Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku


Zespół Medycznych Szkół Policealnych w CiechanowiePobieranie 2.88 Mb.
Strona22/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   39

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 33

06-400 Ciechanów
Nr 157, 158

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami przeznaczonymi na inwestycje
i remonty;

Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych za 2007 r.

Przeprowadzone w okresie:

17.11.2008 - 02.12.2008


W toku kontroli ustalono, że:

W skład Zespół wchodzą Medyczna Szkoła Policealna i Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych, funkcjonujące na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr 93/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2005r. Zmiany w statucie wprowadzano na mocy uchwał Rady Pedagogicznej.

W opracowanych zasadach (polityce) rachunkowości nie zawarto danych wymaganych przepisami art. 10 ust. 1 pkt 3 b-c, pkt 4 ustawy o rachunkowości. W 2007 roku obowiązywało Zarządzenie w sprawie wprowadzenia standardów kontroli wydatków, które nie zawierało wymaganych elementów procedur kontroli finansowej. Aktualizacji procedur kontroli dokonano w październiku 2008 r., w oparciu o wytyczne wydane
w tym zakresie.

W ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: Modernizacja budynku Zespołu Medycznych Szkół Policealnych wraz z budową sali gimnastycznej przewidziano wydatki w 2006 roku w kwocie 2.377.530 zł, w 2007 roku w kwocie 100.000 zł. Przeprowadzone w 2006 roku trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do postanowień ustawy Prawo zamówień (Pzp), nie przyniosły rozstrzygnięcia, gdyż w każdym postępowaniu wpływała jedna oferta, która znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W wyniku postępowania przeprowadzonego w 2007 roku, z wykonawcą który zaoferował najniższą cenę zawarto umowę na realizację zadania. W toku kontroli dokumentacji z przeprowadzonego postępowania stwierdzono uchybienia polegające na: nadmiernym zawężeniu (w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) kryteriów oceny przedmiotu działalności przedsiębiorcy, czym naruszono art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; nie dochowaniu obowiązku określonego w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego przekazania Prezesowi UZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; nie zwróceniu wyłonionemu wykonawcy wniesionego w pieniądzu wadium, stosownie do wymogu określonego w art. 46 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Funkcję inwestora zastępczego nad przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego powierzono wykonawcy wyłonionemu w 2005 roku, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przeprowadzone oględziny potwierdziły wykonanie prac budowlanych.

Przeprowadzona kontrola dowodów źródłowych wydatków na łączną kwotę 2.477.525,99 zł, w tym 2.377.526 zł ze środków niewygasających z końcem 2006 roku oraz 99.999,99 zł ze środków przewidzianych w budżecie na inwestycje na 2007 rok potwierdziła, że obowiązujący w Zespole system kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków był przestrzegany, za wyjątkiem opłacenia jednej, spośród dwunastu, faktury po terminie.

Nie stwierdzono uchybień w sporządzaniu sprawozdań budżetowych


i finansowych Zespołu za 2007 rok.

Wystąpienie pokontrolne w trakcie podpisywania.

68

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

ul. Młynarska 17

08-110 Siedlce
Nr 159
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości prowadzenia spraw kadrowych – zgodność zatrudnienia
z arkuszem organizacji pracy szkoły;

organizacja pracy szkoły – zgodność z przepisami prawa oświatowego.


Przeprowadzone w okresie:

15.10.2008 - 28.10.2008

W toku kontroli ustalono, że:

Zespół jest samorządową jednostką budżetową, funkcjonującą w oparciu o statut stanowiący załącznik do uchwały nr 99/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.


W statucie nie określono zasad organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów oraz form opieki i pomocy uczniom Zespołu, oraz nie wskazano, pomimo utworzenia z dniem 1 września 2007r., nowego kierunku nauczania.

W Zespole nie opracowano regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami, czym naruszono art. 772 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Na podstawie losowo wybranych kart wynagrodzeń (próba 29 % ogółu) stwierdzono, że przyznane i naliczane stawki wynagrodzenia nie przekraczały kwot określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów


z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.). Wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia przyznawane pracownikom pedagogicznym zgodne były z przepisami obowiązującymi w tym zakresie (próba 19 %). Akta osobowe pracowników prowadzono stosownie do wymogów prawa. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywane były terminowo, w kwotach wynikających z właściwych deklaracji.

W dokumentacji tworzącej w Zespole zasady (politykę) rachunkowości nie zawarto danych wymaganych przepisami art. 10 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 lit. a i b, c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Procedury kontroli finansowej opracowane zostały w oparciu o przepisy obowiązujące


w tym zakresie. Na podstawie kontroli dowodów źródłowych 5 % wydatków poniesionych w 2007 roku, stwierdzono, że obowiązujący w Zespole system kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków był przestrzegany. Cztery spośród pięćdziesięciu dziewięciu skontrolowanych faktur zapłacono po terminie płatności.

Zasady przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli określone w wewnętrznym Regulaminie były tożsame z zapisami w uchwale nr 568/28/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 r., z zastrzeżeniem zapisu § 5 ust. 9 w brzmieniu: „Dofinansowanie może otrzymać nauczyciel, który jest zatrudniony w Zespole co najmniej na pół etatu”. Na podstawie kontroli 100% wydatków poniesionych na doskonalenie zawodowe nauczycieli stwierdzono, że dofinansowanie lub sfinansowanie doskonalenia, otrzymali nauczyciele, którzy byli zatrudnieni w Zespole w wymiarze powyżej ½ etatu.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Zespół zatrudniał 43 nauczycieli na 28,32 etatu.
Na podstawie piętnastu losowo wybranych umów o pracę zawartych z nauczycielami oraz zapisów w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2007/2008, stwierdzono
w dwóch przypadkach zmianę warunków umowy o pracę w trakcie roku szkolnego, poprzez zwiększenie pensum, bez uwzględnienia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu.

Na semestr zimowy w roku szkolnym 2007/2008 przyjęto do Zespołu 107 osób. Na podstawie Protokółu komisji rekrutacyjnej na kierunek ratownik medyczny stwierdzono, iż 2 kandydatów przyjęto pomimo nie dopełnienia procedur kwalifikacyjnych. Łącznie na dzień 15 września 2007 r. naukę w Zespole pobierało 271 uczniów i słuchaczy, na dzień 21 stycznia 2008 r. w Zespole kształciło się 225 uczniów i słuchaczy.

W zakresie realizacji programów nauczania oraz praktyk zawodowych, organizacji roku szkolnego, realizacji wymagań bezpieczeństwa i higieny w Zespole, nieprawidłowości nie stwierdzono.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

28.01.2009 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. W nowoopracowanym statucie zamieścić informacje, o których stanowi załącznik nr 5e do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

 2. Opracować zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

 3. Opracować Regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami, stosownie do wymogów art. 772 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

 4. Stosować wyłącznie zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli określone
  w uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego, podejmowanej
  w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
  i zasad ich wykorzystania, obowiązującej w danym roku budżetowym.

 5. Zmiany w strukturze zatrudnienia uwzględniać w arkuszu organizacyjnym, biorąc pod uwagę treść § 13 załącznika nr 5e do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 6. Stosować, wobec wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Zespołu, jednolite zasady rekrutacji określone na dany rok szkolny.

 7. Stosownie do art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) przestrzegać terminów płatności zobowiązań, nie dopuszczając do powstania odsetek z tytułu nieterminowych płatności.69

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu

ul. Sadowa 2,

06-300 Przasnysz
Nr 160
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych za 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

17.11.2008 - 26.11.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Zespół jest oświatową jednostką budżetową, prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Organizację Zespołu określa statut, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały z dnia 4 lipca 2005 r. nr 97/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ujednolicony w treści uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13 listopada 2008 r.

Zasady (polityka) rachunkowości, a także procedury kontroli finansowej obowiązujące w Zespole, opracowano stosownie do przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. Przeprowadzona kontrola dowodów źródłowych wydatków budżetowych na łączną kwotę 120.816,04 zł, co stanowiło 14 % wydatków rzeczowych potwierdziła, że obowiązujący w Zespole system kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań
i dokonywania wydatków był przestrzegany. Stwierdzono stosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków niezgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów, oraz klasyfikowanie i ewidencjonowano środków trwałych i wyposażenia niezgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym w tej sprawie. Księgi rachunkowe prowadzono metodą ręcznych zapisów, pomimo określenia w zasadach (polityce) rachunkowości, iż do prowadzenia ksiąg rachunkowych mają zastosowanie techniki komputerowe.

Dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych sporządzanych za każdy okres sprawozdawczy 2007 roku oraz w bilansie Zespołu na dzień 31 grudnia 2007 r. wynikały z zapisów w ewidencji księgowej. Sprawozdania sporządzane były terminowo.
Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

31.12.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

1. Klasyfikować wydatki budżetowe zgodnie


z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.).

2. Środki trwałe oraz wyposażenie Zespołu klasyfikować i ewidencjonować zgodnie


z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1999 r.
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.).

3. Wdrożyć program komputerowy Vulcan Optivum do obsługi pionu finansowo-księgowego.


70

Zespół Szkół Nr 3
w Wyszkowie


ul. Jana Matejki 14

07-200 Wyszków
Nr 161
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych za 2007 r.
Przeprowadzona w okresie:

23.10.2008 - 31.10.2008

W toku kontroli ustalono:

W zakresie regulacji organizacyjno-prawnych stwierdzono, że w 2007 roku w Zespole obowiązywały:

- Statut wprowadzony Uchwałą Nr 79/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 lipca 2004 roku,

- Regulamin organizacyjny przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu w dniu 23 sierpnia 2005 roku.

W zakresie podstaw prawnych obsługi finansowo księgowej oraz kontroli finansowych w Zespole obowiązywały w 2007 roku nw. akty prawne:

- Procedury kontroli finansowej wprowadzone Zarządzeniem Nr 4/F/2006 Dyrektora
w dniu 1 września 2006 roku,

- Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem Nr 2/F/2004 Dyrektora Zespołu z dnia 1 września 2004 roku, uaktualniona Zarządzeniem Nr 3/F/2006 Dyrektora z dnia 1 września 2006 roku, na którą składały się:

Metody wyceny aktywów i pasywów – Załącznik Nr 1,

Zakładowy plan kont – Załącznik Nr 2,

Instrukcja inwentaryzacyjna – Załącznik Nr 3,

Regulamin kontroli wewnętrznej wraz z Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych – Załącznik Nr 4,

Instrukcja kasowa – Załącznik Nr 5.

W zakresie sprawozdawczości budżetowej:

- w 2007 roku Zespół zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.) sporządzał sprawozdania budżetowe: • Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

 • Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

 • Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji
  i poręczeń,

 • Rb-N kwartalne o stanie należności,

 • Rb-ST roczne o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych,

- dane wykazane w ww. sprawozdaniach były zgodne z przedłożoną ewidencją księgową,

- wszystkie sprawozdania budżetowe były podpisane przez Główną Księgową


i Dyrektora Zespołu oraz sporządzone i przekazane do organu prowadzącego
w obowiązujących terminach.

W zakresie realizacji procedur kontroli finansowej:

- w 2007 roku Zespół terminowo regulował swoje zobowiązania, tj. nie dopuścił do powstania zobowiązań wymagalnych oraz nie zapłacił żadnych odsetek,

- Zespół realizował wydatki zgodnie z planem finansowym ustalonym na 2007 rok. Kwota wydatków poniesionych przez Zespół w 2007 roku zamknęła się sumą 2.995.829,21 zł i była o 32.867,79 zł niższa od kwoty zaplanowanej, tj. 3.028.697,00 zł.

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu zostały uregulowane w:


 • Regulaminie wynagradzania wprowadzonym w dniu 1 stycznia 2006 roku,

 • Regulaminie premiowania wprowadzonym w dniu 1 stycznia 2007 roku, zaktualizowanym w dniu 1 października 2007 roku,

 • Procedurach kontroli finansowej (Rozdział II pkt A ppkt 2).

- w związku z kontrolą 4 losowo wybranych umów o pracę pracowników Zespołu stwierdzono, że kwoty przyznanych wynagrodzeń odpowiadały wartościom przewidzianym w kategoriach zaszeregowania ustalonym w ww. Regulaminie. Dyrektor Zespołu informował pracowników o zmianie warunków wynagradzania na piśmie,
w którym wskazywał podstawę prawną zmiany i nową wysokość uposażenia. Na podstawie losowo skontrolowanej listy płac z sierpnia 2007 roku stwierdzono, że wynagrodzenia pracowników były wypłacane w wysokościach określonych w umowach o pracę. Ww. lista płac została sporządzona, sprawdzona i zatwierdzona zgodnie
z procedurami obowiązującymi w Zespole,

- w 2007 roku Zespół zawarł 12 umów zleceń i poniósł z tego tytułu wydatki


w wysokości 13.000,00 zł,

- Zarządzeniem Dyrektora Nr 2/12/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w Zespole wprowadzono Instrukcję określającą procedury w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz Regulamin pracy Komisji Przetargowej. Oba akty prawne zostały zaktualizowane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na mocy Zarządzenia Nr 3/F/2007 Dyrektora Zespołu z dnia 10 września 2007 roku,

- W 2007 roku w Zespole nie przeprowadzono żadnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakupy towarów i usług o wartościach podprogowych dokonywane w oparciu o:


 • zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 6.000,00 euro wprowadzone Zarządzeniem Nr 1/F/2007 Dyrektora Zespołu z dnia 28 lutego 2007 roku,

 • zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000,00 euro wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Nr 2/F/2007 z dnia 10 września 2007 roku,

- przebieg realizowanych w Zespole operacji gospodarczych i finansowych sprawdzono m.in. na przykładzie procedury przyznawania stypendiów naukowych w 2007 roku,
w wyniku czego stwierdzono, że:

- Zespół przyznawał stypendia naukowe stosując postanowienia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w szkołach i kolegiach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego”, zatwierdzonego Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 7/06 z dnia 6 lutego 2006 roku,

- protokoły z posiedzenia Komisji Stypendialnej zostały zaakceptowane przez Dyrektora Zespołu oraz przekazane Głównej Księgowej,

- stypendia zostały wypłacone uczniom gotówką z kasy Zespołu, co zostało potwierdzone w raportach kasowych z lutego i czerwca 2007 roku oraz w listach wypłat, na których wszyscy uczniowie pokwitowali odbiór przyznanej kwoty pomocy materialnej,

- łącznie na stypendia uczniowskie w 2007 roku wydatkowano kwotę w wysokości 26.656,00 zł (zgodnie z planem finansowym na 2007 rok),

- w wyniku przeprowadzenia kontroli losowo wybranych 75 faktur dokumentujących poniesione wydatki o łącznej wartości 167.123,42 zł, co stanowiło 5,77 % ogólnej kwoty wydatków Zespołu w 2007 roku, stwierdzono, że Zespół sprawował kontrolę finansową w zakresie wydatków zgodnie z opracowanymi procedurami.
Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 10.12.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie skierowano zaleceń pokontrolnych.71

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Ciechanowie


ul. Kopernika 7

06-400 Ciechanów
Nr 162
Kontrola problemowa
w zakresie prawidłowości Zarządzanie finansami
i majątkiem;

sprawy kadrowe – zgodność zatrudniania z arkuszem organizacyjnym;

prawidłowość przebiegu procedury naboru słuchaczy;

sposób realizacji ustawy ”Prawo zamówień publicznych”;

wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli (tzw. 1%);

prawidłowość sporządzania sprawozdań.


Przeprowadzona w okresie:

03.09.2008 – 03.10.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Kolegium jest samorządową jednostką budżetową działającą na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Programową dnia 24 czerwca 2005 r. Nauka w Kolegium prowadzona jest w systemie dziennym i wieczorowym. Słuchacze Kolegium mają prawo uzyskania dyplomu wyższych studiów zawodowych ze stopniem licencjata.

Zasady (polityka) rachunkowości obowiązujące w Kolegium – wprowadzone w życie z dniem 15 lutego 2002 r. – aktualizowano ośmiokrotnie, jednakże w dokumentacji brak danych wymaganych art. 10 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Procedury kontroli finansowej obowiązujące w Zespole, opracowane zostały w oparciu o przepisy obowiązujące w tym zakresie.

Kolegium uzyskało dochody budżetowe w kwocie 372,11 zł (58,51% planu). Dochody budżetowe uzyskane w czerwcu 2007 roku, w łącznej kwocie 22,11 zł, odprowadzono na rachunek bankowy budżetu województwa z 29-dniowym opóźnieniem. W pozostałych miesiącach dochody odprowadzano terminowo. Wydatki budżetowe w 2007 roku wyniosły 1.665.601,03 zł (98,84% planu).

Dochody własne uzyskano w łącznej kwocie 142.171,81 zł (87,47% planu). Źródła dochodów własnych i wydatki finansowane dochodami własnymi w 2007 roku w kwocie 80.543,83 zł (40,99% planu) zgodne były z uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego wydanymi w tej sprawie.

Regulamin wynagradzania pracowników Kolegium niebędących nauczycielami, opracowano w oparciu o regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie. Stawki wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia przyznawane nauczycielom Kolegium oraz pracownikom niebędącym nauczycielami były zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, co stwierdzono na podstawie ośmiu (próba 25% ogółu) losowo wybranych akt osobowych oraz kart wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, Fundusz Pracy, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonywane były terminowo, w kwotach wynikających z właściwych deklaracji. Kolegium nie pobierało przysługującego z mocy prawa wynagrodzenia płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń


z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie rozliczeń z tytułu umów cywilno-prawnych, kosztów podróży służbowych oraz rozliczeń z tytułu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu prywatnego i kosztów eksploatacji pojazdu służbowego. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacany był zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy. Zaliczki udzielane pracownikom rozliczane były terminowo,


w oparciu o dowody źródłowe wydatków.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) zawierał zapisy niezgodne z przepisami ustawy o ZFŚS w zakresie dysponowania środkami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w dysponowaniu środkami ZFŚS, za wyjątkiem obciążenia Funduszu kosztami prowadzenia rachunku bankowego ZFŚS.

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, przyznawane były i wypłacane zgodnie
z zasadami określonymi w wewnętrznym regulaminie. Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowane były zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w tej sprawie.

W zakresie gospodarki kasowej nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przeprowadzona kontrola dowodów źródłowych wydatków budżetowych
i wydatków finansowanych dochodami własnymi na łączną kwotę
179.427,17 zł co stanowiło 10,2% wydatków ogółem w 2007 roku potwierdziła, że obowiązujący w Kolegium system kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków był przestrzegany. Stwierdzono stosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów wydanym w tej sprawie.

Księga inwentarzowa środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych nie była prowadzona w układzie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)


(Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.). Wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość księgozbioru, na dzień 31 grudnia 2007 r. ujęta w ewidencji pomocniczej, zgodna była z saldami kont księgi głównej

Inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono według stanu na dzień


30 listopada 2007 r. W zarządzeniu powołującym jej przeprowadzenie nie wyszczególniono pól spisowych. Spis nie wykazał niedoborów ani nadwyżek. Skontrum zbiorów bibliotecznych przeprowadzone wg stanu na dzień 2 października 2006 r. wykazało braki, które uznano za względne.

Dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych sporządzanych za każdy okres sprawozdawczy 2007 roku oraz w bilansie Zespołu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynikały z zapisów w ewidencji księgowej. Sprawozdania sporządzane były terminowo.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wypełniania pełnomocnictwa do samodzielnego dysponowania składnikami mienia ruchomego w zakresie ich zbycia, wynajmu, użyczenia i likwidacji o wartości nie przekraczającej 3.500 zł. Informacja roczna o działaniach podejmowanych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie zgodności zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym oraz kryteriów przyjęcia do Kolegium.
Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 06.01.2009 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne: 1. Opracować zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), w których określić m.in. rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych.
  W dokumentacji ustalić również procedury dotyczące zasad udzielania
  i rozliczania zaliczek pracownikom Kolegium.

 2. Dochody budżetowe uzyskiwane przez jednostkę odprowadzać w terminach określonych w uchwałach Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętych w sprawie ustalenia szczegółowego trybu wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na kolejny rok budżetowy.

 3. Pobierać przysługujące płatnikom składek wynagrodzenie, z tytułu wykonywania zadań związanych
  z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w czacie choroby i macierzyństwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
  14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości
  i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 153, poz. 1005). Uzyskane z tego tytułu dochody odprowadzać na rachunek bankowy budżetu województwa.

 4. W regulaminie gospodarowania zakładowego funduszu świadczeni socjalnych wyeliminować zapisy sprzeczne z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

 5. Dokonać refundacji kosztów prowadzenia rachunku bankowego zakładowego funduszu świadczeni socjalnych.

 6. Wydatki klasyfikować zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Finansów
  z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.).

 7. Księgi inwentarzowe majątku Kolegium prowadzić w podziale rodzajowym wg zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r.
  w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.).

 8. Przystępując do przeprowadzenia inwentaryzacji określać obszary spisowe w celu dochowania postanowień zawartych w art. 26 ustawy
  o rachunkowości.

 9. Zwiększyć finansowanie wydatków bieżących Kolegium, proporcjonalnie do ponoszonych nakładów, z uzyskiwanych dochodów własnych, w granicach zakreślonych uchwałą Nr 8/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych oraz uchwałą Nr 81/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego.72


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna