Instrukcja bezpieczeństwaPobieranie 127.3 Kb.
Strona1/2
Data04.05.2018
Rozmiar127.3 Kb.
  1   2


.


( Data aktualizacji: 17.04.2016 r.)

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ

(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws. REACH)SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa: DISEPTOL

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Kwaśna mieszanina myjąco dezynfekująca do usuwania kamienia i wybłyszczania. Tylko do profesjonalnego użytku.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres producenta: COMPEX W.S.P.H. z o.o.

62-081 Baranowo, ul. Poznańska 54/56  1. Pobieranie 127.3 Kb.

    Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu