Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


ustalenia wysokości kosztów poniesionych na organizację spotkania z okazji piątej rocznicy objęcia stanowiska Dyrektora MuzeumPobieranie 2.88 Mb.
Strona39/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

ustalenia wysokości kosztów poniesionych na organizację spotkania z okazji piątej rocznicy objęcia stanowiska Dyrektora Muzeum.


Przeprowadzona w okresie:

09.10.2008 - 10.10.2008
W toku kontroli ustalono, że:

W dniu 5 września 2008 r. odbyło się w budynku Muzeum spotkanie, które zorganizowano z okazji piątej rocznicy objęcia stanowiska Dyrektora Muzeum. Zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez Dyrektora, podczas spotkania zaproszeni goście poinformowani zostali o działalności Muzeum, odbyło się zwiedzanie ekspozycji oraz nastąpił poczęstunek, który sfinansował Dyrektor ze środków prywatnych. Na podstawie kontroli dowodów źródłowych ujętych w ewidencji księgowej kosztów zakupu materiałów, zakupu usług, wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych oraz kosztów podróży służbowych poniesionych przez Muzeum we wrześniu 2008 roku, nie stwierdzono, aby Muzeum poniosło bezpośrednie koszty związane z ww. spotkaniem.
Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

30.12.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostało skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

- nie organizować w Muzeum uroczystości o charakterze osobistym.


180

Medyczna Szkoła Policealna w Płocku
ul. Piłsudskiego 8


09-407 Płock
Kontrola doraźna w zakresie:

organizacji pracy szkoły oraz stanu zatrudnienia – prowadzenia spraw osobowo-kadrowych. Kontrolę przeprowadzono za okres od dnia 1 września 2007 r. do dnia 30 września 2008 r.

Przeprowadzona w okresie:

09.10.2008 – 15.10.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Szkoła jest samorządową publiczną szkołą policealną. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Na dzień 1 września 2007 r. oraz 1 września 2008 r. zatrudnionych było dwudziestu dwóch nauczycieli (pełnozatrudnionych), Z uwagi na zmniejszony nabór słuchaczy na rok szkolny 2008/2009, z dniem 1 września 2008 r. czterech nauczycieli otrzymało wypowiedzenia, z jednym nauczycielem rozwiązano umowę na jego prośbę. Sześciu pracowników nabyło uprawnienia do przejścia na emeryturę. Na dzień 1 września 2007 r. oraz 1 września 2008 r. stan zatrudnienia pracowników niepedagogicznych nie uległ zmianie.

Szkoła podjęła szereg działań prezentujących działalność Szkoły, w tym kierunki kształcenia, zasady rekrutacji oraz perspektywy rozwoju zawodowego absolwentów. Planowane w roku szkolnym 2008/2009 trzy kierunki nauczania nie zostały utworzone z powodu zbyt małej liczby chętnych, na dwa kierunki brak było zainteresowania. W roku szkolnym 2007/2008 w Szkole otworzono cztery kierunki kształcenia i przyjęto 156 uczniów. W roku szkolnym 2008/2009, na cztery wydziały, przyjęto 123 uczniów, tj. 79% w stosunku do roku poprzedniego, przy zmniejszeniu stopnia wymagań w stosunku do kandydatów.

Akta osobowe pracowników Szkoły prowadzono niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

W jednym przypadku stwierdzono: • pomimo nie przedłożenia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy, pracownik został dopuszczony do pracy,

 • poinformowano pracownika o przysługującym mu prawie do 5% dodatku za wysługę lat, pomimo, iż nie nabył takiego uprawnienia (nie stwierdzono, aby dodatek był naliczany i wypłacany),

 • w dokumentacji nauczyciela zatrudnionego na stanowisku nauczyciel zawodu – doradca metodyczny, brak było informacji o dokonaniu oceny pracy przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania funkcji doradcy metodycznego,

 • karty oceny pracy ww. nauczyciela zawodu ujęto na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia, które nie obowiązywało w dniu dokonania ww. ocen.
Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

26.11.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:


 1. Akta osobowe pracowników prowadzić stosownie do postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286
  ze zm.).

 2. Stosownie do art. 229 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) przestrzegać zasady, iż pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 3. Rzetelnie prowadzić sprawy związane z określeniem prawa pracownika do wynagrodzenia, w tym poszczególnych składników tego wynagrodzenia, stosownie do postanowień zawartych w art. 78 § 2 ustawy Kodeks Pracy.

 4. Przestrzegać procedury związane z oceną pracy pracowników pedagogicznych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 ze zm.). Monitorować zmiany zachodzące w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
181

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego

w Ostrołęce

ul. Al. Jana Pawła II 120a

07-400 Ostrołęka
Kontrola doraźna w zakresie:

prawidłowości przeprowadzenia w roku 2008 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup szpitalnego systemu informatycznego (SSI).

Zakres kontroli ustalono na podstawie pisma z dnia 29 września 2008 roku Firmy IMPULSY Sp. z o.o. z Warszawy, w którym zarzucono Szpitalowi, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szpitalnego systemu informatycznego (SSI) w 2008 roku prowadzono naruszając rażąco przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
ze zm.)..
Przeprowadzona w okresie:

15.10.2008 - 21.10.2008

W toku kontroli ustalono, że:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szpitalnego systemu informatycznego (SSI) wszczęte w dniu 11 lipca 2008 roku było trzecim z kolei postępowaniem na dostawę przedmiotowego systemu. Dwa uprzednio prowadzone postępowania Szpital na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany był unieważnić, ponieważ:

- w pierwszym postępowaniu ogłoszonym w dniu 21 maja 2008 roku opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierał wady uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zaistnienia ww. okoliczności: „...Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ...”;

-w postępowaniu ogłoszonym w dniu 26 maja 2008 roku, w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 25 czerwca 2008 roku, wpłynęły dwie oferty z cenami brutto 4.330.097,20 zł (Firma LEADER KONSORCJUM – ALMA S.A.) i 4.831.688,00 zł (Firma ABG S.A.). Bezpośrednio przed otwarciem ww. ofert Zamawiający (Szpital) podał, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 4.250.000,00 zł,


tj. w wysokości określonej w umowie dotacji Nr 30/ZD.IS/W/08 zawartej w dniu 18 marca 2008 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Ceny złożonych ofert przewyższały możliwości finansowe Szpitala, odpowiednio o 80.097,20 zł i 581.688,00 zł. Zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w zaistniałej sytuacji: „...Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia...”.

W dniu 10 lipca 2008 roku na podstawie „zgłoszenia zapotrzebowania” Szpital wszczął w trybie przetargu nieograniczonego trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szpitalnego systemu informatycznego (SSI), którego wartość szacunkową określono na kwotę 3.483.606,56 zł netto, co stanowiło równowartość 898.508,31 euro. W dniu 10 lipca 2008 roku do przeprowadzenia powyższego postępowania została powołana Komisja Przetargowa. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 11 lipca 2008 roku w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala. Do powyższego zamówienia opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ), która została zatwierdzona przez Dyrektora Szpitala i spełniała wymogi określone w art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W określonym w ogłoszeniu i SIWZ terminie składania ofert, tj. do dnia 11 sierpnia 2008 roku godz. 10.45 oferty złożyło pięciu Wykonawców:


 • Konsorcjum firm UHC Sp. z o.o. i Simple S.A. –– cena oferty brutto 3.879.600,00 zł,

 • ALMA Sp. z o.o. – cena oferty brutto 4.196.739,16 zł,

 • IMPULSY Sp. z o.o. – cena oferty brutto 3.276.188,00 zł,

 • KAMSOFT Sp. z o.o. – cena oferty brutto 3.599.000,00 zł,

 • ABG S.A. – cena oferty brutto 3.825.952,00 zł.

Dyrektor Szpitala i Członkowie Komisji Przetargowej zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych złożyli oświadczenia o nie podleganiu wyłączeniu z udziału w postępowaniu (druk ZP-11).

W dniu 20 sierpnia 2008 roku Komisja Przetargowa zgodnie z postanowieniami SIWZ zadecydowała o przeprowadzeniu przez poszczególnych Wykonawców prezentacji funkcjonalności oferowanego przez nich szpitalnego systemu informatycznego (SSI),


o czym powiadomiono wszystkich Wykonawców pismem z tego samego dnia. W dniu 21 sierpnia 2008 roku Firma IMPULSY Sp. z o.o. złożyła protest wobec powyższych czynności. W tym samym dniu Szpital poinformował wszystkich Wykonawców
o złożonym proteście. W dniach 22 i 25 sierpnia 2008 roku Firmy Kamsoft Sp. z o.o.
i UHC Sp. z o.o. przystąpiły do postępowania protestacyjnego. W dniu 26 sierpnia
2008 roku Zamawiający (Szpital) rozpatrzył ww. protest oddalając go w całości, o czym poinformował Wykonawców tego samego dnia.

W dniu 27 sierpnia 2008 roku Szpital ustalił terminy poszczególnych prezentacji oraz przekazał zaproszenia do dokonania ww. czynności wszystkim Wykonawcom. W dniu 28 sierpnia 2008 roku wpłynął protest od Firmy UHC Sp. z o.o. na czynności zaproszenia do prezentacji w siedzibie Zamawiającego wszystkich Wykonawców,


tj. nawet tych, których zdaniem protestującego oferty powinny zostać odrzucone. Szpital w dniu 29 sierpnia 2008 roku powiadomił strony postępowania o wniesionym proteście. W dniu 1 września 2008 roku Firmy Kamsoft Sp. z o.o., ABG S.A. oraz
Impulsy Sp. z o.o. przystąpiły do postępowania protestacyjnego. Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 2 września 2008 roku rozpatrzyła powyższy protest oddalając go w całości, o czym powiadomiono wszystkich Wykonawców pismem z tego samego dnia.

W dniu 1 września 2008 roku do Szpitala wpłynęło (do wiadomości) odwołanie Firmy Impulsy Sp. z o.o. od rozstrzygnięcia protestu z dnia 26 sierpnia 2008 roku złożone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Szpital pismem z dnia 2 września 2008 roku poinformował Wykonawców o wniesionym odwołaniu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pismem z dnia 22 września 2008 roku Firma Kamsoft Sp. z o.o. przystąpiła do postępowania odwoławczego. Krajowa Izba Odwoławcza postanowieniem z dnia 23 września 2008 roku sygn. akt KIO/UZP 956/08 orzekła, że: „...odrzuca odwołanie...” złożone przez Firmę Impulsy Sp. z o.o.W związku z powyższym postanowieniem Szpital pismem z dnia 24 września 2008 roku zaprosił wszystkich Wykonawców do prezentacji systemu SSI w dniach 26 i 29 września 2008 roku.

Pismem z dnia 26 września 2008 roku Firma Impulsy Sp. z o.o., powołując się na zasadę jawności postępowania określoną w art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zawnioskowała o umożliwienie jej przedstawicielom obecności w prezentacjach innych Wykonawców. Na podstawie opinii prawnej sporządzonej w dniu 26 września 2008 roku przez Radcę Prawnego: „....zasada jawności, którą kreuje ustawa prawo zamówień publicznych w art. 8, to gwarancja powszechnego dostępu do informacji [...], to ogłoszenie, informowanie wykonawców o czynnościach podejmowanych w ramach postępowania takich jak wykluczenie wykonawców, odrzucenie oferty, wybór oferty najkorzystniejszej oraz udostępnienie protokołu z postępowania. [...] Wykonawcy biorą udział w otwarciu ofert (art.86 ust. 2) żaden przepis natomiast nie gwarantuje im udziału w pracach komisji przetargowej...” Szpital udzielił ustnej odmowy w sprawie udziału wnioskodawcy w innych prezentacjach. Szpital w dniach 26 i 29 września 2008 roku w trakcie prezentacji przeprowadził oceny ofert pod względem zgodności oferowanego przez Wykonawców szpitalnego systemu informatycznego (SSI) z wymaganiami SIWZ. W wyniku oceny złożonych ofert Komisja Przetargowa ustaliła, że jedynie oferta Firmy Alma S.A. była zgodna z wymogami określonymi w SIWZ. W dniu 29 września 2008 roku Firma Impulsy Sp. z o.o. złożyła koleiny protest wobec czynności Zamawiającego (Szpitala), polegającej na odmowie obserwacji prezentacji dokonywanych przez pozostałych Wykonawców, co skutkowało zdaniem protestującego naruszeniem postanowień art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. niezachowanie zasady uczciwej konkurencji, art. 8 ww. ustawy, tj. niezachowanie zasady jawności postępowania oraz art. 9 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. niezachowanie zasady pisemności postępowania. Szpital w dniu 30 września 2008 roku przesłał do Wykonawców informację o wniesieniu ww. protestu. W dniu 1 października 2008 roku firma Kamsoft Sp. z o.o. poinformowała Zamawiającego o przystąpieniu do postępowania protestacyjnego .W piśmie z dnia 6 października 2008 roku po rozpatrzeniu powyższego protestu Szpital poinformował uczestników postępowania o jego oddaleniu. W dniu 10 października 2008 roku Firma Impulsy Sp. z o.o. złożyła do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie od powyższego rozstrzygnięcia protestu. Szpital pismem z dnia 13 października 2008 roku poinformował wszystkich uczestników postępowania (Wykonawców) o złożeniu przez Firmę Impulsy Sp. z o.o. odwołania od rozstrzygnięcia protestu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz o wstrzymaniu wszelkich czynności związanych z tym postępowaniem do czasu jego rozpatrzenia przez Krajową Radę Odwoławczą. W wyjaśnieniach z dnia 20 października 2008 roku dotyczących rzekomego naruszenia w prowadzonym postępowaniu zasad konkurencyjności, jawności i pisemności Dyrektor Szpitala podał, m.in., że: „...Wskazać należy, iż prezentacje z każdym z Wykonawców są częścią oceny ofert, jaką dokonuje Komisja Przetargowa w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jako czynność dokonywana w toku postępowania jest dokumentowana zgodnie
z postanowieniami Rozdziału 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 96 i następne). Protokół z tej prezentacji jako element protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jawny i każdy ma prawo wglądu do tego dokumentu. Wykonawca również może zwrócić się do Zamawiającego o wgląd do niego. Należy także zauważyć, iż prezentacja jako pewien etap czynności dokonywanej przez Komisję
w toku badania ofert nie jest czynnością, przy której Wykonawcy mogą brać udział lub ją obserwować.
[...] Zamawiający podczas prezentacji tylko i wyłącznie sprawdza, czy oferowane systemy są zgodne z SIWZ. Zarzut naruszenia podczas prezentacji zasady pisemności jest bezpodstawny, skoro Zamawiający dokumentował prezentację pisemnie
w postaci protokołu, do którego każdy ma wgląd.
[...] Raz jeszcze należy podkreślić, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą jawności i zasadą równego traktowania wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu. Należy także zwrócić uwagę, iż Zamawiający nie wyraził zgody innym Wykonawcom na udział w prezentacji dokonywanej przez innych Wykonawców. Zaś incydent, że w jednej prezentacji Wykonawcy wzięła udział osoba, będąca przedstawicielem innego Wykonawcy wyniknął tylko i wyłącznie z faktu, iż podczas prezentacji tego Wykonawcy na salę co jakiś czas wchodziły i wychodziły osoby, które jak się wydawało Zamawiającemu były przedstawicielami tego Wykonawcy. A zatem jeśli Wykonawca miał wiedzę, iż jest to przedstawiciel innego Wykonawcy powinien zakwestionować obecność takiej osoby. Wtedy Przewodniczący Komisji na pewno wyprosiłby tę osobę z sali. Incydent ten pokazał jednak, iż Wykonawcy nie zawsze w tym zakresie postępowali uczciwie. Także nagrywanie prezentacji przez firmę Impulsy Sp. z o.o. należy ocenić negatywnie, tym bardziej że żaden z członków komisji biorących udział w prezentacji nie wyraził zgody na takie działanie. Należy przypomnieć, iż żaden przepis ustawy PZP nie przewiduje takiej formy dokumentowania czynności dokonywanej w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Co więcej, nagrywanie osób wbrew ich woli jest naruszeniem obowiązującego prawa. [...] Już na etapie SIWZ Wykonawcy wiedzieli, że prezentacja w celu weryfikacji może się odbyć. Żaden z Wykonawców, w tym również firma Impulsy Sp. z o.o., nie złożyła protestu na SIWZ. Jeszcze raz należy podkreślić, iż wszelkie działania Szpitala w niniejszym postępowaniu są prawidłowe. Szpital niniejsze postępowanie przygotował i prowadzi z należytą starannością, nie naruszając żadnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych...”. W trakcie przeprowadzania przedmiotowego postępowania nie doszło do naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ Szpital wstrzymał wszelkie czynności związane
z wyborem Wykonawcy do czasu rozpatrzenia przez Krajową Radę Odwoławczą odwołania od rozstrzygnięcia protestu złożonego przez Firmę Impulsy Sp. z o.o., termin realizacji dostawy systemu SSI określony w SIWZ do dnia 4 grudnia 2008 roku (termin wymuszony postanowieniami umowy dotacji Nr 30/ZD.IS/W/08 zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego, w której termin wydatkowania środków dotacji ustalono do dnia 31 grudnia 2008 roku) prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany. W związku z powyższym Szpital zmuszony będzie przedmiotowe postępowanie unieważnić.

Informacja na Zarząd z dnia 30.10.2008 r.
182

Urząd Gminy Odrzywół.
Kontrola doraźna prawidłowości realizacji umowy RW.II.0218-1-166/05 z dnia 23 listopada 2005r.

Weryfikacja zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie, w szczególności kontrola położenia obiektu w terenie


i porównanie go z zapisami we wniosku oraz dokumentacji dotyczącej działki.

Przeprowadzona w dniu 28 marca 2008r. na wniosek Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich .Zespół kontrolujący wyjaśnił kwestię nazewnictwa używanego we wniosku aplikacyjnym oraz dokumentach dot. realizacji projektu tzn. używania nazwy budynek OSP”

Zgodnie z oświadczeniem Skarbnika Gminy , obiekt został wybudowany

w latach 90-tych z zamiarem przeznaczenia na placówkę OSP. Projekt powołania jednostki we wsi Kamienna Wola nie został zrealizowany – nazwa zwyczajowa pozostała. Nazwa ta była używana we wniosku o dofinansowanie, decyzjach i dokumentach projektowych.

Działka Nr 2405 o pow. 1,61 ha, na której realizowano projekt posiada księgę wieczystą Nr KW 12545 z dnia 18 marca 2008r. oraz mapę z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ww. działka jest własnością Gminy Odrzywół i zlokalizowana jest we wsi Kamienna Wola 15a.

Beneficjent posiada pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w budynku OSP
w m. Kamienna Wola Nr ew. działki 2405.

W dniu 25 maja 2007r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał Decyzję


Nr 9/07 udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej m. Kamienna Wola 15a, Nr ew. działki 2405.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w realizacji projektu.

skontrolowana dokumentacja potwierdziła prawo własności Gminy Odrzywół do gruntu, na którym zrealizowano Projekt. Beneficjent dopełnił wszystkich wymogów formalnych związanych z adaptacją budynku i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.


Informacja pokontrolna podpisana w dniu 1 kwietnia 2008r.
183

Urząd Gminy Rościszewo.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku dworu w Rościszewie”RW.II.0218-1-137/06

Kontrola doraźna

Przeprowadzona dnia 22.04.2008 r.
W dniu 22 kwietnia wpłynęło pismo z Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich z prośbą o przeprowadzenie kontroli doraźnej w Gminie Rościszewo.

Zgodnie z Upoważnienie Nr 32/2.3 SPO-ROL z dnia 22 kwietnia 2008r. miała nastąpić kontrola projektu.

W dniu 16 czerwca 2008r. wpłynęło pismo informujące o rezygnacji z realizacji projektu „Zagospodarowanie terenów wokół dworu w Rościszewie” i tym samym z pomocy finansowej przyznanej na podstawie umowy Nr RW.II.0218-1-137/06-61412-UM4700009/07 z dnia 14 czerwca 2007r.


W związku z rezygnacją z dofinansowania informacji pokontrolnej nie pisano.
184

Urząd Gminy Potworów.

Przebudowa parku w Potworowie”.Kontrola doraźna w zakresie weryfikacji rzeczywistego stanu wykonanych prac projektu: położenie obiektu w terenie i porównanie go z zapisami we wniosku oraz dokumentacją techniczną projektu budowlanego, Weryfikacja dokumentów księgowych wraz z weryfikacją zgodności protokołów odbioru prac z zapisami dziennika budowy i kosztorysów:

- inwestorskiego – ofertowego – powykonawczego.

Przeprowadzona w okresie:

30.09.2008 – 01.10.2008W trakcie kontroli sprawdzono zapisy w dzienniku budowy dotyczące realizacji projektu. Stwierdzono rozbieżność w wykonanych prace z zapisami w kosztorysie powykonawczym tj. rozrzucenia torfu na terenie płaskim oraz wielkości powierzchni podbudowy z kruszywa. Dokonano korekty poniesionych kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do zakupu i rozrzucenia torfu na powierzchni 0,063ha i grubości 2cm. Kosztorys powykonawczy wskazuje wykonanie 2 368,5m2 podbudowy z kruszywa naturalnego. Faktycznie wykonano 2 559,5m2. Beneficjent złożył stosowne wyjaśnienie, iż „powierzchnia z podbudowy z kruszywa w ilości 190m2 wynikła z szerszego wykonania podbudowy i pozostawienia tej powierzchni bez zabudowy kostką”. Pozostałe zapisy są zgodne z zapisami w dzienniku budowy.

Ponadto stwierdzono rozbieżność między zapisem w dzienniku budowy i protokołami odbioru częściowego.

Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie oryginały faktur zgłoszonych do rozliczenia w ramach wniosku o płatność.

Z przeprowadzonych oględzin wykonano dokumentację zdjęciową.Informację pokontrolną podpisano w dniu
16 października 2008r.
185

Urząd Gminy Szydłowo

Budowa parkingu w miejscowości Szydłowo”


Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości realizacji umowy Nr RW.II.0218-1-75/06 z dnia 15 grudnia 2006r.

Skontrolowano: rzeczową realizację projektu, faktycznie poniesione koszty, archiwizację/przechowywanie dokumentów, prawidłowość udzielenia zamówień publicznych, terminowość realizacji Projektu, przepływy finansowe w ramach realizacji projektu – finansowa realizacja projektu, położenie obiektu w terenie i porównanie go z zapisami we wniosku oraz dokumentacją dotyczącą własności działki, prawidłowość sprawowania nadzoru nad pracami realizowanymi przez wykonawcę.


Przeprowadzona 17.11.2008 r. w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu.

Kontrola była przeprowadzona na miejscu realizacji projektu w wyniku wystąpienia pismem I.dz. W-C-193/08 z dnia 9 września 2008r. przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu – Sekcja w Ciechanowie. W toku spotkania kontrolujących z funkcjonariuszami ustalono, że występuje podejrzenie sfinansowania tego samego zakresu prac ze środków Gminy oraz z dofinansowania projektu SPO ROL. Podstawą tego podejrzenia był fakt, iż przed realizacją projektu finansowanego w ramach SPO ROL, na miejscu jego wykonania nawieziona została ziemia a teren, po utwardzeniu wykorzystany był jako parking.

W celu realizacji zadania Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony. W zapisie SIWZ nie wystąpił zapisy kategorii „... nawiezienie gruntu...” i nie może być to przedmiotem refundacji.

Oferta wykonawcy prac Zakładu WOD-Kan C.O Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę jest zgodna z warunkami SOWZ i nie zawiera pozycji prac związanych z nawiezieniem gruntu.

Nawiezienie gruntu pod parking było wykonanie przez różne podmioty a gmina nie poniosła żadnych kosztów - wyjaśnienie Wójta Gminy z dnia 17 listopada 2008r.

Policja odmówiła wszczęcia śledztwa i wydała stosowne uzasadnienie w dniu
16 września 2008r.

Uzasadnienie Postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 16 września 2008r. wydane przez Prokuraturę Rejonową w Mławie stwierdza, że „... w ramach przeprowadzonych czynności sprawdzających dokonano rozpytania [...] właściciela firmy Z uzyskanych na tej drodze informacji wynika, że faktura Nr 217/2006 dotyczyła nawiezienia gruntu i wyrównania terenu pod parking w Szydłowie, lecz nie ten przy kościele, ale przy kortach tenisowych i boisku”. [...] Właściwe prace wstępne przy budowie parkingu przy Kościele wykonała firma, która wygrała przetarg. Prace te wykonane były zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym, które, stanowiło załącznik do Umowy Nr 1/2007 dotyczącej budowy parkingu przy kościele w miejscowości Szydłowo”.

Oświadczenie Wójta, wykonawców prac oraz ustaleń Prokuratury Rejonowej w Mławie a także analiza dokumentacji przetargowej realizowanego projektu, nie potwierdzają podejrzeń zgłoszonych przez funkcjonariuszy Policji.

Nie stwierdzono nienależytej refundacji kosztów wykonanych prac.
Informację pokontrolną podpisano w dniu 3 grudnia 2008r.
Opracowała: Beata Szymańska


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna