Instrukcja do wniosku o płatnośćPobieranie 194.61 Kb.
Strona1/2
Data07.01.2018
Rozmiar194.61 Kb.
  1   2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w PoznaniuINSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
(pełniącego funkcje: refundacyjną, zaliczkową, rozliczeniową zaliczki, sprawozdawczą)


DLA PRIORYTETU III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
NA LATA 2007-2013

Poznań, kwiecień 2010r.I. Uwagi ogólne

1. Do Wniosku o płatność w formie papierowej należy dołączyć obowiązujące załączniki wraz z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym/tabelą finansową: Planowane wydatki w ramach projektu (o ile dokument uległ zmianie a z zapisów Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu wynika, że zmiany nie wymagają podpisania aneksu), podpisanym przez upoważnioną osobę wraz z datą sporządzenia.

Wniosek o płatność z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym/tabelą finansową: Planowane wydatki w ramach projektu należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej.

Wnioski należy składać/przesyłać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań.

2. Wniosek o płatność powinien być złożony w formie umożliwiającej jego przechowywanie i archiwizację (np. w segregatorze).

3. Wniosek o płatność powinien być parafowany na każdej ze stron przez upoważnioną osobę (tuszem innym niż czarny).

4. Wniosek o płatność może pełnić jednocześnie funkcję zaliczkową, rozliczającą zaliczkę oraz refundacyjną wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta z własnych środków.

5. Beneficjent zobowiązany jest do składania Wniosku o płatność z częstotliwością określoną w Umowie/Decyzji o dofinansowanie Projektu: • dla celów otrzymania transzy zaliczki – jeżeli możliwość jej otrzymania wynika z Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu i po wniesieniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji Projektu,

 • dla celów refundacji - nie częściej niż raz w miesiącu oraz w terminie do 30 dni po dokonaniu 30%, 60% i 100% wydatków niezbędnych do realizacji Projektu, z zastrzeżeniem obowiązku rozliczenia poprzedniej transzy zaliczki, o ile wystąpiła,

 • dla celów rozliczenia pobranej zaliczki – w terminie nie przekraczającym 45 dni od dnia wpływu środków finansowych przekazanych przez IP WRPO* w formie zaliczki (nie później jednak niż do dnia 30 listopada danego roku dla Projektów, w których występuje współfinansowanie budżetu państwa).

O dochowaniu terminu decyduje data nadania Wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, w placówce operatora prywatnego lub w firmie kurierskiej, potwierdzona odpowiednim dowodem nadania, na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań lub data złożenia wniosku w sekretariacie w godzinach jego urzędowania. Jeżeli koniec terminu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Niewykorzystana kwota zaliczki powinna zostać zwrócona na konta płatnika/-ów lub rozliczona kolejnym Wnioskiem o płatność najpóźniej do końca roku, w którym Beneficjent ma obowiązek rozliczenia min. 70% udzielonej kwoty zaliczki (nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku, w którym została udzielona zaliczka dla Projektów, w których występuje współfinansowanie budżetu państwa). Ponadto, IP WRPO zastrzega sobie również prawo do wezwania Beneficjenta do zwrotu niewykorzystanych środków zaliczki w terminie wcześniejszym od wyżej wskazanego.

Beneficjent zobowiązany jest do składania Wniosku o płatność dla celów sprawozdawczych z częstotliwością określoną w Umowie / Decyzji o dofinansowanie Projektu (do 5 dnia miesiąca następującego po upływie „okresu sprawozdawczego”, tj. po zakończeniu półrocza – niezależnie od terminu złożenia Wniosku o płatność w celach finansowych).

6. Wnioskowana kwota we Wniosku o płatność końcową musi stanowić co najmniej 10% łącznej kwoty dofinansowania Projektu i może zostać wypłacona wyłącznie w formie refundacji.

7. Maksymalna kwota dofinansowania przekazana Beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 80% całkowitej kwoty dofinansowania Projektu. Wnioskowana kwota zaliczki nie może być większa od kwoty dofinansowania odpowiadającej planowanym wydatkom kwalifikowalnym ujętym w zaakceptowanym przez IP WRPO harmonogramie rzeczowo-finansowym/tabeli finansowej: Planowane wydatki w ramach projektu na kwartał, w którym został złożony wniosek o zaliczkę (z zastrzeżeniem że zaliczka nie może przekroczyć 80% całkowitej kwoty dofinansowania). Wyjątek stanowią Wnioski składane w ostatnich miesiącach kwartału, które dodatkowo mogą obejmować dofinansowanie dotyczące wydatków zaplanowanych na kolejny kwartał.

8. Beneficjenci należący do sektora finansów publicznych, stosujący Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz Beneficjenci zobowiązani na podstawie Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu do ogłaszania przetargów na podstawie Kodeksu cywilnego mogą ubiegać się o zaliczkę do wysokości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale II.

9. Zaliczki wypłacane przez Beneficjentów wykonawcom mogą być finansowane ze środków europejskich w sytuacji, gdy zaliczka spełnia jednocześnie następujące warunki:


 • związana jest z pracami wykonywanymi w ramach realizowanego projektu;

 • wynika z umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą;

 • została wypłacona zgodnie z praktyką i przepisami prawa handlowego;

 • została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej.

10. Zaliczkę można uznać za rozliczoną, jeśli z załączonych do Wniosku faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej łącznie będzie wynikać:

a) wydatkowanie min. 70% kwoty otrzymanej zaliczki na wydatki kwalifikowalne,

b) wydatkowanie wkładu własnego (wg montażu finansowego z Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu)

oraz


c) wydatkowanie kwoty wydatków niekwalifikowalnych w załączonych fakturach/innych dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej.

Beneficjenci należący do sektora finansów publicznych, stosujący Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz Beneficjenci zobowiązani na podstawie Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu do ogłaszania przetargów na podstawie Kodeksu cywilnego nie mają obowiązku spełnienia warunku, o którym mowa w podpunkcie b (patrz Rozdział II).

Otrzymanie kolejnej transzy zaliczki uwarunkowane jest:


 • rozliczeniem poprzedniej transzy w minimum 70% (kolejna transza zaliczki lub płatność refundacyjna pomniejszona zostaje o nierozliczone środki wcześniej wypłaconej zaliczki powiększone o odsetki narosłe na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi zaliczki*)

i/lub

 • zwrotem niewykorzystanej kwoty na konta płatnika/ów (zwrot należy wykazać we Wniosku o płatność rozliczającym zaliczkę).

W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na wymaganą kwotę lub w obowiązującym terminie Beneficjent traci możliwość ubiegania się o kolejne transze zaliczki.

* zwrot odsetek nie dotyczy jst

UWAGA!!!

W przypadku złożenia Wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę w niepełnej wysokości (tj. mniejszej niż 70% kwoty otrzymanej zaliczki), pozostałą niewykorzystaną część (do 100%) należy zwrócić a zwrot wykazać we Wniosku o płatność rozliczającym zaliczkę.

W przypadku nie złożenia Wniosku o płatność na wymaganą kwotę lub w obowiązującym terminie, od niezwróconych środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków.

11. Środki przekazane w formie zaliczki powinny być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, tylko do wysokości odpowiadającej dofinansowaniu (nie dotyczy Beneficjentów, o których mowa w Rozdziale II), wyłącznie z wyodrębnionego rachunku bankowego i bezpośrednio na rachunek wystawcy faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej*.

Pozostała kwota zobowiązania (wkład własny i część niekwalifikowalna) powinna zostać uregulowana z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi Projektu (nie z rachunku do obsługi zaliczki).

UWAGA!!!


Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych wydatkowanie środków przekazanych w formie zaliczki niezgodnie z przeznaczeniem będzie podlegało rygorom art. 207 powyższej ustawy.

12. Rozliczenie niewykorzystanej kwoty zaliczki następuje poprzez umniejszenie kolejnej transzy zaliczki/refundacji dokonywane przez IP WRPO i/lub zwrot przez Beneficjenta niewykorzystanej części zaliczki, którego należy dokonać na rachunki bankowe płatnika/-ów wskazane w Umowie/Decyzji o dofinansowanie Projektu/ Aneksie do Umowy/Decyzji zmieniającej Decyzję zgodnie z montażem finansowym, wg którego otrzymano środki (tzn. proporcjonalnie do wielkości wpływów z rachunków bankowych płatnika/ów).

Tytuł przelewu dla zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki na konta płatnika/-ów odpowiednio powinien zawierać zapis:


 1. Zwrot na konto BGK:

  1. Nr Projektu,

  2. Kwota główna dotycząca EFRR,

  3. Rok, w którym Beneficjent otrzymał środki,

  4. Nr decyzji o zwrocie o ile została ona wydana

 2. Zwrot na konto IP WRPO (gdy występuje współfinansowanie z budżetu państwa):

  1. Nr Projektu,

  2. Kwota główna dotycząca budżetu państwa,

  3. Rok, w którym Beneficjent otrzymał środki,

  4. Nr decyzji o zwrocie o ile została ona wydana

13. Zwrot odsetek narosłych od udzielonej zaliczki powinien zostać dokonany zgodnie z montażem finansowym, wg którego otrzymano środki (tzn. proporcjonalnie do wielkości wpływów z rachunków bankowych płatnika/ów).

* wyjątek może stanowić płatność w walucie obcej

Tytuł przelewu dla zwrotu narosłych odsetek na konta płatnika/-ów odpowiednio powinien zawierać zapis:


 1. Zwrot na konto BGK:

  1. Nr Projektu,

  2. Kwota odsetek dotycząca EFRR,

  3. Rok, w którym Beneficjent otrzymał środki,

  4. Nr decyzji o zwrocie o ile została ona wydana

 2. Zwrot na konto IP WRPO (gdy występuje współfinansowanie z budżetu państwa):

  1. Nr Projektu,

  2. Kwota główna dotycząca budżetu państwa,

  3. Rok, w którym Beneficjent otrzymał środki,

  4. Nr decyzji o zwrocie o ile została ona wydana

W przypadku umniejszenia kolejnej transzy zaliczki/refundacji IP WRPO będzie dokonywać umniejszeń zgodnie ze wskazanymi powyżej zasadami dotyczącymi zwrotów.

14. W przypadku, gdy Beneficjent złoży Wniosek o płatność końcową/ostatni wniosek składany przez państwowe jednostki budżetowe nie musi składać już Wniosku pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą (składanego co pół roku).

15. Możliwe jest złożenie Wniosku pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą, w którym pkt 11-16 pozostają niewypełnione – Wniosek stanowi wówczas narzędzie umożliwiające właściwym instytucjom monitorowanie postępu rzeczowego Projektu i pozyskanie odpowiednich danych niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości z realizacji Programu.

16. W przypadku wystąpienia drobnych błędów/uchybień/braków IP WRPO przygotowuje pismo i/lub e-mail z wezwaniem Beneficjenta do przesłania skorygowanych/uzupełnionych dokumentów i/lub udzielenia stosownych wyjaśnień w terminie wskazanym przez IP WRPO, liczonym od daty otrzymania pisma/e-maila (zgodnie z datą na potwierdzeniu odbioru pisma/e-maila). Do czasu ich otrzymania termin weryfikacji Wniosku ulega wstrzymaniu. W przypadku wystąpienia istotnych błędów/uchybień/braków IP WRPO przygotowuje odpowiednie pismo i/lub e-mail a termin weryfikacji Wniosku ulega przerwaniu

17. W przypadku ujawnienia we wniosku sprawozdawczym błędów merytorycznych lub innych niż możliwe do poprawienia przez pracownika Instytucji dokonującej weryfikacji Wniosku, bądź gdy Wniosek wymaga udzielenia dodatkowych informacji, zostanie wysłany e-mail z wezwaniem Beneficjenta do udzielenia stosownych wyjaśnień/usunięcia nieprawidłowości.

18. Płatność zostanie dokonana po pozytywnej weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej Wniosku o płatność (pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym płatnika/-ów oraz w planie finansowym IP WRPO według klasyfikacji budżetowej).

19. Dane finansowe podane we Wniosku oraz w załącznikach powinny zostać wyrażone w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (stosując zaokrąglenie matematyczne).

20. Wniosek o płatność służy: • wnioskowaniu o przyznanie płatności zaliczkowej;

 • rozliczeniu środków przekazanych Beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych;

 • wnioskowaniu o przyznanie płatności stanowiącej refundację poniesionych wydatków;

 • rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe, sfinansowanych ze środków zapisanych w budżecie danego dysponenta;

 • przekazaniu informacji o postępie rzeczowym Projektu (funkcja sprawozdawcza) - punkty 11-16 pozostają niewypełnione.

21. Wymogi formalne względem faktury/innego dowodu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

Dowody księgowe powinny być rzetelne (ich treść powinna być zgodna z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej), kompletne (powinny zawierać co najmniej wymienione poniżej dane) oraz wolne od błędów rachunkowych (wszelkie zmiany na dokumentach powinny zostać dokonane zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości). Każdy dokument powinien zostać poddany wewnętrznej kontroli przed ujęciem w księgach. Sprawdzenie poprawności dowodów księgowych polega na ich weryfikacji pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

22. Montaż finansowy na każdym z dokumentów, o których mowa w pkt. 21 wskazany jest przez Beneficjenta i musi mieć odniesienie zarówno do ewidencji księgowej jak i dekretacji na dokumencie. Ponadto musi on być spójny z Załącznikiem nr 1 do Wniosku o płatność: Zestawienie dokumentów wraz z montażem finansowym.II. Informacje dodatkowe dla Beneficjentów należących do sektora finansów publicznych, stosujących Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz Beneficjentów zobowiązanych na podstawie Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu do ogłaszania przetargów na podstawie Kodeksu cywilnego.

1. Beneficjenci należący do sektora finansów publicznych, stosujący Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz Beneficjenci zobowiązani na podstawie Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu do ogłaszania przetargów na podstawie Kodeksu cywilnego mają możliwość dokonywania zapłaty za poszczególne wydatki ponoszone w wyniku przetargu w 100% z dofinansowania wypłaconego w formie zaliczki lub mogą mieć je refundowane w 100% z dofinansowania Projektu wypłacanego na zlecenie IP WRPO.

2. Płatności przekazywane ze środków europejskich bez zachowania montażu, o którym mowa w Umowie/Decyzji o dofinansowanie Projektu mogą być realizowane do momentu, kiedy kwota przekazanego w ten sposób dofinansowania osiągnie 80% kwoty dofinansowania wynikającej z rozstrzygniętych przetargów. Po przekroczeniu ww. pułapu Beneficjent przedstawia we Wnioskach o płatność do rozliczenia wydatki stanowiące jego proporcjonalny do otrzymanego dotąd dofinansowania wkład własny. Dopuszcza się wcześniejsze poniesienie wydatków kwalifikowalnych finansowanych ze środków innych niż dofinansowanie wypłacane na zlecenie IP WRPO.

3. Montaż finansowy wskazany w Umowie/Decyzji o dofinansowanie Projektu musi zostać zachowany na poziomie rozliczenia całego Projektu i wykazany najpóźniej we Wniosku o płatność końcową.

4. Pozostałe wydatki kwalifikowalne poniesione w ramach Projektu należy przedstawić do rozliczenia we Wnioskach o płatność z zachowaniem montażu finansowego wynikającego z Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu.

5. Płatność końcowa musi stanowić co najmniej 10% kwoty dofinansowania i może zostać wypłacona wyłącznie w formie refundacji.

6. Zgodnie z art.151a Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zaliczki wypłacane przez Beneficjentów wykonawcom mogą być finansowane ze środków europejskich w sytuacji, gdy zaliczka spełnia jednocześnie następujące warunki: • związana jest z pracami wykonywanymi w ramach realizowanego projektu;

 • wynika z umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą;

 • została wypłacona zgodnie z praktyką i przepisami prawa handlowego;

 • została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej.

7. Montaż finansowy na każdym z dokumentów księgowych wskazany jest przez Beneficjenta i musi mieć odniesienie zarówno do ewidencji księgowej jak i dekretacji na dokumencie. Ponadto musi on być spójny z Załącznikiem nr 1 do Wniosku o płatność : Zestawienie dokumentów wraz z montażem finansowym.

8. Beneficjenci korzystający z rozwiązań, o których mowa w niniejszym Rozdziale zobowiązani są do wypełniania Załącznika nr 2 do Wniosku o płatność : Harmonogram realizowanych przetargów.

UWAGA!!!

Zgodnie z art.190 Ustawy o finansach publicznych w przypadku, gdy Beneficjentem projektu współfinansowanego ze środków europejskich jest jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we Wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.III. Załączniki do Wniosku o płatność (z wyłączeniem wniosku o płatność zaliczkową oraz wniosku pełniącego wyłącznie funkcję sprawozdawczą)

 • faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, z opisem zawierającym elementy, o których mowa w Rozdziale IV;

 • kopie przelewów, które zostały dokonane na rachunki podane w fakturach/innych dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzające zapłacenie całego zobowiązania wynikającego z dokumentu;

 • kopie dowodów kasowych potwierdzających dokonanie płatności;

Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (przelewy, wyciągi bankowe, KW, KP) powinny w tytule operacji zawierać numer faktury/innego dokumentu, na postawie którego dokonano płatności.

 • kopie faktur proforma, zamówień, umów, na podstawie których dokonano przedpłaty;

 • kopię umowy z dostawcami/wykonawcami (jeżeli została zawarta);

 • kopie wszystkich wymaganych protokołów odbioru (końcowych lub częściowych) i dokumentów OT. W przypadku zaliczek wypłaconych dostawcom/wykonawcom dokument OT oraz końcowy protokół odbioru należy przedstawić najpóźniej przy Wniosku, w którym wykazano końcową zapłatę za przedmiotową dostawę/usługę, nie później niż we Wniosku o płatność końcową. Do Wniosku o płatność (pośredniego refundacyjnego/rozliczającego zaliczkę) należy załączyć fakturę/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej za częściowe wykonanie, spójną z harmonogramem montażu/dostawy/wykonania usługi, wynikającym z umowy z dostawcą/wykonawcą;

 • w przypadku leasingu należy do wniosku załączyć kopie preliminarza opłat leasingowych oraz umowę leasingową. W przypadku, gdy wystawiona jest jedna faktura na pełną kwotę leasingu a transze płatności dokonywane są na podstawie preliminarza, należy wystawić dokument wewnętrzny, np. PK (nie dotyczy Beneficjentów prowadzących uproszczoną księgowość), na podstawie którego dokonywane jest księgowanie płatności raty leasingowej;

 • kopie wszystkich wymaganych załączników potwierdzających poniesienie wydatków/kosztów - w przypadku kiedy faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej nie potwierdzają w sposób dostateczny wydatków/kosztów np. :

  • bilety PKP,

  • bilety PKS,

  • bilety komunikacji miejskiej,

  • faktury dokumentujące koszt noclegu,

  • opłaty za autostradę,

  • opłaty za parking,

  • dokumenty ewidencji przebiegu pojazdu itp.;

 • kopie rozliczenia z pracownikiem - w przypadku kiedy to pracownik dokonał zapłaty za fakturę/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej (np. rozliczenie zaliczki, przelew na konto pracownika, KP, KW);

 • w przypadku kosztów wynagrodzeń uzupełnioną tabelę stanowiącą załącznik do niniejszej Instrukcji;

 • do Wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę należy dodatkowo dołączyć kopię wyciągu bankowego z rachunku przeznaczonego do obsługi zaliczki, przedstawiającego historię dokonanych operacji od dnia wpływu zaliczki do dnia sporządzenia Wniosku i/lub potwierdzającego dokonanie zwrotu na wskazany w Umowie/Decyzji o dofinansowanie Projektu rachunek bankowy płatnika/ów odsetek narosłych od środków zaliczki i/lub zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki;

 • inne, wynikające ze specyfiki Projektu i/lub na wezwanie IP WRPO, niezbędne do poświadczenia Wniosku.

We Wniosku należy ująć wyłącznie faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej za okres, którego dotyczy Wniosek i których termin zapłaty jest zgodny z terminem kwalifikowalności wydatków dla danego Projektu.

Do faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej dotyczących wyłącznie wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu, poniesionych w okresie, za który składany jest Wniosek, wystarczy załączyć kopie potwierdzeń ich zapłaty. Dokumentów tych nie należy wykazywać w punkcie 14 Wniosku a jedynie wymienić w pkt. 24.3.

W przypadku zakupu używanych środków trwałych do Wniosku o płatność należy załączyć:


 • deklarację sprzedającego określającą ich pochodzenie (zawierającą m.in. datę zakupu, miejsce zakupu, dane zakupującego – jego nazwę i adres),

 • oświadczenie sprzedawcy, że w ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta środek trwały nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych,

 • wiarygodne uzasadnienie, że cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,

 • wiarygodne uzasadnienie, że środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.

W przypadku zakupu prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej do wniosku należy załączyć również:

 • Operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi potwierdzający, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej określonej na dzień zakupu. Operat szacunkowy ważny jest przez 3 miesiące od daty jego sporządzenia. Do roku wstecz wymagana jest jedynie aktualizacja operatu szacunkowego. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie ma dodatkowo ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.,

 • opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość odpowiada normom krajowym (przepisom budowlanym) i może być używana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

 • oświadczenie, że nieruchomość w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie, zgodnym z Wytycznymi IZ WRPO na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów, nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

IV. Elementy opisu faktury/innego dowodu księgowego o równoważnej wartości dowodowej (dokumenty są załączane wyłącznie do Wniosku pełniącego funkcję refundacyjną/rozliczeniową zaliczki)

Opis powinien znajdować się na fakturze/innym dowodzie księgowym • sprawdzenie pod względem merytorycznym opatrzone podpisem, pieczęcią imienną (a w przypadku jej braku czytelnym podpisem imieniem i nazwiskiem) i datą sprawdzenia;

 • sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym opatrzone podpisem, pieczęcią imienną (a w przypadku jej braku czytelnym podpisem imieniem i nazwiskiem) i datą sprawdzenia;

Data zatwierdzenie dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym nie może być późniejsza niż data jego zaksięgowania. W przeciwnym wypadku należy załączyć wyjaśnienie;

 • numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu oraz data podpisania Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu (nie ma obowiązku wpisywania numerów Aneksów/Decyzji zmieniających Decyzje);

 • numer i nazwę Projektu;

 • określenie związku wydatku/kosztu z Projektem (nazwa wydatku/kosztu kwalifikowalnego zgodna z nazwą i/lub pozycją wydatku/kosztu kwalifikowalnego przedstawionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym / tabeli finansowej : Planowane wydatki w ramach projektu) wraz z przyporządkowaną mu kwotą wynikającą z opisywanego dokumentu. W przypadku, kiedy tylko część kosztów faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej jest kwalifikowalna należy w opisie dokumentu wskazać, które pozycje kosztowe faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej są kwalifikowalne, przypisując do nich odpowiednią kwotę wydatku kwalifikowalnego;

 • zapis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. W przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo z budżetu Państwa lub budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, do powyższego opisu należy odpowiednio dodać „oraz z budżetu Państwa” lub ”oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego”; • zapis dotyczący stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Zamówienie zostało udzielone i zrealizowane zgodnie z Art…. Ust…. Pkt…. ustawy z dnia ………Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr. …. z dnia …………. poz. ……… z późn. zm.). W przypadku braku obowiązku stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych należy wskazać powód wyłączenia stosowania Ustawy, wskazując podstawę prawną, tj. odpowiedni art. Ustawy.

Podmiot, który nie podlega obowiązkowi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek dokonania zapisu informującego o tym fakcie na fakturze/innym dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej.

Każdy zapis dotyczący stosowania ww. Ustawy powinien zostać dokonany przez osobę upoważnioną i zostać opatrzony podpisem, pieczęcią imienną (a w przypadku jej braku czytelnym podpisem imieniem i nazwiskiem) oraz datą; • zapis dotyczący źródeł finansowania z wyszczególnieniem kwot wg montażu finansowego wynikającego z Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu (nie dotyczy Beneficjentów, o których mowa w Rozdziale II, którzy opisują montaż faktycznie zastosowany).

Beneficjent rozpisuje kwotę dokumentu z podziałem na:

 • kwotę dofinansowania - z podziałem na kwotę finansowaną z EFRR i/lub budżetu Państwa/Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

 • kwotę wkładu własnego do wysokości wartości wydatku kwalifikowalnego,

 • kwotę wydatku niekwalifikowalnego.

Suma tych kwot musi być równa wartości brutto dokumentu;

 • dekret księgowy wraz z datą księgowania (w przypadku uproszczonej księgowości należy podać numer w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych z datą wpisu);

 • w przypadku braku możliwości zamieszczenia opisu na fakturze/innym dowodzie księgowym Beneficjent sporządza go na karcie zawierające informacje wskazujące na dokument którego on dotyczy;

 • wszystkie kopie dokumentów wraz z załącznikami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione (podpis, pieczęć imienna a w przypadku jej braku czytelny podpis imieniem i nazwiskiem) i opatrzone datą potwierdzenia.

V. Instrukcja wypełniania poszczególnych pozycji Wniosku o płatność

Uwaga!!!

Jeżeli Wniosek o płatność składany jest wyłącznie w celu otrzymania zaliczki punkty 1, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 i 24 pozostają niewypełnione.

Jeżeli Wniosek o płatność składany jest wyłącznie w celach sprawozdawczych punkty 11-16 pozostają niewypełnione.

W nagłówku należy zaznaczyć odpowiednie funkcje, jakie ma pełnić Wniosek. Po prawej stronie, należy uzupełnić numery: Priorytetu, Działania, Schematu i Projektu.

Punkty Instrukcji odpowiadają punktom we Wniosku Beneficjenta o płatność.

1. Nie dotyczy Wniosku wyłącznie o płatność zaliczkową

W pierwszym Wniosku o płatność składanym w celu refundacji środków/rozliczenia zaliczki w komórce „od” należy wpisać datę dokonania pierwszej płatności przez Beneficjenta.

Przy sporządzaniu kolejnych Wniosków o płatność należy pamiętać o zachowaniu ciągłości okresów wykazywanych we Wniosku, tzn. w komórce „od” należy umieścić datę następującą po dacie wykazanej w komórce „do” z poprzedniego Wniosku o płatność.

W komórce „do” należy wpisać datę ostatniej dokonanej płatności za fakturę/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wykazany w tabeli 14 Wniosku o płatność,

W przypadku, gdy do pierwszego Wniosku o płatność załączono faktury/dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, które zostały zapłacone tego samego dnia lub załączono tylko jedną fakturę zapłaconą jednego dnia, w polach „od” oraz „do” należy wpisać tę samą datę, będącą datą dokonania zapłaty za ww. dokumenty.

Okres za jaki sporządza się Wniosek powinien odpowiadać okresowi, w jakim zostały zapłacone dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków kwalifikowalnych dotyczących Projektu.

Gdy Wniosek pełni wyłącznie funkcję sprawozdawczą w komórce „od - do” należy wpisać datę okresu sprawozdawczego (półrocze). W przypadku złożenia pierwszego Wniosku o płatność datą „od” jest data zawarcia Umowy, jeżeli przypada w środku okresu sprawozdawczego.

UWAGA!


Jeżeli Beneficjent przedstawi do rozliczenia niewykazane a zapłacone wcześniej niż w okresie, za jaki składany jest niniejszy Wniosek o płatność, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków kwalifikowalnych, może je załączyć do Wniosku. Dane z tych dokumentów powinny zostać wpisane w punkcie 14 jako ostatnie pozycje. Jednocześnie do Wniosku należy dołączyć pismo przewodnie informujące o załączonych dodatkowo dokumentach, za które dokonano płatności w terminie innym niż wskazany w punkcie 1.

2. W punkcie Dane Beneficjenta w pierwszym wierszu należy podać dane Beneficjenta zgodne z Umową/Decyzją o dofinansowanie Projektu/Aneksem/Decyzją zmieniającą Decyzję.

Adres korespondencyjny powinien być zgodny z adresem wskazanym w ww. dokumencie jako adres, na który należy kierować korespondencję.

Podane numery telefonów, faksów oraz adresy e-mail są obowiązującymi w zakresie kontaktowania się IP WRPO w sprawach dotyczących Wniosku o płatność. W dalszych wierszach należy wskazać osoby właściwe do udzielenia informacji w zakresie odpowiednich części Wniosku. Nie istnieje obowiązek podawania danych dwóch osób w przypadku, gdy jedna z nich jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno postępu finansowego jak i rzeczowego. W pozycji dotyczącej drugiej osoby należy wtedy umieścić zapis „jw.” Jedna ze wskazanych osób powinna być osobą, która przygotowywała Wniosek o płatność.

W kolejnych wierszach należy podać dane dotyczące rachunków bankowych, zgodne z Umową/Decyzją o dofinansowanie Projektu/Aneksem/Decyzją zmieniającą Decyzję. Należy wskazać wszystkie rachunki wyodrębnione do obsługi Projektu. W przypadku, gdy Wniosek o płatność służy wyłącznie wnioskowaniu o zaliczkę wystarczy podać rachunek przeznaczony do obsługi zaliczki.

3. Punkt nie wypełniany.

4. Punkt Nr i nazwa Osi Priorytetowej wypełniany jest automatycznie (po wypełnieniu nagłówka Wniosku).

5. Punkt Nr i nazwa Działania wypełniany jest automatycznie (po wypełnieniu nagłówka Wniosku).

6. W punkcie Nazwa Projektu należy podać nazwę Projektu zgodną z Umową/Decyzją
o dofinansowanie Projektu/Aneksem/Decyzją zmieniającą Decyzję.

7. Punkt Nr Projektu wypełniany jest automatycznie (po wypełnieniu nagłówka Wniosku).

8. W punkcie Umowa/Decyzja o dofinansowanie Projektu nr pierwszy wiersz wypełniany jest automatycznie (po wypełnieniu nagłówka Wniosku). Należy wpisać datę podpisania Umowy/Decyzji o dofinansowanie Projektu a w punkcie 8a numer ostatniego Aneksu/Decyzji zmieniającej Decyzję o dofinansowanie Projektu oraz datę podpisania tego dokumentu.

9. W punkcie Kwota dofinansowania należy podać kwotę oraz procent dofinansowania, zgodne z zapisami Umowy/Decyzji lub ostatniego Aneksu/Decyzji zmieniającej Decyzję.

10. W punkcie Okres realizacji Projektu należy podać okres realizacji Projektu zgodny z Umową/Decyzją o dofinansowanie Projektu/ostatnim Aneksem/Decyzją zmieniającą Decyzję (skrajne daty z odpowiednich zapisów w ww. dokumentach).

11. Nie dotyczy Wniosku składanego wyłącznie w celach sprawozdawczych

W punkcie Płatność należy zaznaczyć odpowiednią pozycję: „zaliczka” (nie dotyczy pjb), „pośrednia” („pośredni” – dotyczy pjb), „końcowa” („końcowy” – dotyczy pjb), „rozliczenie zaliczki” (nie dotyczy pjb);

Płatność zaliczkowa - ma miejsce wówczas, gdy Beneficjent otrzymuje dofinansowanie z góry, po czym rozlicza w kolejnym Wniosku o płatność poniesione przez siebie wydatki. Pozycja jest zaznaczana w sytuacji, gdy Beneficjent ubiega się o pierwszą i o kolejne transze zaliczki.

Płatność pośrednia – występuje w systemie refundacyjnym, gdzie płatność dla Beneficjenta jest zwrotem określonej części poniesionych przez niego wydatków wykazanych
we Wniosku o płatność.

Płatność końcowa – Beneficjent zaznacza zawsze przy ostatnim Wniosku o płatność dotyczącym danego Projektu.

Rozliczenie zaliczki – ma miejsce, gdy Beneficjent przedstawia we Wniosku o płatność faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające poniesienie wydatków ze środków otrzymanej wcześniej zaliczki.

12. Nie dotyczy Wniosku wyłącznie o płatność zaliczkową

Nie dotyczy Wniosku składanego wyłącznie w celach sprawozdawczych

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem jest sumą kwot z punktów 12a i 12b.

12a. W punkcie Kwota wydatków kwalifikowalnych dotycząca refundacji poniesionych wydatków należy podać kwotę poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych objętych niniejszym Wnioskiem o płatność (kwota ta jest równa sumie wartości wykazanych w kolumnie 9 tabeli z pkt 14a);Pobieranie 194.61 Kb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna