Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Mazowiecki Zarząd Dróg WojewódzkichPobieranie 2.88 Mb.
Strona25/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich


ul. Kruczkowskiego 3

00-380 Warszawa
Nr 175
Kontrola problemowa
w zakresie realizacja obowiązków wynikających
z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie numeracji
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582) w zakresie:
- prowadzenia książki drogi;
- dziennika objazdu dróg;
- mapy techniczno – eksploatacyjnej dróg;

- książki obiektu mostowego;


- wykazów obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów.

Przestrzeganie przepisów


o zamówieniach publicznych.
Przeprowadzona w okresie:

14.08.2008 – 08.09.2008
W toku kontroli ustalono:

MZDW zarządza 125 drogami wojewódzkimi o łącznej długości 2.820,474 km. Na przykładzie dokumentacji drogi nr 635 Radzymin – Wołomin o długości 12,248 km stwierdzono, że:

a) książka drogi, prowadzona była zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym, i tunelom (Dz. U. z 2005 r.
Nr 67, poz. 582).

b) dziennik objazdu drogi, który zawierał 386 wpisów, prowadzony był zgodnie z wymogiem wynikającym z załącznika Nr 2 do rozporządzenia.

c) ksiązka obiektu mostowego o Jednolitym Numerze Inwentarzowym (JNI) 15570038 prowadzona była zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia.

Stwierdzono, że pierwszego przeglądu mostu dokonano w 2001 r., kolejnego w 2007 r., co było niezgodne z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ponieważ okres jaki upłynął pomiędzy kolejnym przeglądami szczegółowymi był dłuższy niż dopuszczalne 5 lat.

W 2007 r. MZDW przeprowadził 270 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 161 na roboty budowlane. Postępowania przeprowadzone w trybach podstawowych stanowiły ponad 84 % wszystkich postępowań. W trakcie analizy
8 postępowań, jedynym stwierdzonym uchybieniem było zamieszczenie ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia 3 ogłoszeń (2 zamówień uzupełniających i zamówienia dodatkowego) w Biuletynie Zamówień Publicznych z opóźnieniem wynoszącym ponad 2 miesiące.

W 2007 r. na podstawie udzielonych upoważnień wydano 1214 decyzji administracyjnych, z których 37 zostało wydanych w terminie dłuższym niż określony


w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku 28 decyzji nie zawiadomiono wnioskodawcy o przyczynach zwłoki i nie wskazano nowego terminu załatwienia sprawy, co wynikało z art. 36 § 1 Kpa.

W 2007 r. wydano 1054 postanowień, spośród których w 43 przypadkach nie został dotrzymany termin, określony w art. 106 § 3 Kpa tj. przy ich wydawaniu nie zachowano dwutygodniowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy.Rejestr skarg ustalony Zarządzeniami Dyrektora Nr 27/2006 z dnia 12 września 2006 r. i Nr 23/2007 z dnia 10 września 2007 r. prowadzony był niezgodnie z § 1 ww. Zarządzeń, ponieważ nie zawierał wszystkich istotnych informacji np.: opisu przedmiotu skargi, opisu sposobu załatwienia skargi, daty udzielenia odpowiedzi.

W wyniku analizy terminowości załatwienia przykładowych 3 skarg stwierdzono, że na dwie udzielono odpowiedzi po upływie odpowiednio 3 i 16 dni. Natomiast na skargę przesłaną za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, projekt odpowiedzi przekazano po upływie 103 dni.

W ramach kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków rzeczowych skontrolowano dowody źródłowe wydatków na łączną kwotę 24.638.754,28 zł, co stanowiło 7,80% wydatków poniesionych w 2007 r. Dowody finansowe były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, zawierały adnotację o zastosowanym trybie przetargowym oraz były zatwierdzone do zapłaty przez uprawnione osoby.

Prowadzenie przez MZDW dokumentów ewidencyjnych drogi, przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, przestrzeganie w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r. oceniono pozytywnie.

Działania MZDW w zakresie zleconym do realizacji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego lub Zarząd Województwa Mazowieckiego, w szczególności terminowości wydawania decyzji i postanowień oraz komunikacji z petentem oceniono zadawalająco.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

31.12.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. Terminowe przeprowadzanie
  i dokumentowanie kontroli okresowej obiektów mostowych usytuowanych
  w ciągach dróg wojewódzkich, zgodnie
  z art.
  62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

 2. Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach publicznych zamieszać w Biuletynie Zamówień Publicznych bez zbędnej zwłoki, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

 3. Wydawać decyzje i postanowienia zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w szczególności:

  1. załatwiać sprawy z zachowaniem terminów określonych w art. 35 § 3 ustawy,

  2. zawiadamiać wnioskodawców
   o przyczynach zwłoki i wskazywać nowy termin załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy,

  3. wydawać postanowienia
   w terminach określonych w art. 106 § 3 ustawy,

  4. załatwiać skargi bez zbędnej zwłoki, lub w terminie nie dłuższym niż miesięczny zgodnie z art. 237 § 1 Kpa.

 1. Rzetelne i prawidłowe prowadzenie rejestru skarg i wniosków, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MZDW Nr 23/2007 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad, organizacji, przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków.


84


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna