Informacja


WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKUPobieranie 0.61 Mb.
Strona3/4
Data28.10.2017
Rozmiar0.61 Mb.
1   2   3   4

Załącznik Nr 3


WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dz.

Rozdział

Nazwa

Plan po zmianach

wykonanie

%

010


01010

01030

01042

01095

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym;

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe


Izby rolnicze

Wydatki na zadania statutowe


Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki na zadania statutowe


Pozostała działalność

Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki na zadania statutowe

Wydatki majątkowe269.241,01

51.600,00

51.600,00


4.300,00

4.300,00
280,00

280,00
213.061,01

1.302,33


85.758,68

126.000,00199.600,48

51.305,99

51.305,99


2.252,70

2.252,70
279,48

279,48
145.762,31

1.302,33


82.798,98

61.661,0074,13

99,43

99,43
52,39

52,39
99,81

99,81
68,41

100

96,55


48,94

40040002

40095

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR,GAZ I WODĘ w tym:

Dostarczanie wody

Wydatki na zadania statutowe


Pozostała działalność

Wydatki na zadania statutowe11.670,00
10.194,00

10.194,00


1.476,00

1.476,00


6.186,28
4.710,28

4.710,28
1.476,00

1.476,00


53,01
46,21

46,21
100,00

100,00


600


60016
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

W tym: wynagrodzenia i pochodne

Wydatki na zadania statutowe

Wydatki majątkowe255.500,00

255.500,00

5.500,00


62.000,00

188.000,0065.417,85

65.417,85

3.000,00


56.439,95

5.977,90


25,60

25,60

54,55


91,03

3,18


700

70005


GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym: wynagrodzenia i pochodne

Wydatki na zadania statutowe


33.360,00

33.360,00

1.000,00


32.360,00

19.263,39

19.263,39

0,00


19.263,39

57,74

57,74
59,53

710

71004


DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym: wynagrodzenia


Wydatki na zadania statutowe

34.790,00

34.790,00

26.900,00

7.890,00


11.327,10

11.327,10

7.000,00


4.327,10

32,56

32,56

26,02


54,84

750


75011


75022


75023
75056

75075

75095
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

W tym: wynagrodzenia i pochodne


Wydatki na zadania statutowe
Rady gmin

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin

W tym: wynagrodzenia i pochodne


Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki majątkowe/na zakupy inwestycyjne/
Spis powszechny i inne

W tym: wynagrodzenia i pochodne


Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych


Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania statutowe


Pozostała działalność

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych


983.801,00

27.013,00

22.804,00

4.209,00
29.800,00

2.800,00


27.000,00
882.770,00

744.714,00

131.056,00

2.000,00


5.000,00
8.918,00

1.718,00


800,00

6.400,00
5.000,00

5.000,00
30.300,00

27.000,00

3.300,00


533.938,05

13.408,28

11.700,18

1.708,10
16.583,38

1.349,18


15.234,20
470.325,97

379.750,27

89.469,89

1.105,81


0,00
6.041,40

1.289,47


123,74

4.628,19
1.421,52

1.421,52
26.157,50

24.537,50

1.620,00


54,27

49,64

51,31


40,58
55,65

48,19


56,42
53,28

50,99


68,27

55,29


67,74

75,06


15,47

72,32
28,43

28,43
86,33

90,88


49,09

751

75101


75109

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.
Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W tym: wynagrodzenia i pochodneWybory do Rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W tym ;Wydatki na zadania statutowe307,00


207,00

207,00


100,00

100,00


69,87


69,87

69,87


0,00

0,00


22,76


33,75

33,75
75475412

75421

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

W tym: wynagrodzenia i pochodne

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych


Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zadania statutowe31.744,00
22.644,00

4.144,00


14.800,00

3.700,00
9.100,00

9.100,00


10.026,53
10.026,53

1.968,76


7.265,37

792,40
0,00

0,00


31,59
44,28

47,51


49,09

21,42756

75647

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

w tym wynagrodzenia

Wydatki na zadania statutowe


53.553,00


53.553,00
48.353,00

5.200,00


24.052,09


24.052,09
21.001,00

3.051,09


44,91


44,91
43,43

58,67


757


75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

105.000,00

105.000,00

55.533,92

55.533,92

52,89

52,89

801


80101
80103

80104

80110

80113

80146

80195

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

W tym: wynagrodzenia i pochodne

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki majątkowe/na zakupy inwestycyjne/
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym: wynagrodzenia i pochodne

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych


Przedszkola

Dotacja
Gimnazja

W tym: wynagrodzenia i pochodne

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na zadania statutowe


Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na zadania statutowe


Pozostała działalność

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych


1.931.241,00

1.174.942,00

861.228,00

249.879,00

55.635,00

8.200,00
122.481,00

108.058,00

5.831,00

8.592,00
5.680,00

5.680,00
501.231,00

421.754,00

55.366,00

24.111,00


104.320,00

104.320,00


11.742,00

11.742,00


10.845,00

9.445,00


1.400,00

992.556,85

609.172,49

440.522,01

134.941,59

25.508,89

8.200,00
64.664,59

56.702,15

4.131,45

3.830,99
1.929,75

1.929,75
253.239,36

209.902,40

31.167,54

12.169,42


51.667,48

51.667,48


4.800,00

4.800,00
7.083,18

7.083,18

0,00


51,39

51,85

51,15


54,00

45,85


100
52,80

52,47


70,85

44,59
33,97

33,97
50,52

49,77


56,29

50,47
49,53

49,53
40,88

40,88
86,42

74,99

0,00


85185154


85195


OCHRONA ZDROWIA


Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym wynagrodzenia i pochodne

Wydatki na zadania statutowe


Pozostała działalność

Dotacja


26.415,00
22.575,00

11.700,00

10.875,00
3.840,00

3.840,00


10.579,34
8.659,34

5.896,64


2.762,70
1.920,00

1.920,00


40,05
38,36

50,40


25,40
50

50


852


85205

85212


85213

85214


85216

85219

85228

85295

POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie


W tym: Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym: wynagrodzenia i pochodne


Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych


Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w centrum integracji społecznej

W tym: Wydatki na zadania statutowe


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych


Zasiłki stałe

świadczenia na rzecz osób fizycznych


Ośrodki pomocy społecznej

W tym: wynagrodzenia i pochodne


Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym: wynagrodzenia i pochodne


Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych


Pozostała działalność

Wydatki na zadania statutowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finanse z udziałem środków UE1.080.235,00

2.000,00

2.000,00
633.736,00

18.391,00

4.227,00


611.118,00

4.136,00

4.136,00
29.686,00


29.686,00
50.326,00

50.326,00


142.758,00

128.146,00

13.612,00

1.000,00
32.987,00

31.400,00

1.287,00


300,00
184.606,00

6.800,00


43.806,00

134.000,00505.712,52

0,00

0,00
316.645,77

9.460,37


3.552,44

303.632,961.378,80

1.378,80
12.686,39


12.686,39
17.602,71

17.602,71


73.633,92

65.127,25

8.357,73

148,94
12.152,14

11.558,12

546,97


47,05
71.612,79

4.914,36


29.219,31

37.479,1246,82


49,96

51,44


84,04

49,68


33,34

33,34
42,74


42,74
34,98

34,98
51,58

50,82

61,40


14,89
36,84

36,81


42,50

15,68
38,79

72,27

66,70


27,97

85385333

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Powiatowe Urzędy Pracy

Dotacja


1.500,00
1.500,00

1.500,00


1.500,00
1.500,00

1.500,00


100
100

100


85485401

85415

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.
Świetlice szkolne

W tym: wynagrodzenia i pochodnePomoc materialna dla uczniów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych61.109,00
40.925,00

40.925,00


20.184,00

20.184,0028.892,00
13.842,41

13.842,41


15.049,59

15.049,5947,28
33,82

33,82
74,56

74,56


90090001

90003

90015

90095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe


Oczyszczenie miast i wsi

Wydatki na zadania statutowe


Oświetlenie ulic ,placów i dróg

Wydatki na zadania statutowe


Pozostała działalność

Wydatki na zadania statutowe79.142,00
5.000,00

5.000,00
1.000,00

1.000,00
65.844,00

65.844,00


7.298,00

7.298,00


45.457,53
559,99

559,99
0,00

0,00
43.406,54

43.406,54


1.491,00

1.491,00


57,44
11,20

11,20


65,92

65,92
20,43

20,43


92192108


92116

92195

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry

W tym: wynagrodzenia i pochodne


Wydatki na zadania statutowe
Biblioteki

Dotacja
Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE142.273,00
18.273,00

17.273,00

1.000,00
80.000,00

80.000,00


44.000,00

1.158,00


42.842,00

99.154,12
9.843,80

9.843,80


0,00
46.000,00

46.000,00


43.310,32

478,30


42.832,02

69,69
53,87

56,99


57,50

57,50
98,43

41,30

99,98


926


92605

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania z zakresu kultury fizycznej

W tym: dotacja dla LZS i UKS


15.000,00

15.000,00

15.000,007.500,00

7.500,00

7.500,00


50

50

50
RAZEM WYDATKI

Wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne

wydatki na zadania statutowe

świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje


obsługa długu publicznego

wydatki na programy z udziałem środków z UEWydatki majątkowe w tym:

z udziałem środków z UE5.115.881,01

4.688.081,01

2.495.517,33

958.985,68

888.558,00

106.020,00

105.000,00

134.000,00

427.800,00

42.842,002.616.767,92

2.445.752,72

1.249.937,03

600.676,05

443.276,85

58.849,75

55.533,92

37.479,12

171.015,20

42.832,0251,15

52,17


50,09

62,64


49,89

55,51


52,89

27,97


39,98

99,98


II.
ROZCHODY

§ 992 spłata otrzymanych kredytów

§963 spłata pożyczek na finans. zadań z udziałem środków z UE

1.067.488,08

339.988,08

727.500,00


897.494,04

169.994,04

727.500,00


84,08

50

100

RAZEM /wydatki + rozchody/

6.183.369,09

3.514.261,96

56,83

Pobieranie 0.61 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna