Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2.88 Mb.
Strona36/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Scalenie gruntów


i zagospodarowanie poscaleniowe wsi Brzozowy Kąt”.

Kontrola na zakończenie
w zakresie prawidłowości realizacji umowy
Nr RW.II.0218-3-3/05 z dnia
2 listopada 2006 r.

Skontrolowano: rzeczową realizację projektu, faktycznie poniesione koszty, archiwizację/przechowywanie dokumentów, prawidłowość udzielenia zamówień publicznych, terminowość realizacji Projektu, przepływy finansowe w ramach realizacji projektu – finansowa realizacja projektu, położenie obiektu


w terenie i porównanie go z zapisami we wniosku oraz dokumentacją dotyczącą własności działki.
Przeprowadzona w okresie: 25.08.2008 – 29.08. 2008 w miejscu realizacji projektu..r.


Zakres rzeczowo – finansowy realizacji projektu obejmował:

- wybudowanie mostów na rzece Trybówce i kanale Księży Lasek w ilości


2 szt. oraz wybudowanie przepustów na rowach melioracji podstawowej w ilości 30 szt.

- budowę lub przebudowę dróg wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego: przejazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników scalania na obszarze 6 km,

- działania niezbędne w związku ze zmianą dotychczasowej struktury gospodarstw rolnych, określone w projekcie scalenia, w szczególności zagospodarowania odłogów na obszarze 10 ha,

- koszty ogólne.

Do umowy o dofinansowanie projektu podpisano dwa Aneksy.

Projekt realizowany był przez firmę Di M – PROJEKT – Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Dróg, Mostów Leszek Chmielewski Ostrołęka


ul. Gumulickiego 7/1 – opracowanie projektu technicznego realizowanej inwestycji. Umowę podpisano w dniu 12 lipca 2007r. W dniu 12 września 2007r. sporządzono protokół zdawczo – odbiorczy przekazanej dokumentacji.

W celu wyłonienia wykonawcy wszczęto postępowanie przetargowe. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę P.H.B.T.T. „TRANS DROG” – Tadeusz Szlachetka. W dniu 24 października 2007r. podpisano umowę na realizację zadania. Do umowy zawarto dwa Aneksy. W dniu 7 kwietnia 2008r. sporządzono protokół odbioru końcowego wykonanych robót.

Na budowę drogi Nr 72 o długości 750m wykonawcę wyłoniono w drodze zaproszenia do negocjacji w dniu 15 kwietnia 2008r. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Umowę podpisano w dniu 5 maja 2008r. z firmą P.H.B.T.T. „TRANS DROG” – Tadeusz Szlachetka. 22 czerwca 2008r. sporządzono protokół odbioru końcowego wykonanych robót. Ponadto wykonano 16 przepustów na rowach. Wykonano również dokumentację techniczną dla budowanego odcinka.

W trakcie realizacji zadania wykonano 4 178,25m drogi żwirowej a do budowy zaplanowano 6 km drogi. Pozostałą część drogi wykona gmina Czarnia z własnych środków. Z uwagi na zmniejszenie kilometraż drogi, pomniejszeniu ulegną też środki do refundacji.Informację pokontrolną podpisano w dniu

11.09.2008 r.

163


Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oddział w Radomiu
Kontrola po zakończeniu
w zakresie prawidłowości realizacji Umowy
Nr RW.II.0218-2-24/05-61414-UM4700021/06 z dnia 30 maja 2006 r. „Modernizacja (rozbudowa) wału rzeki Wisły w miejscowości Regów Nowy – Regów Stary w km 3+275 –6+200, Gm. Gniewoszów”.

Skontrolowano: rzeczową realizację projektu, faktycznie poniesione koszty, archiwizację/przechowywanie dokumentów, prawidłowość udzielenia zamówień publicznych, terminowość realizacji Projektu, przepływy finansowe w ramach realizacji projektu – finansowa realizacja projektu, położenie obiektu w terenie i porównanie go z zapisami we wniosku oraz dokumentacją dotyczącą własności działki.

Przeprowadzona w okresie:

26.11.2008 – 02.12.2008 oraz 9-10 grudnia 2008r. w miejscu realizacji projektu.Informacja pokontrolna w trakcie opracowywania.164

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa
Kontrola systemowa
w zakresie sprawdzenia wykonywania obowiązków Instytucji Wdrażającej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w szczególności poziomu przygotowania MJWPU i jej oddziałów zamiejscowych do realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów, tj.: struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia, podział zadań i przepływ informacji pomiędzy pracownikami komórek organizacyjnych MJWPU odpowiedzialnych za wdrażanie RPO, wdrażania i stosowania Instrukcji Wykonawczych oraz przestrzegania zapisów porozumienia nr SR.ZF./1/07 przez MJWPU.
Przeprowadzona w okresie:

21.04.2008 – 20.06.2008 r.Stwierdzono uchybienia w następujących obszarach:

Dotyczące Statutu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Porozumienia zawartego między IZ a IP II i Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, struktury oraz podziału zadań:

MJWPU nie opracowała oraz nie wniosła pod obrady Zarządu WM projektu uchwały wprowadzającej Regulamin Organizacyjny z dnia 12 stycznia 2008 r.

Brak było w MJWPU oryginału porozumienia w sprawie realizacji RPO WM 2007-2013.

Nie uwzględniono w Regulaminie MJWPU wszystkich komórek organizacyjnych zajmujących się wdrażaniem RPO WM.

Stwierdzono rozbieżności pomiędzy Regulaminem i innymi dokumentami określającymi zadania Wydziałów, Zespołów, do obowiązków przypisanych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II.

Dotyczące Systemów Informatycznych:

W wydziałach Wdrażania Priorytetu III RPO WM, Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM, Wdrażania Priorytetu IV i VII RPO WM brak było osób z nadanymi uprawnieniami w ramach Krajowego Systemu Informatycznego.

Nie dostosowano zakresu nadanych uprawnień poszczególnym osobom z Wydziałów zajmujących się wdrażaniem RPO WM do zakresu zadań wykonywanych na stanowiskach.

Nie zapewniono dostępu dla osób zajmujących się kontrolą RPO WM do systemu Oracle Discoverer.

Dotyczące dokumentów dedykowanych dla Wydziałów zajmujących się RPO WM
i zapisów IW IP II:

Nie dostosowano dokumentów do obowiązujących Wytycznych horyzontalnych, IZ RPO WM powołując się na odpowiednie podstawy prawne ich stosowania.

W Instrukcji Wykonawczej IP II nie określono szczegółowej procedury poprawy wniosków przez beneficjentów określającej następujące sytuacje:

Co w przypadku, jeżeli w wyznaczonym terminie uzupełniony lub poprawiony wniosek nie zostanie dostarczony lub zostanie dostarczony po wyznaczonym terminie lub wskazany błąd nie zostanie właściwie poprawiony;

Czy uzupełnieniu lub poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane do poprawy lub uzupełnienia przez komórkę ds. wyboru projektów w IP II;

Czy wnioskodawca może z własnej inicjatywy wprowadzać zmiany poza wskazanymi przez IP II?

Nie określono sposobu powiadamiania o ewentualnych zmianach. Czy w przypadku zmiany treści wniosku przez wnioskodawcę innych niż wskazanych przez IP II wniosek podlega dalszej ocenie?

Nie przestrzegano Zasad postępowania przy opracowaniu i wnoszeniu pod obrady projektów uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego w szczególności archiwizowania projektów uchwał wraz z uzasadnieniami.

Dotyczące formalno - prawnego funkcjonowania OZ MJWPU:

W Oddziale Zamiejscowym w Radomiu stwierdzono korzystanie z powierzchni lokalowej, w której zlokalizowane są Delegatury UMWM wymagać będzie pisemnego porozumienia pomiędzy MJWPU a Zarządcą budynku.

Nie nadawano numerów inwentarzowych wyposażeniu zakupionemu dla Oddziału Zamiejscowego w Radomiu.

Dotyczące rekrutacji:

Nie przestrzegano kryteriów naboru pracowników zgodnie z publikowanymi ogłoszeniami oraz Zasadami zatrudniania pracowników w MJWPU określonych Zarządzeniami Dyrektora.

Dotyczące Informacji i promocji wdrażania RPO WM:

W IP II brak było tablic informujących o wdrażaniu RPO WM, Punkt kontaktowy oraz IP II oznaczone były tablicami ZPORR.

W Oddziale Zamiejscowym w Radomiu brak było tablic informacyjno – promocyjnych, zarówno Programu jak i IP II.

W dniu 21.11.2008 r. wysłano do MJWPU zalecenia pokontrolne z 30 dniowym terminem ich realizacji. MJWPU poinformowała w dniu 31.12.2008 r. o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.


Informację pokontrolną skierowano dnia
25.09.2008 r., informację pokontrolną po złożeniu przez MJWPU uwag, wyjaśnień i zastrzeżeń skierowano dnia 21.10.2008r.

Zalecenia pokontrolne skierowano dnia


21.11.2008 r.

Zalecono usunięcie wskazanych obok uchybień.

Dodatkowo zalecono:

w obszarze dotyczącym dokumentów programowych w tym Instrukcji Wykonawczej


IP II:

 1. zapewnienie rzeczywistej koordynacji prac nad opracowywaniem dokumentów programowych przez osobę na stanowisku ds. procedur, uzupełnienie i zapewnienie przechowywania wszystkich pośrednich dokumentów dotyczących RPO WM w Wydziale, w którym powstało
  ww. stanowisko.

 2. ujednolicenie sposobu nadawania numerów kolejnych wersji dokumentów sporządzanych, przekazywanych do IZ RPO WM oraz zatwierdzanych przez IZ RPO WM. Odpowiedzialną za nadawanie kolejnych numerów dokumentów wraz z datą ich utworzenia powinna być osoba na Stanowisku ds. procedur. Ponadto zalecono wprowadzenie rejestru zmian w dokumentach ze wskazaniem ich zakresu.

 3. Przy ocenie formalnej wniosku zalecono określenie listy wymaganych dokumentów w zależności od rodzaju projektu, beneficjenta oraz określenie okresu ważności składanych dokumentów.

 4. Opracowanie i wprowadzenie jako załącznika do IW IP II wzoru karty oceny merytorycznej.

 5. ujednolicenie zapisów wzorów umowy o dofinansowanie co do terminu przeprowadzenia kontroli projektu oraz uzupełnienie ww. wzorów o zapis, iż kontrola na zakończenie jest uwarunkowana złożeniem przez beneficjenta końcowego wniosku o płatność z uwzględnieniem sytuacji, gdy beneficjent nie składa końcowego wniosku o płatność w określonym terminie, co powoduje, że pośredni wniosek staje się automatycznie końcowym wnioskiem o płatność. Ponadto zalecono wprowadzenie w formie wytycznych lub we wzorze umowy zapisu stwierdzającego kto występuje z aneksem do umowy w sytuacji, gdy suma wydatków objętych postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ulegnie zmianie. W przypadku, gdy beneficjent będzie odpowiedzialny za występowanie z aneksem należy określić sankcje w sytuacji gdy beneficjent nie dotrzyma obowiązku i nie poinformuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 6. Dostosowanie wzoru wniosku beneficjenta o płatność/ wniosku o płatność zaliczkową do wzoru wniosku stanowiącego załącznik do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, mając na uwadze fakt, iż załączony do Wytycznych wzór wniosku stanowi minimalny zakres danych jaki powinien zawierać taki wniosek.

 7. opracowanie i załączenie do IW IP II zatwierdzonej przez IZ RPO WM Instrukcji do sprawozdania okresowego/ rocznego/ końcowego z realizacji priorytetu.

 8. wyłączenie wzoru dokumentu Kryteria
  i punkty ryzyka z IW IP II z uwagi na fakt, iż jest on załącznikiem do Rocznego Planu Kontroli IP II, zatwierdzanego corocznie przez IZ RPO WM.

 9. Wyłączenie wzoru metodologii doboru próby do kontroli projektów realizowanych
  w ramach Priorytetów RPO WM 2007-2013 z IW IP II z uwagi na fakt, iż jest załącznikiem do Rocznego Planu Kontroli IP II, zatwierdzanego corocznie przez IZ RPO WM i może ulegać zmianom.

 10. ujednolicenie zapisów wzoru informacji o kontroli w zakresie udostępniania przez beneficjenta dokumentów do kontroli, opracowanie wzoru protokółu przekazania dokumentów do kontroli oraz zamieszczenie określenia trybu kontroli. Ponadto zalecono dostosowanie podstawy prawnej dokumentu do obowiązującego stanu prawnego.

 11. usunięcie ze wzoru informacji wewnętrznej dla projektów z RPO zapisu o weryfikacji sprawozdania monitoringowego przez WMR lub uzupełnienie zakresu kompetencji Wydziału w Regulaminie Organizacyjnym MJWPU i dostosowanie Wzoru informacji wewnętrznej dla projektów z RPO do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, zgodnie z którymi sprawozdawanie odbywa się za pomocą wniosku o płatność.

 12. zawarcie informacji o sposobie dokonania wstępnego ustalenia administracyjnego oraz daty jego stwierdzenia we wzorze wstępnego ustalenia administracyjnego. Ponadto doprecyzowanie we wzorze, że nie tylko naruszenie prawa jest nieprawidłowością według SION, do takich należy również naruszenie warunków umowy lub zasad programu i wytycznych.

 13. dostosowanie wzoru karty zamknięcia przeprowadzonej kontroli do wzoru wstępnego ustalenia administracyjnego w zakresie stwierdzenia komu przekazuje się informację o nieprawidłowościach podlegających/niepodlegających raportowaniu. Zalecono również przewidzenie we wzorze miejsca na podpis osoby otrzymującej wypełniony dokument.

 14. We wzorze zaleceń pokontrolnych zalecono zawarcie wskazania terminu wykonania zaleceń oraz zobligowanie beneficjenta do powiadomienia IP II o wykonaniu zaleceń lub przyczynach ich nie wykonania.

 15. Ze Wzoru informacji pokontrolnej zalecono usunięcie wiersza nr 12 - „Wnioski z przeprowadzonej kontroli”. Takie wnioski należy zawrzeć w zaleceniach pokontrolnych. Ponadto w dokumencie powinno znaleźć się pouczenie beneficjenta o dalszym procedowaniu, zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WM.

 16. Dostosowanie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli do zadań wykonywanych przez MJWPU,
  w szczególności wskazanie prawidłowej podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli.

 17. W miejsce jednej listy sprawdzającej zalecono opracowanie listy sprawdzającej do kontroli na miejscu odpowiadającej poszczególnym rodzajom projektów i typom beneficjenta. Zalecono również usunięcie z listy pytania w ust. 7.4 i 7.5, ponieważ nie mają one związku z rzeczowo-finansową realizacją projektu i nie oddają specyfiki projektów współfinansowanych z EFRR.

 18. wyszczególnienie w Rocznym Planie Działań Informacyjno-Promocyjnych dla RPO WM załączników, tj. np. Wykres Gantta. Zalecono również dostosowanie RPD do projektu Strategii Komunikacji zgodnie, z którym zaplanowane na dany rok przedsięwzięcia powinny zawierać m.in. stopień popularności poszczególnych działań/programu. Ponadto w wykazie skrótów RPD zalecono zdefiniowanie skrótu WIPW.

 19. dostosowanie/ uzupełnienie Regulaminu Komisji Konkursowych oceniających projekty złożone w ramach RPO WM oraz IW IP II o uwagi zawarte w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej.

 20. dostosowanie tytułu Regulaminu dla punktu przyjmowania wniosków poprzez wskazanie, których programów operacyjnych dotyczy. W Regulaminie zalecono wskazanie, iż składane wnioski powinny być również zgodne ze „szczegółową instrukcją dotyczącą prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM”. Zalecono również określenie kryteriów rejestracyjnych, czyli takich, które powodują odrzucenie wniosku.

 21. zaktualizowanie zapisów Zakresu prac Wydziału naboru wniosków i oceny formalnej (WNW) o obowiązujące wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków RPO WM oraz usunięcie zapisu o wytycznych MRR w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym. Wytyczne te przestały obowiązywać w dniu 25 marca 2008 r. Zalecono również usunięcie z ww. Zakresu zapis o załączonym do IW RPO projekcie „szczegółowej instrukcji dotyczącej prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM”. Brak było takiego załącznika w IW IP II.

 22. usunięcie ze spisu dokumentów z jakimi powinien zapoznać się beneficjent w Szczegółowej instrukcji dotyczącej prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r., ponieważ rozporządzenie to dotyczy poprzedniego okresu programowania.

 23. opracowanie i wprowadzenie w życie Zasad postępowania podczas naboru i oceny wniosków w trybie konkursu otwartego dla RPO WM z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr 1 do Informacji Pokontrolnej.
165

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Kontrola systemowa w zakresie:

prawidłowości funkcjonowania Regionalnego Komitetu Monitorującego RPO WM oraz prawidłowości realizacji projektów systemowych w ramach Pomocy Technicznej RPO WM tj. Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 w ramach RPO WM dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Przeprowadzona w okresie:

18.11.2008 – 14.01.2009 r.Informacja pokontrolna w trakcie opracowywania

--
166

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów

Unijnych
Kontrola systemowa
w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w szczególności, poziomu przygotowania MJWPU i jej oddziałów zamiejscowych do realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów, tj.:

- prawidłowość sporządzania dokumentacji jej obieg oraz archiwizacja, a także terminowość załatwiania spraw,

- struktura organizacyjna,

- struktura zatrudnienia,

- podział zadań i przepływ informacji pomiędzy pracownikami komórek organizacyjnych MJWPU odpowiedzialnych za wdrażanie PO KL,

- wdrażanie i stosowanie Instrukcji Wykonawczych oraz przestrzeganie zapisów porozumienia przez MJWPU, tj.: zgodność procesu wyboru projektów z zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007 – 2013 (w tym prawidłowość wykonywania zadań przez Komisję Oceny Projektów), zgodność procesu wyboru projektów z Procedurami MJWPU, zgodność wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów zawartymi w Rocznym Planie Działania.


Przeprowadzona w okresie:

21.04.2008 - 04.07.2008 r.Ustalenia:

- naruszenie Instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem nr 3/07 Dyrektora Jednostki z dnia 7 lipca 2007 r. i zmienionej Zarządzeniem nr 19/08 z 25 lutego 2008 r. oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez nie udzielanie w terminie odpowiedzi na pisma wpływające do Jednostki;

- naruszenie Instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem nr 3/07 Dyrektora Jednostki z dnia 7 lipca 2007 r. i zmienionej Zarządzeniem nr 19/08 z 25 lutego 2008 r. poprzez nie umieszczanie dat sporządzania dekretacji;

- naruszenie Regulaminu Organizacyjnego MJWPU poprzez podpisywane pism wychodzących przez osoby nie posiadającego upoważnienia do tego rodzaju czynności;

- naruszenie Instrukcji Wykonawczych zatwierdzonych dnia 5 marca 2008 r. poprzez nie dotrzymywanie terminów przygotowania, przekazania do zatwierdzenia przez IP i ogłaszania dokumentacji konkursowych;

- nie przestrzeganie Zasad postępowania przy opracowywaniu i wnoszeniu pod obrady projektów uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego wprowadzonych Zarządzeniem nr 10/07 Dyrektora Jednostki z dnia 29 sierpnia 2007 r. i zmienionych Zarządzeniem nr 14 z dnia 30 stycznia 2008 r. poprzez przedstawianie do decyzji Zarządu Województwa niewłaściwej liczby egzemplarzy projektów uchwał oraz brak ich archiwizacji;

- niewystarczające doświadczenie pracowników odpowiedzialnych za realizację PO KL;

- zatrudnienie pracownika MJPWU niezgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy;

- nie przestrzeganie zapisów § 10 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Jednostki poprzez zatwierdzanie zakresów czynności pracowników MJWPU przez p.o. kierownika Wydziału Kadr i Szkoleń;

- brak wskazania w zakresach obowiązków pracowników Oddziałów Zamiejscowych osób pełniących obowiązki kierowników;

- naruszenie Instrukcji kancelaryjnej poprzez nie rejestrowanie dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów na asesorów;

- nie przestrzeganie zapisów § 11 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego MJWPU z powodu braku wymaganej opinii dotyczącej wyboru osób na asesorów oraz rekomendacji osób powoływanych na Przewodniczących KOP przez Zastępcę Dyrektora MJWPU. Jednostka nie posiada dokumentów potwierdzających proces kwalifikacji asesorów, co uniemożliwia ustalenie osoby dokonującej kwalifikacji asesorów;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez zakwalifikowanie na asesorów osób nie spełniających wymagań określonych w ww. Zasadach oraz ogłoszeniach o naborze do poszczególnych Priorytetów;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez nie powiadomienie dwóch asesorów o wpisaniu ich na listę asesorów;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez nie prowadzenie rejestru asesorów. Błędnie przyjęto, że wymóg ten spełniają załączniki do Zarządzenia Dyrektora Jednostki nr 30/2007 z dnia 13 grudnia 2008 r. Załączniki do ww. Zarządzenia nie zawierają danych dotyczących: obszaru wiedzy (doświadczenia) asesora, informacji o ewentualnych stopniach lub tytułach naukowych, adresu do korespondencji oraz daty wpisu do rejestru;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez nie zamieszczenie na stronie internetowej Jednostki aktualnej listy powołanych asesorów;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez zawarcie umów z asesorami po dokonaniu przez nich oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez brak wskazania w umowach z asesorami warunków ich odwołania;

- naruszenie § 7 umów zawartych z asesorami poprzez nie zachowanie zapisu dotyczącego sporządzenia czterech jednobrzmiących egzemplarzy umów;

- nie przestrzeganie zapisów „Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w MJWPU” wprowadzoną Zarządzeniem nr 5/08 Dyrektora Jednostki
z dnia 9 stycznia 2008 r. poprzez opracowywanie umów z podmiotami zewnętrznymi przez komórki merytoryczne, a nie przez Wydział Kadr i Szkoleń;

- naruszenie „Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w MJWPU” poprzez angażowanie środków finansowych na realizację wydatków ponoszonych z Pomocy Technicznej PO KL po dacie zawarcia umów określających te wydatki;

- naruszenie art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z powodu nie spełniania przez dokument wymogów przewidzianych ustawą dla dowodu księgowego (brak daty wystawienia);

- naruszenie „Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w MJWPU” oraz § 12 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego z powodu braku na umowach zawartych z asesorami kontrasygnaty głównego księgowego;

- brak formalnych uregulowań wewnętrznych dotyczących zasad przyjmowania wniosków o dofinansowanie w PPW do dnia 1 kwietnia 2008 r.;

- brak aktualizacji Instrukcji Wykonawczych;

- brak formalnych uregulowań wewnętrznych dotyczących kryteriów oceny formalnej wniosków o dofinansowanie do dnia 5 lutego 2008 r.;

- nie przestrzeganie przez pracowników WNW zapisów „Szczegółowej instrukcji dotyczącej prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL” w zakresie wskazanym w niniejszej informacji;

- naruszenie Instrukcji Wykonawczych z powodu braku dokumentacji potwierdzającej akceptację dokumentacji konkursowych przez IP;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez wskazywanie w dokumentacjach konkursowych niewłaściwych terminów oraz sposobu przekazywania informacji o możliwościach podjęcia negocjacji;

- brak w Regulaminie prac KOP wystarczających regulacji dotyczących kwestii wymogów formalnych prac KOP (przyjęcie obecności tylko Przewodniczącego jako wystarczającej dla uznania prawomocności posiedzenia, brak dokumentowania czynności związanych z losowaniem wniosków dla poszczególnych asesorów);

- nie przestrzeganie zapisów Instrukcji Wykonawczych dotyczących przygotowywania harmonogramów prac KOP na poszczególne posiedzenia;

- naruszenie Instrukcji Wykonawczych z powodu braku pisemnych powiadomień członków KOP o planowanych posiedzeniach;

- naruszenie „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013” poprzez nierzetelne sporządzanie protokółów z posiedzeń KOP;Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna