Informacja z posiedzenia nr 24/17 Zarz ą duWojew ó dztwa Ł ó dzkieg o z dnia 12 kwietnia 2017 rPobieranie 94.21 Kb.
Data28.10.2017
Rozmiar94.21 Kb.INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 24/17

Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie:

 1. wyznaczenia aglomeracji Drzewica;

 2. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego;

 3. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013,zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.Zarząd Województwa podjął uchwały:

 1. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia II konkursu ofert na realizację Działania 1 pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę 60+” w ramach zadania z zakresu promocji zdrowia psychicznego dla mieszkańców województwa łódzkiego pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę”;

 2. w sprawie przyjęcia ogłoszenia o pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020;

 3. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób- działania na rzecz osób starszych w roku 2017;

 4. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2017;

 5. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób- polityki prorodzinnej w roku 2017;

 6. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych w 2017 roku;

 7. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.11.02.01-IZ.00-10-001/16 dla Działania XI.2 Kształcenie osób dorosłych Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

 8. w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny strategicznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0053/16złożonego przez „INDUSTRY PERSONNEL SERVICES" Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 dla Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

 9. w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny strategicznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr EFS-4220-RPLD.8.3.3-1.0023/16 złożonego przez BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej Beata Ostrowska, Robert Ostrowski w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 dla Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

 10. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49 oraz podjęcie czynności zmierzających do ustanowienia prawa służebności przesyłu;

 11. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Skarbu Państwa -  Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu części nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46;

 12. w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego na rok 2017;

 13. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.;

 14. w sprawie przyznania nagród dla zawodników,  którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

 15. w sprawie przyznania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

 16. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;

 17. w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków finansowych z Funduszu Kolejowego przeznaczonych w roku 2018 dla Województwa Łódzkiego na zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych;

 18. w sprawie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny formalnej projektu o nr WND-RPLD.06.02.01-10-0075/16 złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „LEGS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

 19. zmieniającą Uchwałę nr 1579/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez Miasto Łódź pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, zmienioną Uchwałą nr 1737/16 z dnia 28.12.2016 r.;

 20. zmieniającą Uchwałę nr 1580/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez Miasto Łódź pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, zmienioną Uchwałą nr 1738/16 z dnia 28.12.2016 r.;

 21. zmieniającą Uchwałę nr 1582/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez Miasto Łódź pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego zmienioną  Uchwałą nr 1740/16 z dnia 28.12.2016 r.;

 22. zmieniającą Uchwałę nr 1581/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przez Miasto Łódź pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, zmienioną Uchwałą nr 1739/16 z dnia 28.12.2016 r.;

 23. zmieniającą Uchwałę Nr 1151/16 w sprawie udzielenia upoważnienia;

 24. zmieniającą uchwałę Nr 930/16 w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).Zarząd Województwa zapoznał się z:

 1. Prezentacją Roczny Program Działania UMWŁ i WSJO na 2017.


Zarząd Województwa przyjął:

 1. Informację dotyczącą planowanej przez Departament Cyfryzacji realizacji projektów;

 2. Informację dotyczącą realizacji planu restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu;

 3. Informację dotyczącą zakresu rzeczowego zadania pod nazwą „Modernizacja Apteki Szpitalnej przy ul. Okólnej 181 celem uruchomienia pracowni do przygotowywania cytostatyków w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi”;

 4. Informację na temat usług transportu medycznego świadczonych przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi;

 5. Informację w sprawie zleceń płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz płatności dokonanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w miesiącu marcu, w 2017 roku;

 6. Informację o stanie realizacji programu działań na rzecz Rodzin Wielodzietnych pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2016;

 7. Informację w sprawie opracowania Rocznego Planu Działania na rok 2017 jako elementu realizacji Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030;

 8. Informację w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Działania Departamentu ds. Przedsiębiorczości UMWŁ na 2016 rok;

 9. Informację w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego Raportu z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030;

 10. Informację dotycząca stanowisk zajmowanych przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w sprawach zgłaszanych przez Departament Kontroli i Skarg;

 11. Informację na temat działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w 2016 r. ;

 12. Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie łódzkim w 2016 roku;Zarząd Województwa wyraził zgodę na podpisanie przez Marszałka Województwa Postanowień ZWŁ w sprawie:

 1. wstrzymania wykonania decyzji ZWŁ nr 5/2017/PR z dnia 13.02.2017 r. wydanej w przedmiocie zwrotu środków przez Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.;

 2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej park pn. „Park na Janowie”, położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Juranda ze  Spychowa, Maćka z  Bogdańca i Oleńki Billewiczówny w zakresie zadań samorządu województwa oraz odmowy uzgodnienia ww. projektu planu w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego;

 3. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-1 przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie Kutno w zakresie zadań samorządu województwa oraz odmówić uzgodnienia ww. projektu planu w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego;

 4. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie Kołacinek I i Kołacinek II, dla terenu położonego w miejscowości Kołacinek, gmina Dmosin w zakresie zadań samorządu województwa oraz odmowy uzgodnienia ww. projektu planu w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020


Pobieranie 94.21 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna