne o zastrzeżonych nazwach oraz błędy obsługi.

  1. Opis pliku KONFIG.TXT.


Plik ten opisuje fizyczne przyporządkowanie kas do poszczególnych łącz szeregowych - czyli konfigurację systemu kas. Z tego powodu musi być utworzony podczas instalowania systemu i odpowiednio modyfikowany jeżeli system jest np. rozbudowywany. Należy zwrócić uwagę, czy dane w tym pliku są zgodne z ustawieniami kas wybranymi w menu ustawienia-numer kasy i ustawienia-szybkość transmisji. KONFIG.TXT jest plikiem tekstowym i powinien zawierać tyle linii, ile jest kas podłączonych do danego komputera. Każda linia opisuje podłączenie jednej kasy. Jeżeli opis podłączenia danej kasy wystąpi więcej niż raz, to jako właściwy przyjmuje się ten opis, który wystąpił jako pierwszy. Opis przyporządkowania dla jednej kasy:
$kk COMn:(9600|19200) :MUXt:c T ru (P|T)nrtel:autoryz:T1:T2:ret


 • kk

numer kasy w systemie kas w zakresie 1-99. Każda kasa powinna mieć jednoznacznie nadany numer, który będzie identyfikował ją podczas zapisów i odczytów przez programy narzędziowe. Poza jednoznacznością nie ma ograniczeń na numerację kas, tzn. nie musi być ciągła czy też zaczynać się od 1.

 • n

numer łącza szeregowego komputera w zakresie 1-4. Oznacza do którego łącza jest przyłączona kasa, multiplekser lub modem.

 • 9600|19200

szybkość transmisji w bodach z jaką pracuje dana kasa. Należy w tym miejscu podać tylko jeden z parametrów. Wyższa szybkość oznacza mniej czasu potrzebnego na pracę programu narzędziowego, ale może w pewnych warunkach sprawiać kłopoty np. przy długich lub niewłaściwych kablach połączeniowych.

 • MUXt

oznacza, że do tego łącza szeregowego jest dołączony multiplekser typu określonego przez parametr t:

t=0 kasa podłączona bezpośrednio do portu szeregowego,

t=1 multiplekser 4xRS232,

t=2 łącze modemowe. • c

numer kanału multipleksera.

Dla kasy podłączonej bezpośrednio należy zawsze ustawiać c=1.

Dla multipleksera 4xRS232 parametr c jest liczbą z zakresu 1-4.

Dla łącza modemowego c jest liczbą z zakresu 1-5.

Należy dodać, że poszczególne kanały multipleksera 4xRS232 lub łącza modemowego (czyli kasy do nich podłączone) mogą pracować z różnymi szybkościami transmisji.


 • T

wielkość timeouta w sekundach dla danej kasy (każda kasa w systemie może pracować z innym timeoutem). Zalecany minimalny timeout wynosi 10s.

 • ru

rodzaj urządzenia. Programy interfejsu plikowego nie wykrywają automatycznie rodzaju podłączonej kasy. Do ich poprawnego działania niezbędne jest zdefiniowanie rodzaju kasy w pliku KONFIG.TXT. Działanie poszczególnych programów zależy od rodzaju kasy, z którą mają współpracować. Należy zadbać o to, aby opisane w pliku konfiguracji rodzaje kas dokładnie odpowiadały kasom rzeczywiście podłączonym do komputera. Do jednego komputera można bez problemu podłączyć kasy różnych typów.
Parametr ru ten może przyjąć jedną z zadanych wartości tekstowych:

 • „SYSTEM 600”,

 • „ALFA”,

 • „ALFA PLUS”,

 • „FP600 LUB XCEL”,

 • „ALFA SUPER 767”,

 • „ALFA SUPER 1279”,

 • „ALFA SUPER 2047”,

 • „ALFA SUPER 4095”,

 • „ALFA LUX 1279”,

 • „ALFA LUX 2047”,

 • „ALFA LUX 4095”,

 • „ALFA WAGA 4095”,

 • „DELTA 9983”,

 • „DELTA 20479”,

 • „DELTA LUX 9983”,

 • „DELTA LUX 20479”,

 • „JOTA 2047”.

Parametr ru można też (koniecznie wraz z poprzedzającym go znakiem tabulacji) pominąć, wówczas programy będą traktować tak zdefiniowaną kasę jako SYSTEM-600.

Pominięcia takiego nie wolno dokonać dla łącza modemowego - jeśli nie podamy w pliku konfiguracji rodzaju urządzenia, zostanie to zasygnalizowane jako błąd.
Zmienne opisane poniżej służą do konfigurowania połączenia modemowego i dla kas podłączonych bez użycia modemu można je pominąć:


 • P|T

rodzaj wybierania centrali:

P - wybieranie impulsowe,

T - wybieranie tonowe.

Należy w tym miejscu podać tylko jeden z parametrów. • nrtel

numer telefonu. W numerze mogą znaleźć się nie tylko cyfry numeru telefonu, ale wszystkie znaki dopuszczone przez standard AT w sekwencji "ATD" np. znak przecinka oznaczający pauzę itp. niezbędne do prawidłowego wybrania numeru.

 • autoryz

hasło autoryzujące połączenia modemowe. Program pracujący na komputerze musi zapewniać zgodność hasła autoryzującego zapisanego w pliku konfiguracji z hasłem zapamiętanym w modemie kasowym.

 • T1

timeout sekwencji AT w sekundach. Jest to maksymalny czas oczekiwania na reakcję modemu podczas wydawania mu przez program poleceń w postaci sekwencji AT.

Najdłuższą operacją tego typu jest nawiązywanie połączenia (funkcja modstart), której czas trwania zależy między innymi od wybieranego numeru i czasu negocjowania między modemami.

Ustawienie zbyt małej wartości tego timeouta skutkować będzie komunikatami o przekroczeniu timeouta dla sekwencji AT, natomiast ustawienie wartości zbyt dużej spowolni reakcje programu na błędy obsługi sekwencji AT.


 • T2

timeout komunikacji z modemem w sekundach. Jest to maksymalny czas oczekiwania na możliwość wysłania danych do modemu lub na odpowiedź z modemu. Obsługa tego timeouta została wprowadzona jako zabezpieczenie przed przerywaniem pracy funkcji komunikacyjnych w przypadku zaburzeń płynności transmisji. Zaburzenia takie mogą być wywoływane wieloma przyczynami, związanymi głównie z jakością łącza telefonicznego i centralami, przez które zestawione jest połączenie.

 • ret

maksymalna liczba retransmisji. W przypadku występowania błędów podczas transmisji funkcje komunikacyjne mogą w sposób niezauważalny dla programu na komputerze dokonywać prób retransmisji.

Stanowi to zabezpieczenie przed przerywaniem pracy funkcji komunikacyjnych na skutek błędów wywołanych głównie zjawiskiem poślizgu na centralach.

Ustawienie liczby retransmisji na 0 spowoduje, że funkcje komunikacyjne będą zgłaszały błędy sum kontrolnych natychmiast po ich wykryciu i nie będą próbowały retransmitować danych.
Przykłady:


 • $2 COM3:19200:MUX0:1 10 ALFA SUPER 2047

kasa numer 2 jest podłączona do łącza COM3 komputera i pracuje z szybkością 19200 bodów, kasa podłączona jest bezpośrednio do portu, timeout wynosi 10 sekund, podłączona kasa to ALFA SUPER 2047 towarów.

 • $12 COM2:9600:MUX1:4 31 SYSTEM 600

kasa numer 12 podłączona do kanału numer 4 multipleksera 4xRS232, który z kolei jest podłączony do łącza COM3 komputera i pracuje z szybkością 9600 bodów, timeout wynosi 31 sekund, podłączona kasa to SYSTEM‑600.

 • $3 COM1:19200:MUX2:5 10 DELTA LUX 20479 T12345678:60:20:4

kasa numer 3 podłączona jest przez łącze modemowe do kanału numer 5 modemu kasowego, pracuje z szybkością 19200 bodów, timeout komunikacji między modemem kasowym i kasą wynosi 10 sekund, podłączona kasa to DELTA LUX 20479,

modem telefoniczny podłączony jest do łącza COM1 komputera i linii telefonicznej, centrala umożliwia wybieranie tonowe

modem kasowy jest podłączony do numeru 12345678, timeout sekwencji AT wynosi 60 sekund, timeout komunikacji komputera z modemem telefonicznym wynosi 20 sekund, liczba retransmisji jest równa 4.

  1. Formaty plików.


Istnieją pewne ogólne zasady według których tworzone są pliki wejściowe, wyjściowe i pliki RAPORT.TXT, MODKONF.TXT i KONFIG.TXT. Dane wejściowe powinny być utworzone (a dane wyjściowe odczytywane) następująco:

 • poszczególne dane zapisywane są w postaci tekstowej,

 • polskie litery w tekstach są zakodowane w standardzie LATIN 2,

 • kilka danych w jednej linii oddziela się pojedynczym znakiem tabulacji poziomej,

 • w liczbach rozdzielnikiem części ułamkowej i całkowitej liczby jest kropka,

 • pierwsze trzy linie w każdym pliku stanowią nagłówek. Nagłówek zaczyna się zawsze od znaku #,

 • dane w plikach wejściowych, wyjściowych i pliku RAPORT.TXT zaczynają się zawsze od znaku $,

 • komentarz zaczyna się średnikiem i kończy na końcu linii,

 • linie, w których znajduje się tylko znak końca linii (szesnastkowo: 0Dh, 0Ah) są pomijane podczas interpretacji danych z pliku,

 • linia może zaczynać się tylko od znaków: # (nagłówek) $ (dane) ; (komentarz) lub końca linii. Inne znaki na początku linii spowodują zasygnalizowanie błędu,

 • jeżeli w danych wejściowych jest pole przeznaczone na tekst, to musi on mieć tyle znaków, ile podano w opisie. Niewykorzystane miejsca wypełnia się spacjami. W tekście mogą wystąpić znaki o kodach nie mniejszych niż 20h,

 • jeżeli w danych wejściowych jest pole numeryczne (przeznaczone na liczbę), to w polu tym może wystąpić zmienna liczba cyfr (np. zapisy 10, 010, 0010 są równoważne i poprawne).
   1. Nagłówek plików wejściowych.


Wszystkie pliki wejściowe mają wspólny format nagłówka pliku, niezależnie od danych występujących dalej (zależnych od programu narzędziowego).

W linii pierwszej:

#kk

kk - numer tej kasy w systemie kas, do której ma odwoływać się program narzędziowy. Zakres 1-99. Każda kasa powinna mieć jednoznacznie nadany numer, który będzie identyfikował ją podczas zapisów i odczytów przez programy narzędziowe. Poza jednoznacznością nie ma ograniczeń na numerację kas, tzn. nie musi być ciągła czy też zaczynać się od 1.Linie druga i trzecia są zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości. W obecnej wersji są puste.

Przykłady:

#5

#

#Skierowanie do kasy numer 5.
#18

#

#Skierowanie do kasy numer 18.

   1. Nagłówek plików wyjściowych i pliku RAPORT.TXT.


Pliki wyjściowe i plik RAPORT.TXT wytworzone przez programy narzędziowe mają podobny format nagłówka:

linia pierwsza: • dane kasy według pliku konfiguracyjnego,

 • data i godzina uruchomienia programu narzędziowego,

 • nazwa programu narzędziowego i numer jego wersji (numer wersji jest też zapisany w postaci godziny utworzenia programu),

 • nazwy plików: wejściowego i (o ile dany program narzędziowy taki tworzy) wyjściowego, z którymi był wywołany program narzędziowy,

linia druga:

 • dla pliku RAPORT.TXT numer błędu jak w zmiennej ErrorLevel (liczba 0 oznacza operację bezbłędną) oraz komentarz do numeru błędu który wystąpił,

linia trzecia:

 • rodzaj kasy według pliku konfiguracyjnego,

 • konfiguracja połączenia modemowego z pliku konfiguracyjnego w przypadku podłączenia kasy przez łącze modemowe.

Przykład:

plik RAPORT.TXT

#12 COM2:9600:MUX2:1 13 12.09.1999 10:14 otowar.exe 7.00 wejscie.dat wyjscie.dat

#10 ; niekompletne dane w pliku wejściowym

# DELTA LUX 20479 P987654321:60:20:4

Wykonano zapis do kasy numer 12 w dniu 12.09.1999 o godzinie 10:14. Wywołano program otowar.exe w wersji 7.00 z plikiem wejściowym wejscie.dat i wyjściowym wyjscie.dat. W czasie wykonania wystąpił błąd numer 10 (co oznacza „niekompletne dane w pliku wejściowym”). W pliku konfiguracji kasa o numerze 12 została zdefiniowana jako DELTA LUX 20479 podłączona przez łącze modemowe.


  1. Opis pliku MODKONF.TXT.


Plik MODKONF.TXT zawiera sekwencje AT używane przez funkcję modstart do konfigurowania łącza modemowego. Zawarte w tym pliku sekwencje AT służą do wstępnego programowania modemu podłączonego do komputera PC i gwarantują optymalną pracę łącza modemowego.

Gotowy plik MODKONF.TXT dostarczany jest razem z funkcjami komunikacyjnymi i nie powinien być modyfikowany.


  1. Opis pliku KOMENT.TXT.


Plik KOMENT.TXT zawiera komentarze do wszystkich błędów, których numery mogą wystąpić podczas działania programów. Jeżeli plik KOMENT.TXT nie znajduje się w aktualnej kartotece (w której są wykonywane programy) wówczas w pliku RAPORT.TXT po numerze błędu nie wystąpi tekst komentarza.
  1. Lista błędów zwracanych przez programy narzędziowe.


Poniższa lista zawiera błędy zwracane przez programy narzędziowe w zmiennej ErrorLevel i w drugiej linii nagłówka pliku RAPORT.TXT:

1 brak nazwy pliku wejściowego

2 zastrzeżona nazwa pliku wejściowego

3 brak nazwy pliku wyjściowego

4 zastrzeżona nazwa pliku wyjściowego

5 jednakowe nazwy plików wejściowego i wyjściowego

6 nie można otworzyć pliku wejściowego

7 nie można otworzyć pliku konfiguracji

8 nie można otworzyć pliku wyjściowego

9 nie można otworzyć pliku raportu

10 niekompletne dane w pliku wejściowym

11 niepoprawny format pliku wejściowego

12 niepoprawne dane w pliku wejściowym

13 niekompletne dane w pliku konfiguracji

14 brak skojarzenia w pliku konfiguracji

15 niepoprawne dane w pliku konfiguracji

16 niepoprawny format pliku konfiguracji

17 nie można pisać do pliku wyjściowego

18 nie można pisać do pliku raportu

19 numer kasy poza zakresem

20 timeout nadawania

21 timeout odbierania

22 pod podanym skojarzeniem kasa o innym numerze

23 niepoprawna odpowiedź z kasy

24 kasa odpowiedziała NAK na sekwencję sterującą

25 rozkaz niedostępny w tej wersji programu kasy

26 nie włączona opcja "serwis z PC"

27 nie można otworzyć pliku konfiguracji modemu

28 niepoprawny format pliku konfiguracji modemu

29 ciągle zestawione połączenie między modemami

30 brak połączenia między modemami

31 timeout obsługi sekwencji AT

32 timeout nadawania do modemu

33 timeout odbierania z modemu

34 błąd sumy CRC w ramce z modemu kasowego

35 błąd sumy CRC w ramce do modemu kasowego

36 błąd rozkazu dla modemu kasowego

37 błąd ochrony pamięci konfiguracji modemu kasowego

38 błąd w pamięci konfiguracji modemu kasowego

39 brak autoryzacji dla modemu kasowego

40 niezdefiniowany timeout nadawania w modemie kasowym

41 niezdefiniowany timeout odbierania w modemie kasowym

42 błąd parzystości między kasą i modemem kasowym

43 modem kasowy zgłosił błąd spoza dopuszczalnego zakresu


101 niemożliwe do wykonania ponieważ pamięć CMOS została skasowana (wezwij serwis)

102 błąd w nazwie towaru

103 błąd w stawce podatkowej towaru

104 brak miejsca na opakowanie (max. 64 opakowań)

105 błędny numer towaru

106


107 brak miejsca w buforze na towary wiązane (max. 256 wiązań)

108 za duży kod kreskowy

109 za duża cena

110 numer grupy towarowej poza dozwolonym zakresem

111 numer jednostki poza dozwolonym zakresem

112 błędna ilość miejsc po przecinku

113 błąd w informacji o blokadzie towaru (nie 0 lub 1)

114 błąd w informacji o opakowaniu (nie 0 lub 1)

115 numer płatności poza dozwolonym zakresem
200 pod podanym numerem towaru jest nowa nazwa lub stawka

201 niemożliwe do wykonania ponieważ nie wszystkie dane zostały przeczytane

202 pod podanym numerem towaru brak danych

203 numer kasjera poza dozwolonym zakresem

204 pod podanym numerem kasjera brak danych

205 kasjer do skasowania ma otwartą zmianę

206 w ciągu który ma by† znakami tekstu jest kod mniejszy od 20H

207 rabat zbyt duży

208 parametr N poza dozwolonym zakresem

209 towar do skasowania lub zastąpienia ma niezerową sprzedaż lub zwroty jeżeli jest opakowaniem

210 liczba wierszy do wysunięcia poza dozwolonym zakresem

211 brak miejsca na barkod

212 kasjer pracuje

215 numer pojemnika poza dozwolonym zakresem

217 waga pojemnika poza dozwolonym zakresem
Błędy 1-99 mają charakter błędów plikowych i komunikacji, mogą więc wystąpić przy każdej operacji. Błędy o wyższych numerach zależą od rodzaju programu narzędziowego.

 1. Programy narzędziowe.

Rozdział ten zawiera opisy poszczególnych programów narzędziowych. Pominięte zostały w nim nagłówki plików. Przyjęto tu kilka zasad: • pole Sposób otwarcia pliku wyjściowego mówi, czy plik wyjściowy zostanie usunięty i zastąpiony nowymi danymi czy też do tego pliku zostaną dopisane nowe dane. Ma to znaczenie dla plików z odczytanymi danymi o sprzedaży, np. na podstawie kilku odczytów danych o sprzedaży wykonanych w ciągu dnia można stworzyć zbiorcze dane za cały dzień.

 • w nawiasach okrągłych podana jest numeracja linii z danymi.

 • wielokropek w formatach i przykładach oznaczają pominięcie pewnych danych.

 • w polu Błędy wymieniono numery tych błędów, które mogą wystąpić w danym programie narzędziowym. Pominięto błędy o numerach 1-99 jako mogące wystąpić dla wszystkich programów.

W tabeli zebrano stosowane dalej oznaczenia. Jeśli w kolumnie „Opis” obok któregoś oznaczenia nie wyszczególniono, jakich typów kas oznaczenie to dotyczy, należy przyjąć, że dotyczy ono wszystkich typów kas opisywanych w instrukcji.

Jeśli w polu „Opis” użyto określenia „Dotyczy kas” należy przyjąć, że oznaczenie dotyczy tylko wymienionych typów kas, a nie dotyczy pozostałych typów.

Jeśli w polu „Opis” użyto określenia „Nie dotyczy kas” należy przyjąć, że oznaczenie nie dotyczy wszystkich wymienionych kas, dotyczy natomiast wszystkich pozostałych typów kas.

Jeśli oznaczenie nie dotyczy danego typu kasy, a jednocześnie używany program narzędziowy wymaga jego podania, wtedy można podać dowolną wartość, byle tylko była właściwego rodzaju (np. pole numeryczne o długości 1). Kasa zaakceptuje przekazaną wartość, ale do niczego nie będzie jej używać.
Zastosowane oznaczenia:


Oznaczenie

Rodzaj pola

Opis

ad_dw

Numeryczne

Skrót: adres daty ważności

Oznacza adres daty ważności na karcie rabatowej (adres należy liczyć od lewej strony, pierwszy znak w kodzie ma adres 0).

Dopuszczalne wartości : 0-16


ad_id

Numeryczne

Skrót: adres identyfikatora

Oznacza miejsce umieszczenia identyfikatora karty rabatowej w kodzie na tej karcie (adres należy liczyć od lewej strony, pierwszy znak w kodzie ma adres 0).

Dopuszczalne wartości : 0-16


ad_inrab

Numeryczne

Skrót: adres indeksu rabatu

Indeks rabatu zapisany na karcie informuje kasę, który rabat z pamiętanej w kasie tablicy rabatów należy zastosować.

Dopuszczalne wartości : 0-9


admin

Numeryczne o długości 1 cyfry

Skrót: administrator

Dopuszczalne wartości : 0 lub 1

1 oznacza posiadanie przez kasjera uprawnień administratora.

Nie dotyczy kas: SYSTEM-600autoryz

Tekstowe o długości 8 znaków

Skrót: hasło autoryzujące połączenia modemowe

bit

Numeryczne o długości 1 cyfry

Dopuszczalne wartości : 0 lub 1

1 oznacza uaktywnienie lub przełączenie opcji przypisanej danemu bitowi w bajcie.bkod

Numeryczne o długości 13 cyfr

Skrót: barkod

Kod kreskowy.

Wartość 0 oznacza brak kodu kreskowego.

Nie dotyczy kas: • ALFA,

 • ALFA SUPER 767,

 • ALFA SUPER 1279,

 • ALFA LUX 1279.

BL

Numeryczne o długości 1 cyfry

Skrót: blokada

Dopuszczalne wartości : 0 lub 1

1 oznacza towar zablokowany.

Nie dotyczy kas: • ALFA,

 • ALFA SUPER 767,

 • ALFA SUPER 1279,

 • ALFA LUX 1279.

cena

Numeryczne

Dopuszczalne wartości : 1-99999999

Cena towaru wyrażona w groszach.czas

Numeryczne o formacie gg:mm

gg-godzina (2znaki), mm-minuty (2 znaki)

(np. 16:32).data

Numeryczne o formacie rr.mm.dd

rr-rok (2znaki), mm-miesiąc (2znaki),

dd-dzień miesiąca (2znaki)

(np. 96.08.29).


godz

Numeryczne

Skrót: godzina

Dopuszczalne wartości : 1-23GR

Numeryczne

Skrót: grupa

Dopuszczalne wartości : 1-16

Oznacza grupę towarową.


ha_kas

Tekstowe o długości 4 znaków

Skrót: hasło kasjera

ident

Tekstowe o długości 6 znaków

Skrót: identyfikator

Jest to identyfikator, na podstawie którego kasa sprawdza, czy karta jest kartą rabatową.il_dw

Numeryczne

Skrót: ilość znaków daty ważności

Oznacza, ile znaków z daty ma być brane pod uwagę podczas sprawdzania ważności karty, najmniejsza dopuszczalna wartość to 1 (kasa sprawdza wtedy tylko dziesiątki lat).

Data ważności musi być zapisana na karcie rabatowej w formacie rrmmdd.

Dopuszczalne wartości : 1-6il_dzw

Numeryczne

Skrót: ilość dzwonków w modemie kasowym

Oznacza ilość dzwonków, po której modem kasowy odbiera połączenie.

Dopuszczalne wartości : 1-9


il_id

Numeryczne

Skrót: ilość znaków identyfikatora

Oznacza ile znaków identyfikatora odczytanych z karty rabatowej kasa ma porównywać z pamiętanym wzorcem identyfikatora.

Dopuszczalne wartości : 0-6


il_par

Numeryczne

Skrót: ilość paragonów

Oznacza liczbę wystawionych paragonów.il_poz_par

Numeryczne

Skrót: ilość pozycji paragonowych

Określa liczbę pozycji paragonowych w wystawionych paragonach.il_sp

Numeryczne

Skrót: ilość sprzedaży

Pole, w którym zapisywana jest odczytana z kasy sprzedaż ilościowo.il_zwr

Numeryczne

Skrót: ilość zwrotów

Pole, w którym zapisywane są odczytane z kasy zwroty ilościowo.klaw

Tekstowe o długości 1 znaku

Skrót: klawisz

Oznacza klawisz z klawiatury znakowej (rozróżniane są litery małe i duże).kw_kor

Numeryczne

Skrót: kwota korekt w paragonach

kw_wypl

Numeryczne

Skrót: kwota wypłaty

li_kor

Numeryczne

Skrót: liczba korekt w paragonach

li_par

Numeryczne

Skrót: liczba paragonów

li_szu

Numeryczne

Skrót: liczba otwarć szuflady z klawiatury kasy

li_wie

Numeryczne

Skrót: liczba wierszy

Dopuszczalne wartości : 1-30li_zwr

Numeryczne

Skrót: liczba zwrotów

max_rab

Numeryczne

Skrót: maksymalny rabat

Dopuszczalne wartości : 1-99

Maksymalny rabat w procentach.


mk_wer

Tekstowe o długości 12 znaków

Skrót: numer wersji programu modemu kasowego

MP

Numeryczne o długości 1 cyfry

Skrót: miejsca po przecinku

Dopuszczalne wartości : 0-3

Oznacza liczbę miejsc po przecinku.


n_zw_t

Numeryczne

Skrót: kwota niefiskalnych zwrotów towarów

nap_kart

Tekstowe o długości maksymalnie 14 znaków

Skrót: napis z karty rabatowej

Dotyczy kas : DELTAnaz_gr

Tekstowe o długości 19 znaków

Skrót: nazwa grupy

naz_jed

Tekstowe o długości 4 znaków

Skrót: nazwa jednostki

naz_kas

Tekstowe o długości 19 znaków

Skrót: nazwa kasjera

naz_opak

Tekstowe

Skrót: nazwa pliku opakowań.

Oznacza nazwę pliku zawierającego dane o zwrotach opakowań.naz_płat

Tekstowe o długości 13 znaków

Skrót: nazwa płatności

naz_poj

Tekstowe o długości 19 znaków

Skrót: nazwa pojemnika

naz_sort

Tekstowe

Skrót: nazwa pliku po sortowaniu

Oznacza nazwę pliku zawierającego dane o sprzedażach po ich posortowaniu i spakowaniu.naz_sprz

Tekstowe

Skrót: nazwa pliku sprzedaży

Oznacza nazwę pliku z danymi o sprzedażach.naz_tow

Tekstowe o długości 19 znaków

Skrót: nazwa towaru

nr_bit

Numeryczne

Skrót: numer bitu

Przyjmuje wartość:

- 1-24 (dla bajtów konfiguracji),

- 1-32 (dla bajtów statusu).nr_bł

Numeryczne

Skrót: numer błędu

nr_kas

Numeryczne

Skrót: numer kasjera

Dopuszczalne wartości : • SYSTEM-600 1-30,

 • ALFA 1-15,

 • ALFA PLUS 1-30,

 • ALFA SUPER 767 1-15,

 • ALFA SUPER 1279 1-15,

 • ALFA SUPER 2047 1-30,

 • ALFA SUPER 4095 1-30,

 • ALFA LUX 1279 1-15,

 • ALFA LUX 2047 1-30,

 • ALFA LUX 4095 1-30,

 • ALFA WAGA 4095 1-30,

 • DELTA 9983 1-30,

 • DELTA 20479 1-30,

 • DELTA LUX 9983 1-30,

 • DELTA LUX 20479 1-30,

 • JOTA 2047 1-30.

nr_par

Numeryczne

Skrót: numer paragonu

nr_poj

Numeryczne

Skrót: numer pojemnika

Dopuszczalne wartości :

2-64 dla zapisu i odczytu danych o pojemnikach

1-64 dla zapisu i odczytu numeru pojemnika przyporządkowanego do towarunr_poz_par

Numeryczne

Skrót: numer pozycji w paragonie

nr_poz_zwr

Numeryczne

Skrót: numer pozycji zwrotu

Oznacza numer pozycji na dokumencie zwrotu towaru.nr_rap

Numeryczne

Skrót: numer raportu

Pole, w którym zapisywany jest numer fiskalnego raportu dobowego.nr_rek

Numeryczne

Skrót: numer rekordu

Oznacza numer rekordu fiskalnego.nr_tow

Numeryczne

Skrót: numer towaru

Dopuszczalne wartości : • SYSTEM-600 1-6143,

 • ALFA 1-1279,

 • ALFA PLUS 1-2047,

 • ALFA SUPER 767 1-767,

 • ALFA SUPER 1279 1-1279,

 • ALFA SUPER 2047 1-2047,

 • ALFA SUPER 4095 1-4095,

 • ALFA LUX 1279 1-1279,

 • ALFA LUX 2047 1-2047,

 • ALFA LUX 4095 1-4095,

 • ALFA WAGA 4095 1-4095,

 • DELTA 9983 1-9983,

 • DELTA 20479 1-20479,

 • DELTA LUX 9983 1-9983,

 • DELTA LUX 20479 1-20479,

 • JOTA 2047 1-2047.

nr_typ

Numeryczne

Skrót: numer w typie

Oznacza kolejny numer rekordu w obrębie danych typów.

Rekordy raportów fiskalnych i wprowadzania stawek podatkowych mają wspólną numerację natomiast rekordy kasowania CMOS są numerowane niezależnie.


nr_unik

Tekstowe o długości 11 znaków

Skrót: numer unikatowy

Pierwsze 2 znaki to litery, następnie spacja i 8 cyfr.nr_zm

Numeryczne

Skrót: numer zmiany

Oznacza numer zmiany kasjera.nr_zwr

Numeryczne

Skrót: numer zwrotu

Oznacza numer dokumentu zwrotu.OP

Numeryczne o długości 1 cyfry

Skrót: opakowanie

Dopuszczalne wartości : 0 lub 1

1 oznacza, że towar jest opakowaniem.


pr_rab

Numeryczne

Skrót: rabat w procentach

Dotyczy kas : DELTAprzedr

Tekstowe o długości 2 znaki

Skrót: przedrostek dla barkodu

Pojedynczy przedrostek jest napisem o długości 2 znaków. Poprawnie zdefiniowany przedrostek zawiera kody ASCII dwóch cyfr. Jeśli dany przedrostek ma być niezdefiniowany, wtedy powinien zawierać 2 spacje.PTU_A

.....

PTU_F

Numeryczne

Oznacza wprowadzone stawki podatkowe w procentach (od A do F ).

W przypadku stawek rezerwowych wpisywany jest wyraz „ REZERWA” dużymi literami.rab_cal

Numeryczne

Skrót: kwota rabatów na cały paragon

rab_poz

Numeryczne

Skrót: kwota rabatów na pozycje paragonowe

rap_kas

Numeryczne o długości 1 cyfry

Skrót: raport kasjera

Dopuszczalne wartości : 0 lub 1

1 oznacza prawo wykonania przez kasjera raportu kasjera.

Dotyczy kas : SYSTEM-600sp_op

Numeryczne

Skrót: kwota sprzedaży opakowań

sp_w_PTU_A

....

sp_w_PTU_G

Numeryczne

Skrót:

sprzedaż w PTU A ... sprzedaż w PTU G

Oznacza wielkość sprzedaży brutto dla wybranej stawki podatkowej (od A do G).


sp0

Numeryczne

Skrót: kwota sprzedaży za gotówkę

Ze względu na możliwość wykonywania w paragonie zwrotów opakowań zwrotnych kwota ta może przyjąć wartość ujemną.sp1

Numeryczne

Skrót: kwota sprzedaży - płatność nr 1

sp2

Numeryczne

Skrót: kwota sprzedaży - płatność nr 2

sp3

Numeryczne

Skrót: kwota sprzedaży - płatność nr 3

ST

Numeryczne

Skrót: stawka

Dopuszczalne wartości : 1-7

Oznacza stawkę podatkową od A do G, gdzie G oznacza towary zwolnione z podatku.


st0

Numeryczne

Skrót: stan początkowy gotówki

tab_rab1-tab_rab16

Numeryczne

Skrót: rabaty

Oznacza kolejne (od 1 do 16) rabaty w procentach.tr_lin_1

Tekstowe o długości 24 znaków

Skrót: treść linii 1

tr_lin_2

Tekstowe o długości 24 znaków

Skrót: treść linii 2

typ_dan

Numeryczne

Skrót: typ danych

Dopuszczalne wartości: 1-3

Oznacza typ danych w buforze pozycji:


 1. pozycja sprzedaży lub zwrotu w paragonie,

 2. zwrot towaru poza paragonem,

 3. rabat na paragon udzielony za pomocą karty rabatowej.

typ_rek

Numeryczne

Skrót: typ rekordu

Dopuszczalne wartości : 1-5

Oznacza typy rekordów pamięci fiskalnej:

1- rekord raportu fiskalnego,

2- rekord wprowadzania stawek podatkowych,

3- rekord kasowania CMOS,

4- rekord uszkodzony,

5- rekord pusty.waga_poj

Numeryczne

Skrót: waga pojemnika

Oznacza wagę pojemnika w gramach.

Dopuszczalne wartości : 0-9999


wart_obr

Numeryczne

Skrót: wartość obrotu

wart_pr

Numeryczne

Skrót: wartość pozycji przed rabatami

Wartość ta jest równa ilość razy cena jednostkowa i nie uwzględnia żadnych rabatów.

Jest to wartość wyjściowa do obliczenia wartości pozycji po rabacie na pozycję.


wart_rab

Numeryczne

Skrót: wartość rabatu

wart_rabp

Numeryczne

Skrót: wartość pozycji po rabacie na pozycję

Wartość ta uwzględnia jedynie rabat udzielony na pozycję sprzedaży.

Jest to wartość wyjściowa do obliczenia wartości pozycji po wszystkich rabatach.


wart_rabw

Numeryczne

Skrót: wartość pozycji po wszystkich rabatach

Wartość pozycji sprzedaży, którą zapłacił klient.

Wartość ta uwzględnia wszystkie rabaty tzn. rabat na pozycję sprzedaży, rabat na cały paragon i rabat udzielany za pomocą karty rabatowej.


wart_sp

Numeryczne

Skrót: wartość sprzedaży

Pole, w którym zapisywana jest odczytana z kasy sprzedaż wartościowo w groszach.wart_zwr

Numeryczne

Skrót: wartość zwrotów

Pole, w którym zapisywane są odczytane z kasy zwroty wartościowo w groszach.wp0

Numeryczne

Skrót: kwota wpłat w gotówce

wp1

Numeryczne

Skrót: kwota wpłat – płatność nr 1

wp2

Numeryczne

Skrót: kwota wpłat – płatność nr 2

wp3

Numeryczne

Skrót: kwota wpłat – płatność nr 3

wy0

Numeryczne

Skrót: kwota wypłat w gotówce

wy1

Numeryczne

Skrót: kwota wypłat – płatność nr 1

wy2

Numeryczne

Skrót: kwota wypłat – płatność nr 2

wy3

Numeryczne

Skrót: kwota wypłat – płatność nr 3

zes_rap

Numeryczne o długości 1 cyfry

Skrót: zestaw raportów

Dopuszczalne wartości : 0 lub 1

1 oznacza możliwość wykonania przez kasjera zestawu raportów.


zm_kas

Numeryczne o długości 1 cyfry

Skrót: zmiana kasjera

Dopuszczalne wartości : 0 lub 1

1 oznacza otwartą zmianę kasjera.


zwr_op

Numeryczne

Skrót: kwota zwrotów opakowań

zwrot

Numeryczne o długości 1 cyfry

Dopuszczalne wartości : 0 lub 1

1 oznacza, że nastąpił zwrot opakowania.


  1. Programy konfiguracji kasy.
   1. Odczytanie bajtów konfiguracji kasy.


Opis: Odczytuje z kasy bajty konfiguracji. Kolejne bity z bajtów zapisane są w kolejnych liniach pliku wyjściowego.

Nazwa: obajty.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] obajty.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\obajty.exe obajty.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_bit bit (1)

$nr_bit bit (2)

...

$nr_bit bit (23)

$nr_bit bit (24)

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$01 1 (1)

$02 0 (2)

...

$23 1 (23)

$24 1 (24)
Znaczenie poszczególnych bitów:

bit 1 = 0 kasjer nie ma uprawnień do wykonania raportu końca zmiany,

1 kasjer ma uprawnienia do wykonania raportu końca zmiany,

dotyczy kas : SYSTEM-600,

bit 2 = 0 pierwsza linia dopisków po paragonie wyłączona,

1 pierwsza linia dopisków po paragonie włączona,

bit 3 = 0 łącze szeregowe : 9600, even, 8, 1,

1 łącze szeregowe : 4800, none, 8, 1,

nie dotyczy kas : DELTA,

bit 4 = 0 drukowanie jednostek na paragonie wyłączone,

1 drukowanie jednostek na paragonie włączone,

bit 5 = 0 druga linia dopisków po paragonie wyłączona,

1 druga linia dopisków po paragonie włączona,

bit 6 = 0 transmisja z komputerem 9600 bitów/s,

1 transmisja z komputerem 19200 bitów/s,

bit 7 = 0 dozwolona zmienna cena,

1 zabroniona zmienna cena,

bit 8 = 0 druga szuflada wyłączona,

1 druga szuflada włączona,

dotyczy kas : SYSTEM-600,

bit 9 = 0 nie kasować liczników towarów po raporcie szczegółowym sprzedaży i zwrotów opakowań,

1 kasować liczniki towarów po raporcie szczegółowym sprzedaży i zwrotów opakowań,

bit 10 = 0 nie ma miejsca na podpis we wpłatach/wypłatach,

1 jest miejsce na podpis we wpłatach/wypłatach,

bit 11 = 0 nie ma obowiązku odczytu danych przez komputer przed nową zmianą,

1 obowiązek odczytu danych przez komputer przed nową zmianą,

bit 12 = 0 nie sygnalizować komunikacji z komputerem za pomocą diody READY,

1 sygnalizować komunikację z komputerem za pomocą diody READY,

dotyczy kas : SYSTEM-600,

bit 13 = 0 kasa nie pracuje z programem magazynowym i wszystkie opcje dotyczące zmian towarów są dostępne,

1 kasa pracuje z programem magazynowym,

nie dotyczy kas : ALFA, ALFA SUPER 767, ALFA SUPER 1279, ALFA LUX 1279,

bit 14 = 0 nie ma obowiązku wprowadzenia kwoty wpłaconej przez klienta podczas zakończenia paragonu ,

1 obowiązek wprowadzenia kwoty wpłaconej przez klienta podczas zakończenia paragonu,

bit 15 = 0 nie pomijać wydruku danych na raporcie szczegółowym sprzedaży i zwrotów opakowań,

1 pomijać wydruk danych na raporcie szczegółowym sprzedaży i zwrotów opakowań,

nie dotyczy kas : SYSTEM-600,

bit 16 = 0 możliwe dodatkowe otwieranie szuflady,

1 niemożliwe dodatkowe otwieranie szuflady,

nie dotyczy kas : SYSTEM-600,

bit 17 - raport końca zmiany kasjera,

bit 18- raport sprzedaży wg grup,

bit 19 - raport szczegółowy sprzedaży,

bit 20 - raport zwrotów opakowań,

bit 21 - raport godzinowy,

bit 22 - raport dobowy fiskalny,

bit 23 - zarezerwowany,

bit 24 - zarezerwowany.


Dla bitów 17 do 22 :

1 - raport zostanie wykonany w zestawie raportów,

0 - raport nie zostanie wykonany w zestawie raportów.

   1. Zapisanie bajtów konfiguracji kasy.


Opis: Zapisuje do kasy bajty konfiguracji. W pliku wejściowym nie trzeba wpisywać wszystkich kolejnych bitów, wystarczy zdefiniować tylko te bity, które chcemy ustawić lub wyzerować. Znaczenie bitów jak w p 4.1.1. Nie należy używać bitów zarezerwowanych.

Nazwa: zbajty.exe

Parametry: plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zbajty.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zbajty.exe zbajty.txtFormat danych pliku wyjściowego: nie ma

Format danych pliku wejściowego:

$nr_bit bit (1)

$nr_bit bit (2)

...

$nr_bit bit (24)

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wejściowy:$01 1 (1)

$03 0 (2)

...

$11 1 (11)

$24 0 (24)

   1. Odczytanie dodatkowych bajtów konfiguracji kasy.


Opis: Odczytuje z kasy dodatkowe bajty konfiguracji. Kolejne bity z bajtów zapisane są w kolejnych liniach pliku wyjściowego.

Rozkaz dotyczy kas DELTA, ALFA SUPER 767 od wersji 02A, ALFA LUX/SUPER 1279 od wersji 03A, ALFA LUX/SUPER 2047 od wersji 03A, ALFA LUX/SUPER 4095 od wersji 02A, ALFA WAGA 4095, JOTA 2047.Nazwa: odbajty.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] odbajty.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\odbajty.exe odbajty.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_bit bit (1)

$nr_bit bit (2)

...

$nr_bit bit (23)

$nr_bit bit (24)

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$01 1 (1)

$02 0 (2)

...

$23 1 (23)

$24 1 (24)
Znaczenie poszczególnych bitów:

bit 1 = 0 brzęczyk cicho,

1 brzęczyk głośno,

bit dotyczy kas DELTA,

bit 2 = 0 nie drukować wszystkich pozycji w raporcie szczegółowym sprzedaży,

1 drukować wszystkie pozycje w raporcie szczegółowym sprzedaży,

bit dotyczy kas DELTA, ALFA SUPER 767 od wersji 02A, ALFA LUX/SUPER 1279 od wersji 03A, ALFA LUX/SUPER 2047 od wersji 03A, ALFA LUX/SUPER 4095 od wersji 02A, ALFA WAGA 4095, JOTA 2047,

bit 3 = 0 nie kontrolować bufora pozycji paragonowych,

1 kontrolować bufor pozycji paragonowych,

bit dotyczy kas DELTA,

bit 4 = 0 nie kontrolować liczników podczas definiowania towarów,

1 kontrolować liczniki podczas definiowania towarów,

bit dotyczy kas DELTA,

bit 5 = 0 ręczne podawanie ceny dla barkodów z ceną,

1 automatyczna sprzedaż dla barkodów z ceną (jeśli cena towaru jest równa 0),

bit dotyczy kas DELTA,

bit 6 = 0 nie obsługiwać barkodów rabatowych,

1 obsługiwać barkody rabatowe,

bit dotyczy kas DELTA,

bit 7 - zarezerwowany,

bit 8 = 0 można sprzedawać także przy włączonym kluczu kierownika,

1 nie można sprzedawać przy włączonym kluczu kierownika,

bit dotyczy kas DELTA od wersji 02A,

bit 9 = 0 kasjer może kasować pozycje sprzedaży,

1 tylko osoba z kluczem kierownika może kasować pozycje sprzedaży,

bit dotyczy kas DELTA od wersji 02A,

bit 10 - zarezerwowany,

bit 11 = 0 płatność nr 3 nie jest traktowana jako bon towarowy,

1 płatność nr 3 jest traktowana jako bon towarowy (nie można wydać reszty przy płaceniu tą płatnością),

bit dotyczy kas DELTA od wersji 02A,

bit 12 = 0 dla towarów o 3 miejscach po przecinku dla ilości wprowadzenie ilości jest możliwe zarówno z wagi jak i z klawiatury,

1 dla towarów o 3 miejscach po przecinku dla ilości wprowadzenie ilości jest możliwe tylko z wagi,

bit dotyczy kas DELTA od wersji 02A,

bit 13 = 0 rozpoczęcie paragonu możliwe zarówno przy szufladzie zamkniętej, jak i przy szufladzie otwartej,

1 rozpoczęcie paragonu możliwe tylko przy szufladzie zamkniętej,

bit dotyczy kas DELTA od wersji 02A,

bit 14 = 0 pełne dane na wydrukach wpłaty i wypłaty,

1 uproszczone dane na wydrukach wpłaty i wypłaty,

bit dotyczy kas DELTA od wersji 03A, ALFA SUPER 767 od wersji 02A, ALFA LUX/SUPER 1279 od wersji 03A, ALFA LUX/SUPER 2047 od wersji 03A, ALFA LUX/SUPER 4095 od wersji 02A, ALFA WAGA 4095,

bit nie dotyczy kas JOTA 2047,

bit 15 = 0 rabat na cały paragon obejmuje wszystkie pozycje sprzedaży,

1 rabat na cały paragon nie obejmuje pozycji sprzedaży w 15 grupie towarowej,

bit dotyczy kas DELTA od wersji 03A,

bit 16 - zarezerwowany,


bity 17 do 24 = typ wagi.

   1. Zapisanie dodatkowych bajtów konfiguracji kasy.


Opis: Zapisuje do kasy dodatkowe bajty konfiguracji. W pliku wejściowym nie trzeba wpisywać wszystkich kolejnych bitów, wystarczy zdefiniować tylko te bity, które chcemy ustawić lub wyzerować. Znaczenie bitów jak w punkcie 4.1.3. Nie należy używać bitów zarezerwowanych.

Rozkaz dotyczy kas DELTA, ALFA SUPER 767 od wersji 02A, ALFA LUX/SUPER 1279 od wersji 03A, ALFA LUX/SUPER 2047 od wersji 03A, ALFA LUX/SUPER 4095 od wersji 02A, ALFA WAGA 4095, JOTA 2047.Nazwa: zdbajty.exe

Parametry: plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zdbajty.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zdbajty.exe zdbajty.txtFormat danych pliku wyjściowego: nie ma

Format danych pliku wejściowego:

$nr_bit bit (1)

$nr_bit bit (2)

...

$nr_bit bit (24)

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wejściowy:$01 1 (1)

$03 0 (2)

...

$11 1 (11)

$24 0 (24)
   1. Odczytanie dodatkowych nowych bajtów konfiguracji kasy.


Opis: Odczytuje z kasy dodatkowe nowe bajty konfiguracji. Kolejne bity z bajtów zapisane są w kolejnych liniach pliku wyjściowego.

Rozkaz dotyczy kas DELTA z programem głównym w wersji 02A lub nowszej.Nazwa: odnbajty.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] odnbajty.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\odnbajty.exe odnbajty.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_bit bit (1)

$nr_bit bit (2)

...

$nr_bit bit (23)

$nr_bit bit (24)

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$01 0 (1)

$02 0 (2)

...

$23 0 (23)

$24 0 (24)
Znaczenie poszczególnych bitów:

bity 1 do 24 = rezerwa.   1. Zapisanie dodatkowych nowych bajtów konfiguracji kasy.


Opis: Zapisuje do kasy dodatkowe nowe bajty konfiguracji. W pliku wejściowym nie trzeba wpisywać wszystkich kolejnych bitów, wystarczy zdefiniować tylko te bity, które chcemy ustawić lub wyzerować. Znaczenie bitów jak w punkcie 4.1.5. Nie należy używać bitów zarezerwowanych.

Rozkaz dotyczy kas DELTA z programem głównym w wersji 02A lub nowszej.Nazwa: zdnbajty.exe

Parametry: plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zdnbajty.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zdnbajty.exe zdnbajty.txtFormat danych pliku wyjściowego: nie ma

Format danych pliku wejściowego:

$nr_bit bit (1)

$nr_bit bit (2)

...

$nr_bit bit (24)

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wejściowy:$01 0 (1)

$03 0 (2)

...

$11 0 (11)

$24 0 (24)

   1. Odczytanie dodatkowych komputerowych bajtów konfiguracji kasy.


Opis: Odczytuje z kasy dodatkowe komputerowe bajty konfiguracji. Kolejne bity z bajtów zapisane są w kolejnych liniach pliku wyjściowego.

Rozkaz dotyczy kas DELTA z programem głównym w wersji 02A lub nowszej.Nazwa: odkbajty.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] odkbajty.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\odkbajty.exe odkbajty.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_bit bit (1)

$nr_bit bit (2)

...

$nr_bit bit (23)

$nr_bit bit (24)

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$01 1 (1)

$02 0 (2)

...

$23 0 (23)

$24 0 (24)
Znaczenie poszczególnych bitów:

bit 1 = 0 kasa odsyła numer paragonu w danych o pozycji paragonowej,

1 kasa odsyła numer dokumentu w danych o pozycji paragonowej,

bit dotyczy kas DELTA od wersji 02A,

bit dotyczy pola nr_par w danych o pozycji paragonowej,

bit 2 = 0 kasa odsyła numer raportu fiskalnego w danych o pozycji paragonowej,

1 kasa odsyła numer dokumentu w danych o pozycji paragonowej,

bit dotyczy kas DELTA od wersji 04A,

bit dotyczy pola nr_rap w danych o pozycji paragonowej,

bit 3 = 0 sprzedaże i zwroty opakowań są uwzględniane w danych o sprzedażach godzinowo,

1 sprzedaże i zwroty opakowań nie są uwzględniane w danych o sprzedażach godzinowo,

bit dotyczy kas DELTA od wersji 05A,

bit 4 = 0 rabat zwracany przez funkcję OObrRab nie zawiera rabatów udzielonych na pozycje,

1 rabat zwracany przez funkcję OObrRab zawiera wszystkie udzielone rabaty,

bit dotyczy kas DELTA od wersji 05B,

bity 5 do 24 = rezerwa.   1. Zapisanie dodatkowych komputerowych bajtów konfiguracji kasy.


Opis: Zapisuje do kasy dodatkowe komputerowe bajty konfiguracji. W pliku wejściowym nie trzeba wpisywać wszystkich kolejnych bitów, wystarczy zdefiniować tylko te bity, które chcemy ustawić lub wyzerować. Znaczenie bitów jak w punkcie 4.1.7. Nie należy używać bitów zarezerwowanych.

Rozkaz dotyczy kas DELTA z programem głównym w wersji 02A lub nowszej.Nazwa: zdkbajty.exe

Parametry: plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zdkbajty.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zdkbajty.exe zdkbajty.txtFormat danych pliku wyjściowego: nie ma

Format danych pliku wejściowego:

$nr_bit bit (1)

$nr_bit bit (2)

...

$nr_bit bit (24)

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wejściowy:$01 1 (1)

$03 0 (2)

...

$11 0 (11)

$24 0 (24)

   1. Odczytanie nazw jednostek.


Opis: Odczytuje z kasy nazwy wszystkich 16 jednostek.

Nazwa: ojednost.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] ojednost.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\ojednost.exe ojednost.txt wynik.txt


Format danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_jed naz_jed (1)

$nr_jed naz_jed (2)

...

$nr_jed naz_jed (16)

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$1 szt. (1)

$2 but. (2)

$3 kg (3)

...

$16 opak. (16)

   1. Zapisanie nazw jednostek.


Opis: Zapisuje do kasy nazwy jednostek.

Nazwa: zjednost.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zjednost.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zjednost.exe zjednost.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_jed naz_jed (1)

$nr_jed naz_jed (2)

...

$nr_jed naz_jed (n)

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101,111,206

Przykład:

plik wejściowy:$1 szt. (1)

$2 but. (2)

$6 kg (3)

...

$12 opak (n)

   1. Odczytanie nazw grup towarowych.


Opis: Odczytuje z kasy nazwy wszystkich 16 grup towarowych.

Nazwa: ogrupa.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] ogrupa.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\ogrupa.exe ogrupa.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_gr naz_gr (1)

$nr_gr naz_gr (2)

...

$nr_gr naz_gr (16)

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$1 warzywa i owoce pd. (1)

$2 nabiał (2)

$3 mięso i wędliny (3)

...

$16 opakowania zwrotn (16)

   1. Zapisanie nazw grup towarowych.


Opis: Zapisuje do kasy nazwy grup towarowych.

Nazwa: zgrupa.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zgrupa.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zgrupa.exe zjednost.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_gr naz_gr (1)

$nr_gr naz_gr (2)

...

$nr_gr naz_gr (n)

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101,110,206

Przykład:

plik wejściowy:$1 warzywa i owoce pd. (1)

$2 nabiał (2)

$7 mięso i wędliny (3)

...

$14 opakowania zwrotne (n)

   1. Odczytanie nazw form płatności.


Opis: Odczytuje z kasy nazwy wszystkich trzech definiowalnych płatności.

Nazwa: oplat.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] oplat.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\oplat.exe oplat.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_płat naz_płat (1)

$nr_płat naz_płat (2)

$nr_płat naz_płat (3)

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$1 karta kredyt. (1)

$2 czek (2)

$3 bon okazyjny (3)

   1. Zapisanie nazw form płatności.


Opis: Zapisuje do kasy nazwy definiowalnych płatności. Należy pamiętać, nie ma potrzeby definiowania płatności gotówką, ponieważ jest ona predefiniowana w kasie przez producenta i nie ma możliwości jej skasowania.

Nazwa: zplat.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zplat.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zplat.exe zplat.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_płat naz_płat (1)

...

$nr_płat naz_płat (n)

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101, 115, 206
Przykład:

plik wejściowy:$1 karta kredyt. (1)

$3 czek (2)

   1. Odczytanie maksymalnego rabatu.


Opis: Odczytuje maksymalny dopuszczalny rabat.

Nazwa: orabat.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] orabat.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\orabat.exe orabat.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$max_rab

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$32

   1. Zapisanie maksymalnego rabatu.


Opis: Zapisuje wielkość maksymalnego rabatu jaki może zostać udzielony.

Nazwa: zrabat.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zrabat.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zrabat.exe zrabat.txtFormat danych pliku wejściowego:

$max_rab

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101, 207

Przykład:

plik wejściowy:$14

   1. Odczytanie numeru kasy w systemie.


Opis: Odczytuje numer jaki ma nadany kasa w systemie kas. Nie zostaje sprawdzona zgodność numeru odczytanego z kasy z numerem kasy w pliku konfiguracji. Dlatego też nigdy nie wystąpi błąd 22.

Nazwa: onrkasy.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] onrkasy.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\onrkasy.exe onrkasy.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_kasy

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$2

   1. Zapisanie numeru kasy w systemie.


Opis: Zapisuje do kasy numer jakim kasa będzie identyfikowana w systemie kas. Nie zostaje sprawdzona zgodność numeru odczytanego z kasy z numerem kasy w pliku konfiguracji. Dlatego też nigdy nie wystąpi błąd 22.

Nazwa: znrkasy.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] znrkasy.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\znrkasy.exe znrkasy.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_kasy

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101, 210

Przykład:

plik wejściowy:$11

   1. Odczytanie ilości wierszy do wysunięcia.


Opis: Odczytuje ilość wierszy do wysunięcia.

Nazwa: owiersz.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] owiersz.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\owiersz.exe owiersz.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$li_wie

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$3

   1. Zapisanie ilości wierszy do wysunięcia.


Opis: Zapisuje ilość wierszy do wysunięcia po wydrukach.

Nazwa: zwiersz.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zwiersz.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zwiersz.exe zwiersz.txtFormat danych pliku wejściowego:

$li_wie

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101, 210

Przykład:

plik wejściowy:$11

   1. Odczytanie dodatkowych linii paragonowych.


Opis: Odczytuje treść dodatkowych linii występujących na paragonie pod logiem fiskalnym. W pliku wyjściowym w pierwszej linii danych umieszczone zostaną dwa napisy rozdzielone znakiem tabulacji.

Nazwa: olinia.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] olinia.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\olinia.exe olinia.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$tr_lin_1 tr_lin_2

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$ Dziękujemy ! Zapraszamy !

   1. Zapisanie dodatkowych linii paragonowych.


Opis: Zapisuje do kasy treść dodatkowych linii występujących na paragonie pod logiem fiskalnym. Treść dodatkowych linii będzie drukowana jeśli w menu WŁĄCZENIE DODATKÓW 1 oraz WŁĄCZENIE DODATKÓW 2 ustawione będzie T.

Nazwa: zlinia.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zlinia.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zlinia.exe zlinia.txtFormat danych pliku wejściowego:

$tr_lin_1 tr_lin_2

Zwracane błędy: 101, 206

Przykład:

plik wejściowy:$ Dziękujemy ! Zapraszamy !

   1. Odczytanie bajtów statusu.


Opis: Odczytuje z kasy bajty statusu. Kolejne bity z bajtów zapisane są w kolejnych liniach pliku wyjściowego.

Nazwa: ostatus.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] ostatus.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\ostatus.exe ostatus.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_bit bit (1)

$nr_bit bit (2)

...

$nr_bit bit (max. 32)

Zwracane błędy: nie ma błędów powyżej 99

Przykład:

plik wyjściowy:$1 1 (1)

$2 1 (2)

...

$23 0 (23)

$32 0 (max. 32)
Znaczenie poszczególnych bitów.

1 na kolejnych pozycjach oznacza:

bit 1 - wpisane dane o producencie,

bit 2 - wpisane dane o użytkowniku,

bit 3 - moduł w trybie tylko odczyt,

bit 4 - moduł w trybie fiskalnym,

bit 5 - wersja oprogramowania (w zapisie dwójkowym),

bit 6 - wersja oprogramowania (w zapisie dwójkowym),

bit 7 - wersja oprogramowania (w zapisie dwójkowym),

bit 8 - wersja oprogramowania (w zapisie dwójkowym),

bit 9 - można wykonać rozkazy z wydrukami z komputera,

bit 10 - w pamięci znajduje się dokument do wydrukowania,

bit 11 - w pamięci fiskalnej zostało mniej niż 30 rekordów do zapisania,

bit 12 - nie został wykonany raport dobowy za poprzedni dzień sprzedaży,

bit 13 - kasowany CMOS,

bit 14 - zarezerwowany,

bit 15 - brak wyświetlacza klienta,

bit 16 - brak komunikacji z kontrolerem drukarki,

bit 17 - w buforze drukowania znajdują się znaki,

bit 18 - brak papieru,

bit 19 - awaria drukarki,

bit 20 - za niskie napięcie akumulatora, powiadom serwis,

bit 21 - nastąpiło unieważnienie paragonu,

bit 22 - w pamięci paragonu zostało mniej niż 1kB miejsca,

bit 23 - wydruk dokumentu zatrzymany z powodu braku papieru,

bit 24 - brak komunikacji z kontrolerem drukarki,

bit 25 - zarezerwowany,

bit 26 - wyświetlacz klienta alfanumeryczny 2 x 20 znaków,

dotyczy kas : SYSTEM-600,

bit 27 - wyświetlacz klienta LED PLUS 9 cyfr,

dotyczy kas : SYSTEM-600,

bit 28 - szuflada 1 zamknięta,

dotyczy kas : SYSTEM-600,

bit 29 - szuflada 2 zamknięta,

dotyczy kas : SYSTEM-600,

bit 30 – zwora serwisowa w pozycji normalnej,

nie dotyczy kas : SYSTEM-600

bit 31 - zarezerwowany,

bit 32 - brak komunikacji z kontrolerem drukarki.

   1. Odczytanie aktualnego czasu.


Opis: Odczytuje aktualną datę i godzinę.

Nazwa: ozegar.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] ozegar.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\ozegar.exe ozegar.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$data czas

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$98.03.30 07:29

   1. Odczyt numeru unikatowego kasy.


Opis: Odczytuje numer unikatowy. Umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie podłączonej kasy.

Nazwa: onrunik.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] onrunik.exe [nazwa pliku wejściowego] [nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\onrunik.exe onrunik.txtFormat danych pliku wyjściowego:

$nr_unik

Zwracane błędy: 101Format danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Przykład:

plik wyjściowy:$EP 12345678

   1. Odczytanie danych obsługi karty rabatowej.


Opis: Odczytuje dane obsługi karty rabatowej.

Rozkaz dotyczy tylko kas DELTA.Nazwa: okartrab.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] okartrab.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\okartrab.exe okartrab.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$ad_id il_id ident ad_dw il_dw ad_inrab tab_rab1 tab_rab2 tab_rab3 tab_rab4 tab_rab5 tab_rab6 tab_rab7 tab_rab8 tab_rab9 tab_rab10 tab_rab11 tab_rab12 tab_rab13 tab_rab14 tab_rab15 tab_rab16

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$0 3 209xxx 3 4 7 11 12 3 4 9 6 17 18 19 15 21 23 25 24 27 26

   1. Zapisanie danych obsługi karty rabatowej.


Opis: Zapisuje dane obsługi karty rabatowej.

Rozkaz dotyczy tylko kas DELTA.Nazwa: zkartrab.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zkartrab.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zkartrab.exe zkartrab.txtFormat danych pliku wejściowego:

$ad_id il_id ident ad_dw il_dw ad_inrab tab_rab1 tab_rab2 tab_rab3 tab_rab4 tab_rab5 tab_rab6 tab_rab7 tab_rab8 tab_rab9 tab_rab10 tab_rab11 tab_rab12 tab_rab13 tab_rab14 tab_rab15 tab_rab16

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wejściowy:$0 3 209xxx 3 4 7 11 12 3 4 9 6 17 18 19 15 21 23 25 24 27 26

   1. Odczytanie przedrostków dla barkodów z ilością i z ceną.


Opis: Odczytuje przedrostki dla barkodów z ilością i z ceną. W pliku wyjściowym w pojedynczej linii danych zapisane zostanie 6 przedrostków, najpierw 3 przedrostki dla barkodów z ilością, a następnie 3 przedrostki dla barkodów z ceną.

Rozkaz dotyczy kas DELTA z programem głównym w wersji 02A lub nowszej.Nazwa: opbarkod.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] opbarkod.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\opbarkod.exe opbarkod.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$przedr przedr przedr przedr przedr przedr

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$27 29 __ 23 24 __
Uwaga. Symbol '__' oznacza dwie spacje.

   1. Zapisanie przedrostków dla barkodów z ilością i z ceną.


Opis: Zapisuje przedrostki dla barkodów z ilością i z ceną. W pliku wejściowym w pojedynczej linii danych należy podać 6 przedrostków, najpierw 3 przedrostki dla barkodów z ilością, a następnie 3 przedrostki dla barkodów z ceną.

Rozkaz dotyczy kas DELTA z programem głównym w wersji 02A lub nowszej.Nazwa: zpbarkod.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zpbarkod.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zpbarkod.exe zpbarkod.txtFormat danych pliku wejściowego:

$przedr przedr przedr przedr przedr przedr

Zwracane błędy: 101, 206

Przykład:

plik wejściowy:$27 29 __ 23 24 __
Uwaga. Symbol '__' oznacza dwie spacje.

  1. Programy zarządzania towarami.
   1. Odczytanie bazy towarowej z wybranej kasy.


Opis: Odczytuje dane o wszystkich towarach z wybranej kasy bez wyspecyfikowania numerów towarów w pliku wejściowym. Dla różnych typów kas odczytana będzie różna liczba towarów.

Nazwa: towarmax.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] towarmax.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\towarmax.exe towarmax.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_tow naz_tow ST GR MP JM BL bkod cena OP

$nr_tow naz_tow ST GR MP JM BL bkod cena OP

$nr_tow naz_tow ST GR MP JM BL bkod cena OP

...

$nr_tow naz_tow ST GR MP JM BL bkod cena OP

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$1 BUŁKA WROCŁAWSKA... 2 3 0 4 0 5901234567890 30 0

$2 KAWA ZBOŻOWA....... 1 5 0 4 0 5903333337890 190 0

$3 CZEKOLADA DESEROWA 2 6 0 4 0 5909864382380 90 0

...

$6143 MLEKO.............. 4 9 2 2 0 5901209378990 120 0

   1. Odczytanie pełnych danych o towarze.


Opis: Odczytuje kompletne dane o wybranych towarach. Zakres dozwolonych numerów towarów zależy od typu kasy. Nie ma ograniczeń na liczbę odczytanych towarów w jednym wywołaniu programu.

Nazwa: otowar.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] otowar.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\otowar.exe otowar.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_tow

$nr_tow

...

$nr_tow

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_tow naz_tow ST GR MP JM BL bkod cena OP

$nr_tow naz_tow ST GR MP JM BL bkod cena OP

...

$nr_tow naz_tow ST GR MP JM BL bkod cena OP

Zwracane błędy: 101,105,202

Przykład:

plik wejściowy:$34

plik wyjściowy:$34 BUŁKA WROCŁAWSKA... 2 3 0 4 0 5901234567890 30 0

   1. Zapisanie pełnych danych o towarze.


Opis: Zapisuje kompletne dane o towarach. Zakres dozwolonych numerów towarów zależy od rodzaju kasy. Nie ma ograniczeń na liczbę zapisanych towarów w jednym wywołaniu programu. Dla wprowadzonych towarów stany sprzedaży i zwrotów muszą być zerowe.

Nazwa: ztowar.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] ztowar.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\ztowar.exe ztowar.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_tow naz_tow ST GR MP JM BL bkod cena OP

$nr_tow naz_tow ST GR MP JM BL bkod cena OP

...

$nr_tow naz_tow ST GR MP JM BL bkod cena OP

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101,102,103,104,105,109,110,111,112,113,114,200,209

Przykład:

plik wejściowy:$34 BUŁKA WROCŁAWSKA... 2 3 0 4 0 5901234567890 30 0

   1. Zapisanie warunkowe danych o towarze.


Opis: Zapisuje kompletne dane o towarach. Nie ma ograniczeń na liczbę zapisanych towarów w jednym wywołaniu programu narzędziowego. Jeżeli wprowadzany towar ma niezerowe stany sprzedaży lub zwrotów albo zmieniono po ostatnim raporcie dobowym nazwę lub stawkę podatkową wówczas w pliku wyjściowym zostanie zapisany numer towaru oraz typ błędu (200 lub 209), a program przystąpi do zapisywania kolejnego towaru z pliku wejściowego. Błędy inne niż w/w obsługiwane są w normalny sposób.

Nazwa: zbptowar.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zbptowar.exe [nazwa pliku wejściowego] [nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\zbptowar.exe zbptowar.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_tow naz_tow ST GR MP JM BL bkod cena OP

$nr_tow naz_tow ST GR MP JM BL bkod cena OP

...

$nr_tow naz_tow ST GR MP JM BL bkod cena OP

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_tow nr_bł

$nr_tow nr_bł

...

$nr_tow nr_bł

Zwracane błędy: 101,102,103,104,105,109,110,111,112,113,114

Przykład:

plik wejściowy:$210 MĄKA POZNAŃSKA.... 2 3 0 4 0 5901234567890 200 0

plik wyjściowy:$10 200

$453 209

...

$76 200

   1. Zapisanie częściowych danych o towarze.


Opis: Zapisuje dane o towarze jak program z punktu 4.2.3, z wyjątkiem nazwy, stawki PTU, liczby miejsc po przecinku, informacji o blokadzie towaru i bez informacji czy towar jest opakowaniem. Zmianie mogą ulec: grupa towarowa, jednostka miary, barkod, cena towaru. Formaty danych są identyczne jak w 4.2.3 (nazwa, stawka podatkowa towaru, liczba miejsc po przecinku, informacja o blokadzie oraz o opakowaniu są ignorowane). Operacja ta nie wymaga zerowych stanów sprzedaży i zwrotów. Zaletą jest to, że nie zmieniając nazwy i stawki podatkowej, nigdy nie wystąpi błąd 200.

Nazwa: zctowar.exe

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zctowar.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zctowar.exe zctowar.txt   1. Kasowanie towaru.


Opis: Kasuje dane o towarze lub towarach, których numery wyspecyfikowano w pliku wejściowym. Dla danego towaru muszą być zerowe stany sprzedaży i zwrotów.

Nazwa: ktowar.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] ktowar.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\ktowar.exe ktowar.txtFormat danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101Format danych pliku wejściowego:

$nr_tow

$nr_tow

...

$nr_tow

Zwracane błędy: 101,209

Przykład:

plik wejściowy:$700 (1)

$18 (2)

...

$4057 (n)

   1. Kasowanie wszystkich towarów.


Opis: Kasuje dane o wszystkich towarach. Stany sprzedaży i zwrotów muszą być zerowe dla wszystkich towarów.

Nazwa: ktowmax.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] ktowmax.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\ktowmax.exe ktowmax.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101,209   1. Odblokowanie/zablokowanie towaru.


Opis: Odblokowuje albo zablokowuje sprzedaż towarów wyszczególnionych w pliku wejściowym. Nie ma ograniczeń na liczbę towarów w jednym wywołaniu programu.

Nazwa: zblok.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zblok.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zblok.exe zblok.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_tow BL

$nr_tow BL

...

$nr_tow BL

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101, 105

Przykład:

plik wejściowy:$67 1 (1)

$490 0 (2)

...

$3578 0 (n)

   1. Odczytanie danych o zmianie nazwy i/lub stawki podatkowej towaru.


Opis: Odczytuje informację o zmianie nazwy i/lub stawki podatkowej dla wybranych towarów. W pliku wejściowym należy podać numery towarów których stany chce się odczytać, a w pliku wyjściowym przy numerach pojawi się 1 lub 0, które oznacza czy, po ostatnim raporcie dobowym i wystawieniu przynajmniej jednego paragonu, nastąpiła zmiana nazwy lub stawki podatkowej dla interesujących nas towarów.

Nazwa: onnazwa.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy.

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] onnazwa.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\onnazwa.exe onnazwa.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_tow

$nr_tow

...

$nr_tow

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_tow 0

...

$nr_tow 1

Przykład:

plik wejściowy:$100 (1)

$38 (2)

...

$6057 (n)
plik wyjściowy:

$100 0 (1)

$38 1 (2)

...

$6057 0 (n)

   1. Odczytanie wiązań między towarami.


Opis: Odczytanie wiązań pomiędzy towarami. W pliku wyjściowym wiązania wystąpią w kolejności wprowadzania ich do kasy. W pliku wyjściowym w jednej linii danych zapisane zostaną dwa numery towarów, które są związane.

Nazwa: owiaz.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] owiaz.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\owiaz.exe owiaz.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_tow nr_tow

$nr_tow nr_tow

...

$nr_tow nr_tow

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$340 231 (1)

$38 2467 (2)

...

$6057 4 (n)

   1. Zapisanie wiązań pomiędzy towarami.


Opis: Zapisanie wiązań pomiędzy towarami. W wypadku związania dwóch towarów sprzedaż pierwszego z nich spowoduje automatyczną sprzedaż towaru zapisanego jako drugi.

Nazwa: zwiaz.exe

Parametry: tylko plik wejściowy.

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma.

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zwiaz.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zwiaz.exe zwiaz.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_tow nr_tow

$nr_tow nr_tow

...

$nr_tow nr_tow

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wejściowy:$100 231 (1)

$38 2 (2)

...

$6057 5834 (n)

   1. Kasowanie wiązań pomiędzy towarami.


Opis: Kasowanie wiązań pomiędzy towarami.

Nazwa: kwiaz.exe

Parametry: tylko plik wejściowy.

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma.

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] kwiaz.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\kwiaz.exe kwiaz.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_tow

$nr_tow

...

$nr_tow

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wejściowy:$100 (1)

$38 (2)

...

$6057 (n)

   1. Odczytanie numeru towaru pod podanym klawiszem.


Opis: Odczytuje przypisanie towaru do wybranego klawisza. W pliku wyjściowym umieszczone zostaną wszystkie kody klawiszy od 21h do FFh. Przy kodach (klawiszach), do których nie jest przypisany żaden towar, wpisane zostaną zera.

Nazwa: oklawisz.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] oklawisz.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\oklawisz.exe oklawisz.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$klaw nr_tow

$klaw nr_tow

...

$klaw nr_tow

Zwracane błędy: 101, 206

Przykład:

plik wyjściowy:$! 0035

$ 0786

...

$n 0000

...

$M 5823

...

$ 0000

   1. Zapisanie numeru towaru pod podanym klawiszem.


Opis: Zapisuje przypisanie towaru do wybranego klawisza.

Nazwa: zklawisz.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zklawisz.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zklawisz.exe zklawisz.txtFormat danych pliku wejściowego:

$klaw nr_tow

$klaw nr_tow

...

$klaw nr_tow

Zwracane błędy: 101, 206

Przykład:

plik wejściowy:$A 35

$h 786

$M 5823

   1. Kasowanie przypisania towaru do klawisza.


Opis: Kasuje przypisanie towaru do klawisza.

Nazwa: kklawisz.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] kklawisz.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\kklawisz.exe kklawisz.txtFormat danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101Format danych pliku wejściowego:

$klaw (1)

$klaw (2)

...

$klaw (n)

Zwracane błędy: 25,101,206

Przykład:

plik wejściowy:$D (1)

$i (2)

...

$t (n)

   1. Odczytanie dodatkowych barkodów.


Opis: Odczytuje wszystkie zdefiniowane w kasie barkody dodatkowe.

Rozkaz dotyczy kasy DELTA.Nazwa: odbarkod.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] odbarkod.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\odbarkod.exe odbarkod.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_tow barkod (1)

$nr_tow barkod (2)

...

$nr_tow barkod (n)

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$0001 1234567890123 (1)

$0001 0000005555555 (2)

$0002 1231256745340 (3)

...

$0016 9997865476811 (n)

   1. Zapisanie dodatkowych barkodów.


Opis: Zapisuje do kasy podane w pliku wejściowym barkody dodatkowe.

Rozkaz dotyczy kasy DELTA. W kasie można zdefiniować maksymalnie 2560 dodatkowych barkodów.Nazwa: zdbarkod.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zdbarkod.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zdbarkod.exe zdbarkod.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_tow barkod (1)

$nr_tow barkod (2)

...

$nr_tow barkod (n)

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101,211

Przykład:

plik wejściowy:$0001 1234567890123 (1)

$0001 0000005555555 (2)

$0002 1231256745340 (3)

...

$0016 9997865476811 (n)

   1. Kasowanie dodatkowych barkodów.


Opis: Kasuje dodatkowe barkody, które wyspecyfikowano w pliku wejściowym.

Rozkaz dotyczy kasy DELTA.Nazwa: kdbarkod.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] kdbarkod.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\kdbarkod.exe kdbarkod.txtFormat danych pliku wyjściowego: nie ma

Format danych pliku wejściowego:

$barkod

$barkod

...

$barkod

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wejściowy:$1234567890123 (1)

$0000005555555 (2)

$1231256745340 (3)

...

$9997865476811 (n)

   1. Kasowanie dodatkowych barkodów dla podanych towarów.


Opis: Kasuje dodatkowe barkody związane z towarami, których numery wyspecyfikowano w pliku wejściowym.

Rozkaz dotyczy kasy DELTA.Nazwa: ktbarkod.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] ktbarkod.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\ktbarkod.exe ktbarkod.txtFormat danych pliku wyjściowego: nie ma

Format danych pliku wejściowego:

$nr_tow

$nr_tow

...

$nr_tow

Zwracane błędy: 101,105

Przykład:

plik wejściowy:$1234 (1)

$0001 (2)

$1231 (3)

...

$9597 (n)

  1. Programy obsługi sprzedaży.

   1. Odczytanie danych o ilości i wartości nowych sprzedaży.


Opis: Odczytuje z kasy sprzedaż towarów - w tym także sprzedaż towarów będących opakowaniami. Dane należy interpretować w ten sposób, że jeżeli po tej operacji nie ma danych w pliku wyjściowym, to od ostatniej takiej operacji albo od ostatniego kasowania ilości i wartości sprzedaży (zob. 4.3.10) nie było sprzedaży towarów. W przeciwnym razie w pliku wyjściowym znajdą się ilości i wartości sprzedaży sprzedanych towarów. Operacja ma charakter „dynamicznego” odczytywania sprzedaży - można odczytać tylko te stany sprzedaży, które uległy ostatnio zmianie. W związku ze sposobem otwarcia pliku wyjściowego (do dopisywania) najaktualniejszą informacją o stanach sprzedaży dla danego towaru jest ostatni zapis dotyczący tego towaru. Dlatego najprostszą metodą odnalezienia potrzebnych danych jest przeszukiwanie pliku wyjściowego od końca.

Nazwa: osprzed.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do dopisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] osprzed.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\osprzed.exe osprzed.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_tow il_sp wart_sp

$nr_tow il_sp wart_sp

...

$nr_tow il_sp wart_sp

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$2 23 2567 (1)

...

$2053 356.234 98700 (n)

   1. Sortowanie danych o sprzedażach z obróbką pliku wejściowego.


Opis: Program operuje na pliku wyjściowym programu „osprzed.exe”. Jego działanie polega na oznaczeniu najaktualniejszych danych dotyczących sprzedaży dla danego towaru. W zmodyfikowanym pliku wszystkie linie z danymi aktualnymi rozpoczynać się będą znakiem „$” zaś pozostałe (nieznaczące) znakiem „ ; ” (średnik), niezmieniony pozostanie nagłówek pliku. Program nie nawiązuje połączenia z kasą.

Nazwa: sorter.exe

Parametry: plik wejściowy

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] sorter.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\sorter.exe wynik.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_tow il_sp wart_sp

$nr_tow il_sp wart_sp

...

$nr_tow il_sp wart_sp

Przykład:

Plik wejściowy:$2 23 2567 (1)

$3943 276 12098 (2)

...

$2 71 7924.2 (n-2)

$1354 16.235 148500 (n-1)

$3943 291 12755.5 (n)
Plik wejściowy po obróbce:

;2 23 2567 (1)

;3943 276 12098 (2)

...

$2 71 7924.2 (n-2)

$1354 16.235 148500 (n-1)

$3943 291 12755.5 (n)

   1. Odfiltrowanie z pliku danych o sprzedażach.


Opis: Dla programu plikiem wejściowym jest plik wyjściowy programu „sorter.exe”. Jego działanie polega na odfiltrowaniu danych dotyczących sprzedaży dla danego towaru. W pliku wyjściowym znajdą się tylko linie z danymi aktualnymi. Program nie nawiązuje połączenia z kasą.

Nazwa: paker.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] paker.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\paker.exe wynik.txt wynik2.txtFormat danych pliku wejściowego:

;nr_tow il_sp wart_sp

;nr_tow il_sp wart_sp

...

$nr_tow il_sp wart_sp

$nr_tow il_sp wart_sp

Przykład:

Plik wejściowy:;2 23 2567 (1)

;3943 276 12098 (2)

...

$2 71 7924.2 (n-2)

$1354 16.235 148500 (n-1)

$3943 291 12755.5 (n)

Plik wyjściowy:$2 71 7924.2 (1)

$1354 16.235 148500 (2)

$3943 291 12755.5 (3)

   1. Sortowanie z odfiltrowaniem danych o sprzedażach z pliku.


Opis: Dla programu plikiem wejściowym jest plik wyjściowy programu „osprzed.exe”. Jego działanie polega na posortowaniu danych dotyczących sprzedaży dla danego towaru w pliku wejściowym oraz odfiltrowaniu aktualnych danych i zapisaniu do pliku wyjściowego. W pliku wyjściowym znajdą się tylko linie z danymi aktualnymi. Program nie nawiązuje połączenia z kasą.

Nazwa: sortpak.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] sortpak.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\sortpak.exe wynik.txt wynik3.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_tow il_sp wart_sp

$nr_tow il_sp wart_sp

...

$nr_tow il_sp wart_sp

$nr_tow il_sp wart_sp

Przykład:

Plik wejściowy:$2 23 2567 (1)

$3943 276 12098 (2)

...

$2 71 7924.2 (n-2)

$1354 16.235 148500 (n-1)

$3943 291 12755.5 (n)

Plik wejściowy po obróbce:;2 23 2567 (1)

;3943 276 12098 (2)

...

$2 71 7924.2 (n-2)

$1354 16.235 148500 (n-1)

$3943 291 12755.5 (n)

Plik wyjściowy:$2 71 7924.2 (1)

$1354 16.235 148500 (2)

$3943 291 12755.5 (3)

   1. Odczytanie danych o zwrotach opakowań.


Opis: Odczytuje z kasy zwroty towarów zdefiniowanych jako opakowania zwrotne. Dane należy interpretować w ten sposób, że po operacji odczytu dane w pliku wyjściowym zawierają aktualne stany zwrotów wszystkich towarów zdefiniowanych jako opakowanie zwrotne.

Nazwa: oopak.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] oopak.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\oopak.exe oopak.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_tow il_zwr wart_zwr

$nr_tow il_zwr wart_zwr

...

$nr_tow il_zwr wart_zwr

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$2 23 2567 (1)

...

$2053 356.234 98700 (n)

   1. Odczyt danych o sprzedażach i zwrotach z kasowaniem liczników.


Opis: Program realizuje opisany w punkcie 1.3 algorytm odczytu stanów sprzedaży towarów i zwrotów opakowań. Prawidłowe zaimplementowanie tego algorytmu w programie magazynowym jest niezbędne, aby zapewnić całkowitą zgodność między danymi wypracowanymi przez kasę fiskalną i danymi dostępnymi w programie magazynowym. Omówiony wcześniej algorytm został zamknięty do postaci jednego, opisywanego w niniejszym punkcie programu interfejsu plikowego.

Program generuje trzy pliki wyjściowe: • dane o sprzedażach - w formacie takim jaki generuje program OSprzed,

 • posortowane i spakowane dane o sprzedażach - w formacie takim jaki generuje program SortPak,

 • dane o zwrotach opakowań - w formacie takim samym jaki generuje program OOpak.

Program wykonuje kasowanie liczników.

Nazwy trzech plików wyjściowych należy zdefiniować w pliku wejściowym w pierwszej linii po nagłówku.

Jeśli program zakończy się bezbłędnie, wówczas można użyć otrzymanych plików wyjściowych do aktualizacji stanów magazynowych, a przed kolejnym uruchomieniem programu należy skasować pliki wyjściowe.

Jeśli program zakończy się błędem należy usunąć przyczynę błędu i NIE KASUJĄC ŻADNEGO Z PLIKÓW WYJŚCIOWYCH uruchomić program ponownie.Nazwa: ospopmax.exe

Parametry: tylko plik wejściowy (nazwy plików wyjściowych definiuje się w pliku wejściowym)

Sposoby otwarcia plików wyjściowych: takie jak w programach OSprzed, SortPak i OOpak

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] ospopmax.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\ospopmax.exe ospopmax.txtFormat danych pliku wejściowego:

$naz_sprz naz_sort naz_opak

Formaty danych plików wyjściowych: takie jak w programach OSprzed, SortPak i OOpak

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wejściowy$OSprzed.TXT SortSprz.TXT Oopak.TXT

   1. Odczytanie danych o ilości i wartości sprzedaży dla danego towaru.


Opis: Odczytuje z kasy sprzedaż towarów - w tym także sprzedaż towarów będących opakowaniami. Należy podać numery towarów których stany chce się odczytać. Wartość 0 oznacza, że od ostatniego kasowania ilości i wartości sprzedaży (zob. 4.3.10) nie było sprzedaży towarów. Ta operacja ma charakter „statycznego” odczytywania sprzedaży.

Nazwa: otsprzed.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] otsprzed.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\otsprzed.exe otsprzed.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_tow

...

$nr_tow

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_tow il_sp wart_sp

$nr_tow il_sp wart_sp

...

$nr_tow il_sp wart_sp

Zwracane błędy: 101,105

Przykład:

plik wejściowy:$2

...

$2053

plik wyjściowy:$2 23 2567

...

$2053 356.234 98700

   1. Odczytanie danych o ilości i wartości sprzedaży dla wszystkich towarów.


Opis: Odczytuje z kasy sprzedaż dla wszystkich towarów - w tym także sprzedaż towarów będących opakowaniami. Program odczytuje towary o numerach od 1 do maksymalnej liczby towarów zależnej od rodzaju kasy. W pliku wyjściowym znajdą się tylko dane o towarach dla których nastąpiła sprzedaż od ostatniego zerowania liczników. Operacja ta ma charakter „statycznego” odczytywania sprzedaży.

Nazwa: otspmax.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] otspmax.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\otspmax.exe otspmax.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_tow il_sp wart_sp

$nr_tow il_sp wart_sp

...

$nr_tow il_sp wart_sp

Zwracane błędy: 101,105

Przykład:

plik wyjściowy:$2 23 2567

...

$2053 356.234 98700

   1. Odczytanie danych o wartości obrotu i wartości udzielonego rabatu.


Opis: Odczytuje z kasy wartości obrotu i udzielonego rabatu od ostatniego kasowania stanów sprzedaży. Kasowanie to następuje w wyniku zadziałania programu „ksprop.exe” jeśli kasa współpracuje z komputerem. Można je także przeprowadzić bezpośrednio z kasy przez wykonanie raportu szczegółowego sprzedaży bądź raportu zwrotów opakowań jeżeli jest włączone kasowanie stanów sprzedaży i zwrotów.

Dla kas DELTA od wersji 05B na wartość zwracaną w polu udzielony rabat ma wpływ ustawienie 4 bitu dodatkowych komputerowych bajtów konfiguracji (zob. 4.1.7).Nazwa: oobrrab.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] oobrrab.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\oobrrab.exe oobrrab.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$wart_obr wart_rab

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$4600 230

   1. Kasowanie ilości i wartości sprzedaży.


Opis: Kasuje liczniki stanów sprzedaży, wartości obrotu, rabatu i zwrotów opakowań. Przed jej wykonaniem muszą zostać odczytane wszystkie dane o ilości i wartości nowych sprzedaży i zwrotów (zob. 4.3.1) - w przeciwnym wypadku nastąpi błąd 201.

Nazwa: ksprop.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] ksprop.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\ksprop.exe ksprop.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101,201   1. Odczytanie danych o pozycjach sprzedaży.


Opis: Odczytuje dane o zrealizowanych pozycjach sprzedaży. Dane zostają ustawione po zamknięciu paragonu. W pliku wyjściowym zapisane zostaną kolejne pozycje paragonowe (nie sumują się sprzedaże dla danego towaru). W sytuacji awaryjnej (przerwanie transmisji) w pliku wyjściowym mogą, po ponowieniu połączenia, pojawić się dane już wcześniej zapisane.

Dla kas DELTA z programem głównym w wersji 02A lub nowszej pozycję oznaczoną jako nr_par należy traktować jako: • numer paragonu, gdy 1 bit w komputerowych dodatkowych bajtach konfiguracji jest ustawiony na 0,

 • numer kolejny wydruku, gdy 1 bit w komputerowych dodatkowych bajtach konfiguracji jest ustawiony na 1.

Dla pozostałych typów kas pozycja nr_par oznacza zawsze numer paragonu.

Nazwa: opsprzed.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do dopisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] opsprzed.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\opsprzed.exe opsprzed.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_rap nr_par nr_poz_par zwrot nr_tow il_sp wart_rabw

$nr_rap nr_par nr_poz_par zwrot nr_tow il_sp wart_rabw

...

$nr_rap nr_par nr_poz_par zwrot nr_tow il_sp wart_rabw

Zwracane błędy: 101

Przykład:
plik wyjściowy:

$56 21 1 0 0453 2 2840

$56 21 2 0 0039 0.25 160

...

$56 21 9 1 5002 17 58

   1. Odczytanie rozszerzonych danych z bufora pozycji sprzedaży - metoda 1.


Opis: Odczytuje rozszerzone dane z bufora pozycji sprzedaży. W zależności od zawartości kolejnych rekordów tego bufora linie danych w pliku wyjściowym mogą przyjmować różne formaty. Do programu odnoszą się takie same uwagi jak do programu z punktu 4.3.11.

Rozkaz dotyczy kas DELTA.Nazwa: opsproz.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do dopisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] opsproz.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\opsproz.exe opsproz.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

- dla pozycji sprzedaży lub zwrotu w paragonie:

$typ_dan nr_rap nr_par nr_poz_par zwrot nr_tow il_sp wart_rabw data godz ST nr_kas

- dla zwrotu towaru poza paragonem:

$typ_dan nr_zm nr_zwr nr_poz_zwr zwrot nr_tow il_zwr wart_zwr data godz ST nr_kas

- dla rabatu na paragon udzielonego za pomocą karty rabatowej:

$typ_dan nr_rap nr_par pr_rab nap_kart

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$3 56 21 16 2099812000150

$1 56 21 1 0 0453 2 2840 98.04.02 11 2 30

$1 56 21 2 1 0039 0.25 160 98.04.02 11 7 30

...

$2 11 3 1 1 5002 3 270 98.04.02 11 1 30

   1. Odczytanie rozszerzonych danych z bufora pozycji sprzedaży - metoda 2.


Opis: Odczytuje rozszerzone dane z bufora pozycji sprzedaży. W zależności od zawartości kolejnych rekordów tego bufora linie danych w pliku wyjściowym mogą przyjmować różne formaty. Do programu odnoszą się takie same uwagi jak do programu z punktu 4.3.11.

Rozkaz dotyczy kas DELTA na 20 tys. PLU z programem głównym w wersji 02A lub nowszej.Nazwa: opsprozn.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do dopisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] opsprozn.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\opsprozn.exe opsprozn.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

- dla pozycji sprzedaży lub zwrotu w paragonie:

$typ_dan nr_rap nr_par nr_poz_par zwrot nr_tow il_sp wart_rabw data czas ST nr_kas wart_rabp wart_pr

- dla zwrotu towaru poza paragonem:

$typ_dan nr_zm nr_zwr nr_poz_zwr zwrot nr_tow il_zwr wart_zwr data czas ST nr_kas

- dla rabatu na paragon udzielonego za pomocą karty rabatowej:

$typ_dan nr_rap nr_par pr_rab nap_kart

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$3 56 21 16 2099812000150

$1 56 21 1 0 0453 2 2840 98.04.02 11:55 2 30 3550 3944

$1 56 21 2 0 0039 0.25 160 98.04.02 11:55 7 30 200 222

...

$2 11 3 1 1 5002 3 270 98.04.02 11:59 1 30

   1. Odczytanie danych aktualnego raportu godzinowego.


Opis: Odczytuje z kasy dane aktualnego raportu godzinowego dla bieżącego dnia. Raport ten zawiera dane o sprzedażach w ciągu kolejnych godzin doby.

W przypadku, gdy dla danej godziny wartość zwrotów przewyższa wartość sprzedaży wówczas w pliku wyjściowym na pozycji wart_sp pojawi się: • liczba ujemna, gdy program komunikuje się z kasą DELTA z programem głównym w wersji 01D lub nowszym. Liczba ta ma wartość równą wartości sprzedaży minus wartość zwrotów.

 • liczba 0 dla wszystkich innych typów kas.

Nazwa: odanearg.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] odanearg.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\odanearg.exe odanearg.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$godz il_par il_poz_par wart_sp (1)

$godz il_par il_poz_par wart_sp (2)

...

$godz il_par il_poz_par wart_sp (24)

Zwracane błędy: 101,108

Przykład:

plik wyjściowy:$00 2 11 453 (1)

$01 2 7 39 (2)

...

$23 15 23 502 (24)

   1. Odczytanie danych poprzedniego raportu godzinowego.


Opis: Odczytuje z kasy dane poprzedniego raportu godzinowego dla bieżącego dnia. Format, składnia i uwagi tak jak w punkcie 4.3.14.

Nazwa: odaneprg.exe

   1. Odczytanie daty danych aktualnego raportu godzinowego.


Opis: Odczytuje datę aktualnego raportu godzinowego. Oznacza to, że aktualny raport godzinowy wykona się z taką datą jaką zwróci „odataarg.exe”.

Nazwa: odataarg.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] odataarg.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\odataarg.exe odataarg.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$data

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$98.03.31

   1. Odczytanie daty poprzedniego raportu godzinowego.


Opis: Odczytuje z kasy datę poprzedniego raportu godzinowego. Format i składnia tak jak w punkcie (p.4.3.16). Poprzedni raport godzinowy zostanie wykonany z datą jaką zwróci wykonanie programu „odataprg.exe”.

Nazwa: odataprg.exe

   1. Zapisanie aktualnej daty (data odczytu).


Opis: Zapisanie potwierdzenia odczytu danych z kasy. Zapisanie to powinno odbywać się wraz z końcem dnia po odczytaniu z kasy danych. Jeżeli w danym dniu nie nastąpi zapisanie potwierdzenia, to w następnym dniu po kolejnym dniu sprzedaży, zasygnalizowana zostanie konieczność odczytu danych z kasy. Jeśli np. w poniedziałek dokonano odczytu danych i zapisania aktualnej daty to w środę po włączeniu kasy poinformuje ona o zaległych danych do odczytu.

Sprawdzenie odczytu będzie przeprowadzane tylko w wówczas gdy w menu CZY OBOW. ODCZYT DANYCH PRZEZ PC ? (T/N) została ustawiona wartość T. W przeciwnym wypadku odczyt danych nie będzie nadzorowany przez kasę.Nazwa: zdataakt.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zdataakt.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zdataakt.exe zdataakt.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101

   1. Odczytanie danych z rekordu fiskalnego.


Opis: Odczytuje dane zapisane w wybranym rekordzie pamięci fiskalnej. W zależności od typu odczytywanego rekordu linie danych w pliku wyjściowym przyjmą różne formaty danych.

Nazwa: odanerek.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] odanerek.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\odanerek.exe odanerek.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_rek (1)

$nr_rek (2)

...

$nr_rek (n)

Format danych pliku wyjściowego:

- dla rekordu z wpisem stawek podatkowych:

$nr_rek typ_rek nr_typ data PTU_A PTU_B PTU_C PTU_D PTU_E PTU_F

- dla rekordu z kasowania CMOS:

$nr_rek typ_rek nr_typ data czas

- dla rekordu raportu fiskalnego:

$nr_rek typ_rek nr_typ data il_par sp_w_PTU_A sp_w_PTU_B sp_w_PTU_C sp_w_PTU_D sp_w_PTU_E sp_w_PTU_F sp_w_PTU_G

- dla rekordu uszkodzonego:

$nr_rek typ_rek

- dla rekordu pustego:

$nr_rek typ_rek

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wejściowy:$1

$2

$321

plik wyjściowy:

$0001 2 1 97.08.06 22.00 7.00 0.00 REZERWA REZERWA REZERWA

$0002 1 2 97.08.06 2 500 90 0 0 0 0 0

$0321 3 1 98.08.02 07:57

   1. Odczytanie zawartości pamięci fiskalnej.


Opis: Odczytuje zawartość pamięci fiskalnej. Format pliku wyjściowego jest taki sam jak w punkcie 4.3.19.

Odczytane zostaną rekordy od pierwszego do ostatniego zapisanego i umieszczone w kolejnych wierszach pliku wyjściowego.Nazwa: rekormax.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] rekormax.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\rekormax.exe rekormax.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek.

Zwracane błędy: 101

   1. Odczytanie numeru ostatniego rekordu fiskalnego.


Opis: Odczytuje numer ostatniego zapisanego rekordu pamięci fiskalnej.

Nazwa: onrrekor.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] onrrekor.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\onrrekor.exe onrrekor.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_rek

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$46

   1. Odczytanie numeru raportu, do którego zaliczy się sprzedaż.


Opis: Odczytuje numer raportu fiskalnego dobowego, do którego zaliczona zostanie aktualna sprzedaż.

Nazwa: onrrap.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] onrrap.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\onrrap.exe onrrap.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_rap

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$79

   1. Odczytanie numeru paragonu.


Opis: Odczytuje z kasy numer ostatniego wystawionego paragonu.

Nazwa: onrparag.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] onrparag.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\onrparag.exe onrparag.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_par

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$31

   1. Odczytanie stawek podatkowych.


Opis: Odczytuje aktualne stawki PTU w kolejności od A do F.

Nazwa: opodatek.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] opodatek.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\opodatek.exe opodatek.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$PTU_A PTU_B PTU_C PTU_D PTU_E PTU_F

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$31.40 22.00 17.05 REZERWA 9.00 REZERWA


  1. Programy obsługi kasjerów.

   1. Odczytanie danych o kasjerach.


Opis: Odczytuje z kasy nazwy i hasła wszystkich zdefiniowanych kasjerów. W pliku wyjściowym wystąpi tyle linii danych, ilu jest zdefiniowanych kasjerów. Maksymalna liczba kasjerów zależy od rodzaju kasy.

Nazwa: okasjer.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] okasjer.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\okasjer.exe okasjer.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_kas naz_kas ha_kas zm_kas szuf_2

...

$nr_kas naz_kas ha_kas zm_kas szuf_2

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$1 JAN KOWALSKI 123456 NOWY 0 1 (1)

$2 STANISŁAW MALINOWSK 0345 1 0 (2)

...

$17 STARSZY KASJER ŻAK AB23 0 1 (17)

   1. Zapisanie danych o kasjerach.


Opis: Zapisuje do kasy nazwy i hasła n kasjerów o podanych numerach. Plik wejściowy powinien zawierać tyle linii, ilu kasjerów chcemy zapisać. Należy zwrócić uwagę, aby numery kasjerów nie przekroczyły zależnego od typu kasy maksymalnego numeru kasjera.

Nazwa: zkasjer.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zkasjer.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zkasjer.exe zkasjer.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_kas naz_kas ha_kas (1)

...

$nr_kas naz_kas ha_kas (n)

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101,203

Przykład:

plik wejściowy:$7 JAN KOWALSKI 123456 NOWY (1)

...

$24 STANISŁAW MALINOWSK 0345 (n)

   1. Kasowanie danych o kasjerach.


Opis: Kasuje w kasie nazwy i hasła n kasjerów o podanych numerach. Plik wejściowy zawiera tyle linii, ilu kasjerów należy skasować. Kasjer, którego należy skasować musi mieć zamkniętą zmianę.

Nazwa: kkasjer.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] kkasjer.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\kkasjer.exe kkasjer.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_kas (1)

...

$nr_kas (n)

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101,203,205

Przykład:

$2 (1)

$7 (2)

...

$29 (n)

   1. Odczytanie uprawnień kasjerów.


Opis: Odczytuje z kasy uprawnienia kasjerów od 1 do maksymalnej liczby kasjerów (zależnej od typu kasy). Rozkaz niedostępny na kasie SYSTEM-600.

Nazwa: ouprkas.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy.

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] ouprkas.exe [nazwa pliku wejściowego] [nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\alfa\ouprkas.exe ouprkas.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_kas admin rap_kas zes_rap

...

$nr_kas admin rap_kas zes_rap

Zwracane błędy: 101,203,205

Przykład:

$01 1 0 0 (1)

$02 0 0 0 (2)

$03 1 0 1 (3)

...

$n 1 1 1 (n)

   1. Zapisanie uprawnień kasjerów.


Opis: Zapisuje do kasy uprawnienia kasjerów. Maksymalny numer kasjera jest zależny od typu kasy. W przypadku obsługi kas ALFA, ALFA SUPER 767, ALFA SUPER 1279 i ALFA LUX 1279 należy zwrócić uwagę, że zmiana uprawnień może spowodować uniemożliwienie zalogowania kasjera-administratora oraz zmiany uprawnień z komputera. Rozkaz niedostępny na kasie SYSTEM-600.

Nazwa: zuprkas.exe

Parametry: plik wejściowy.

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zuprkas.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\alfa\zuprkas.exe zuprkas.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_kas admin zes_rap rap_kas

...

$nr_kas admin zes_rap rap_kas

Zwracane błędy: 101,203,205

Przykład:

$01 1 0 0 (1)

$03 1 0 1 (3)

...

$n 1 1 1 (n)

   1. Odczytanie informacji kwotowych i statystycznych dla podanych kasjerów.


Opis: Odczytuje informacje kwotowe i statystyczne dla podanych kasjerów.

Rozkaz dostępny tylko na kasie DELTA.

Jeśli kasjer o numerze podanym w pliku wejściowym nie jest w kasie zdefiniowany, wtedy w pliku wyjściowym nie wystąpi linia opisująca dane tego kasjera.

W pliku wyjściowym umieszczane są dane kwotowe o gotówce, definiowalnych formach płatności i niefiskalnych zwrotach towarów oraz dane niezbędne do prowadzenia statystyki dla kasjera.

Wśród danych statystycznych występują między innymi data i godzina otwarcia zmiany kasjera oraz numer zmiany kasjera.

Zakres dozwolonych numerów kasjerów w pliku wejściowym zależy od typu kasy.Nazwa: oikas.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] oikas.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\oikas.exe oikas.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_kas

$nr_kas

...

$nr_kas

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_kas st0 sp0 wp0 wy0 sp1 wp1 wy1 sp2 wp2 wy2 sp3 wp3 wy3 n_zw_t data godz nr_zm li_par li_kor li_zwr li_szu rab_cal rab_poz zwr_op sp_op kw_kor

$nr_kas st0 sp0 wp0 wy0 sp1 wp1 wy1 sp2 wp2 wy2 sp3 wp3 wy3 n_zw_t data godz nr_zm li_par li_kor li_zwr li_szu rab_cal rab_poz zwr_op sp_op kw_kor

...

$nr_kas st0 sp0 wp0 wy0 sp1 wp1 wy1 sp2 wp2 wy2 sp3 wp3 wy3 n_zw_t data godz nr_zm li_par li_kor li_zwr li_szu rab_cal rab_poz zwr_op sp_op kw_kor

Zwracane błędy: 101, 203

Przykład:

plik wejściowy:$01

plik wyjściowy:$01 228976 -5000 234500 10000 12340 33000 0 11100 97689 4668 23220 0 0 150000 98.04.28 21 35 92 3 2 7 1150 120 500 480 150

   1. Odczytanie informacji kwotowych i statystycznych i zamknięcie zmian dla podanych kasjerów.


Opis: Odczytuje informacje kwotowe i statystyczne dla podanych kasjerów i zamyka im zmianę.

Do rozkazu odnoszą się wszelkie uwagi z punktu 4.4.6. Składnia rozkazu jest analogiczna jak rozkazu z punktu 4.4.6.

Jeśli kasjer o podanym numerze nie ma otwartej zmiany (lub ma otwartą zmianę, ale jest aktualnie zalogowany), wtedy program nie zamyka mu zmiany, a w pliku wyjściowym nie występuje linia opisująca dane tego kasjera.

Nazwa: oikaszz.exe

   1. Odczytanie informacji kwotowych i statystycznych dla kasjerów z otwartą zmianą.


Opis: Odczytuje informacje kwotowe i statystyczne dla kasjerów z otwartą zmianą.

Do rozkazu odnoszą się wszelkie uwagi z punktu 4.4.6.

W pliku wyjściowym zostaną zapisane dane wszystkich kasjerów, którzy mają otwartą zmianę.

Nazwa: oikasotw.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] oikasotw.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\oikasotw.exe oikasotw.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_kas st0 sp0 wp0 wy0 sp1 wp1 wy1 sp2 wp2 wy2 sp3 wp3 wy3 n_zw_t data godz nr_zm li_par li_kor li_zwr li_szu rab_cal rab_poz zwr_op sp_op kw_kor

$nr_kas st0 sp0 wp0 wy0 sp1 wp1 wy1 sp2 wp2 wy2 sp3 wp3 wy3 n_zw_t data godz nr_zm li_par li_kor li_zwr li_szu rab_cal rab_poz zwr_op sp_op kw_kor

...

$nr_kas st0 sp0 wp0 wy0 sp1 wp1 wy1 sp2 wp2 wy2 sp3 wp3 wy3 n_zw_t data godz nr_zm li_par li_kor li_zwr li_szu rab_cal rab_poz zwr_op sp_op kw_kor

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$01 228976 -5000 234500 10000 12340 33000 0 11100 97689 4668 23220 0 0 150000 98.04.28 21 35 92 3 2 7 1150 120 500 480 150

$04 897633 43500 500 34000 412340 345000 1000 77890 6890 12668 22090 0 0 34000 98.01.11 12 17 11 4 7 6 5000 1320 5200 280 50

...

$17 22897 100 4500 1000 1340 300 1000 181100 297689 34668 2220 100 0 159800 98.04.28 5 55 189 3 2 7 91150 7000 5100 480 4150

   1. Odczytanie informacji kwotowych i statystycznych dla kasjerów z zamkniętą zmianą.


Opis: Odczytuje informacje kwotowe i statystyczne dla kasjerów z zamkniętą zmianą.

Do rozkazu odnoszą się wszelkie uwagi z punktu 4.4.6. Składnia rozkazu jest analogiczna jak rozkazu z punktu 4.4.8.

W pliku wyjściowym zostaną zapisane dane wszystkich kasjerów, którzy mają zamkniętą zmianę.

Nazwa: oikaszam.exe

   1. Odczytanie informacji kwotowych i statystycznych dla kasjera zalogowanego.


Opis: Odczytuje informacje kwotowe i statystyczne dla kasjera zalogowanego.

Do rozkazu odnoszą się wszelkie uwagi z punktu 4.4.6. Składnia rozkazu jest analogiczna jak rozkazu z punktu 4.4.8.

W pliku wyjściowym zostaną zapisane dane kasjera, który jest aktualnie zalogowany. W przypadku, gdy żaden kasjer nie jest zalogowany, w pliku wyjściowym znajdzie się tylko nagłówek.

Nazwa: oikaswla.exe

   1. Odczytanie numeru kasjera zalogowanego.


Opis: Odczytuje numer kasjera zalogowanego.

Rozkaz dostępny tylko na kasie DELTA.

Jeśli żaden kasjer nie jest zalogowany, wtedy w pliku wyjściowym zostanie wpisana wartość 00.

Zakres wartości przyjmowanych przez numer kasjera zależy od typu kasy.Nazwa: onkaswla.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] onkaswla.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\onkaswla.exe onkaswla.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_kas

Zwracane błędy: 101

Przykład:

plik wyjściowy:$17

   1. Wypłata gotówki.


Opis: Wypłata gotówki dla podanych kasjerów. Wypłacane kwoty zostaną dodane do liczników gotówki wypłaconej przez kasjerów.

Rozkaz dotyczy kas DELTA z programem głównym w wersji 02A lub nowszej.Nazwa: wyplgot.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] wyplgot.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\wyplgot.exe wyplgot.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_kas kw_wypl

$nr_kas kw_wypl

...

$nr_kas kw_wypl

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101, 203

Przykład:

plik wejściowy:$01 30000

$30 10000

...

$15 12000


  1. Programy obsługi pojemników.

   1. Odczytanie danych o pojemnikach.


Opis: Odczytuje z kasy nazwy i wagi wszystkich pojemników, poza pojemnikiem numer 1. Pojemnik ten jest pojemnikiem predefiniowanym i nie ma możliwości modyfikacji jego nazwy i wagi.

Rozkaz dotyczy tylko kas ALFA WAGA 4095.Nazwa: opojemn.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] opojemn.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\opojemn.exe opojemn.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_poj naz_poj waga_poj (2)

$nr_poj naz_poj waga_poj (3)

...

$nr_poj naz_poj waga_poj (64)

Zwracane błędy: 101,215

Przykład:

plik wyjściowy:$02 TACKA TEKTUROWA ŚR. 10 (2)

$03 TACKA TEKTUROWA MIX 10 (3)

...

$64 KOSZYK UNIWERSALNY 25 (64)

   1. Zapisanie danych o pojemnikach.


Opis: Zapisuje do kasy nazwy i wagi pojemników o podanych numerach. Plik wejściowy powinien zawierać tyle linii, ile pojemników chcemy zapisać. Pojemnik numer 1 jest pojemnikiem predefiniowanym i nie ma możliwości modyfikacji jego nazwy i wagi, a próba zapisania pojemnika o tym numerze zakończy się błędem.

Rozkaz dotyczy tylko kas ALFA WAGA 4095.Nazwa: zpojemn.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] zpojemn.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\zpojemn.exe zpojemn.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_poj naz_poj waga_poj (1)

...

$nr_poj naz_poj waga_poj (n)

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101,206,215,217

Przykład:

plik wejściowy:$7 TACKA TEKTUROWA ŚR. 10 (1)

...

$24 KOSZYK UNIWERSALNY 25 (n)

   1. Odczytanie numeru pojemnika dla towaru.


Opis: Odczytuje numery pojemników dla towarów o podanych numerach. Pojemnik numer 1 jest pojemnikiem predefiniowanym i oznacza brak pojemnika dla towaru.

Rozkaz dotyczy tylko kas ALFA WAGA 4095.Nazwa: otpojemn.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] otpojemn.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\otpojemn.exe otpojemn.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_tow

$nr_tow

...

$nr_tow

Format danych pliku wyjściowego:

$nr_tow nr_poj

$nr_tow nr_poj

...

$nr_tow nr_poj

Zwracane błędy: 101,105

Przykład:

plik wejściowy:$34

$11

...

$78

plik wyjściowy:$34 22

$11 03

...

$78 20

   1. Zapisanie numeru pojemnika dla towaru.


Opis: Zapisuje numery pojemników dla towarów o podanych numerach. Pojemnik numer 1 jest pojemnikiem predefiniowanym i oznacza brak pojemnika dla towaru.

Rozkaz dotyczy tylko kas ALFA WAGA 4095.Nazwa: ztpojemn.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] ztpojemn.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\ztpojemn.exe ztpojemn.txtFormat danych pliku wejściowego:

$nr_tow nr_poj

$nr_tow nr_poj

...

$nr_tow nr_poj

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: 101,105,208

Przykład:

plik wejściowy:$34 22

$11 03

...

$78 20


  1. Programy obsługi łącza modemowego.

   1. Nawiązanie połączenia przez łącze modemowe.


Opis: Nawiązuje połączenie przez łącze modemowe. Wszelkie parametry niezbędne do nawiązania połączenia definiowane są w plikach KONFIG.TXT i MODKONF.TXT.

Nazwa: modstart.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] modstart.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\modstart.exe modstart.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: nie ma błędów powyżej 99

   1. Rozłączenie połączenia przez łącze modemowe.


Opis: Rozłącza połączenie przez łącze modemowe.

Nazwa: modstop.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] modstop.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\modstop.exe modstop.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: nie ma błędów powyżej 99

   1. Zmiana hasła autoryzującego połączenia przez łącze modemowe.


Opis: Zmienia hasło autoryzujące połączenia przez łącze modemowe.

Nazwa: modhaslo.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] modhaslo.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\modhaslo.exe modhaslo.txtFormat danych pliku wejściowego:

$autoryz

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: nie ma błędów powyżej 99

Przykład:

plik wejściowy:$Haslo123

   1. Odczytanie numeru wersji programu w modemie kasowym.


Opis: Odczytuje numer wersji programu w modemie kasowym.

Nazwa: modnrwer.exe

Parametry: plik wejściowy i wyjściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: do nadpisywania

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] modnrwer.exe [nazwa pliku wejściowego][nazwa pliku wyjściowego]

Przykład:

c:\system.600\modnrwer.exe modnrwer.txt wynik.txtFormat danych pliku wejściowego: tylko nagłówek

Format danych pliku wyjściowego:

$mk_wer

Zwracane błędy: nie ma błędów powyżej 99

Przykład:

plik wyjściowy:$KonMod v0.01

   1. Zmiana ilości dzwonków w modemie kasowym.


Opis: Zmienia zdefiniowaną w modemie kasowym ilość dzwonków poprzedzających odebranie połączenia.

Nazwa: modildzw.exe

Parametry: tylko plik wejściowy

Sposób otwarcia pliku wyjściowego: nie ma

Składnia wywołania programu w linii poleceń:

[napęd][ścieżka] modildzw.exe [nazwa pliku wejściowego]

Przykład:

c:\system.600\modildzw.exe modildzw.txtFormat danych pliku wejściowego:

$il_dzw

Format danych pliku wyjściowego: nie ma

Zwracane błędy: nie ma błędów powyżej 99

Przykład:

plik wejściowy:$5

Skorowidz nazw programówkdbarkod.exe 52

kkasjer.exe 67

kklawisz.exe 50

ksprop.exe 59

ktbarkod.exe 52

ktowar.exe 45

ktowmax.exe 45

kwiaz.exe 48

modhaslo.exe 76

modildzw.exe 76

modnrwer.exe 76

modstart.exe 75

modstop.exe 75

obajty.exe 23

odanearg.exe 61

odaneprg.exe 62

odanerek.exe 63

odataarg.exe 62

odataprg.exe 63

odbajty.exe 25

odbarkod.exe 50

odkbajty.exe 29

odnbajty.exe 28

ogrupa.exe 32

oikas.exe 69

oikasotw.exe 70

oikaswla.exe 71

oikaszam.exe 71

oikaszz.exe 70

ojednost.exe 31

okartrab.exe 40

okasjer.exe 66

oklawisz.exe 49

olinia.exe 37

onkaswla.exe 71

onnazwa.exe 46

onrkasy.exe 35

onrparag.exe 65

onrrap.exe 65

onrrekor.exe 64

onrunik.exe 39

oobrrab.exe 58

oopak.exe 56

opbarkod.exe 41

oplat.exe 33

opodatek.exe 66

opojemn.exe 72

opsproz.exe 60

opsprozn.exe 61

opsprzed.exe 59

orabat.exe 34

ospopmax.exe 56

osprzed.exe 53

ostatus.exe 37

otowar.exe 43

otpojemn.exe 73

otspmax.exe 58

otsprzed.exe 57

ouprkas.exe 68

owiaz.exe 47

owiersz.exe 36

ozegar.exe 39

paker.exe 54

rekormax.exe 64

sorter.exe 53

sortpak.exe 55

towarmax.exe 42

wyplgot.exe 72

zbajty.exe 25

zblok.exe 46

zbptowar.exe 44

zctowar.exe 44

zdataakt.exe 63

zdbajty.exe 27

zdbarkod.exe 51

zdkbajty.exe 30

zdnbajty.exe 28

zgrupa.exe 32

zjednost.exe 31

zkartrab.exe 40

zkasjer.exe 67

zklawisz.exe 49

zlinia.exe 37

znrkasy.exe 35

zpbarkod.exe 41

zplat.exe 33

zpojemn.exe 73

zrabat.exe 34

ztowar.exe 43

ztpojemn.exe 74

zuprkas.exe 68

zwiaz.exe 48

zwiersz.exe 36
 1. Załącznik 1. Biblioteki funkcji : CA Clipper, Borland C i Magic.


Funkcje opisane w niniejszej instrukcji są dostępne w postaci zestawu DOS'owskich programów typu .EXE oraz w postaci bibliotek dla takich języków programowania jak CA Clipper, Borland C oraz Magic.

Uwagi do wszystkich wersji językowych interfejsu:


 • formaty wszystkich plików używanych przez interfejs (pliki wejściowe, wyjściowe, konfiguracji, raportów itd.) są jednakowe dla wszystkich wersji językowych i mogą być wymiennie używane między tymi wersjami,

 • ilości parametrów dla poszczególnych funkcji interfejsu są takie same jak dla plików typu EXE (za wyjątkiem interfejsu do Magica, gdzie jako pierwszy parametr dodatkowo podaje się numer błędu).

Interfejs plikowy w postaci plików wykonywalnych typu EXE.

Zakres stosowania tej wersji interfejsu : programy pracujące w DOSie, tworzone w dowolnym języku programowania.

Plik zawierający interfejs : sysexe.arj.

Zawartość pliku :

komplet plików wykonywalnych typu EXE,

plik KOMENT.TXT

przykładowe pliki wejściowe do wszystkich programów interfejsu,

przykładowy plik konfiguracji,

przykładowy program wsadowy DOS’a uruchamiający jedną z funkcji interfejsu.


Interfejs plikowy w postaci biblioteki do Borland C.

Zakres stosowania tej wersji interfejsu : programy pracujące w DOSie, tworzone w Borland C, dla modelu pamięci LARGE.

Plik zawierający interfejs : sysbc.arj.

Zawartość pliku : • biblioteka do Borland C : sysbc.lib,

 • komplet plików nagłówkowych niezbędnych do korzystania z biblioteki,

 • plik KOMENTt.TXT,

 • przykładowe pliki wejściowe do wszystkich funkcji interfejsu,

 • przykładowy plik konfiguracji,

 • przykładowy projekt w Borland C pokazujący sposób korzystania z biblioteki.

Przykładowa składnia wywołania funkcji :

...


TowarMax(„In”, „Out”);

...
Interfejs plikowy w postaci biblioteki do Clippera.

Zakres stosowania tej wersji interfejsu : programy pracujące w DOSie, tworzone Clipperze, linkowane za pomocą linkerów Blinker, ExoSpace, RTLink pracujące w trybie chronionym lub rzeczywistym.

Plik zawierający interfejs : sysclip.arj.

Zawartość pliku :


 • biblioteka do Clippera : sysclip.lib,

 • plik KOMENT.TXT

 • przykładowe pliki wejściowe do wszystkich funkcji interfejsu,

 • przykładowy plik konfiguracji,

 • przykładowy program w Clipperze pokazujący sposób korzystania z biblioteki,

 • przykładowe pliki wsadowe umożliwiające skompilowanie i polinkowanie programu przykładowego.

Przykładowa składnia wywołania funkcji :

...


towarmax(„In”, „Out”)

...
Interfejs plikowy w postaci biblioteki do Magica.


Zakres stosowania tej wersji interfejsu : programy pracujące w DOSie, tworzone Magicu.

Plik zawierający interfejs : sysmag.arj.

Zawartość pliku :


 • program rezydentny do Magica : sysmag.exe,

 • plik KOMENT.TXT

 • przykładowe pliki wejściowe do wszystkich funkcji interfejsu,

 • przykładowy plik konfiguracji,

 • przykładowy program w Magicu pokazujący sposób korzystania z biblioteki.

Przykładowe odwołanie się do funkcji interfejsu: sysmag.towarmax.

Aby móc skorzystać z funkcji interfejsu konieczne jest uruchomienie przed samym Magicem programu rezydentnego sysmag.exe.
ELZAB S.A.


Pobieranie 0.82 Mb.

Share with your friends:
1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna