Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuPobieranie 2.88 Mb.
Strona19/39
Data24.02.2019
Rozmiar2.88 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39

W ramach kontroli przestrzegania przyjętych w Centrum procedur kontroli finansowej skontrolowano 52,8% poniesionych wydatków. Na podstawie skontrolowanych faktur zakupu stwierdzono, iż zobowiązania Centrum z tytułu zakupu dostaw i usług regulowane były terminowo. Dowody finansowe sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, jednakże na pięciu fakturach brak było informacji dotyczącej celowości dokonanego zakupu. Stosownie do przyjętej w Centrum polityki rachunkowości na koncie 010 „Środki trwałe” ewidencjonowano środki trwałe
o wartości poniżej i powyżej 3.500 zł. W księdze inwentarzowej muzealiów, w jednym przypadku nie podano wartości obrazu, który otrzymano w 2007 roku jako dar dla Centrum. Dla muzealiów nie założono kart ewidencyjnych. W sprawozdaniu Rb- N
o stanie należności na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazano stan środków ZFŚS, co niezgodne jest z Instrukcją sporządzania sprawozdań określoną w rozdziale 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych
w zakresie operacji finansowych. Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2007 rok przekazane zostało do UMWM 28 dni po terminie określonym
w art. 52 ustawy o rachunkowości. Obecna kontrola stwierdziła, że spośród dziesięciu zaleceń pokontrolnych wystosowanych pismem znak KO.FN.I.JK.0913-16/07/08 z dnia 6 marca 2008 r. trzy zalecenia nie zostały zrealizowane, dwa są w trakcie realizacji.


Na podstawie umowy nr 143/KP.III./D/06 z dnia 12 maja 2006 r. wraz z aneksem z dnia 20 czerwca 2007 r. Centrum przyznano środki w wysokości 395.000 zł na realizację zadania „Przygotowanie projektu architektonicznego zagospodarowania terenu”. Wykonawca projektu został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego na przełomie 2006 i 2007 roku konkursu, w trybie art. 110-127 ustawy Pzp. Na podstawie dokumentacji
z postępowania konkursowego, stwierdzono, że w trakcie postępowania naruszono art. 4a ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 37 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 113 ust. 1 i ust. 2, art. 117 ust. 2, art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 2 ustawy Pzp, art. 140 ust. 1 oraz art. 127 ust. 1 ustawy Pzp. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy przedmiot umowy nie został wykonany
w terminie określonym w umowie. Strony umowy nie sporządziły w formie pisemnej aneksu przedłużającego termin wykonania projektu, czym nie dochowano wymogu określonego w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp. Z dokumentacji w sprawie wynika, iż projekt architektoniczny miał obejmować obszar (drogę) niebędący własnością zamawiającego. Obecnie trwa spór pomiędzy zainteresowanymi stronami, gdyż właściciele drogi, po otrzymaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego, zaskarżyli decyzję do SKO, nie zgadzając się na rozpoczęcie inwestycji. Umowę z wyłonionym w drodze konkursu wykonawcą, podpisał w imieniu Centrum, Główny księgowy. Główny księgowy, jako kierownik zamawiającego, ogłosił przedmiotowy konkurs oraz powołał w trybie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, członków sądu konkursowego. Działania Głównego księgowego wynikały z przekazania mu w drodze aneksu do umowy o pracę czynności „wykonywanie prac powierzonych na podstawie w/w umowy oraz zadania przewidziane dla Dyrektora Centrum”, przez pełniącą wówczas obowiązki dyrektora Centrum, która
w tym czasie przebywała na urlopie macierzyńskim, czym przekroczyła zakres uprawnień. Stosownie do warunków umów o dofinansowanie Centrum było zobowiązane do zwrotu VAT na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zwrotu z Urzędu Skarbowego. W 2007 roku Centrum nie uzyskało zwrotu z podatku VAT, gdyż nie było płatnikiem podatku VAT.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

20.07.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

 1. Zintensyfikować działania w celu zakończenia prac nad Regulaminem organizacyjnym Centrum.

 2. Dokonać zmian zapisów w przyjętych „Zasadach (polityce) rachunkowości”, dotyczących zasad wyceny, ewidencji
  i amortyzacji środków trwałych. Klasyfikować środki trwałe według kryteriów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.). Umorzeń i odpisów amortyzacyjnych dokonywać zgodnie z ustalonymi stawkami amortyzacji, określonymi
  w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych Centrum, którą należy opracować biorąc pod uwagę przepisy zawarte w art. 16c i 16d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

 3. Opracować Regulamin wynagradzania stosownie do ustaleń zawartych
  w rozporządzeniu Ministra Kultury
  i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r.
  w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
  w instytucjach kultury prowadzących
  w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446 ze zm.), z uwzględnieniem zmian zawartych w Dzienniku Ustaw
  z 2008 roku, Nr 122, poz. 785. Przepisy ww. rozporządzenia wydane zostały na podstawie delegacji zawartej w art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) i stanowią akt prawa bezwzględnie obowiązujący.

 4. Prowadzić ewidencję odpracowywania wyjść prywatnych, w celach dowodowych, realizacji dyspozycji określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
  z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

 5. W świetle art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 229 § 6 ustawy
  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973),
  w akcie wewnętrznym dotyczącym dofinansowania do zakupu okularów określić maksymalną kwotę dofinansowania.

 6. Na dokumencie „Plan finansowy” określać datę sporządzania
  i wprowadzania zmian.

 7. Wprowadzić w formie zarządzenia Dyrektora cennik, w którym ustalić ceny biletów wstępu na imprezy związane
  z działalnością określoną w § 5 Statutu Centrum, w związku z art. 27 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 8. W regulaminie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (ZFŚS) wyeliminować zapisy sprzeczne z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

 9. Przekazywać odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na warunkach określonych w art. 6 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy.

 10. Dokonać refundacji kosztów prowadzenia rachunku bankowego ZFŚS.

 11. W celu realizacji procedur kontroli finansowej na dokumentach umieszczać informację potwierdzającą celowość dokonanego wydatku, stosownie do art. 35 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
  ze zm.).

 12. Podatek od nieruchomości odprowadzać w terminie określonym w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

 13. Pobierać przysługujące płatnikom wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Finansów
  z dnia 24 grudnia 2002 r.
  w sprawie wynagrodzenia płatników
  i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065).

 14. Muzealia ewidencjonować zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Kultury
  z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. Nr 202, poz. 2073). Dokonać wyceny darów pozyskanych przez Centrum.

 15. W sprawozdaniu Rb-N wykazywać dane wynikające z ewidencji księgowej, zgodnie z § 2 ust. 2 oraz § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770).

 16. Sprawozdanie finansowe jednostki składać w terminie określonym w art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

 17. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, odliczać od należnego podatku od towarów
  i usług, przysługujący na mocy art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatek naliczony.

 18. Stosownie do zapisów w umowach
  o dofinansowanie, w przypadku zwrócenia przez Urząd Skarbowy podatku od towarów i usług w części dotyczącej wydatkowania środków
  z dofinansowania zadań, przekazywać otrzymany zwrot na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

 19. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzać zgodnie
  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

 20. Oświadczenia woli w imieniu Centrum składać wyłącznie przez osoby mające umocowania prawne do dokonania tej czynności.

Stosownie do art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych Centrum obowiązane jest dokonywać wydatków publicznych
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów. W związku ze stwierdzonym ryzykiem nie osiągnięcia zamierzonych celów, w wyniku przebiegu zadania „Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu”, zobowiązano Dyrektora do podjęcia działań, które mają zapobiec stratom w sferze finansowej
i organizacyjnej Centrum oraz zakończyć - ze skutkiem pozytywnym dla Samorządu Województwa – realizację przedsięwzięcia.

Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 28.01.2009 r.55

Muzeum Niepodległości

w Warszawie

al. Solidarności 62

00-240 Warszawa
Nr 143
Kontrola problemowa
w zakresie realizacji zadania pn.: „Wyposażenie
w nowoczesne systemy audiowizualne Sali kinowo-konferencyjnej w Pałacu” – terminowość realizacji inwestycji, rzetelność
i kompletność dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawidłowość dokumentowania procesów inwestycji, rzetelność rozliczania efektów inwestycji, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Przeprowadzona w okresie:

15.05.2008 – 03.06.2008
W toku kontroli ustalono, że:

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, funkcjonującą na podstawie statutu stanowiącego załącznik do Uchwały nr 535/LII/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 1999 r.

W 2007 roku obowiązywała w Muzeum dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej opracowana w latach 1999-2003;
w 2008 roku Dyrektor Muzeum wydał Zarządzenia opisujące zasady (politykę) rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej, które zostały opracowane stosownie do obecnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Nie został zaktualizowany regulamin w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej.

Przeciętne zatrudnienie w Muzeum wynosiło 60 osób, w przeliczeniu na 58 etatów. Oceniając realizację procedur kontroli finansowej w obszarze „Środowisko wewnętrzne - struktura organizacyjna” nieprawidłowości nie stwierdzono.

W ramach kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków rzeczowych skontrolowano dowody źródłowe wydatków na łączną kwotę 306.887,02 zł, co stanowiło 5,2% wydatków rzeczowych. Na podstawie 25 faktur zakupu stwierdzono, iż zobowiązania Muzeum regulowane były terminowo, na podstawie prawidłowo klasyfikowanych i zatwierdzanych dowodów finansowych. Kontrola dowodów zakupu wykazała, iż Muzeum zleca różnym podmiotom wykonanie druków o wartości zamówienia nie przekraczającej jednorazowo kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość skontrolowanych faktur wyniosła łącznie 86.306,61 zł. Brak planowania wydatków tego samego rodzaju stanowi naruszeniem art. 34 ust. 1 i 2 przywołanej ustawy.

Muzeum otrzymało dofinansowanie w wysokości 94.472 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego, w formie dotacji celowej, na wykonanie zadania pn.: „Wyposażenie w nowoczesne systemy audiowizualne sali kinowo – konferencyjnej


w Pałacu”. Wykonawca dostawy i montażu sprzętu wyłoniony został - po uzasadnieniu - w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 a i 1 b w związku
z art. 5 ust 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych. Muzeum nie zamieściło ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, czym naruszyło art. 95 ust. 1 ww. ustawy. Inwestycja została zrealizowana na warunkach określonych w umowie o dotację.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

20.07.2008 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:


 1. Zaktualizować regulamin postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej stosownie do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 2. Zamieszczać ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, stosownie do postanowień art. 95 ust. 1 przywołanej ustawy.

 3. Realizować zamówienia na zakup usług wydawniczych, z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybach zapewniających konkurencyjność wykonawców,
  w szczególności w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, będącymi podstawowymi trybami w myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy.56

Muzeum Szlachty Mazowieckiej

w Ciechanowie

ul. Warszawska 61 a

06-400 Ciechanów
Nr 144

Kontrola problemowa
w zakresie realizacji zadania pn.: „ Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich – Ośrodek Pogranicza Kultur” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego – terminowość realizacji inwestycji, rzetelność
i kompletność dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawidłowość dokumentowania procesów inwestycji, rzetelność rozliczania efektów inwestycji, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Przeprowadzona w okresie:

12.05.2008 – 10.06.2008W toku kontroli ustalono, że:

Muzeum rozpoczęło realizację programu „Rewitalizacja i Renowacja Zespołu Zamkowego w Ciechanowie” w 2005 roku.

W ramach realizacji programu Muzeum: przeprowadziło konkurs na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz zleciło jej wykonanie zwycięzcy konkursu, przeprowadziło badania archeologiczne, wykonało przyłącze do sieci elektroenergetycznej i przyłączenie do sieci, wykonało przyłącze wodociągowe
i kanalizacji sanitarnej.

Opracowanie koncepcji rewitalizacji gotyckiego Zamku Książąt Mazowieckich


w Ciechanowie Muzeum powierzyło firmie Kleczkowski – Architekt, za który Muzeum zapłaciło określoną w umowie kwotę 566.000 zł.

Wojewódzki Konserwator Zabytków zaakceptował projekt budowlany oraz w dniu 27.11.2006 r. wydał pozwolenie na rozpoczęcie prac rewaloryzacyjnych Zamku Książąt Mazowieckich.

Starosta Ciechanowski w dniu 31.01.2007 r. zatwierdził projekt budowlany
i udzielił pozwolenia na budowę.

Rozpoczęcie robót wodno-kanalizacyjnych Muzeum poprzedziło przeprowadzeniem badań archeologicznych przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich w latach 2006 – 2007 za wynagrodzeniem w kwocie 298.011 zł.

Przyłącze do sieci elektroenergetycznej do Zamku Książąt Mazowieckich zostało wykonane i zrealizowane przez Koncern Energetyczny ENERGIA S.A. w kwocie 40.378,34 zł.

Przyłącze wodociągowe i kanalizacja sanitarna została zrealizowana przez firmę Zakład Instalacji Sieci Gazowych WOD. – KAN. Energetycznych, Handlu


i Usług M.M. Młyńscy Sp. j. z Ciechanowa za wynagrodzeniem w kwocie 238.191,77 zł brutto. Przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne wykonano na podstawie zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

W związku z zastrzeżeniami dotyczącymi strony formalno-prawnej decyzji z dnia 27.11.2006 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na rewitalizację Zamku Książąt Mazowieckich wg projektu opracowanego przez firmę Kleczkowski – Architekt, Marek Kleczkowski pismem z dnia 14.11.2007 r. Minister Kultury


i Dziedzictwa Narodowego stwierdził jej nieważność.

Muzeum w trakcie realizacji w latach 2005 – 2007 programu pn. „Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich – Ośrodek Pogranicza Kultur” wydatkowało 1.111.108,65 zł netto, w tym: • w 2005 r. – 74.491,69 zł,

 • w 2006 r. – 578.696,63 zł, w tym środki własne 3.030,80 zł,

 • w 2007 r. -457.920,33 zł, w tym środki własne 47.755,95 zł.

W ramach kontroli przestrzegania w 2007 r. procedur w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków zostały skontrolowane dowody finansowo-księgowe na łączną kwotę 679.978,21 zł stanowiące 26,20% wydatków ogółem. Stwierdzono, że procedury były przestrzegane.

Na dowodach finansowych została zamieszczona informacja o pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wydatkowanie środków przekazanych przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z powodu nie dokonania korekty wynagrodzenia wykonawcy oceniono jedynie zadawalająco.

Przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych


i dokonywania wydatków w 2007 r. oceniono pozytywnie.

Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia 04.02. 2009 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenie pokontrolne:

- Wydatków publicznych dokonywać przestrzegając zasady celowości
i gospodarności, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

57

Mazowiecki Teatr

Muzyczny „Operetka”

ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa
Nr 145, 146
Kontrola kompleksowa
w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych;

prawidłowości dokonywania wydatków; prawidłowości


i terminowości rozliczeń zobowiązań, rzetelności dokumentowania
i rejestrowania operacji finansowych;

kontrola: wynagrodzeń, środków pieniężnych, rozrachunków i roszczeń, wydatków.


Kontrola problemowa
w zakresie analizy przychodów i kosztów działalności;

analiza zatrudnienia,

analiza wykorzystania dotacji.
Przeprowadzone w okresie:

18.04.2008 – 14.05.2008

W toku kontroli ustalono, że:

Operetka jest instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, pod nr RIK/28/05. Statut Operetki wprowadzony został uchwałą nr 42/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2005 r.

W dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości, opracowanej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), nie określono zasad klasyfikacji zdarzeń na koncie 136 „Rachunek bankowy karty płatniczej”. Instrukcję kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych opracowano stosownie do przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.

W Regulaminie pracy nie określono zasad wyposażenia pracowników


w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej o czym stanowi art. 104¹ § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Nie ustalono również zasad zakupu lub refundacji zakupu okularów dla pracowników Operetki, stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973 ze zm.).

W Regulaminie wynagradzania opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników niektórych instytucji kultury (Dz. U. Nr 35, poz. 151 ze zm.) określono wysokość wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach, nie określono natomiast kategorii zaszeregowania, czym naruszono § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia. Ponadto w Regulaminie wynagradzania uwzględniono stanowiska, których nie przewidują przepisy ww. rozporządzenia. Na podstawie kontroli akt osobowych stwierdzono, w dwóch przypadkach - na dokumencie określającym zakres obowiązków pracownika - brak było daty przyjęcia ich do wiadomości i stosowania.

Stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, ponadto Regulamin funduszu zawierał zapisy niezgodne z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

W 2007 roku Operetka osiągnęła przychody w kwocie 5.776.464,97 zł (99,94% planu); koszty wyniosły 5.211.340,85 zł (91% planu). W strukturze kosztów, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły 59,4% ogółu kosztów. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS odprowadzane były w obowiązujących terminach, w kwotach wynikających


z właściwych deklaracji. Operetka nie pobierała przysługującego jej z mocy prawa wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

Wydatki Operetki wyniosły 5.139.273,57 zł. W ramach kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków skontrolowano dowody źródłowe wydatków na łączną kwotę 378.071,65 zł (7,35% ogółu), w tym wydatki poniesione w celu realizacji dwóch umów dotacji na inwestycje otrzymanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dotacje zostały wydatkowane oraz rozliczone zgodnie z zawartymi umowami z Województwem Mazowieckim. Samorząd Województwa nie uznał wydatku poniesionego na zakup kserokopiarki - w ramach kolejnej dotacji - w związku z czym środki dofinansowania zadania zostały wycofane z planu budżetu Województwa. Dowody źródłowe wydatków sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora Operetki. Niedochowanie terminu płatności stwierdzono w przypadku 59% sprawdzonych faktur. W związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań Operetka w 2007 roku zapłaciła odsetki w kwocie ogółem 30,91 zł.

Rozliczenia kosztów podróży prowadzono niezgodnie z rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) oraz w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). Stwierdzono zaniżenie stawki diety oraz niekompletnie wypełnieniu druku rozliczenia kosztów podróży, co przełożyło się na niemożność prawidłowego rozliczenia kosztów podróży. Jedno polecenie wyjazdu służbowego nie zostało podpisane przez Dyrektora Operetki, co niezgodne było
z obowiązującymi procedurami kontroli finansowej.

Zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenia z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych prowadzone były zgodnie z przepisami obowiązującymi z tym zakresie.

Nie chronologicznie ujmowano zdarzenia w księgach rachunkowych, czym naruszono art. 14. ust. 1 i art. 15 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Dwie z ośmiu skontrolowanych zaliczek udzielone zostały pomimo braku rozliczenia poprzednio udzielonej.

Nie prowadzono ewidencji przebiegu dla dwóch pojazdów, spośród trzech samochodów służbowych, co powinno mieć miejsce, w celu bezspornego zakwalifikowania kosztów używania samochodów do celów służbowych.

W 2007 roku Operetka przeprowadziła pięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie dokumentacji stwierdzono: • w pięciu przypadkach zamawiający nie zamieścił ogłoszeń o wszczęciu postępowania oraz w trzech przypadkach o zawarciu umowy, na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, czym naruszono obowiązujący wówczas art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.),

 • w jednym przypadku nie wykluczono z postępowania wykonawcy oraz nie odrzucono jego oferty, pomimo nie złożenia dokumentów wymaganych
  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co niezgodne było z art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • w dwóch przypadkach zamawiający zawarł umowę z wykonawcą w terminie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, czym nie dochowano terminu określonego w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • w jednym przypadku oferent, którego oferta nie została wybrana, poinformowany został o dokonanym wyborze po zawarciu umowy
  z wyłonionym wykonawcą zadania, czym naruszono art. 92 ust. 1 oraz art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • w jednym przypadku dokonując ustalenia wartości zamówienia, zamawiający wskazał cenę jednostkową (za 1 km), jednakże nie określił całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy, do czego był zobowiązany na podstawie art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • w jednym przypadku treść zawartej umowy z wyłonionym wykonawcą niezgodna była z ofertą, czym naruszono art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • w jednym przypadku udzielono wykonawcy dodatkowego zamówienia
  o równoważnym zakresie prac, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • dwa postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Raporty kasowe sporządzono niezgodnie z zasadami określonymi
w Zarządzeniu nr 4/2007 Dyrektora Operetki z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania majątku Operetki


z zastrzeżeniem dot. zamknięcia konta księgowego, na którym ujmowano wartości niematerialne i prawne, czym naruszono art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona została zgodnie z Instrukcją inwentaryzacyjną obowiązującą w Operetce.

W sprawozdaniu Rb-Z oraz Rb- N (po korekcie) wykazano dane zgodne z ewidencją księgową. Sprawozdanie finansowe za 2007 rok złożone zostało w Urzędzie Marszałkowskim 21 dni po terminie określonym w art. 52 ust. 1 ustawy
o rachunkowości.


Wystąpienie pokontrolne skierowano dnia

31.07.2008 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały skierowane następujące zalecenia pokontrolne:

 1. Uzupełnić zasady (politykę) rachunkowości, o opis zasady klasyfikacji zdarzeń na koncie 136 „Rachunek bankowy karty płatniczej”, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

 1. Uzupełnić Regulamin wynagradzania stosownie do ustaleń zawartych
  w rozporządzeniu Ministra Kultury
  i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r.
  w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników niektórych instytucji kultury (Dz. U. Nr 35, poz. 151
  ze zm.).

 2. Uzupełnić Regulamin pracy o zasady wyposażenia pracowników w narzędzia
  i materiały oraz w środki ochrony indywidualnej, zgodnie z art. 104¹ § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (Dz. U.
  z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
  z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973 ze zm.).

 3. Egzekwować od pracowników umieszczanie daty przy podpisie potwierdzającym zapoznanie się
  z zakresem czynności i obowiązków.

 4. W regulaminie gospodarowania ZFŚS wyeliminować zapisy sprzeczne z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
  z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

 5. Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gospodarować zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wewnętrznym regulaminem, opracowanym zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 6. Pobierać przysługujące płatnikom wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Finansów
  z dnia 24 grudnia 2002 r.
  w sprawie wynagrodzenia płatników
  i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065).

 7. Podróże służbowe rozliczać zgodnie
  z rozporządzeniami Ministra Pracy
  i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) oraz w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). Wypłacić pracownikom należne kwoty.

 8. Dotacje wydatkować na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie zadań.

 9. Dokonywać zapisów księgowych
  w kolejności zdarzeń (chronologicznie) stosownie do art. 14 i art. 15 ustawy
  o rachunkowości.

 10. W celu realizacji procedur kontroli finansowej sprawdzać dokumenty pod względem kompletności i poprawności ich sporządzenia, rozliczenia
  i wydatkowania (kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa). Cechy poprawnego dowodu księgowego określa art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości.

 11. Stosownie do art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy
  o finansach publicznych przestrzegać terminów płatności zobowiązań, nie dopuszczając do powstania odsetek
  z tytułu nieterminowych płatności.

 12. Nie udzielać kolejnej zaliczki pracownikowi, w przypadku gdy poprzednio udzielona zaliczka nie została rozliczona.

 13. Prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla wszystkich używanych w Operetce pojazdów służbowych.

 14. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzać zgodnie
  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 15. Operacje gotówkowe prowadzić według zasad określonych w obowiązującej w Operetce „Instrukcji gospodarki kasowej”.

 16. Prowadzić zapisy księgowe dla pozostających w dyspozycji Operetki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy
  o rachunkowości. Stan majątku zmniejszać wyłącznie w przypadkach określonych w art. 32 ust. 4 przywołanej ustawy.

 17. Sprawozdanie finansowe jednostki składać w terminie określonym w art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano dnia 09.10.2008 r.58


Pobieranie 2.88 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   39
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna