Informacje I ustalenia ogólnePobieranie 61.75 Kb.
Data27.01.2018
Rozmiar61.75 Kb.Protokół z kontroli planowanej sprawdzającej

podmiotu leczniczego: spółka cywilna – Jolanta Dańczak, Martyna Jolanta Tarnionek, Filip Cezary Tarnionek, ul. Pocztowa 3, 62-090 Rokietnica

 1. Informacje i ustalenia ogólne1. Kontrolowany podmiot leczniczy


Nazwa podmiotu: spółka cywilna – Jolanta Dańczak, Martyna Jolanta Tarnionek, Filip Cezary Tarnionek, ul. Pocztowa 3, 62-090 Rokietnica

Numer REGON: 631146666

Numer w RPWDL: 000000016200 W-30

Data wpisu do RPWDL: 3.06.1998 r.

Forma organizacyjno-prawna: 0800- spółka cywilna

Data rozpoczęcia działalności: 1.10.1999 r.

Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: Centrum Medyczne „Twój Doktor”, ul. Pocztowa 3, 62-090 Rokietnica

Miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych: Rokietnica
 1. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne.

Organem któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywały:

 1. Jolanta Bartczak- specjalista, przewodnicząca zespołu,

 2. Joanna Boguszewska - specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli znak: KN-II.0030.145.2015.1, z dnia 26 lutego 2015 roku, wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego (załącznik nr 1
do niniejszego protokołu).

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku


o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.), oprócz informacji stanowiącej dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Kontrolę planową sprawdzającą przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2015 rok. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 9 marca 2015 roku i zakończono


w dniu 22 kwietnia 2015 roku. Czynności kontrolne w przedsiębiorstwie leczniczym realizowano w dniu 9 marca 2015 roku.
3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli jest ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego, znak: PS-IV.96.111.2014.12, z dnia 17 grudnia 2014 roku.

Okres objęty kontrolą: wg stanu na dzień kontroli. 1. Kierownik podmiotu leczniczego

Zgodnie z zapisami Regulaminu organizacyjnego, kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pani XXXXX. 1. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony kontrolowanego podmiotu

W trakcie kontroli podmiot reprezentowała Pani XXXXX, przedsiębiorca.


 1. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 9 marca 2015 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Pani
XXXXX przekazano upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, znak:
KN-II.0030.145.2015.1, z dnia 26 lutego 2015 r., zawierające pouczenie o prawach
i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem i wyjaśniono powstałe wątpliwości. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli. Ww. potwierdziła odbiór upoważnienia na dokumencie.

Kontrolujące złożyły oświadczenia (zał. nr 2 do niniejszego protokołu), że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich z udziału w kontroli.
 1. Opis stanu faktycznego i ustalenia

W wyniku przeprowadzonej w okresie od 21 października 2014 r. do 18 listopada 2014 r. kontroli planowej problemowej zostały wydane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Przedłożony Regulamin Organizacyjny jest niezgodny z wymogami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), ponieważ:

 • określono zadania tylko dla komórek organizacyjnych, w których świadczenia
  są udzielane w ramach kontraktu z NFZ: Poradni lekarza POZ, Poradni ginekologiczno-położniczej oraz Poradni chirurgicznej, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy;

 • błędnie określono strukturę organizacyjną podmiotu, uwzględniono podział na poradnie POZ i poradnie specjalistyczne, a nie na komórki organizacyjne funkcjonujące
  w podmiocie, zgodnie z wpisem w RPWDL, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy;

 • błędnie określono organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania, uwzględniając tylko poradnie, w których świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach zawartego kontraktu z NFZ: lekarza POZ, ginekologiczno-położniczą oraz chirurgiczną,
  co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy;

 • nie określono organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

 1. Do wiadomości pacjentów nie podano cennika świadczeń zdrowotnych oraz informacji o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, co narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217
  z późn. zm.).

 2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa leczniczego jest niezgodna ze stanem faktycznym, ponieważ:

 • nie funkcjonują: Poradnia neurologiczna, Poradnia laryngologiczna, Punkt pobrań materiału do badań, Poradnia logopedyczna, Poradnia dermatologiczna, Gabinet zabiegowy (profil: 42 Choroby płuc),

 • nie udokumentowano funkcjonowania położnej POZ w Gabinecie zabiegowym
  z punktem pobrań materiału do badań laboratoryjnych i punktem szczepień
  oraz funkcjonowania Gabinetu położnej POZ,

 • Poradnia pulmonologiczna i Poradnia urologiczna funkcjonują w ramach prywatnych praktyk specjalistycznych w budynku przychodni, a nie w ramach struktury kontrolowanego podmiotu.

Powyższych zmian nie zgłoszono do organu rejestrowego, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).

 1. W przedsiębiorstwie leczniczym, w miejscu ogólnodostępnym, nie zamieszczono praw pacjenta oraz wzorów oświadczeń pobieranych od pacjentów dotyczących upoważnienia osoby bliskiej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza art.11, 23 i 26 ustawy z dnia
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.159 z późn. zm.).

 2. Nie przedłożono zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku: XXXXX, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).

 3. Nie przedłożono dokumentów potwierdzających nawiązanie stosunku pracy z: XXXXX, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).

 4. Nie przekazano do XXX oraz do właściwych organów samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują w podmiocie zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, co narusza art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).

 5. Waga niemowlęca XXXXX nie posiada legalizacji, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).

 6. Dokumentacja medyczna prowadzona w podmiocie nie jest zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 177
  z późn. zm.), ponieważ:

 • nie prowadzi się dokumentacji medycznej zbiorczej dla Poradni kardiologicznej,
  co narusza § 40 pkt 3 lit a ww. rozporządzenia;

 • nie przedłożono Księgi zabiegów dla Gabinetu zabiegowego (profile: 05 Chirurgia ogólna, 53 Kardiologia, 34 Urologia), co narusza § 40 pkt 3 lit d ww. rozporządzenia;

 • nie przedłożono Księgi pracowni diagnostycznej, w której wpisywane są wykonywane badania EKG, co narusza § 36 ww. rozporządzenia. Wykonanie badania EKG odnotowuje się w Księdze Gabinetu zabiegowego z punktem pobrań materiału do badań laboratoryjnych i punktem szczepień oraz położnej POZ;

 • Zeszyt Aparatu USG nie spełnia wymagań określonych w ww. rozporządzeniu, przewidzianych dla Księgi pracowni diagnostycznej, ponieważ nie zawiera:

 1. oznaczenia podmiotu, co narusza § 36 pkt 1, w związku z § 10 ust. 1 pkt 1
  ww. rozporządzenia,

 2. daty dokonania wpisu do Zeszytu, co narusza § 36 pkt 3 ww. rozporządzenia,

 3. nr PESEL oraz adresu zamieszkania pacjenta, co narusza § 36 pkt 4 ww. rozporządzenia,

 4. kodu resortowego komórki zlecającej badania lub oznaczenia podmiotu zlecającego badanie, co narusza § 36 pkt 5 ww. rozporządzenia,

 5. tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji oraz numeru prawa wykonywania zawodu lekarza zlecającego badanie, co narusza § 36 pkt 6, w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a-d ww. rozporządzenia,

 6. tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu oraz podpisu osoby wykonującej zabieg, co narusza § 36 pkt 8, w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. b-d ww. rozporządzenia;

 • Księgi przyjęć dla Poradni Lekarza POZ, Poradni ginekologiczno-położniczej, Poradni chirurgicznej, są prowadzone elektronicznie, niezgodnie z wymogami ww. rozporządzenia, ponieważ:

 1. w oznaczeniu podmiotu brak nazwy komórki organizacyjnej oraz jej kodu resortowego, co narusza § 44 pkt 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 lit e ww. rozporządzenia,

 2. w księgach prowadzonych w ostatnim kwartale 2013 r. brak oznaczenia osoby dokonującej wpisu, co narusza § 44 pkt 7 ww. rozporządzenia;

 • dla Gabinetu zabiegowego Poradni chirurgicznej przedłożono Księgę dokonanych operacji (prowadzoną w formie papierowej), która nie zawiera wszystkich elementów określonych
  w ww. rozporządzeniu, przewidzianych dla Księgi zabiegów, ponieważ brak:

 1. numeru kolejnego pacjenta w Księdze, co narusza § 32 pkt 2 ww. rozporządzenia,

 2. numeru PESEL pacjenta, co narusza § 32 pkt 4 ww. rozporządzenia,

 3. oznaczenia lekarza zlecającego zabieg, co narusza § 32 pkt 5 ww. rozporządzenia,

 4. adnotacji o rodzaju zabiegu i jego przebiegu w dniu 26.10.2013 r., co narusza § 32 pkt 6 ww. rozporządzenia,

 • oznaczenia lekarza wykonującego zabieg, w dniach:

a) XXXXX – brak podpisu lekarza wykonującego zabieg;

b)XXXXX – brak imienia, nazwiska, tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu lekarza wykonującego zabieg, co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia; • dla Poradni ginekologiczno-położniczej przedłożono Zeszyt Zabiegów, który spełnia wymogi określone w ww. rozporządzeniu, przewidziane dla Księgi zabiegów, z wyjątkiem braku:

 1. numeru PESEL pacjenta, co narusza § 32 pkt 4 ww. rozporządzenia,

 2. oznaczenia lekarza zlecającego zabieg, co narusza § 32 pkt 5 ww. rozporządzenia;

 • Księga Gabinetu zabiegowego z punktem pobrań materiału do badań laboratoryjnych
  i punktem szczepień oraz położnej POZ nie zawiera wszystkich elementów określonych
  w ww. rozporządzeniu, przewidzianych dla Księgi zabiegów, ponieważ brak:

 1. oznaczenia podmiotu, zgodnie, co narusza § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia,

 2. numeru kolejnego pacjenta w Księdze, co narusza § 32 pkt 2 ww. rozporządzenia,

 3. numeru PESEL pacjenta, co narusza § 32 pkt 4 ww. rozporządzenia,

 4. pełnego oznaczenia lekarza zlecającego zabieg, co narusza § 32 pkt 5
  ww. rozporządzenia,

 5. pełnej adnotacji o rodzaju zabiegu i jego przebiegu, szczególnie w odniesieniu
  do zleconych iniekcji, co narusza § 32 pkt 6 ww. rozporządzenia,

 6. oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg, co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia;

 • Historie Zdrowia i Choroby prowadzone dla Poradni: Lekarza POZ, ginekologiczno-położniczej, chirurgicznej, kardiologicznej, są prowadzone zgodnie z rozporządzenia,
  z wyjątkiem oznaczenia podmiotu: brak nazw komórek organizacyjnych oraz ich kodów resortowych, co narusza § 44 pkt 1, w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 lit e ww. rozporządzenia;

 • w dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta nie zawsze zamieszcza się lub dołącza oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz upoważnienie osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza § 8 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia. W losowo wybranej dokumentacji medycznej brak oświadczeń dla pacjenta XXX - nr kartoteki XXX, dla pacjenta XXX – nr kartoteki XXX, dla pacjenta XXX – nr kartoteki XXX;

 • w wybranej losowo dokumentacji medycznej indywidualnej, prowadzonej w wersji papierowej, stwierdzono brak potwierdzenia wykonania pierwszorazowego patronażu lekarskiego, który figuruje na wydrukach z dokumentacji medycznej indywidualnej prowadzonej w wersji elektronicznej:

 1. zgodnie z wydrukiem z dokumentacji elektronicznej u noworodka XXX –
  nr kartoteki XXX, data urodzenia XXX – patronaż lekarski wykonano
  XXX. Wpisy w dokumentacji prowadzonej w wersji papierowej rozpoczynają się
  z dniem XXX,

 2. zgodnie z wydrukiem z dokumentacji elektronicznej u noworodka XXX –
  nr kartoteki XXX, data urodzenia XXX patronaż lekarski wykonano XXX. Wpisy
  w dokumentacji prowadzonej w wersji papierowej rozpoczynają się z dniem XXX,

 3. w kartach uodpornienia dzieci brak pełnej identyfikacji osoby wykonującej szczepienie,

 4. w skontrolowanej wybiórczo dokumentacji, w karcie uodpornienia prowadzonej dla dziecka XXX (data urodzenia XXX), w części dotyczącej obowiązkowych szczepień ochronnych, wpis z dnia XXX, stwierdzono użycie korektora w kolumnie dotyczącej Nazwy szczepionki i Nr serii szczepionki, co narusza § 4 pkt 3 ww. rozporządzenia;

 • dla ciężarnych nie sporządza się planu opieki przedporodowej i planu porodu, do czego zobowiązuje dział IV. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100).

 1. Nie przedłożono dokumentów, potwierdzających zawarcie umowy OC, w organie rejestrowym, co narusza art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.217 z późn. zm.).

W toku czynności kontrolnych ustalono co następuje:


Przedłożony Regulamin Organizacyjny jest niezgodny z wymogami art. 24 ust. 1 pkt 2,3,7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217
z późn. zm.), ponieważ uwzględniono niefunkcjonującą komórkę organizacyjną tj. Poradnię logopedyczną.Do wiadomości pacjentów podano cennik świadczeń zdrowotnych oraz informację o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217
z późn. zm.).
W dniu XXX Pani XXX złożyła wyjaśniła w sprawie zmian wpisu do organu rejestrowego.
Z wyjaśnienia wynika, że zmiany dotyczyły niefunkcjonujących komórek organizacyjnych: Poradni laryngologicznej, Poradni dermatologicznej, Poradni neurologicznej, Poradni urologicznej, Gabinetu położnej POZ oraz Poradni pulmonologicznej (data zakończenia XXX) oraz zmiany adresu z ul. Pocztowej 3 na ul. Pocztową 3a, co potwierdza załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa leczniczego jest nadal niezgodna ze stanem faktycznym, ponieważ nie wykreślono Poradni logopedycznej, w której na dzień kontroli nie były udzielane świadczenia zdrowotne. Powyższe narusza art. 107 ust. 1 ustawy


z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w miejscu ogólnodostępnym zamieszczono Prawa Pacjenta oraz wzory oświadczeń o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i uzyskiwania dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 11, 23 i 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U.
z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.).
W dniu XXX przedłożono zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy
na zajmowanym stanowisku nw. osób.

 • XXX - zaświadczenie o spełnieniu wymagań zdrowotnych ważne do XXX, wystawione przez lekarza medycyny pracy XXX

 • XXX - zaświadczenie o spełnieniu wymagań zdrowotnych ważne do XXX, wystawione przez lekarza medycyny pracy (pieczątka nie czytelna)

 • XXX - zaświadczenie o spełnieniu wymagań zdrowotnych ważne
  do XXX., wystawione przez lekarza medycyny pracy XXX

 • XXX - zaświadczenie o spełnieniu wymagań zdrowotnych ważne
  do XXX, wystawione przez lekarza medycyny pracy XXX

 • XXX - zaświadczenie o spełnieniu wymagań zdrowotnych ważne do XXX., wystawione przez lekarza medycyny pracy XXX

 • XXX - zaświadczenie o spełnieniu wymagań zdrowotnych ważne
  do XXX, wystawione przez lekarza medycyny pracy XXX.

Nie przedłożono zaświadczeń lekarskich: p. XXXXX. W przedmiotowej sprawie, Pani XXXXX, złożyła wyjaśnienie następującej treści: „ p. XXX jest w gotowości do podjęcia usług – ze względu na brak pacjentów nie ma umowy, XXX nie pracuje od XXX, XXX – nie pracuje XXX nie pracuje od 2013 roku”. Ww. zaświadczenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Brak zaświadczenia lekarskiego p. XXX (mającej udzielać świadczeń zdrowotnych w Poradni logopedycznej) stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).
W dniu 9 marca 2015 roku ponownie nie przedłożono dokumentów potwierdzających nawiązanie stosunku pracy z:

 • XXXXX,

 • XXXXX,

 • XXXXX,

 • XXXXX,

 • XXXXX,

 • XXXXX.

Pani XXXXX wyjaśniła, że „w dniu kontroli nie dysponuje oryginałami umowy
z XXX, natomiast umowa jest podpisana – pani doktor wystawia rachunki za wykonane usługi. XXX wystawiał rachunki za swoje usługi (nie pracuje od XXX.). Pani XXX wystawiała rachunki za wykonane usługi”.
Wyjaśnienie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Brak dokumentów potwierdzających nawiązanie stosunku pracy z XXXXX narusza art. 27 ust. 3, w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).


W dniu XXX przekazano do XXXXX oraz do właściwych organów samorządu zawodów medycznych informację o liczbie osób, które wykonują w podmiocie zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Informacja dotyczyła XXX kwartału XXX, co obrazuje poniższe zestawienie.


organy samorządu zawodów medycznych

osoby wykonujące zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej

osoby wykonujące zawód medyczny jako praktyka zawodowa

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Powyższe stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia


15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).
W dniu 9 marca 2015 r. przedłożono dokumenty zakupu elektronicznej wagi niemowlęcej XXX, z gwarancją 24 miesięcy od daty zakupu (XXX) oraz legalizacją na okres 25 miesięcy.
dokumentacja medyczna zbiorcza:

 • Nie oceniono dokumentacji medycznej zbiorczej prowadzonej dla Poradni kardiologicznej, ponieważ w dniu kontroli nie została przedłożona. Powyższe narusza § 40 pkt 3 lit a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.177 z późn.zm.).

 • Księga zabiegów dla Gabinetu zabiegowego (profil: 05 Chirurgia ogólna) jest prowadzono zgodnie z wymogami § 32 ww. rozporządzenia.

 • Nie przedłożono Księgi zabiegów dla Gabinetu zabiegowego (profil: 53 Kardiologia), co narusza § 40 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia.

 • Nie oceniano Księgi zabiegów dla Gabinetu zabiegowego (profil: 34 Urologia), ponieważ nie została przedłożona. Podmiot wystąpił do rejestru z wnioskiem
  o wykreślenie Poradni urologicznej.

 • Nie przedłożono Księgi pracowni diagnostycznej, w której wpisywane są badania EKG, co narusza § 36 ww. rozporządzenia. Wykonanie badania EKG odnotowuje się w Księdze zabiegów Poradni Lekarza POZ, oznaczonej w podmiocie „EKG Książka Diagnostyczna”.

 • Przedłożono „Księgę diagnostyczną”, prowadzoną w postaci papierowej (tylko dla zabiegów USG), która nie spełnia wymogów określonych w ww. rozporządzeniu, przewidzianych dla Księgi pracowni diagnostycznej, ponieważ zawiera błędne oznaczenie podmiotu. Zamiast Pracowni diagnostycznej USG i EKG jest Poradnia Chirurgiczna, co narusza § 36 pkt 1 ww. rozporządzenia.

 • Przedłożono wydruki Księgi przyjęć dla Poradni Lekarza POZ, Poradni ginekologiczno-położniczej, Poradni chirurgicznej z gabinetem zabiegowym, prowadzonych w postaci elektronicznej. Wspomniane wydruki zostały opieczętowane pieczęciami nagłówkowymi. Brakujące elementy oznaczenia podmiotu (nazwę komórki organizacyjnej oraz jej kod resortowy) zawierała Poradnia ginekologiczno-położnicza oraz Poradnia chirurgiczna z gabinetem zabiegowym (błędnie oznaczona jako Poradnia chirurgiczna). W pieczątce Poradni Lekarza POZ stwierdzono brak kodów rejestrowych jednostki oraz komórki organizacyjnej. Ww. wydruki nie zawierały także podpisu osoby dokonującej wpisu. Powyższe narusza § 44 pkt 1, 7 ww. rozporządzenia.

 • Dla Poradni chirurgicznej z gabinetem zabiegowym przedłożono Księgę zabiegów, która zawierała błędne oznaczenie komórki organizacyjnej. Zamiast Poradni chirurgicznej z gabinetem zabiegowym jest Poradnia chirurgiczna. Powyższe narusza § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia. W ww. dokumentacji zawarto brakujące elementy: numer kolejny pacjenta, numer PESEL pacjenta, oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, adnotacje o rodzaju zabiegu i jego przebiegu oraz oznaczenie lekarza wykonującego zabieg.

 • dla Poradni ginekologiczno-położniczej przedłożono Księgę zabiegów, prowadzoną
  w postaci papierowej, w której brak:

 1. pełnego oznaczenia lekarza zlecającego zabieg (uzyskanych specjalizacji, numeru prawa, wykonywania zawodu, podpisu), co narusza § 32 pkt 5 ww. rozporządzenia;

 2. oznaczenia lekarza wykonującego zabieg, co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia

 • Nie oceniono Księgi Gabinetu zabiegowego z punktem pobrań materiału do badań laboratoryjnych i punktem szczepień oraz położnej POZ, ponieważ na dzień kontroli nie została przedłożona. W dniu XXX, Pani XXX, wyjaśniła, że wspomniana komórka została wykreślona. Przedłożony wniosek o wpis zmian w rejestrze nie zawierał adnotacji w sprawie wykreślenia ww. komórki organizacyjnej.

dokumentacja medyczna indywidualna:

 • Historie Zdrowia i Choroby prowadzone dla Poradni ginekologiczno-położniczej
  są prowadzone zgodnie z ww. rozporządzeniem.

 • Historie Zdrowia i Choroby prowadzone dla Poradni Lekarza POZ, Poradni kardiologicznej nie są prowadzone zgodnie z § 44 pkt 1 ww. rozporządzenia, ponieważ nie zawierają kodów resortowych jednostki oraz komórki organizacyjnej.

 • Historie Zdrowia i Choroby prowadzone dla Poradni chirurgicznej z gabinetem zabiegowym są prowadzone niezgodnie z § 44 pkt 1 ww. rozporządzenia, ponieważ zawierają nieprawidłową nazwę komórki organizacyjnej: Poradnię chirurgiczną.

 • Do dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta dołącza się oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz upoważnienie osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci, co narusza § 8 pkt 2 ww. rozporządzenia.

 • W dokumentacji medycznej indywidualnej, prowadzonej w wersji papierowej potwierdza się, wykonywanie pierwszorazowego patronażu lekarskiego, który figuruje na wydrukach z dokumentacji medycznej indywidualnej prowadzonej w wersji elektronicznej.

 • Karty uodpornień dzieci prowadzone są zgodnie z ww. rozporządzeniem (pełna identyfikacja osoby wykonującej szczepienie).

 • Dla ciężarnych nie sporządza się planu opieki przedporodowej i planu porodu,
  do czego zobowiązuje dział IV. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
  20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U.2012, poz.1100).


Podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, na okres od XXX do XXX.
W księdze rejestrowej podmiotu (wydruk z XXX) stwierdzono brak wpisu dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za ww. okres oraz za okres od XXX do XXX. Pani XXX wyjaśniła: „Wniosek jest w wersji roboczej – zostały dodane załączniki polisy za XXX rok – nie można przesłać, ponieważ system pokazuje, że można dodać tylko 5 załączników,
a polisa ma 6 stron”.
Wyjaśnienie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Powyższe narusza art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).


 1. Podsumowanie kontroli
 1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Zalecenia pokontrolne pkt 2, 4, 7, 8 zrealizowano w całości. W pozostałym zakresie
tj. pkt 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 wykazano uchybienia, które szczegółowo opisano w treści niniejszego protokołu. 1. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 22 kwietnia 2015 roku w Oddziale Zdrowia, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu, ul. K. Wielkiego 24/26.


 1. Wpis do książki kontroli

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem do Księgi kontroli pod pozycją nr 14
na stronie 15. Analiza księgi wykazała, że pod pozycją pod nr 13 znajduje się wpis dotyczący kontroli problemowej realizowanej przez Oddział Zdrowia, Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia WUW w Poznaniu. W rubryce dotyczącej zaleceń pokontrolnych nie stwierdzono adnotacji przedsiębiorcy dotyczącej wykonania zaleceń pokontrolnych.


 1. Spis załączników:

 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli znak: KN-II.0030.145.2015.1 z dnia
  26 lutego 2015 roku.

 2. Oświadczenia kontrolerów o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenia od udziału
  z kontroli.

 3. Wyjaśnienie w sprawie struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego.

 4. Wyjaśnienie w sprawie ubezpieczenia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 1. Dane o ilości egzemplarzy protokołu i ich przeznaczeniu

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

egz. nr 1 – podmiot leczniczy

egz. nr 2 – aa


 1. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących

czynności kontrolne
Specjalista Jolanta Bartczak

……………………………………………………

(imię i nazwisko, podpis i data)
Specjalista Joanna Boguszewska

……………………………………………………….(imię i nazwisko, podpis i data)Potwierdzenie zapoznania się z protokołem
(imię i nazwisko, podpis i data)
30.04.2015 r.

kierownik podmiotu leczniczego 30.04.2015 r.


Oświadczenia

Oświadczam, że zgłaszam zastrzeżenia/nie zgłaszam zastrzeżeń* co do faktów stwierdzonych
w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole - (imię i nazwisko, podpis i data)
kierownik podmiotu leczniczego 30.04.2015 r.
*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym/nie zamierzam wnieść zastrzeżeń* co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych
w niniejszym protokole - (imię i nazwisko, podpis i data)
*niepotrzebne skreślić kierownik podmiotu leczniczego 30.04.2015 r.


Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu (imię i nazwisko, podpis)


Jeden egz. protokołu odebrano dnia………….


kierownik podmiotu leczniczego 30.04.2015 r.Kierownik Oddziału Zdrowia z-ca DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Maria Stachowska Łukasz Krysztofiak

22.04.2015 r.


Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.
Pobieranie 61.75 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna