Informacja


WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓWPobieranie 0.61 Mb.
Strona2/4
Data28.10.2017
Rozmiar0.61 Mb.
1   2   3   4

Załącznik Nr 2


WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU


Dz.

Nazwa

Plan po zamianach

Wykonanie

%

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

§0750 dochody z najmu i dzierżawy

§0770 wpływy z tyt..odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytk.wiecz.nieruchom.

§2010 dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej172.561,01

500,00


90.000,00
82.061,01

82.727,38

666,37


0,00
82.061,01

47,94

133,27


0
100

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

§0690 wpływy z różnych opłat

§0750 dochody z najmu i dzierżawy

§0830 wpływy z usług

§0920 pozostałe odsetki

§0970 wpływy z różnych dochodów6.750,00
50,00

1.600,00


300,00

0,00


4.800,00

3.312,93
37,50

322,40


209,83

20,00


2.723,20

49,08
75,00

20,15


69,94
56,73

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

§6260 dotacja z funduszy celowych26.000,00

26.000,000,00

0,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

§0750 dochody z najmu i dzierżawy

§0920 pozostałe odsetki


52.898,08

52.848,08

50,00


26.387,37

26.365,94

21,43


49,88

49,89


42,86

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

§2010 dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

§0970 wpływy z różnych dochodów


53.205,00

35.931,00


17.274,00

24.845,20

23.464,00


1.381,20

46,70

65,30
8,00751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

§2010 dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej307,00

307,00


203,50

203,50


66,29

66,29


756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

§0010 podatek dochod.od os.fizycznych

§0020 podatek dochod.od os.prawnych

§0310 podatek od nieruchomości

§0320 podatek rolny

§0330 podatek leśny

§0340 podatek od środków transportowych

§0350 podatek od działal.gospod.os.fizyczn.opłacanych w formie karty podatkowej

§0360 podatek od spadków i darowizn

§0410 wpływy z opłaty skarbowej

§0430 wpływy z opłaty targowej

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat

§0500 podatek od czynności cywilnoprawnych

§0690 wpływy z różnych opłat

§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat


973.573,00

363.726,00

4.000,00

267.974,00

212.324,00

8.633,00


84.716,00

6.000,00
2.000,00

7.000,00

300,00


400,00

14.500,00

1.000,00

1.000,00


468.002,23

155.824,00

1.430,76

124.111,00

116.935,77

5.171,00


44.348,80

1.855,00
1.155,00

4.094,00

50,00


34,00

11.890,00

630.63

472,27


48,07

42,84


35,77

46,31


55,07

59,90


52,35

30,92
57,75

58,49

16,67


8,50

82,00


63,06

47,23


758

RÓŻNE ROZLICZENIA

§0920 pozostałe odsetki


§2920 subwencje


2.705.448,00

12.829,00

2.692.619,00


1.558.046,70

3.724,70


1.554.322,00

57,59

29,03


57,73

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

§0830 wpływy z usług3.000,00

3.000,00


2.467,45

2.467,45


82,25

82,25


851

OCHRONA ZDROWIA

§0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych22.575,00

22.575,0017.954,95

17.954,9579,53

79,53


852

POMOC SPOŁECZNA

§0830 wpływy z usług

§0920 pozostałe odsetki

§0970 wpływy z różnych dochodów

§2007 dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

§2009 dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

§2010 dotacje na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej

§2030 dotacja na dofinansowanie zadań własnych

§2360 dochody jst związane z realizacją zdań z zakresu administr.rzadowej


883.610,00

0,00


60,00

639,00


113.900,00
6.030,00
632.099,00

129.382,00

1.500,00


510.836,98

291,85


81,41

638,70


113.900,00
6.030,00
318.138,00

70.137,00

1.620,02


57,81
135,68

99,95


100
100
50,33

54,21


108,00


854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

§2030 dotacje na dofinansowanie zadań własnych10.184,00

10.184,0010.184,00

10.184,00100

100


900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

§0570Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznyc

§0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych

§0690 wpływy z różnych opłat

§6207dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

§6290 środki na dofinans.własnych inwestycji738.919,00
1.419,00

0,00
5.000,00


727.500,00
5.000,00

733.237,18
1.419,00

283,80
3.134,38


727.500,00
900,00

99,23
100

62,69
100


18,00

I.

RAZEM DOCHODY

5.649.030,09

3.438.205,87

60,86

II.

PRZYCHODY w tym:

534.339,00

364.805,43

68,27

§ 952

§ 950

-przychody z zaciągniętych kredytów na rynku kraj.

-wolne środki456.000,00

78.339,00286.002,00

78.803,4362,72

100,59
RAZEM /dochody + przychody/
6.183.369,09

3.803.011,30

61,50

Pobieranie 0.61 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna