Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w WarszawiePobieranie 2.88 Mb.
Strona4/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
św. Anny SPZOZ
w Warszawie


ul. Barska 16/20

02-315 Warszawa
Nr 28, 29, 30, 31, 32

Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.
  o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych
  z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników
  i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.)

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały
Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

Kontrola problemowa
w zakresie terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS i PFRON w 2007r.

Przeprowadzone w okresie:

15.02.2008 – 19.03.2008


W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- Szpital ustalił minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Szpital przestrzegał opracowanych norm zatrudnienia pielęgniarek, zatrudniając 175,07 pielęgniarek
(w etatach) na dzień 31 grudnia 2007 roku co przewyższało ustalone minimalne normy zatrudnienia wynoszące 160,70 etatów.

- średni czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne udzielane przez Szpital w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 13 komórkach organizacyjnych Szpitala do 395 dni na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i 75 dni w Poradni Urazowo – Ortopedycznej oraz 50 dni w Poradni Chirurgii Naczyniowej,

- z tytułu realizacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia Szpital uzyskał przychód w wysokości 273.963,90 zł.

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- inwentaryzacje w 2007 roku, Szpital przeprowadził zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694
ze zm.),

- na podstawie zawartych umów z tytułu najmu i dzierżawy dla 22 podmiotów gospodarczych Szpital uzyskał przychód w wysokości 559.512,50 zł. Dwadzieścia jeden umów zawarto zgodnie z obowiązującymi zasadami i trybami określonymi w Uchwale Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 roku oraz w Uchwale Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 roku natomiast jedną umowę zawarto z naruszeniem zapisów ww. uchwały,

- nie stwierdzono uchybień w stosowaniu postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) i (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm.).

W zakresie gospodarki finansowej:

- Plan finansowy według danych na dzień 25.02.2008 r. w zakresie przychodów Szpital wykonał na kwotę 25.170.383,30 zł, tj. o kwotę 1.804.616,70 zł niższą od zaplanowanych przychodów, natomiast w zakresie kosztów na kwotę 33.275.676,00 zł, niższą od zaplanowanych kosztów o kwotę 2.279.044,00 zł.

- Szpital w 2007 roku dokonywał wpłat na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie dotrzymując terminów i kwot określonych w art. 6, ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 roku, Nr 70, poz. 335 ze zm.),

- na dzień 31 grudnia 2007 roku Szpital posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 27.353.022,00 zł, z czego kwotę 16.324.078,00 zł stanowiły zobowiązania wymagalne,

-na dzień 31 grudnia 2007 roku Szpital posiadał należności ogółem w wysokości 5.010.504,00 zł, w tym wymagalne w wysokości 5.010.504,00 zł,

- Szpital w 2007 roku zapłacił odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań
w wysokości ogółem 353.954,56 zł,

- Szpital w 2007 roku sporządzał sprawozdania Rb-Z, Rb-N nie dotrzymując ustalonych terminów. Zwłoka w przekazywaniu sprawozdań wynosiła od 4 do 27 dni..

- Szpital w 2007 roku odprowadzał składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie dotrzymując terminów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.):

- Szpital w 2007 roku odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne nie dotrzymując terminów określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2000 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.) oraz w wysokościach niezgodnych z deklaracjami.

- Szpital realizował kontrolę finansową poprzez przestrzeganie „Regulaminu kontroli wewnętrznej”, która nie została dostosowana do aktualnie obowiązującej ustawy
o finansach publicznych,

- w 2007 roku Szpital na podstawie 13 zawartych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w formie dotacji w wysokości 11.316.601,34 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego. Otrzymane środki w formie dotacji, Szpital wydatkował zgodnie z treścią zawartych umów składając rozliczenia


w terminach wskazanych w umowach.,

- na podstawie dwóch umów dotacji zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego otrzymał środki finansowe w wysokości 190.330,00 zł,


z przeznaczeniem na realizację programów „Promocja Zdrowia” oraz „Szkoła Promocji Zdrowia”. Z ww. otrzymanych środków dotacji Szpital wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowach kwotę 187.628,40 zł, przesyłając sprawozdanie i rozliczenie końcowe w określonych terminach. Niewykorzystane środki w wysokości 2.701,60 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 20 grudnia 2007 roku, tj. w terminie określonym w § 5 przedmiotowych umów,

- na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał w roku 2007 Szpitalowi środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 3.317.623,43 zł. Szpital na wzrost wynagrodzeń wydatkował kwotę 3.393.850,00 zł,


z czego z własnych środków kwotę 76.226,57 zł. W wyniku powyższych działań nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 24 %.

- na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej


i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684
ze zm.) w Szpitalu została przeprowadzona restrukturyzacja. Dnia 14 listopada 2007 roku Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego wydało pozytywną Decyzję Nr MCZP/IX-R/8035/43-11/05 o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych nie osiągnięto wszystkich celów zakładanych w programie restrukturyzacji, tj.: nie nastąpiła poprawa sytuacji finansowej – strata finansowa roku 2007 wynosząca 8.105.292,70 zł jest wyższa o 5.073.831,70 zł od straty finansowej roku 2006, która wynosiła 3.025.461,00 zł, nie doprowadzono do zahamowania „zadłużania się” Szpitala – zobowiązania roku 2007 wynoszące 27.353.022,00 zł są wyższe o 4.186.227,08 zł od zobowiązań roku 2006, które wynosiły 23.166.794,92 zł.

- Szpital spośród 12 zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonej


w 2006 roku nie zrealizował 6 zaleceń.Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

14.05.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.) uaktualnić zapisy Regulaminu Porządkowego dotyczące struktury organizacyjnej i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala.

 2. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), stanowiącego, iż:
  „…wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”.

 3. Przestrzegać terminów przekazywania i wysokości kwot odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych określonych w art. 6, ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku, Nr 70, poz. 335 ze zm.).

 4. Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazywać w terminach określonych
  w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

 5. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy
  z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
  ze zm.) podjąć działania zmierzające do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

 6. Zawierając umowy najmu lub dzierżawy, przestrzegać zasad i trybów określonych w obowiązujących w tym zakresie uchwałach, tj.: w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 22/2003
  z dnia 24 marca 2003 roku oraz w Uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 538/51/03 z dnia 5 sierpnia 2003 roku.

 7. Wypłacać wynagrodzenia
  z jednoczesnym wykonaniem, wynikającego z ustaw szczególnych obowiązku opłacania składek na:

 • ubezpieczenie społeczne zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia
  13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
  z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.),

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie
  z postanowieniami ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.).

 1. Zaktualizować obowiązujące
  w Szpitalu procedury kontroli finansowej,
  w oparciu o:

  1. art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

  2. „Standardy kontroli finansowej
   w jednostkach sektora finansów publicznych” ogłoszone w Komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia
   30 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58).Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 25.06.2008 r.

8

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym


ul. M. Konopnickiej 75

05-092 Łomianki
Nr 33, 34, 35, 36
Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:

 • skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
  z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1076);

 • analizy kosztów
  w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;

 • przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684)
  w aspekcie zmniejszenia:

 • zobowiązań wobec pracowników
  i zobowiązań cywilnoprawnych,

 • zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych
  z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.


Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie
w roku 2007.
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości realizacji Uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego oraz uchwały Nr 538/51/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

Terminowość regulowania zobowiązań wobec ZUS


i PFRON w 2007 r.;

zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-Z


i RB-N za 2007r. z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
Kontrola problemowa
w zakresie wykorzystania kredytów i pożyczek;

analiza zobowiązań.


Przeprowadzone w okresie:

25.07.2008 – 10.09.2008
W toku kontroli ustalono:

W zakresie zadań statutowych:

- w 2007 roku podstawy prawne działalności Zespołu stanowiły: Statut zatwierdzony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 173/05 z dnia 24 października 2005 roku, Regulamin Porządkowy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Nr 17/06 z dnia 20 marca 2006 roku i zatwierdzony Uchwałą Rady Społecznej Zespołu Nr 5/2006 z dnia 20 marca 2006 roku. Powyższy Regulamin spełnia wymogi określone w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 14, poz. 89 ze zm.).

- w 2007 roku w Zespole obowiązywały minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek


i położnych wynoszące 158,38 etatów, które opracowano w 2000 roku na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2007 roku było niższe od ustalonych norm i wyniosło 129,8 etatów. Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek są w trakcie opracowywania, planowane wprowadzenie z dniem 1 listopada 2008 roku. W zakresie zatrudnienia pozostałej kadry medycznej w 2007 roku stwierdzono niedobór 19 lekarzy specjalistów, w tym: 2 anestezjologów, 1 alergologa, 1 kardiologa, 1 nefrologa, 2 endokrynologów, 1 gastroenterologa, 2 otolaryngologów, 3 neurologów, 1 foniatry, 3 lekarzy chorób zakaźnych oraz 2 lekarzy rehabilitacji medycznej.

- czas oczekiwania pacjentów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2007 roku kształtował się od „realizacji bieżącej” w 17 komórkach organizacyjnych Zespołu do 135 dni w Poradni Nefrologicznej oraz do 252 dni w Oddziale Laryngologii. Średni wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w 2007 roku wyniósł 52,78 %.

- wartość sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 12.109.270,00 zł, przy nie sfinansowanych „nadwykonaniach” w wysokości 52.421,00 zł.

- w wyniku przeprowadzonej analizy kosztów w aspekcie umów zawartych


z Narodowym Funduszem Zdrowia, uwzględniających wykorzystanie kadry
i obłożenie łóżek stwierdzono, że średni koszt utrzymania jednego łóżka ponoszony przez Zespół w 2007 roku wyniósł 4.674,95 zł i był wyższy o kwotę 1.850,94 zł od przychodu uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 2.824,01 zł.

- przychody uzyskane z tytułu udzielonych odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w roku 2007 wyniosły 241.732,96 zł.


W wyniku kontroli dokumentacji rozliczeniowo – finansowej dotyczącej trzech umów zawartych z podmiotami gospodarczymi na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz siedmiu faktur wystawionych za udzielone świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów indywidualnych stwierdzono, że Zespół pobierał opłaty zgodnie
z cenami ustalonymi w umowach i obowiązującym cenniku odpłatnych usług medycznych.

- w 2007 roku obowiązywało 14 umów zlecających wykonywanie usług medycznych na rzecz Zespołu, które poprzedzono konkursem ofert, czym wypełniono postanowieniami § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r.


w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592). Z tytułu zlecenia innym podmiotom wykonania świadczeń zdrowotnych na rzecz Zespołu, poniesiono wydatki w łącznej wysokości 601.030,72 zł.

- w wyniku przeprowadzonych oględzin na terenie Zespołu nie stwierdzono prowadzenia przez inne podmioty działalności konkurencyjnej, określonej w art. 1 ust. 5 ustawy


o zakładach opieki zdrowotnej.

W zakresie gospodarowania mieniem i realizacji zamówień publicznych:

- zgodnie z postanowieniami art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) i Zarządzenia Dyrektora Zespołu Nr 34/07 w roku 2007 przeprowadzono inwentaryzacje: środków trwałych, aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków pieniężnych w Kasie Zespołu, materiałów w magazynach: żywnościowym, medycznym, technicznym, odzieży BHP, sprzętu czystościowego, bielizny, piśmiennym oraz
w Aptece. W wyniku przeprowadzenia ww. inwentaryzacji stwierdzono niedobór
w Aptece Zespołu na kwotę 15,04 zł , który uznano za niezawiniony i spisano w koszty działalności Apteki.

- na podstawie protokołów kasacyjnych stwierdzono, że w 2007 roku dokonano likwidacji (kasacji) 5 środków trwałych zamortyzowanych w 100 % o łącznej wartości początkowej 163.048,91 zł. Podstawę ww. likwidacji stanowiły orzeczenia stanu technicznego. Zlikwidowane środki trwałe zostały wyksięgowane z ewidencji majątku dowodami LT.

- w 2007 roku Zespół z tytułu wynajmu lub dzierżawy powierzchni 6 podmiotom gospodarczym oraz 86 lokali mieszkalnych uzyskał przychody w wysokości 383.374,40 zł. W wyniku kontroli wszystkich umów wynajmu lub dzierżawy zawartych z podmiotami gospodarczymi stwierdzono, że Zespół postępował zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 538/51/03 z dnia 5 sierpnia 2003 roku w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

- w zakresie prowadzonej przez Zespół gospodarki odpadami, nie stwierdzono odstępstw od postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm. oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.). Gospodarkę odpadami w 2007 roku prowadzono na podstawie Decyzji – pozwoleń wydanych przez właściwe organy, tj.: Starostę Warszawskiego Zachodniego oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, zezwalających na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych przez okres 10 lat, tj. do 2015 i 2016 roku. Wytwarzane przez Zespół odpady były przekazywane w celu ich unieszkodliwienia zgodnie z zawartą umową Firmie ECO-ABC. Z tytułu realizacji ww. umowy Zespół poniósł wydatki w wysokości 29.387,74 zł.

- zgodnie z postanowieniami obowiązującej w 2007 roku ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zm.), za korzystanie ze środowiska w roku 2007 Zespół dokonał opłat w wysokości ogółem 5.394,00 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze roku 2007
w wysokości 2.499,00 zł została wniesiona w dniu 4 października 2007 roku, tj. 65 dni po terminie określonym w art. 285 ust. 2 cyt. ustawy: „...podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza...”.

- w roku 2007 w Zespole obowiązywał regulamin „Udzielania zamówień publicznych”, który Aneksem Nr 1 z dnia 26 listopada 2007 roku dostosowano do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.


z 2007 r., Nr 223, poz. 1655). W sprawozdaniu przekazanym do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 lutego 2008 roku, tj. przed terminem określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ujęto 25 postępowań. W wyniku kontroli przeprowadzonej na 44% próbie, którą stanowiło 11 losowo wybranych postępowań
o udzielenie zamówień publicznych, stwierdzono że przeprowadzono je zgodnie
z przepisami.

W zakresie gospodarki finansowej:

- zgodnie z postanowieniami art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor Zespołu ustalił plan finansowy na 2007 rok, który wraz z korektą wprowadzoną w I dekadzie lutego 2008 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Zespołu Uchwałą Nr 2/2008 z dnia 11 marca 2008 roku, tj. po zakończeniu roku obrachunkowego 2007. Ww. plan finansowy (po zmianie) został wykonany w 100%, zarówno w zakresie uzyskanych przychodów w wysokości 15.647.430,00 zł jak i poniesionych kosztów w wysokości 21.647.567,00 zł. Dokonując w powyższy sposób zmiany planu finansowego naruszono „roczny charakter” tego planu wynikający z art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Wynik finansowy Zespołu za rok 2007 zamknął się stratą netto w wysokości 6.000.137,76 zł.

- w wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2007 stwierdzono, że z kwoty ustalonego odpisu po korekcie w wysokości 350.304,10 zł na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS przekazano łącznie kwotę 350.303,60 zł, z czego: w dniu 4 października 2007 kwotę 65.000,00 zł, w dniu 26 listopada 2007 roku kwotę 200.000,00 zł oraz w dniu 7 stycznia 2008 roku kwotę 85.303,60 zł. Powyższym naruszono postanowienia art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.): „...równowartość dokonanych odpisów [...] pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów...”.

- na dzień 31 grudnia 2007 roku Zespół posiadał zobowiązania w wysokości 30.428.224,86 zł oraz należności w wysokości 2.063.290,01 zł. W sprawozdaniach Rb – N i Rb – Z o stanie należności i zobowiązań za IV kwartały 2007 roku wykazano dane niezgodne z ewidencja księgową, tj.: w sprawozdaniu Rb-N wykazano należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 95.915,03 zł, a według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2007 roku należności wymagalne wyniosły 85.915,03 zł, w sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania wymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 10.519.095,98 zł, a według ewidencji księgowej zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 8.270.668,39 zł.

- w roku 2007 kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb-N i zobowiązań Rb-Z przekazano do Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, z czego w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770) przekazano sprawozdania za II kwartały 2007 roku, a po terminach wynoszących od 2 do 13 dni sprawozdania za I, III i IV kwartał 2007 roku.

- w 2007 roku od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Zespół odprowadzał składki na: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie dotrzymując terminów określonych w art. 49 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze. zm.) – opóźnienia dotyczyły przekazania 8 składek za okres II – IX 2007 r., natomiast składek w wysokości ogółem 57.505,00 zł za miesiące październik, listopad i grudzień 2007 roku nie odprowadzono, czym nie dopełniono obowiązku wynikającego z treści art. 21 ust. 1 cyt. ustawy, ubezpieczenia społeczne w terminach określonych w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), przy czym w okresie od stycznia do września 2007 roku składki przekazano w wysokościach niższych niż określone w deklaracjach ZUS P DRA
o 1.533.595,02 zł, ubezpieczenie zdrowotne w terminach określonych w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.).

- w 2007 roku od nieterminowo regulowanych zobowiązań Zespół zapłacił odsetki


w wysokości 198.429,47 zł, z czego: kwotę 2.532,40 zł stanowiły odsetki od nieterminowo regulowanych płatności za dostawy towarów i wykonane usługi, kwotę 182.825,58 zł stanowiły odsetki od nieterminowo przekazywanych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kwotę 151,00 zł stanowiły odsetki od nieterminowej wpłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, kwotę 1.088,70 zł stanowiły odsetki od nieterminowej wpłaty podatku na rzecz Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta i Gminy Łomianki, kwotę 11.831,79 zł stanowiły odsetki od wynagrodzeń z tytułu tzw. „ustawy 203” i „13 pensji”.

W 2007 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał Zespołowi środki finansowe w formie dotacji „inwestycyjnych” w łącznej kwocie 5.959.182,55 zł, w tym:

- 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja lub budowa systemu zbiorników retencyjnych koniecznych do zapewnienia Zespołowi dostaw wody”, na podstawie umowy Nr 93/ZP.IS.I/D/06 z dnia 28 marca 2006 roku – „środki niewygasające”,

- 2.841.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja Pawilonu Nr 1 w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali”, na podstawie umowy Nr 95/ZP.IS.I/D/06 z dnia 28 marca 2006 roku – „środki niewygasające”,

- 31.720,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja sieci c.o.”, na podstawie umowy Nr 215/ZP.IS.I/D/06 z dnia 21 czerwca 2006 roku – „środki niewygasające”,

- 763.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja zewnętrznej przeciwpożarowej sieci hydrantowej”, na podstawie umowy Nr 343/ZP.IS.I/D/06 z dnia 7 sierpnia 2006 roku – „środki niewygasające”,

- 2.313.462,55 zł, z przeznaczeniem na: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”, na podstawie umowy Nr 48/24/ZD.I/D/07 z dnia 22 marca 2007 roku.

Powyższe środki zostały wydatkowane w określonych wysokościach, zgodnie


z przeznaczeniem oraz w nakazanych terminach. Prace remontowo – budowlane wykonano w zakresach określonych umowami, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo – kosztorysową. Sprzęt i aparaturę medyczną zakupiono w ilościach
i asortymentach wynikających z zawartych umów. Zgodnie z umowami dla środków finansowych otrzymanych w ramach przedmiotowych dotacji była prowadzona odrębna ewidencja księgowa.

Obowiązujące w Zespole procedury dotyczące kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków Aneksem Nr 2 z dnia 1 grudnia 2007 roku do Zarządzenia Dyrektora Nr 70/2005 dostosowano do wymogów określonych w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7, poz. 58). Na podstawie skontrolowanych 71 faktur dokumentujących poniesione w roku 2007 wydatki o łącznej wartości 1.988.349,66 zł, co stanowiło 5,21 % wydatków ogółem stwierdzono, że Zespół realizował kontrolę finansową zgodnie

z procedurami.

Na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia w 2007 roku przekazał Zespołowi środki finansowe na podwyżki płac pracowników w kwocie 2.341.401,50 zł, którą wykorzystano zgodnie


z przeznaczeniem. Zespół na wzrost wynagrodzeń wydatkował łącznie kwotę 2.837.954,86 zł, z czego 496.553,36 zł z własnych środków. W wyniku powyższych działań nastąpił średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na jeden etat o 156,67 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej


i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78,
poz. 684 ze zm.) w Zespole została przeprowadzona restrukturyzacja finansowa. Podstawę restrukturyzacji stanowiła Umowa Pożyczki zawarta pomiędzy Zespołem
a Bankiem Gospodarstwa Krajowego opiewająca na kwotę 4.230.176,00 zł, z czego kwota 21.166,00 zł stanowiła opłaty prowizyjne związane z udzieleniem kredytu.
W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych Zespół osiągnął cele zakładane
w programie restrukturyzacji, tj.: uregulował w całości zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń w wysokości 3.082.510,00 zł, uregulował należności
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1.126.500,00 zł, uzyskał korzystniejszy wynik finansowy niż w roku 2006 o kwotę 699.483,59 zł.

W wyniku kontroli sprawdzającej realizację dziesięciu zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonej w roku 2007 kontroli kompleksowej stwierdzono całkowite wykonanie czterech, częściową realizację również czterech oraz nie wykonanie dwóch zaleceń, tj.: działania podjęte przez Zespół nie doprowadziły do radykalnego skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych, nie opracowano w 2007 roku nowych norm zatrudnienia pielęgniarek


i położnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w zakładach opieki zdrowotnej, zaplanowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zespół nie przekazał w określonych terminach wskazanych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kwartalne sprawozdania o stanie należności i zobowiązań Rb-N i Rb-Z za I, III, IV kwartały 2007 roku przekazano po terminach określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, nie zapobieżono powstaniu zobowiązań skutkujących zapłatą odsetek w wysokości 198.429,47 zł, zmiany planu finansowego dokonano niezgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

28.10.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Kontynuować działania mające na celu radykalne zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych, w szczególności z zakresu laryngologii i nefrologii.

 2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 roku
  w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314) zakończyć prace związane
  z ustaleniem minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek oraz ściśle ich przestrzegać.

 3. Zintensyfikować działania zmierzające do uzupełnienia stanu zatrudnienia lekarzy specjalistów.

 4. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosić w terminach określonych w art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
  z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ze zm.).

 5. Zmian w rocznym planie finansowym dokonywać na zasadach określonych
  w art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 e zm.), w szczególności zachowując „roczny charakter” tego planu.

 6. Dotrzymywać terminów i wysokości kwot przekazywanych środków odpisu na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).

 7. Kwartalne sprawozdania o stanie należności Rb - N i zobowiązań Rb - Z sporządzać zgodnie z treścią § 2 ust. 2 oraz § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113,
  poz. 770) oraz przekazywać w terminach określonych w cyt. rozporządzeniu.

 8. Ściśle przestrzegać terminów opłacania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określonych w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92).

 9. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
  z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.) składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzać w wysokościach określonych
  w deklaracjach ZUS P DRA.

 10. Nie dopuszczać do powstawania oraz wzrostu zobowiązań i zdarzeń prawno – gospodarczych skutkujących zapłatą odsetek, tj. przestrzegać postanowień art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego, iż:
  „…wydatki publiczne powinny być dokonywane […] w wysokości
  i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań …”
  .
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 29.12.2008 r.

9


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna