Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatnośĆPobieranie 239.25 Kb.
Strona1/4
Data23.12.2017
Rozmiar239.25 Kb.
  1   2   3   4

Załącznik nr 7.2
INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW
UWAGI OGÓLNE
Beneficjenci są zobowiązani do składania wniosku o płatność w jednym egzemplarzu (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym):

 • w przypadku pierwszego wniosku o płatność: w terminie do 3 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu,

 • w przypadku kolejnych wniosków o płatność: przynajmniej raz na 3 miesiące licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność.

Możliwe jest złożenie wniosku, w którym pkt. 10-17 pozostają niewypełnione – wniosek stanowi wówczas narzędzie umożliwiające właściwym instytucjom monitorowanie postępu rzeczowego projektu i pozyskanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania okresowego z realizacji programu. Brak wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu (częścią sprawozdawczą).

Beneficjent wnioskuje o przyznanie dofinansowania ze środków publicznych – wyliczenia kwoty odpowiadającej tej części dofinansowania, która odpowiada wkładowi wspólnotowemu dokonuje (jako iloczyn kwoty wydatków uznanych za kwalifikowalne, procentowego udziału dofinansowania w kwocie wydatków kwalifikowalnych określonego w umowie o dofinansowaniu oraz udziału środków UE w dofinansowaniu określonego dla danego działania w szczegółowym opisie priorytetu), instytucja odpowiedzialna za weryfikację wniosków o płatność, bądź też inna instytucja wskazana przez Instytucję Zarządzającą.


We wniosku Beneficjent wskazuje wszystkie wydatki kwalifikowalne, jakie poniósł na realizację projektu w okresie objętym wnioskiem.

Należy pamiętać, że wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: • został poniesiony w ramach projektu realizowanego z udziałem EFRR,

 • jest niezbędny do realizacji projektu,

 • jest racjonalny,

 • jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania,

 • jest spójny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz z postanowieniami RPO WP i szczegółowym opisem priorytetów RPO WP.

Wszystkie kwoty i dane finansowe podawane we wniosku beneficjenta o płatność należy wyrażać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pola zaznaczone na szaro nie są wypełniane przez beneficjenta. Wypełnia je pracownik instytucji dokonującej weryfikacji wniosku złożonego przez beneficjenta.

Przez użyte w treści dokumentu wyrażenie „umowa o dofinansowanie”, rozumie się: umowę lub decyzję o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


Wniosek beneficjenta o płatność służy:

 • wnioskowaniu o przyznanie pierwszej płatności zaliczkowej (beneficjent wypełnia poz. 1 - 10, 13, 14, 19, 22, 24, 25 – dołącza oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT). Beneficjent ma również możliwość przekazania we wniosku o płatność zaliczkową informacji o postępie rzeczowym z realizacji projektu, (jeżeli projekt jest już rozpoczęty), wówczas dodatkowo wypełnia punkty: 18, 20, 21, 23;

 • rozliczeniu środków przekazanych beneficjentowi w ramach zaliczki (beneficjent wypełnia poz. 1 - 12 i 15 - 25);

 • rozliczeniu środków przekazanych beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze środków (beneficjent wypełnia poz. 1 - 25);

 • wnioskowaniu o przyznanie płatności pośredniej lub końcowej stanowiącej refundację części lub całości wydatków sfinansowanych ze środków beneficjenta (beneficjent wypełnia poz. 1 - 25 z wyłączeniem pkt 11, natomiast jeżeli w ramach przyznanego dofinansowania otrzymał zaliczkę przed złożeniem wniosku o płatność pośrednią lub końcową, wypełnia również pkt 11, przy wniosku o płatność końcową nie wypełnia pkt 19 i 22 wniosku);

 • rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe sfinansowanych ze środków zapisanych w budżecie danego dysponenta (beneficjent wypełnia poz. 1 - 12 z wyłączeniem pkt 11, 15 - 25);

 • przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza). Beneficjent wypełnia poz. 1 - 9 i 18 - 24.


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU
W przypadku korekty wniosku o płatność, należy zaznaczyć checkbox „korekta wniosku o płatność”.

W przypadku, gdy wniosek o płatność służy wyłącznie przedstawieniu postępu rzeczowo – finansowego z realizacji projektu, należy zaznaczyć checkbox „wniosek o płatność dotyczy postępu z realizacji projektu (część sprawozdawcza)”.


1. Wniosek za okres od … do … - Należy podać okres, za jaki składany jest wniosek.

Okres objęty wnioskiem nie musi być okresem obejmującym pełny miesiąc kalendarzowy.


W przypadku wniosku o płatność składanego po raz pierwszy po podpisaniu umowy o dofinansowanie, a dotyczącego:

 • wnioskowania o zaliczkę,

 • płatności pośredniej,

 • postępu rzeczowego - wniosek pełni jedynie funkcję sprawozdawczą,

w polu od… należy wpisać datę podpisania umowy o dofinansowanie.

Jeżeli beneficjent poniósł wydatki kwalifikowane przed datą podpisania umowy powinien umieścić je w pierwszym wniosku o płatność zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wypełniania punktu 15.

Z kolei, w przypadku pierwszego wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę, w polu od …, należy wpisać datę następującą po dacie złożenia wniosku o płatność zaliczkową do Instytucji Zarządzającej.
W polu do… należy podać datę kończącą okres za jaki składany jest wniosek. Dla wniosków, do których dołączone są faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, datą tą będzie data ostatniej dokonanej przez beneficjenta płatności za fakturę/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej ujętą w danym wniosku o płatność.

Dla wniosków o płatność zaliczkową oraz pełniących funkcję sprawozdawczą datą tą będzie data złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej odpowiadającej za jego rozliczenie.Uwaga!: Jeżeli w przypadku płatności pośredniej, do pierwszego wniosku o płatność dołączane zostaną tylko i wyłącznie faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej dotyczące poniesienia wydatków przed datą podpisania umowy o dofinansowanie, wówczas w komórce do … należy wpisać datę złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej.
Przy sporządzaniu kolejnych wniosków o płatność należy pamiętać o zachowaniu ciągłości okresów wykazywanych we wniosku tzn. w polu od…, należy umieścić datę następującą po dacie wykazanej w polu do z poprzedniego wniosku o płatność (następny dzień kalendarzowy) np. jeżeli
w poprzednim wniosku o płatność w polu do… została wpisana data 30.01.2009r. w następnym wniosku w polu od… należy wpisać 31.01.2009r.

W przypadku, gdy wniosek służy jedynie przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu – w polu od… należy umieścić datę następującą po dacie wykazanej w polu do… w poprzednim wniosku o płatność, natomiast w polu do…., datę złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej odpowiadającej za jego rozliczenie.


W przypadku, gdy wniosek o płatność obejmuje wyłącznie wydatki, których data zapłaty mieści się w okresie za jaki złożony został poprzedni wniosek o płatność (np. gdy faktury zostały pominięte w poprzednim wniosku/poprzednich wnioskach o płatność), wówczas zarówno w polach od … jak i do… należy wpisać datę następującą po dniu wskazanym w polu do…. w poprzednim wniosku.
W sytuacji, gdy dany wydatek kwalifikowany został pominięty we wniosku o płatność, sporządzonym dla okresu, którego wydatek dotyczy, można go ująć we wniosku za kolejny okres rozliczeniowy. W takiej sytuacji należy w piśmie przekazującym wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej zamieścić informację o umieszczeniu we wniosku o płatność wydatku poniesionego w okresie, za który złożony został poprzedni wniosek o płatność oraz w tabeli – Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków objętych wnioskiem (pkt 15 wniosku) - faktury/dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej dotyczące tego wydatku, należy umieścić w ostatnich wierszach. Terminy poniesienia tych wydatków nie są uwzględniane w poz. 1 wniosku o płatność.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o płatność pośrednią, obejmującego wyłącznie wydatki pominięte w poprzednich wnioskach o płatność. Wówczas w poz. 1 Wniosek za okres: „od... do...”, należy wpisać w obu polach datę następującą po dacie „do...” z poprzedniego wniosku o płatność.

Daty należy wpisywać w następującym formacie: RRRR-MM-DD.

Uwaga!: Kwalifikowane są tylko wydatki poniesione po 1 stycznia 2007r.
2. Dane Beneficjenta - W pierwszym wierszu należy podać dane beneficjenta zgodne z umową o dofinansowanie projektu. W dalszych wierszach należy wskazać osoby do kontaktu, właściwe do udzielenia informacji w zakresie odpowiednich części wniosku. W przypadku, gdy jedna osoba jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno postępu finansowego jak i rzeczowego, należy podać dane tej osoby w obu polach.
3. Program Operacyjny - Należy podać nazwę programu, w ramach którego realizowany jest projekt.
4. Oś Priorytetowa - Należy podać numer i nazwę osi priorytetowej, w ramach której realizowany jest projekt.
5. Działanie (nr i nazwa) - Należy podać numer i nazwę działania, w ramach którego realizowany jest projekt.
6. Nazwa / tytuł projektu - Należy podać nazwę / tytuł projektu.
7. Nr projektu - Należy podać numer projektu zgodny z umową o dofinansowanie.
8. Umowa/decyzja o dofinansowanie nr ... z dnia ... - Należy podać numer umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, datę zawarcia umowy/wydania decyzji o dofinansowanie (w przypadku aneksowania umowy/decyzji o dofinansowanie należy podać numer ostatniego aneksu i datę jego podpisania), kwotę dofinansowania ze środków EFRR przyznaną na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z procentowym udziałem dofinansowania w kwocie wydatków kwalifikowalnych, kwotę współfinansowania ze środków budżetu państwa, jeżeli została przyznana na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie oraz procentowy udział współfinansowania w kwocie wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Jeżeli nie została przyznana kwota współfinansowania z budżetu państwa wpisuje się „0,00”.
9. Data rozpoczęcia realizacji projektu - Należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
10. Płatność (zaliczkowa/pośrednia/końcowa/rozliczenie zaliczki/pośrednia pjb /końcowa pjb)

Należy wskazać (poprzez zaznaczenie checkbox właściwej formy płatności) rodzaj

płatności:


 • płatność zaliczkowa - ma miejsce wówczas, gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie z góry, po czym rozlicza w kolejnych wnioskach o płatność poniesione przez siebie wydatki. Pozycja zaznaczana w sytuacji, gdy beneficjent ubiega się o pierwszą i kolejne transze zaliczki, dodatkowo należy wpisać numer transzy zaliczki, o jaką wnioskuje beneficjent;

  • płatność pośrednia - występuje w systemie refundacyjnym, gdzie płatność dla beneficjenta jest zwrotem określonej części poniesionych przez beneficjenta wydatków wykazanych w wniosku o płatność;

  • płatność końcowabeneficjent zaznacza zawsze przy ostatnim wniosku o płatność dotyczącym danego projektu,

  • rozliczenie zaliczkiwystępuje w sytuacji, gdy beneficjent rozlicza już otrzymane transze zaliczki (również, gdy jest to wniosek o płatność końcową).

W przypadku, gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczki, przy końcowym rozliczeniu, tj. wniosku o płatność końcową, zaznacza zarówno pozycje rozliczenie zaliczki oraz płatność końcowa.

W przypadku, gdy beneficjent jednym wnioskiem rozlicza już otrzymaną transzę zaliczki oraz wnioskuje o następną transzę, należy zaznaczyć płatność zaliczkowa oraz rozliczenie zaliczki;  • pośrednia państwowej jednostki budżetowej;

  • końcowa państwowej jednostki budżetowej

W przypadku wniosków składanych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi lub innych wskazanych beneficjentów systemowych, finansujących projekt ze środków zabezpieczonych w budżecie danej jednostki, należy wskazać termin płatność pośrednia państwowej jednostki budżetowej, a w sytuacji, gdy dany wniosek o płatność jest ostatnim wnioskiem w ramach danego projektu płatność końcowa państwowej jednostki budżetowej pomimo faktu, iż wniosek służy jedynie rozliczeniu dokonanych wydatków i jego następstwem nie będzie przekazanie środków beneficjentowi.
11. Rozliczenie kwoty dofinansowania przekazanej w formie zaliczki – Punkt należy wypełnić w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki.

Wówczas należy wykazać: 1. w wierszu 1 – całkowitą kwotę dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie;

 2. w wierszu 2 – środki, jakie przekazano dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki – suma ogółem wierszy 2a + 2n, gdzie n – oznacza kolejno dodane wiersze (transze zaliczki);

  • 2 a) należy wpisać chronologicznie przekazane transze zaliczki przez IZ RPO WP, poprzez dodanie kolejnych wierszy;

  • 2 n) należy wpisać kwotę kolejnej transzy zaliczki;

 3. w wierszu 3 – kwotę dotychczas rozliczonych zaliczek i zatwierdzonych przez IZ RPO WP (dane narastające od początku realizacji projektu),

 4. w wierszu 4 – kwotę otrzymanych dotychczas transz, pozostającą do rozliczenia do momentu złożenia danego wniosku o płatność (wartości w wierszu 4 odpowiadają różnicy wartości z wiersza 2 i wiersza 3);

 5. w wierszu 5 – kwotę rozliczaną niniejszym wnioskiem.


12. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem - Należy podać kwotę poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność wykazanych w wierszu ogółem poz.15 kol. 8. Punkt niewypełniany jest w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki, należy wpisać „0,00”.
12a. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (po autoryzacji) - Kwota jest wynikiem weryfikacji wniosku o płatność przez pracownika instytucji oceniającej wniosek, tj. wynika z pomniejszenia kwoty wykazanej w pkt 12 o wydatki uznane za niekwalifikowalne oraz inne korekty finansowe (w tym w szczególności kwoty do odzyskania), jak również o dochód wykazany w poz. 16 (bez odsetek narosłych od środków zaliczki od złożenia poprzedniego wniosku o płatność). Punkt niewypełniany w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki, należy wpisać „0,00”. [pole szare]
12b. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (w części odpowiadającej pomocy publicznej) - Są to wydatki wykazane w pkt 12a objęte pomocą publiczną. Punkt niewypełniany w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki oraz w sytuacji, gdy projekt (ani żaden z jego komponentów) nie jest objęty pomocą publiczną, należy wpisać „0,00”. W przypadku, gdy cały projekt objęty jest pomocą publiczną, kwota wykazana w tym punkcie powinna być identyczna z wartością wykazaną w poz. 12a. [pole szare]
12c. Wydatki kwalifikowalne w odniesieniu do których oblicza się wkład funduszy UE na poziomie programu operacyjnego - podstawa certyfikacji – Całość lub część wydatków wykazanych w pkt 12a, w odniesieniu do której, zgodnie z art. 53 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, oblicza się wkład funduszy UE na poziomie programu operacyjnego. W przypadku RPO WP, gdzie podstawą obliczania wysokości dofinansowania są wydatki publiczne, wykazana kwota będzie równa wartości z pkt 12a pomiejszonej o ewentualne środki prywatne.

Punkt niewypełniany w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki, należy wpisać „0,00”. [pole szare]


13. Wnioskowana kwota dofinansowania - w przypadku, gdy płatności dla beneficjenta przekazywane są w formie refundacji, należy wpisać kwotę stanowiącą wynik mnożenia punktu 12 przez (% dofinansowania wynikjący z umowy/decyzji o dofinansowanie).

W przypadku, gdy beneficjent nabywa prawo do kolejnej transzy zaliczki wynikającej z harmonogramu, należy uwzględnić dodatkowo wartość kolejnej transzy zaliczki. Natomiast, jeżeli beneficjent, tylko rozlicza środki przekazane w ramach wcześniejszych transz zaliczki, to w punkcie tym wpisuje „0,00”.

W przypadku pierwszej i kolejnych transz zaliczki, kwota wnioskowana nie może być wyższa niż kwota dofinansowania poszczególnych etapów/zadań określonych w kwartalnym zapotrzebowaniu na środki.
13a. Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu (po autoryzacji) - Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu jest wynikiem mnożenia punktu 12a (o ile wspomniany punkt jest wypełniony) przez (% dofinansowania wynikjący z umowy/decyzji o dofinansowanie).

W przypadku państwowych jednostek budżetowych dokonujemy tego wyliczenia, ale nie stanowi ono podstawy do wypłaty środków na rzecz beneficjenta, a jedynie służy określeniu wartości środków, które następnie będą uwzględnione w deklaracjach i poświadczeniach wydatków przekazywanych do KE celem refundacji. W przypadku, gdy kwota tak wyliczona jest większa niż w umowie wpisujemy kwotę z umowy. [pole szare]


13b. Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu UE - Część kwoty wykazanej w punkcie 13a, która zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz zapisami szczegółowego opisu priorytetów danego programu podlegać będzie docelowo zadeklarowaniu do KE jako środki UE.

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną kwota w tym punkcie będzie równa kwocie z pkt 13a, natomiast w przypadku projektów objętych pomocą publiczną kwotę z poz 13a należy pomiejszyć o kwotę środków otrzymanych z budżetu państwa tytułem pomocy publicznej. [pole szare]


13c. Płatność pośrednia/końcowa - W przypadku, gdy płatności dla beneficjenta przekazywane są w formie refundacji wpisujemy kwotę równą pkt 13a pomniejszoną o nierozliczone środki przekazane w ramach zaliczki.

W przypadku gdy płatności dla beneficjenta przekazywane są w formie zaliczki i beneficjent nabywa prawo do otrzymania kolejnej transzy zaliczki wynikającej z harmonogramu, wypłata refundacji może nastąpić tylko w sytuacji poświadczenia przez właściwą instytucję kwoty większej niż wartość przekazanych dotychczas transz zaliczki lub płatności pośrednich oraz kolejnej planowanej do przekazania zaliczki wynikającej z harmonogramu.

W przypadku, gdy beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa, finansująca projekt ze środków zabezpieczonych w budżecie danej jednostki, kwota do wypłaty w ramach płatności pośredniej wynosi „0,00”. [pole szare]
13d. Płatność zaliczkowa - W przypadku, gdy wartość wydatków poświadczonych przez właściwą instytucję jest zgodna z zasadami określonymi przez IZ RPO WP w zakresie warunków umożliwiających przekazanie kolejnej transzy zaliczki, wpisujemy wartość kolejnej transzy zaliczki wynikającej z harmonogramu, pomniejszoną o nierozliczone środki przekazane w ramach zaliczki.

Kolejnej transzy zaliczki nie pomniejszamy o środki wykazane powyżej w przypadku, gdy wspomniane środki uwzględnione zostały w kwocie wykazanej w pkt 13c (dotyczy sytuacji, w których płatność na rzecz beneficjenta składa się jednocześnie z płatności pośredniej i zaliczkowej).

W przypadku, gdy beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa, finansująca projekt ze środków zabezpieczonych w budżecie danej jednostki kwota do wypłaty w ramach zaliczki wynosi „0,00”. [pole szare]
13e. Nierozliczone środki przekazane w ramach zaliczki - Należy wykazać kwotę stanowiącą różnicę kwot przekazanych dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki i sumę kwot wykazanych w pkt 13a we wszystkich (włącznie z bieżącym) wnioskach o płatność. [pole szare]
13f. Ogólna kwota do wypłaty - Suma pkt 13c oraz 13d. [pole szare]
14. Rachunek bankowy, na który należy dokonać płatności - Należy podać numer rachunku bankowego beneficjenta, przeznaczonego do przelewu płatności. Rachunek powinien być zgodny z umową o dofinansowanie projektu. Nie wypełnia się w przypadku państwowych jednostek budżetowych.
15. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem - W zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (niewypełnianym w przypadku wniosku o pierwszą płatność przekazywaną w formie zaliczki i wniosku pełniącym funkcję sprawozdawczą) należy podać:


 1. numer dokumentu (np. faktury) potwierdzającego wydatkowanie środków;

 2. numer księgowy lub ewidencyjny dokumentu, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe;

 3. datę wystawienia dokumentu;

 4. daty uregulowania płatności wynikającej z przedstawionego dokumentu księgowego;

 5. nazwę towaru lub usługi wykazanych w odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym.

Jeżeli wszystkie wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowalne i wszystkie pozycje z faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej objęte są identyczną stawką VAT, możliwe jest podanie zbiorczej nazwy asortymentu (np. materiały biurowe), bez konieczności przepisywania wszystkich pozycji z faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.

W przypadku wystąpienia różnych stawek VAT w ramach jednego dokumentu księgowego, pozycje z faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej należy wyodrębnić i pogrupować według stawek oraz wpisać każdą z grup w oddzielnym wierszu zestawienia - dane wprowadzane w kol. od 1 do 4 będą zawierały te same wartości w wierszach dotyczących danego dokumentu księgowego.

W przypadku, gdy na fakturze występują zarówno pozycje z grupy wydatków kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych, należy wpisać jedynie pozycje dotyczące wydatków kwalifikowalnych, podając ich numer i nazwę z faktury;


 1. kwotę dokumentu brutto;

 2. kwotę dokumentu netto (różnica pomiędzy wartościami w kol. 6 i 7 wynikać może wyłącznie z podatku VAT);

 3. kwotę wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do wydatków wykazanych w kolumnie 6 (w przypadku, gdy VAT jest kwalifikowalny) lub w kolumnie 7 (w przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowalny);

 4. kwotę VAT, uwzględnioną w kolumnie 9, o ile podatek VAT jest kwalifikowalny. W przypadku, gdy VAT nie jest kwalifikowalny należy wpisać „0,00”.

W przypadku polecenia wyjazdu służbowego numerem dokumentu jest nr polecenia wyjazdu służbowego umieszczony na delegacji, a datą wystawienia dokumentu jest data widniejąca przy podpisie zleceniodawcy. Datą zapłaty jest potwierdzenie odbioru gotówki w kasie lub data dokonania przelewu widniejąca na wyciągu bankowym.


W przypadku, gdy beneficjent otrzymał f-rę korygującą, wówczas w zestawieniu dokumentów danego wniosku powinien wykazać f-rę korygującą uzupełniając kolumny od 1-5 wg powyższych wytycznych, natomiast w kolumnach od 6-9 powinien wpisać tylko różnicę kwot wynikającą z dokonania korekty. Jeśli f-ra korygująca jest zmniejszająca beneficjent wpisuje kwotę różnicy ze znakiem minus „-”, natomiast jeśli f-ra korygująca jest zwiększająca beneficjent wpisuje kwotę różnicy zwiększenia.

Jeżeli f-ra korygowana i f-ra korygująca są wykazywane w ramach jednego wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów należy je umieścić w sąsiadujących wierszach. Natomiast, gdy f-ra korygująca dotyczy f-ry ujętej w jednym z poprzednich wniosków o płatność, należy ją wykazać w ostatnim wierszu zestawienia dokumentów.


W przypadku, gdy faktura/dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej została zapłacona przed datą złożenia poprzedniego wniosku o płatność, wówczas należy umieścić ją w ostatnim wierszu zestawienia dokumentów (pkt 15). Informację o takiej sytuacji należy zawrzeć w piśmie przewodnim przekazywanym wraz z wnioskiem Beneficjenta o płatność do Instytucji Zarządzającej RPO WP.
Dokumenty należy uporządkować w zestawieniu według kategorii wydatku zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

Pobieranie 239.25 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna