Informacja z działa na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2010 rokuPobieranie 4.49 Mb.
Strona11/12
Data14.02.2018
Rozmiar4.49 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Realizacja projektu systemowego „Działanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”, którego liderem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie
a partnerami gminy: Miasto Białogard, Gminy: Białogard, Karlino, Tychowo, Powiatowy Urząd Pracy
w Białogardzie. Okres realizacji: kwiecień 2011 – listopad 2011 r. Środki wydatkowane na realizację zadania –
66 242,00 zł. W 2011 roku w ramach projektu wsparciem objętych zostało 15 osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Głównym celem projektu było zaktywizowanie tych osób społecznie
i zawodowo, a także wyposażenie ich w kompetencje psychologiczne i umiejętności społeczne. W ramach projektu osoby niepełnosprawne objęte zostały poradnictwem zawodowym, doradztwem psychospołecznym
i działaniem o charakterze środowiskowym.


Rezultaty Twarde:

Udzielanie specjalistycznych porad przez okres 8 miesięcy po 8 godz./mies. przez: prawnika, psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę rodzinnego i zajęciowego oraz prowadzenie rehabilitacji przez rehabilitanta –fizjoterapeutę. Dla wszystkich uczestników prowadzone były również grupy wsparcia przez 8 miesięcy


po 4 godz./mies. W ramach integracji społecznej osób niepełnosprawnych zorganizowano wyjazdy na basem, do kina, na piknik i wycieczkę.

Rezultaty miękkie:

Podniesienie motywacji do działania, zwiększenie zaufania we własne siły i możliwości, poczucie akceptacji w społeczeństwie, wzrost poczucia większej sprawności w rozwiązywaniu problemów.
6.2.2. POWIAT CHOSZCZEŃSKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie - lider projektu - realizowało projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Kieruj Swoim Losem”. Partnerami w jego realizacji były: Ośrodki Pomocy Społecznej z gmin: Choszczno, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz oraz Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie. Program kierowany był do osób:

- korzystających z pomocy społecznej,

- bezrobotnych,

- zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- mających problemy z poruszaniem się na otwartym rynku pracy,

- mających problemy z ukończeniem szkoły.

W 2011r. w projekcie udział wzięły również osoby niepełnosprawne. Programem objętych zostało 151 osób, w tym 29 osób niepełnosprawnych. Na realizację programu ze środków EFS wydatkowano: 1 477 365,20 zł, w tym 137 016,35 zł na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ze środków własnych 170 481 zł, w tym 16 471,02 zł na rzecz osób niepełnosprawnych.

Efektem realizacji ww. programu było:

- zdobycie, podniesienie kwalifikacji zawodowych,

- zdobycie umiejętności autoprezentacji, asertywności,

- podniesienie samooceny.
Odbywała się również współpraca PCPR z różnymi podmiotami min.: Ośrodkami Pomocy Społecznej, Specjalnymi Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi, Domami Pomocy Społecznej, organizacjami pozarządowymi w celu rozwiązywania indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych, organizowania spotkań informacyjnych i szkoleniowych, udziału w imprezach kulturalno-sportowo-integracyjnych (min. „Scena bez barier”, „Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”, wystawy).
Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie kontynuował w 2011 r. Projekt systemowy „Lepsza przyszłość”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt wdrażany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI., Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Jego realizacja zakończy się w 2013 roku.

W projekcie zaktywizowano 6 osób niepełnosprawnych, w tym 4 kobiety w ramach stażu. Po stażu 5 osób zostało zatrudnionych. Efektywność zatrudnienia wynosi 83,3%. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 31 767 zł.


W ramach Funduszu Pracy finansowano:

 • staż dla 7 niepełnosprawnych osób, w tym 5 kobiet; 1 osoba znalazła zatrudnienie – na to zadanie wydatkowano kwotę 38.644 zł;

 • prace społecznie użyteczne dla 4 osób, w tym 1 kobieta; 1 osoba podjęła zatrudnienie – na to zadanie wydatkowano kwotę 4.906 zł.

Osoby niepełnosprawne korzystały z usług oferowanych przez doradców zawodowych: • z indywidualnych porad zawodowych – 34 osoby, w tym 21 kobiet;

 • z grupowych porad zawodowych – 1 osoba;

 • z informacji zawodowej grupowej – 34osoby, w tym 18 kobiet.

Indywidualnym Planem Działania objęto 76 osób.
W 2011r. pracę podjęło ogółem – 39 osób w tym 21 kobiet.1 osoba – kobieta podjęła działalność gospodarczą. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zarejestrowane były w PUP ogółem 116 osób, w tym 64 kobiet.
W wyniku realizacji w 2011r. projektu Starostwa Powiatowego „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo! II”, wsparciem objęte zostały dwie osoby niepełnosprawne. Uczestniczyły one
w cyklu 65 godzinnych szkoleń obejmujących: doradztwo zawodowe indywidualne i grupowa, ABC Przedsiębiorczości, warsztaty, podstawowe informacje o dotacjach unijnych, spotkanie
z mikroprzedsiębiorcą. Wskazane osoby w pełni uczestniczyły w zajęciach oraz skorzystały z doradztwa indywidualnego, jednak nie uzyskały wsparcia finansowego i pomostowego.
6.2.3. POWIAT DRAWSKI
Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim otrzymał na działalność w 2011 r. środki z budżetu Wojewody w wysokości 340 200,00 zł. Dom jest elementem realizowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych, który zapewnia 30 osobom
z zaburzeniami psychicznymi wsparcia społecznego, pozwalającego im na zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną - rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych.
Z porad psychologa i radcy prawnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Drawsku Pomorskim w 2011 r. skorzystało 190 osób, w tym 41 osób niepełnosprawnych. Na funkcjonowanie PIK powiat przeznaczył środki w wysokości 26 986,47 zł.
W 2011 roku na realizowany przez PCPR w Drawsku Pomorskim projekt systemowy „Szansa na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, zostały wykorzystane środki w wysokości 552 652,29 zł oraz wkład własny w wysokości 64 015,90 zł. W projekcie realizowanym przez PCPR w Drawsku Pomorskim uczestniczyły 72 osoby, w tym 57 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy skorzystali z różnych form wsparcia:

 • dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 36 667 zł;

 • warsztatów tworzenia biżuterii – 9 510 zł;

 • warsztatów ceramicznych – 3 500 zł;

 • kursu obsługi kas fiskalnych – 5 104 zł;

 • kursu „Metody i sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” – 7 200 zł;

 • kursu prawa jazdy kat. B – 9 984 zł;

 • kursu florystycznego – 6 300 zł;

 • warsztatów filcowania na mokro – 16 010 zł;

 • kursu „Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym” – 3 500 zł;

 • kursu języka angielskiego – 8 400 zł;

 • kursu „Eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kW” – 1 700 zł;

 • warsztatów malowania na szkle – 9 000 zł;

 • warsztatów „Kształtowania umiejętności interpersonalnych” – 17 900 zł;

 • warsztatów decoupage – 20 205 zł;

 • warsztatów aktywizujących z doradcą zawodowym – 6 500 zł;

 • warsztatów psychologicznych – 5 200 zł;

 • warsztatów z sianoplotów – 8 700 zł;

 • kursu obsługi komputera – 4 800 zł;

W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim zaktywizował 26 osób niepełnosprawnych, które znalazły stałe zatrudnienie bądź rozpoczęły własną działalność gospodarczą. Urząd skierował na szkolenia 5 osób niepełnosprawnych, z których 3 osoby uczestniczyły w szkoleniach indywidualnych a 2 w szkoleniach grupowych. Tematy szkoleń to „ABC Przedsiębiorczości”, „Technolog prac wykończeniowych w budownictwie”, „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim”, „Murarz – tynkarz”. Ponadto 1 osoba niepełnosprawna niewidoma uczestniczyła w szkoleniu „Kurs obsługi komputera przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania”.

Poprzez uczestnictwo w szkoleniach osoby niepełnosprawne zdobyły nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, które z pewnością będą pomocne w znalezieniu pracy. Ponadto 2 osoby po zakończeniu szkolenia rozpoczęły własną działalność gospodarczą.
Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy udzielił:


 • dotacji dla 1 osoby na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę 20 100,00 zł;

 • refundacji 2 osobom do wynagrodzeń i składek ZUS w ramach prac interwencyjnych;

 • zorganizował staż dla 1 osoby na kwotę 5 000,00 zł;

 • z prac społecznie użytecznych skorzystało 6 osób.

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizował:

 • 4 szkolenia na kwotę 14 200,90 zł;

 • staż dla 7 osób na kwotę 38 064,03 zł;

 • udzielił dotacji dla 1 osoby na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę 20 600,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim: • udostępniło w budynku głównym transporter schodowy dla osób niepełnosprawnych;

 • Wydział Komunikacji wydał 134 karty parkingowe;

 • Drawskie Powiatowe Centrum Przedsiębiorczości udzieliło pomocy finansowej 3 osobom niepełnosprawnym na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 032 zł;

 • z budżetu powiatu udzielono wsparcia finansowego w wysokości 18 000,00 zł dla stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych (w ramach dofinansowanych zadań uczestniczyło około 700 osób):

- Kiwanis International Klub Czaplinek – 700 zł;

- Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu – 4 000 zł;

- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Suliszewo – 2 500 zł;

- Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” w Złocieńcu – 2 100;

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością

w Kaliszu Pomorskim – 4 000 zł;

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” w Czaplinku – 2 100 zł;

- Stowarzyszenie „Filar” w Drawsku Pomorskim – 2 600 zł.


W roku 2011 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim w ramach zadań statutowych wydała 190 orzeczeń do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego dzieci. Pomocą psychologa, logopedy, pedagoga objęto łącznie 109 dzieci.

6.2.4. POWIAT GOLENIOWSKI
W 2011 roku kontynuowano realizację Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003-2015. W realizację programu zaangażowanych było wiele instytucji administracji publicznej działających w zakresie zdrowia, edukacji, sportu, kultury, turystyki i rekreacji, pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe z terenu powiatu. Kontynuowano działania mające na celu nie tylko zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, ale także ich aktywności zawodowej (promowano zatrudnianie osób niepełnosprawnych wśród pracodawców, organizowano giełdy pracy, szkolenia i kursy doskonalące dla osób niepełnosprawnych, udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, organizowano staże). Zapewniono konsultację społeczną działań dotyczących osób niepełnosprawnych oraz kontynuowano współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na ich rzecz. Realizowano projekt finansowany ze środków EFS „Z bezradności do aktywności 2011".

We wszystkich szkołach na terenie powiatu realizowano i wdrażano nowe programy wychowawcze w celu rozwijania świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych. Odbyło się wiele imprez mających na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych.


6.2.5. POWIAT GRYFICKI
W powiecie realizowany był projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywni = Samodzielni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowano do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym /zarówno kobiet
jak i mężczyzn/ , między innymi do osób niepełnosprawnych. W roku 2011 w ramach projektu wsparciem objęto grupę 213 osób w tym: 104 osoby bezrobotne, 5 osób usamodzielnianych, 10 wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15 – 25 lat oraz 94 osoby niepełnosprawne, w tym 49 osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach projektu beneficjenci mieli możliwość skorzystania z dodatkowych form wsparcia: poradnictwa, treningów, warsztatów i szkoleń, poza pomocą otrzymywaną na co dzień od jednostek pomocy społecznej. Uczestnicy zwiększyli swoją aktywność społeczną i zawodową, ze szczególnym naciskiem na poprawę swojej pozycji na rynku pracy oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Między innymi 17 osób niepełnosprawnych skierowanych zostało do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

Z myślą o 49 osobach z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną zorganizowano następujące formy mające na celu ich integrację społeczną:


 • program „Tacy Sami” dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi;

 • warsztat „Trening motywacyjny”;

 • warsztat „Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie”;

 • warsztat „Jak gospodarować budżetem domowym”;

 • warsztat „Osoba niepełnosprawna na rynku pracy”;

 • wizyta w Skansenie chleba w Ustroniu Morskim - Poznajemy tradycyjny cykl wyrobu pieczywa;

 • podnoszenie umiejętności zawodowych – wizyta w fabryce okien w Kołobrzegu;

 • podnoszenie umiejętności zawodowych – wizyta w zakładzie produkującym szklane ozdoby choinkowe GLASS COLOR w Koszaline;

 • podnoszenie umiejętności zawodowych – wizyta w zakładzie mleczarskim ARLA FOODS
  w Gościnie;

 • wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjne w Świnoujściu – 7 dni.

Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 1 698.850 zł, w tym dofinansowanie z EFS wyniosło 1 528 965 zł.
6.2.6. POWIAT GRYFIŃSKI
W 2011 r. powiat prowadził Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (OION) w Chojnie
z punkami wyjazdowymi w Mieszkowicach i Cedyni. Wartość zadania: 56 169,36 zł. Ośrodek udzielał informacji o:

 1. prawach osób niepełnosprawnych, wynikających z obowiązujących źródeł prawa,

 2. możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych wynikających
  z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w szczególności dotyczących:

 1. przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych,

 2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 3. turnusów rehabilitacyjnych,

 4. warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,

 5. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

 6. organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i oferowanych przez nie formach pomocy,

 7. instytucji wspierających, zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej (np. PCPR, OPS, PUP itp.),

 8. systemowych rozwiązaniach dotyczących ulg i uprawnień wynikających z obowiązującego ustawodawstwa oraz ustawowego wspierania pracodawców osób niepełnosprawnych,

 9. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne,

 10. programów finansowanych ze środków PFRON,

 11. ustawowym wspieraniu pracodawców osób niepełnosprawnych,

 12. wszelkich programów, w których beneficjentami są osoby niepełnosprawne.

W OION zatrudnione są 3 osoby niepełnosprawne – 1 na cały etat i 1 na ½ etatu i 1 osoba na umowę zlecenie ( pełnienie dyżurów zamiejscowych).

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w 2011r. udzielił informacji 1 117, w tym:

- osobom niepełnosprawnym - 556,

- opiekunom osób niepełnosprawnych - 471,

- osobom prowadzącym działalność gospodarczą - 90.

Zapytania zgłaszano telefonicznie (526) oraz osobiście (591).
OION w Chojnie w roku 2011 prowadził również kampanię reklamową. Materiały promocyjne (plakaty, czasopisma ulotki, wizytówki) są dostarczane do środowisk osób niepełnosprawnych. Ośrodek stale współpracował z Urzędem Pracy i doradcą zawodowym. Dzięki ich pomocy udało się skierować kilkanaście osób na szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe, co pozwoliło tym osobom podjąć prace zarobkowe,
a przede wszystkim uwierzyć we własne możliwości. Obecnie pracownicy Ośrodka starają się ułatwić osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON oraz o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Pracownicy Ośrodka pomagają wypełnić wniosek jak również dostarczają je do siedziby PCPR.
W powiecie realizowano projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”. Projekt obejmował 9 gmin, z których
6 tworzy partnerstwo w projekcie z PCPR i są to gminy: Gryfino, Banie, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój, Moryń
i Mieszkowice. Grupę docelową stanowią uczestnicy projektu (mężczyźni i kobiety) łącznie 74 osoby-mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego: posiadający dzieci, korzystający z pomocy społecznej, wykluczeni lub zagrożeni wykluczeniem społecznym, pracujący i nie pracujący będący w wieku aktywności zawodowej, bezradni w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz niepełnosprawni. Liczba niepełnosprawnych
w projekcie w 2011r wyniosła 20 osób. Budżet projektu w roku 2011 wyniósł łącznie 1 783 630,00 zł.

W ramach projektu realizowane były dwa główne zadania skierowane bezpośrednio do uczestników projektu, tj.: 1. „Aktywna Integracja”;

 2. „Działania o charakterze środowiskowym”.

W ramach powyższych działań, PCPR oraz partnerskie OPS-y realizowały wiele zadań, takich jak:

  • asystentura rodzinna – mająca na celu pomoc uczestnikom projektu w zakresie rozwiązywania codziennych problemów;

  • asystentura dla osób niepełnosprawnych;

  • wsparcie psychologiczne (indywidualne i warsztaty grupowe);

  • warsztaty praktycznych umiejętności pn. „Praktyczny Pan” i „Praktyczna Pani” – mające
   na celu nabycie przez uczestników projektu podstawowych umiejętności przydatnych
   w prowadzeniu gospodarstwa domowego np. malowanie ścian, kładzenie glazury i paneli,
   gotowanie, szycie, oszczędne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi;

  • warsztaty dla osób niepełnosprawnych: kurs prawa jazdy i warsztaty komputerowe;

  • warsztaty z profilaktyki uzależnień – mające na celu uświadomienie uczestnikom projektu oraz ich dzieciom zagrożeń jakie niesie ze sobą uzależnienie od alkoholu lub narkotyków;

  • umiejętność postępowania z osobami uzależnionymi i możliwości pomocy osobom
   uzależnionym;

  • voucher, czyli talon na zakup usług społecznych – mający na celu wsparcie uczestników projektu w zakresie usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych itp.

Zrealizowano również wiele różnego rodzaju imprez, wyjazdów i wycieczek podnoszących znajomość kraju
i mających na celu pokazanie, że osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku może korzystać
z turystyki w takim samym stopniu jak osoba zdrowa. Drugim celem założonym w realizacji tego zadania była integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowymi uczestnikami projektu.
6.2.7. POWIAT KAMIEŃSKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2011 roku realizowało projekt systemowy pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2.

Celem projektu była integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.


W 2011 roku działaniami objęto 38 osób niepełnosprawnych. Zastosowano instrumenty aktywnej integracji
w formie różnorodnych kursów i szkoleń zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych, społecznych
i kulturalnych. Wszystkie osoby niepełnosprawne brały czynny udział w poradnictwie zawodowy, warsztatach psychoedukacyjnych, zorganizowanych kursach i szkoleniach, w tym:

- filcowania,


- komputerowym z telepracą,
- pomocy pokojowej,
- florystycznym,
- witrażu,
- pomocy sprzedawcy,
- wytwarzania świec.

W ramach projektu 38 osób niepełnosprawnych zostało objętych rehabilitacją zdrowotną oraz wzięły udział


w wyjeździe integracyjnym do Berlina wraz z Tropikalną Wyspą oraz w formie rehabilitacji zdrowotnej do Heringsdorfu na Termy Bałtyckie.

Na realizację ww. działań wykorzystano kwotę 114 000 zł, w tym:


 środki Unijne 107 661,60 zł,
 środki krajowe 6 338,40 zł.
Na jedną osobę niepełnosprawną przypadała kwota 3 000 zł.

6.2.8. POWIAT KOŁOBRZESKI
W powiecie realizowano projekt „Jesteśmy aktywni” edycja 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedną z grup docelowych, która wzięła udział w projekcie była grupa dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kołobrzeskiego.

Podczas realizacji projektu wykorzystano cztery instrumenty aktywnej integracji: 1. Instrument aktywizacji zawodowej:

 • warsztaty z doradcą zawodowym w celu aktywnego poszukiwania pracy;

 • kursy zgodne z indywidualnymi predyspozycjami osób niepełnosprawnych:

- kurs podstaw obsługi komputera,

- kurs grafiki komputerowej,

- kurs rachunkowości,

- kurs bukieciarstwa,

- kurs ogrodniczy,

- kurs asystenta osób starszych i dzieci,

- kurs języka niemieckiego,

- kurs języka angielskiego; 1. Instrument aktywizacji społecznej:

 • trening podnoszenia poziomu poczucia własnej wartości;

 • grupy wsparcia z psychologiem;

 • porady radcy prawnego;

 1. Instrument aktywizacji edukacyjnej:

 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku;

 • warsztaty skutecznego motywowania;

 1. Instrument aktywizacji zdrowotnej:

 • sfinansowanie czternastodniowego turnusu rehabilitacyjnego w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Wielspin w Wągrowcu;

 • zorganizowanie dziesięciodniowego wyjazdu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Ośrodku Wczasowym „ANIA” w Dźwirzynie.

W projekcie „Jesteśmy aktywni” edycja 2011 wzięło udział 40 beneficjentów ostatecznych.

Budżet na realizację projektu „Jesteśmy aktywni” w 2011 r. dla osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do projektu wyniósł 160 000,00 zł. Średni koszt, jaki przypadł na jednego uczestnika projektu, to 4 000,00 zł.

Niepełnosprawni beneficjenci ostateczni dzięki uczestnictwu w warsztatach projektowych bardziej optymistycznie spoglądają na życie i swoją przyszłość. Nawiązali wiele nowych znajomości, nabyli umiejętności autoprezentacji
i jednocześnie przełamali barierę w komunikacji z otoczeniem. Beneficjenci zbudowali w sobie większe poczucie własnej wartości. Potrafią kształtować asertywną postawę w wyrażaniu swoich potrzeb i oczekiwań. Ponadto osoby niepełnosprawne uzyskały wiedzę na temat psychologii motywacji, przez co identyfikują swoje potrzeby i czerpią więcej inspiracji ze swoich życiowych poglądów. Dokonują oceny osobistego systemu wartości i tym samym zwiększają swój stopień zmotywowania i entuzjazmu. Istotnym jest fakt, iż Beneficjenci zamierzają poszukiwać zatrudnienia zgodnie z nabytymi podczas szkoleń umiejętnościami. Zdobyli szereg cennych wskazówek w zakresie wykonywania makijażu dziennego, podstaw dbania o codzienną higienę oraz estetyczny wygląd zewnętrzny oraz jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy zostali przygotowani do samodzielnego i aktywnego wejścia na otwarty rynek pracy. Znają tendencje panujące na rynku pracy oraz wymagania, jakich oczekują pracodawcy. Osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, także otrzymali szereg cennych informacji w tym zakresie. Kursy zgodne z indywidualnymi predyspozycjami osób niepełnosprawnych, otworzyły Beneficjentom Ostatecznym drzwi do podjęcia zatrudnienia na wybranych stanowiskach pracy. Osoby, które wzięły udział w projekcie „Jesteśmy aktywni” wierzą w siebie i własne możliwości, motywują się do działania
i poprawnie kształtują relacje interpersonalne w swoim otoczeniu.

6.2.9. POWIAT KOSZALIŃSKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pomocna Dłoń Plus”, którym objęto 64 osoby niepełnosprawne.

Na realizację projektu pozyskano środki w kwocie 209 887,68 zł, w tym:- 198 217,92 zł – środki Unii Europejskiej EFS,

- 11 669,76 złdotacja celowa budżetu państwa.

W ramach programu realizowano:


 • warsztaty dla osób niepełnosprawnych objętych indywidualnym programem integracyjnym,

 • uczestnictwo w XVI Festiwalu Kabaretu w Koszalinie,

 • wyjazd rehabilitacyjno - szkoleniowy,

 • opłacono czesne za szkołę,

 • dofinansowano ćwiczenia rehabilitacyjne,

 • kurs: prawa jazdy kat.B i C, spawania, bukieciarsko-florystyczny, hydrauliki, masażu, księgowości oraz nauki języka (niemieckiego, angielskiego, włoskiego),

 • indywidualny trening samoobsługi, wyjazd integracyjny,

 • indywidualne konsultacje z zakresu poprawy własnego wizerunku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało również projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Rodziny bez barier”. Programem objęto 32 osoby niepełnosprawne. Koszt projektu - 271 313,92 zł, w tym:- 230 616,83 złśrodki EFS,

- 40 697,09 złdotacja celowa budżetu państwa.

W ramach programu realizowano:


 • szkolenia rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych,

 • poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, terapeuta, prawnik, specjalista ds. uzależnień,
  pracownik socjalny),

 • doradztwo zawodowe,

 • kursy zawodowe (prawo jazdy kat. B, kurs komputerowy, bukieciarsko-florystyczny, obsługi kasy fiskalnej, opieki nad osobami starszymi, języka angielskiego i niemieckiego, pomocy kuchennej, fryzjerski z elementami wizażu, kroju i szycia, rachunkowość podmiotów gospodarczych, masażu, grafiki komputerowej ABC małej przedsiębiorczości, komputerowy z programem księgowym, komputerowy z programem magazynowym, obsługi wózka widłowego, urządzania i pielęgnacji terenów zielonych,

 • grupy wsparcia (spotkania grupowe 1/tydzień w każdej gminie).

Powiatowy Urząd Pracy w 2011r. w ramach środków Funduszu Pracy objął aktywizacją 78 osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami powiatu, w tym: • 10 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,

 • 10 osób podjęło zatrudnienie w ramach robót publicznych,

 • 12 osób ostało skierowanych do odbycia stażu,

 • 40 osób zostało skierowanych do odbywania prac społecznie użytecznych,

 • 2 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej,

 • 4 osoby zostały skierowane do odbywania szkolenia.

Ponadto w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Droga do zatrudnienia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3, wsparciem objęto 17 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu, w tym: • 8 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,

 • 7 osób zostało skierowane do odbycia stażu,

 • 2 osoby zostały skierowane do odbywania szkolenia,

 • 1 osoba otrzymała jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej.


6.2.10. MIASTO KOSZALIN
Koszalińska Biblioteka Publiczna (KBP) prowadzi działalność w ramach realizacji celu szczegółowego – podejmowanie działań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym w różnych dziedzinach życia społecznego. Jednym z zadań KBP wynikających ze statutu biblioteki jest organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym. Obsługą biblioteczną tych osób zajmują się pracownicy Oddziału Zbiorów Audiowizualnych oraz Filii Nr 6,8,9,11, służący pomocą niewidomym i niedowidzącym, osobom na wózkach inwalidzkich, niepełnosprawnym intelektualnie - dorosłym i dzieciom.

Zbiór „książek mówionych”, czyli literatury nagranej na kasetach magnetofonowych, z którego korzystają osoby niewidome, niedowidzące, chorzy z innymi dysfunkcjami oraz dzieci dyslektyczne w roku sprawozdawczym powiększył się o 234 kaset tj. 21 tytułów o łącznej wartości 1.228.,92 zł. Od kilku lat gromadzimy „książkę mówioną” na płytach CF. W 2011 roku zakupiono 21 tytułów książek nagranych


w zakodowanym systemie mp3 o wartości 245,99 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie prowadzi m in. działalność w ramach realizacji celu szczegółowego – umożliwienia osobom niepełnosprawnym dokonywania wyboru kierunku rozwoju zawodowego zgodnego z ich wiedzą i możliwościami oraz stworzenia im możliwości odnalezienia się
na rynku pracy. Pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy osobom niepełnosprawnym odbywa
się w oparciu o wiele form aktywizacji. Jedną z nich jest praca z doradcą zawodowym, która polega
na sprecyzowaniu jego oczekiwań względem przyszłej pracy. Doradca zawodowy korzystając z narzędzi, które ma do dyspozycji, pomaga ustalić, określić ścieżkę kariery zawodowej klienta. Odbywa się
to wielotorowo: na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń zawodowych klienta, zdobytych kwalifikacji i uprawnień zawodowych, wykształcenia a także predyspozycji.
Miasto utworzyło stanowisko Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, które podporządkowane jest ono bezpośrednio Zastępcy Prezydenta Miasta Koszalina ds. Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
w Koszalinie.

W ramach realizacji zadań „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2008 -2012” realizacji celu szczegółowego; likwidacji barier architektonicznych w 2011 roku zrealizowano: 1. zadania dotyczące likwidacji barier architektonicznych w Mieście,

 2. konsultowano projekty architektoniczne,

 3. przeprowadzono 21 lustracji pod względem likwidacji barier architektonicznych placówek podległych Miastu, chodników, dróg, sygnalizacji świetlnej i głosowej, autobusów oraz 15 parkingów pod względem ich dostosowania dla niepełnosprawnych kierowców,

 4. wzięto udział w 3 odbiorach technicznych dostosowywanych pomieszczeń (NZOZ ul. Monte Cassino, PZG – Poradnia , Hala Sportowa).

W ramach realizacji celu szczegółowego: likwidacji barier psychologicznych, zrealizowano następujące zadania: 1. członkom organizacji pozarządowych udzielono informacji o ulgach, przywilejach i możliwościach pozyskiwania środków w związku z posiadaną niepełnosprawnością (ponad 20 spotkań, ok. 2 000 osób);

 2. kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji poprzez członkostwo
  w Klubie Przyjaciół Integracji. Klub skupia organizacje, instytucje oraz osoby prywatne, dystrybuujące magazyn „Integracja”, które propagują działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem powołania Klubu jest promocja bezpłatnego magazynu „Integracja”, a zarazem honorowanie tych, którzy przyczyniają się do rozwoju integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Organizacją pozarządowym i osobom niepełnosprawnym rozdano, rozesłano ponad 300 egzemplarzy pisma „Integracja”;

 3. na spotkaniach stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych przekazywano informacje o kartach parkingowych, możliwości parkowania i oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, w sposób ciągły współpracowano ze Strażą Miejską oraz z Zarządem Dróg Miejskich.

 4. na likwidację barier psychologicznych w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł.: wydatkowano na współorganizację z Pałacem Młodzieży konkursu plastycznego dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego (200 zł), współorganizację Jubileuszu 5 – Lecia Działalności Polskiego Towarzystwa Stomijnego „POL – ILKO” (zakup niszczerki (244, 77 zł) oraz na opracowanie i wydanie Informatora dla Osób Niepełnosprawnych
  i ich rodzin w ilości 1600 szt. oraz w ramach konkursu „Koszalin bez barier” zamówienie dyplomów, statuetek i plakietek (9.550 zł). Rozliczono 9.994,77 zł;

 5. kontynuowano współpracę z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w realizację projektu: „Praca bez barier”. Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności (całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji). Odpowiadał na potrzebę zwiększenia stopnia przygotowania zawodowego i poprawę zdolności do uzyskania zatrudnienia przez te osoby, udzielając członkom warsztatów podstawowych informacji o prawach, przywilejach i obowiązkach osób niepełnosprawnych;

 6. współpracowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w naborze osób niepełnosprawnych do Projektu pod tytułem: „Koszaliński Start. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia” oraz z Punktem Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych;

 7. uczestniczono w spotkaniach Stowarzyszenia APERTO i wspomagano wiedzą merytoryczną
  z zakresu niepełnosprawności konsultantów Biura Porad Obywatelskich.

Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne zorganizowało w Koszalinie już VIII Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja. Z roku na rok gromadzi coraz więcej widzów i sympatyków. Głównym celem Festiwalu jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez prezentację filmów o tematyce, problemach i życiu osób niepełnosprawnych. VIII Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, odbył się w dniach 6 - 10 września w Koszalinie pod patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.


W ramach usług: ochrona socjalna, ekonomiczna i prawna oraz wsparcie w znalezieniu pracy, świadczonych przez instytucje i organizacje pozarządowe w 2011 roku prowadzono:

 1. Biuro Porad Obywatelskich,

 2. Program MOPS „Start”

 3. wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz prowadzono Dział Poradnictwa Specjalistycznego,

 4. ośrodki wsparcia,

 5. usługi opiekuńcze,

 6. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy.Biuro Porad Obywatelskich (BPO) Stowarzyszenia APERTO prowadziło działalność skierowaną
do osób wykluczonych społecznie i zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych. Na podstawie karty spraw klienta ustalono, że w 2011 roku w Biurze Porad Obywatelskich w Koszalinie udzielono 1439 porad. Podjęto 32 działania rzecznicze na rzecz klientów BPO. Większość porad została udzielona podczas bezpośredniej wizyty (94%). Cztery wizyty odbyło się w domu klientów ze względu na ich niepełnosprawność. Klienci zgłaszali się do BPO głównie ze sprawami mieszkaniowymi (22%), sprawami rodzinnymi (19%) oraz sprawami dot. postępowania przed urzędami i sądami (17%).

Przyjmuje się szacunkowo, że na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 roku Stowarzyszenie APERTO wydatkowało kwotę ok. 81 000 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 r. realizował „Koszaliński Program Integracji Społecznej – START”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był
do osób będących pod opieką Ośrodka:

 • bezrobotnych i/lub

 • nieaktywnych zawodowo i/lub

 • zatrudnionych,

 • zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),

 • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

 • zamieszkałych na terenie miasta Koszalina,

Istotną grupę docelową projektu stanowiły osoby niepełnosprawne.
W ramach projektu zorganizowano Punkt wsparcia dla osób niepełnosprawnych – kwota na 2011 r.
97 965 zł. W ramach aktywizacji zawodowej i społecznej uczestnicy zostali skierowani na zajęcia do Klubu Integracji Społecznej. Każdy uczestnik miał możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego (5 godzin) i opracowania Indywidualnego Planu Działania, stanowiącego podstawę
do skierowania na kursy zawodowe/podnoszące kwalifikacje. Osoby chętne mogły uczestniczyć
w indywidualnym doradztwie psychologicznym oraz w spotkaniach grupy wsparcia. Ponadto istniała możliwość uzyskania porady prawnej. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach społeczno – zawodowych „START na start”. Na warsztaty złożyły się następujące zajęcia:

 • trening komunikacji interpersonalnej,

 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

 • edukacja finansowa.

W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy zostali skierowani na kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie lub zdobycie nowych kompetencji zawodowych. W kursach zawodowych i szkoleniach wzięło udział 18 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności:

 1. Kurs komputerowy ECDL – Starter,

 2. Kadry i płace z programem Symfonia,

 3. Konserwator obiektu budowlanego upr. energetycznymi do 1 kW,

 4. Operator koparko – ładowarki,

 5. Magazynier z upr. operatora wózków widłowych,

 6. Prawo jazdy kat. B, C i D,

 7. J. angielski,

 8. Tworzenie stron internetowych.

Dodatkowo 3 osoby realizujące program, wraz z najbliższą rodziną wzięły udział w 3-dniowych wyjazdowych warsztatach wspierających rodzinę, a 2 osoby uczestniczyły w warsztatach „START po zdrowie”, dotyczących profilaktyki zdrowia i uzależnień.

Z dniem 31 grudnia 2011 roku, zgodnie z zaplanowaną „ścieżką reintegracji”, udział w projekcie zakończyło 25 osób. Trzech uczestników wyraziło chęć kontynuacji udziału w br. Osoby biorące udział w programie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Koszaliński Program Integracji Społecznej – START”, jak i inne osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się ze swoimi problemami i wątpliwościami do pracownika socjalnego w Punkcie Wsparcia, gdzie uzyskają poradę bądź informację.


Do zadań pracownika socjalnego, oprócz upowszechniania instrumentów aktywnej integracji, należy także świadczenie pracy socjalnej wobec klientów MOPS.
6.2.11. POWIAT ŁOBESKI
Dom Pomocy Społecznej w Resku realizował projekt dofinansowany z Funduszu Małych Projektów (FMP) INTERRERG IV A Euroregionu Pomerania pt. „Przekroczyć granice” w ramach Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu 72 810,52 zł, w tym:

dofinansowanie – 85% - 59 640,57zł,

wkład własny – 15% - 13 169,95 zł.

Łączna ilość osób uczestniczących w programie to 160 osób, w tym:


 • mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Resku,

 • osoby niepełnosprawne z instytucji opiekuńczych.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • zajęcia warsztatowe (wikliniarskie, ceramiczne, malarskie, deocupage, rzeźbiarskie, kulinarne, teatralne, kurs tańca),

 • spływ kajakowy Płoty – Barkowo,

 • wyjazd studyjny do Kołobrzegu.

Rezultaty projektu:

 • wzajemne zrozumienie osób z zaburzeniami psychicznymi z Polski i Niemiec,

 • przełamanie stereotypów,

 • wzajemna akceptacja wszystkich osób biorących udział w projekcie,

 • zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń życiowych uczestników projektu w oparciu
  o pracownie terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Resku,

 • uwrażliwienie na piękno poprzez kontakt z kulturą i sztuką,

 • zapoznanie uczestników projektu z historią , kulturą i sztuką Regionu i Polski,

 • wymiana doświadczeń i transferu wiedzy pomiędzy polskimi i niemieckimi terapeutami,

 • ujednolicenie podejścia do danego problemu społecznego poprzez realizację wspólnego przedsięwzięcia,

 • wdrożenie wspólnie wypracowanych ścieżek terapeutycznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie realizowało projekt „Pomóż sobie – od bierności do aktywności”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparciem objęto 20 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym 10 rodzin z osobą niepełnosprawną.

Całkowita wartość projektu 546 880 zł, kwota dofinansowania 492 192 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: 1. aktywna integracja:

 • poradnictwo psychologiczne,

 • mediacje rodzinne,

 • wsparcie pedagogiczne,

 • doradztwo zawodowe,

 • porady prawne,

 • wsparcie terapeuty ds. uzależnień,

 • korepetycje,

 • warsztaty „Nasze M”,

 • warsztaty „ABC gospodarstwa domowego”;

  1. praca socjalna - w okresie od lutego do grudnia 2 pracowników socjalnych pracowało na rzecz rodzin objętych projektem. Od kwietnia do końca grudnia 20 rodzin zostało objętych asystenturą rodzinną. Przez 9 miesięcy dwa razy w tygodniu 5 asystentów rodzin pracowało w środowisku beneficjenta;

  2. działania o charakterze środowiskowym:

   • 3 trzydniowe wyjazdy integracyjno-terapeutyczne dla uczestników i ich otoczenia: „Problemy opiekuńczo – wychowawcze”, „Budowanie więzi – relacje w rodzinnie”, „Problematyka uzależnień i przemocy”,

   • spotkanie z Mikołajem,

   • spotkanie wigilijne.

Rezultaty projektu:

 • wzrost samooceny i poczucia własnej wartości,

 • wzrost motywacji,

 • ukierunkowanie potrzeb i predyspozycji zawodowych i społecznych,

 • wzrost umiejętności ułatwiających podjęcie pracy,

 • kształtowanie postaw prospołecznych oraz odzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania
  w społeczeństwie,

 • wzrost umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy,

 • wzrost odpowiedzialności za wychowanie własnych dzieci.6.2.12. POWIAT MYŚLIBORSKI

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu od 01 stycznia 2008 r. realizuje projekt systemowy „Aktywizacja – praca – sukces”, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W ramach projektu w 2011r. wsparciem objęto 8 osób niepełnosprawnych, w tym: • 6 osób uczestniczyło w szkoleniu z zakresu obsługi komputera i stażu, kwota wydatkowana na to zadanie 45 337,50 zł,

 • 2 osoby uczestniczyły w szkoleniu i otrzymały środki finansowe na podjęcie własnej działalności gospodarczej, kwota wydatkowana na zadanie 38 592,60 zł.

Powiatowy Urząd Pracy realizował również projekt „Mamy potencjał – możemy więcej”, Priorytet


VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Okres realizacji projektu 01.07.2010 – 31.12.2011. W ramach projektu wsparciem objęto 1 osobę niepełnosprawną, która otrzymała wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone, odbyła szkolenie indywidualne oraz grupowe. Kwota wydatkowa 21 140,00 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Pomocna Dłoń. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami: Dębno, Myślibórz, Boleszkowice oraz Nowogródek Pomorski.

W ramach projektu realizowano zadanie „Pomocna Dłoń - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.


W IV edycji projektu wzięło udział 33 osoby niepełnosprawne, które uczestniczyły w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Mieli również możliwość skorzystania z darmowego uczestnictwa w grupowych warsztatach terapii psychologicznej oraz w grupowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Uczestnicy sami dokonywali wyboru kursów zawodowych pod kątem swoich zainteresowań. Wszyscy uczestnicy wzięli także udział w wyjazdowych warsztatach edukacyjno-psychospołecznych. Kwota wydatkowana – 10 000,00 zł.
6.2.13. POWIAT POLICKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON). W ramach tej działalności zostało podpisanych 19 umów z osobami niepełnosprawnymi. 3 asystentów pomagało przede wszystkim osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego, które obejmowały:

 1. pomoc w transporcie środkami komunikacji, w tym w dotarciu z miejsca zamieszkania do szkoły, placówek ochrony zdrowia, instytucji publicznych i kulturalnych oraz na zajęcia rehabilitacyjne; pomoc ta była świadczona również w zakresie powrotu z ww. miejsc do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

 2. pomoc w toalecie, ubraniu, przyrządzeniu i podaniu posiłku,

 3. pomoc w czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,

 4. przenoszenie z miejsca na miejsce docelowe, np. z łóżka na wózek, znoszenie ze schodów, wnoszenie do samochodu,

 5. pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami,

 6. pomoc podczas wizyty u lekarza, na spacerze czy w urzędzie.

Asystent wspierał osobę niepełnosprawną, był jej przewodnikiem i współpartnerem. Korzystanie z usług asystenckich to dla osób niepełnosprawnych niejednokrotnie jedyna okazja uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, a także możliwość załatwienia najbardziej podstawowych spraw.

Koszt zadania wyniósł 65 720,15 zł.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Powiecie Polickim i przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, realizowało od stycznia do grudnia 2011 r. projekt systemowy „Pobudka –obudź swój potencjał”.

W projekcie udział wzięło 41 Beneficjentów Ostatecznych podzielonych na 4 grupy: 1. usamodzielniani wychowankowie z zastępczej formy opieki – 13 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna,

 2. osoby niepełnosprawne – 15 osób,

 3. rodzice osób niepełnosprawnych – 7 osób,

 4. rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w zastępczej formie opieki – 6 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało łącznie 17 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 6 matek dzieci niepełnosprawnych. W grupie dorosłych osób niepełnosprawnych znalazło się 10 kobiet i 7 mężczyzn.

Zgodnie z założeniami projektu, który miał przeciwdziałać rozwijaniu się obszarów wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, instrumenty wspierające były nakierowane przede wszystkim na podniesienie kompetencji społecznych, możliwości zawodowych, sytuacji zdrowotnej i ułatwienie dostępu do edukacji.

Wszystkie wyżej wymienione grupy osób (osoby dorosłe i dzieci niepełnosprawne) skorzystały w kwietniu 2011 roku z pięciodniowego turnusu rehabilitacyjno-warsztatowego. Uczestnicy turnusu wzięli udział
w warsztatach psychologicznych oraz w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego, które miały formę zajęć grupowych, jak również spotkań indywidualnych. Ponadto wszystkie osoby niepełnosprawne miały możliwość skorzystania z zajęć rehabilitacyjnych oraz usług lekarskich. W czasie pobytu na turnusie były organizowane zajęcia integracyjne mające na celu wskazanie alternatywnych form korzystania z czasu wolnego oraz możliwości aktywnego uczestniczenia w tych zajęciach przez osoby niepełnosprawne.

Po zakończeniu turnusu z osobami niepełnosprawnymi zostały podpisane indywidualne programy integracyjne, a z matkami sprawującymi opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi kontrakty socjalne, które zostały indywidualnie dopasowane do możliwości i potrzeb każdego beneficjenta. Zawierały one konkretne propozycje działań mające na celu poprawienie sytuacji życiowej beneficjentów i w związku z tym kompleksową realizację założeń projektu. W związku z wykonaniem poszczególnych postanowień indywidualnych programów integracyjnych i kontraktów socjalnych, w ramach trwania projektu, osoby niepełnosprawne oraz matki sprawujące opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi skorzystały z: 1. usług AOON (15 os.),

 2. dofinansowania do nauki na uczelni wyższej (1 os.),

 3. kursu języka angielskiego (1 os.),

 4. kursu prawa jazdy kat. B (3 os.),

 5. kursu z zakresu technik fryzjerskich przywracający do pracy (1 os.),

 6. kursu z zakresu kreowania wizerunku (11 os.),

 7. staż obejmujący kurs z zakresu technik drukarskich (1 os.),

 8. dofinansowania do środków pomocniczych – okulary (4 os.),

 9. dofinansowania do środków pomocniczych – protezy podudzia (1 os.),

 10. konsultacji endokrynologicznej (1 os.),

 11. leczenia stomatologicznego (5 os.),

 12. leczenia neuroterapeutycznego - terapia zwiększająca predyspozycje percepcyjne po udarze (1 os.).

Projekt „Pobudka – obudź swój potencjał” uruchomił w uczestnikach pozytywne zmiany prowadzące do prawidłowego wypełniania ról społecznych i zawodowych. Udział w projekcie zwiększył ich szanse rynku pracy. Pod koniec trwania projektu przeprowadzono badanie satysfakcji uczestników w celu wyciągnięcia wniosków do pracy na następny rok. Za największe korzyści uzyskane w czasie trwania projektu uczestnicy uznali możliwość skorzystania z instrumentów aktywnej integracji, takich jak szkolenia zawodowe, kursy przygotowujące do powrotu na rynek pracy, kursy prawa jazdy, możliwość podniesienia swoich kwalifikacji
i umiejętności poprzez rozpoczęcie lub kontynuowanie swojej ścieżki edukacyjnej, a także możliwość skorzystania z pomocy specjalistów, takich jak psycholog i doradca zawodowy. Obok instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej uczestnicy uznali za równie ważne skorzystanie z organizowanych
w czasie trwania projektu zajęć integracyjnych i spotkań grupowych.

Projekt „Pobudka – obudź swój potencjał” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wsparcie samych osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 85 000 zł, a na wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych przeznaczono kwotę
30 000 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od grudnia 2011 roku rozpoczęło realizację projektu „5+1”, mającego na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Realizacja tej inicjatywy polega przede wszystkim na podjęciu przez uczestników staży zawodowych u pracodawców dobranych ze względu na kwalifikacje i umiejętności tych osób. Pięcioosobowym grupom niepełnosprawnych pracowników będzie towarzyszył w zakładzie pracy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, dzięki czemu zostanie im zapewnione odpowiednie wsparcie


w czasie wykonywania pracy, a także komfort, że niepełnosprawność nie będzie przeszkodą
w funkcjonowaniu w miejscu pracy. Osoby niepełnosprawne będą miały szansę zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, a nawet stałe zatrudnienie. Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2011 roku i trwać będzie
do 31 stycznia 2015 roku. W trakcie tego czasu przewiduje się aktywizację zawodową sześćdziesięciu osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Całkowity budżet projektu wnosi 962 160,00 zł i jest w całości finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6.2.14. POWIAT PYRZYCKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach w roku 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, wraz z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu pyrzyckiego oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Pyrzycach realizowało projekt „Nowa szansa”, którego celem są działania zmierzające do eliminowania różnego rodzaju barier organizacyjnych, prawnych czy społecznych na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Projekt dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze.

W ramach projektu organizowano usługi wspierające aktywizację zawodową, społeczną i zdrowotną (doradztwo zawodowe, treningi ekonomiczne, treningi umiejętności społecznych, warsztaty aktywizujące psychospołeczne, szkolenia, poradnictwo prawne). Koszt realizowanych zadań – 441 970 zł. W projekcie wzięło udział 96 osób niepełnosprawnych.
6.2.15. POWIAT SŁAWIEŃSKI
W 2011 r. Powiat z własnego budżetu przeznaczył środki w kwocie:


 • 39 800,00 zł, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe,

 • 1 644,00 zł na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 1 mieszkańca powiatu w warsztacie terapii zajęciowej poza powiatem.

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie, w ramach realizowanych zadań przeznaczył na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych:  1. ze środków PO KL kwotę 139 332,02 zł, w tym:

   • 40 917,24 zł na jednorazowe podjęcie działalności gospodarczej przez 2 osoby,

   • 88 941,28 zł na zorganizowanie stażu dla 12 osób,

   • 9 473,50 zł na zorganizowanie szkolenia dla 6 osób,

  2. ze środków Funduszu Pracy kwotę 81 139,12 zł w tym:

   • 38 726,00 zł na doposażenie stanowiska pracy 2 osób niepełnosprawnych,

   • 13 972,42 zł na prace interwencyjne 3 osób,

   • 942,40 zł na zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby,

   • 27 498,30 zł na współfinansowanie prac społecznie użytecznych 25 osób..

Ponadto w 2011 roku w ramach poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych udzielono


18 porad indywidualnych oraz udzielono informacji zawodowej dla 101 osób niepełnosprawnych. Przygotowano również Indywidualny Plan Działania dla 15 osób niepełnosprawnych. W wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie pracę podjęło 9 osób niepełnosprawnych.
6.2.16. POWIAT STARGARDZKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim realizowało w 2011 r. projekt
w ramach PO KL, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Wzięło w nim udział wzięło 61 osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu osoby niepełnosprawne skorzystały przede wszystkim z rehabilitacji zdrowotnej oraz psychologa. Uczestniczyli również w wielu szkoleniach zawodowych i społecznych, m.in. operator wózka widłowego, prawo jazdy kat. B, kursy językowe oraz pierwsza pomoc przedmedyczna.
6.2.17. MIASTO SZCZECIN
Gmina Miasto Szczecin w 2011 r. z własnego budżetu realizowała:

 • projekt własny „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - kwota z budżetu Miasta - 180 686,63 zł, liczba osób objętych programem około 250 osób;

 • przewóz osób niepełnosprawnych przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych (SOKON). W 2011 roku SOKON dysponował 15 samochodami typu BUS oraz przewiózł
  46 169 niepełnosprawnych pasażerów. Koszt finansowania z budżetu Miasta - 1 176 366,83 zł;

 • prowadził wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - 11 998,47 zł;

 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, gdzie m.in. dofinansowano następujące działania:

 • integrację i aktywizację środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, obejmujących osoby z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, ruchu, układu kostno-stawowego, układu nerwowo-mięśniowego – na kwotę 579 730 zł,

 • wspomaganie rozwoju, rehabilitacja społeczna i medyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin - na kwotę 189 300 zł,

 • prowadzenie programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych - na kwotę 295 036 zł,

 • zajęcia hipoterapii - na kwotę 10 000 zł;

 • działania skierowane na promocję zdrowia osób niepełnosprawnych - na kwotę 43 120 zł.

Nadto w roku 2011 Gmina Miasto Szczecin złożyła do Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego


w Krakowie dwa projekty: „SZCZECIN przyjazny osobom niepełnosprawnym” oraz „Zdrowie kobiety niepełnosprawnej”, które zostały wysoko ocenione przez Radę Fundacji. Po raz trzeci Miastu Szczecin został przyznany tytuł „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS 2011” oraz nagroda - ZŁOTA STATUETKA. Złota Statuetka została przyznana tylko dla dwóch powiatów: Szczecin oraz Siemianowice Śląskie. Przyznanie wymienionej nagrody jest promocją Miasta Szczecin i ogromnym uznaniem za wymienione działania.

W ramach realizacji projektu „Zdrowie kobiety niepełnosprawnej”, w dniu 27 września 2011r. został uroczyście otwarty gabinet ginekologiczny, przy ul. Chopina 51 A w Szczecinie, w pełni dostosowany dla kobiet niepełnosprawnych i starszych, który został wyposażony w ramach projektu „Wzrost jakości


i dostępności świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Nieocenioną wartością projektu jest fakt, iż dzięki powstaniu specjalnie dostosowanego gabinetu do potrzeb kobiet starszych i niepełnosprawnych oraz przeprowadzeniu szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych – projekt będzie kontynuowany przez wiele lat poprzez umożliwienie wykonywania badań.
6.2.18. POWIAT SZCZECINECKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało w 2011 r. projekt systemowy w ramach PO KL pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim”. Partnerami realizacji projektu są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku i Grzmiącej, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach, Białym Borze i Bornem Sulinowie oraz Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinku. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie powiatu poprzez rozwój indywidualnych cech oraz pomoc w określeniu predyspozycji i aspiracji zawodowych osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków placówek i rodzin zastępczych oraz osób bezrobotnych. Największa grupę beneficjentów projektu stanowią osoby niepełnosprawne - w roku 2011 objęto wsparciem 63 takie osoby.
PCPR uczestniczyło również w organizacji imprezy integracyjnejMały Festiwal Filmowy” w ramach Festiwalu Europejskiego „Integracja i Ty”, w którym uczestniczyło ponad 500 osób niepełnosprawnych oraz zorganizowało imprezę mikołajkową „Tabor Świętego Mikołaja”, w której uczestniczyło 50 dzieci niepełnosprawnych.


6.2.19. POWIAT ŚWIDWIŃSKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie realizowało w 2011 r. projekt systemowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Samodzielność zobowiązuje”. Głównym celem projektu było zapewnienie klientom PCPR w Świdwinie wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji a także poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne uczestniczyły w dwóch blokach szkoleniowych: • warsztaty psychologiczno-aktywizujące,

 • kursy zawodowe.

Poza tym beneficjenci uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych oraz 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym. Liczba biorących udział w projekcie - 50 osób, wydatkowana kwota ze środków unijnych ogółem: 390 429,57 zł, w tym: aktywna integracja – 183 162,85 zł, koszty obsługi – 207 266,72 zł.

Efekty realizacji projektu: ukończenie warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym, otrzymanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych, wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy, wzmocnienie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz integracji ze środowiskiem, wzrost aspiracji i motywacji zawodowych.


6.2.20. MIASTO ŚWINOUJŚCIE
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w 2011 r. realizował projekt systemowy pn. „Stać Mnie na Więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 6 osób niepełnosprawnych, na rzecz których zrealizowano następujące działania:

 • doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne,

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych - zajęcia grupowe,

 • turnus rehabilitacyjny wraz z terapią psychospołeczną grupową i indywidualną - sfinansowanie
  uczestnictwa dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna w części nie obejmującej dofinansowania
  ze środków PFRON,

 • kurs językowy, do wyboru: język angielski lub niemiecki w ilości 60 h,

 • możliwość wykonania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w budżecie projektu zaplanowano kwotę 24 000 zł, tj. 4 000 zł na osobę. Wydatkowano kwotę 21 450,69 zł, tj. ok. 3 575,12 zł na osobę.

Uzyskane efekty:

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym wraz z terapią psychospołeczną. Uczestnicy byli zadowoleni z zaoferowanych przez ośrodek rehabilitacyjny zabiegów, bazy noclegowej, zajęć integracyjnych. Dwie osoby skorzystały z możliwości wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych do tzw. książeczki zdrowia. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w kursie językowym
- 2 osoby wybrały j. angielski a 4 osoby j. niemiecki. Na zakończenie każda z osób otrzymała zaświadczenie o ukończeniu kursu. Każdy z uczestników odbył dwa spotkania z doradcą zawodowym. Uczestnicy chętnie
i aktywnie brali udział w spotkaniach grupowych w ramach doradztwa zawodowego, treningu kompetencji
i umiejętności społecznych oraz terapii psychospołecznej.
6.2.21. POWIAT WAŁECKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu po raz dziewiąty było organizatorem Powiatowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych. Udział w niej wzięło około 382, z czego 164 uczestników
z 11 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych wystartowało w konkurencjach sportowych. Efektem Spartakiady jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Kwota wydatkowana na organizację spartakiady: 5 446,00 – ze środków powiatu.
PCPR było współorganizatorem IV Spotkań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Con Anima”. Udział
w nich wzięło 250 osób - uczestników WTZ, ŚDS i TPD z terenu dwóch województw. Efektem Spotkań jest zapoznanie społeczności lokalnej z twórczością artystyczną osób niepełnosprawnych, a także integracja tych środowisk. Kwota wydatkowana na organizację Spotkań wyniosła 6 000,00 - ze środków powiatu.
PCPR realizowało w 2011 projekt finansowany ze środków EFS „ DRUGA SZANSA”. W projekcie wzięły udział 22 rodziny zastępcze oraz 20 osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania na osoby niepełnosprawne wynosiła - 228 061,00 zł. Zakres programu obejmował:


 • warsztaty psychospołeczne o tematyce: strategie radzenia sobie z problemami osobistymi, komunikacja i asertywność w relacjach międzyludzkich, jak radzić sobie z lękiem i napięciem, przemoc - doświadczenie krzywdy osobistej i budowanie równowagi psychologicznej,

 • warsztaty - podniesienie umiejętności społecznej,

 • warsztaty integracyjno - motywujące,

 • warsztaty wychowawczo - integracyjne,

 • kurs komputerowy,

 • zajęcia rehabilitacyjne.

Efekty realizacji projektu: rezultaty twarde - zaświadczenie o uczestnictwie w kursie komputerowym dla
20 uczestników, rezultaty miękkie - 70% uczestników nabyło umiejętności radzenia sobie z problemami
w rodzinie, 80% uczestników podniosło poziom motywacji do podjęcia ról społecznych.

Powiat udzielił dofinansowania w kwocie 1 340,00 zł dla Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej ”AMAZONKI” na realizację zadania w zakresie integracji społecznej.


7. PODSUMOWANIE
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, wykluczeniu zawodowemu, socjalnemu oraz wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych jest szczególnie istotnym wyzwaniem dla władz różnych szczebli. Polityka społeczna administracji publicznej, nakierowana na aktywizację tych osób musi uwzględniać specyfikę ich potrzeb i warunków socjalno- bytowych tak, aby osoby niepełnosprawne nie były tylko biernymi odbiorcami różnych świadczeń, ale były zdolne w pełni korzystać z oferowanych im rozwiązań systemowych i aktywnie współpracować z instytucjami powołanymi do ich wspomagania.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być - jeśli mają być skuteczne i efektywne - realizowane w sposób przemyślany, z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań w jakich żyją osoby niepełnosprawne, według scenariuszy przypisujących wypróbowane metody działania podmiotom zdolnym do ich wykonywania. Duży wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych mają organizacje pozarządowe, które wcielają w życie wiele cennych inicjatyw rozwijających więzi społeczne, kulturę, czy sport i rekreację. Aktywność organizacji pozarządowych umożliwia konkretne, realne oparcie osobom z różnymi dysfunkcjami i problemami zdrowotnymi.
Pełnej integracji, rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim
od kilku lat służy Wojewódzki Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2007-2015, opracowany na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Program określa działania jakie powinny być realizowane w naszym województwie w zakresie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Na bazie ww. programu w roku 2011 podejmowane były konkretne działania, których celem było kształtowanie spójnego i celowego systemu wsparcia i włączania osób niepełnosprawnych w sposób efektywny w nurt życia społeczno – zawodowego. Realizacja celów strategicznych programu możliwa była dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu instytucji, w tym: samorządów różnego szczebla, administracji rządowej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, oświaty i rynku pracy, a także organizacji pozarządowych.
Kluczowe znaczenie dla powodzenia opisanych w niniejszej informacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych miało też tworzenie partnerstw, ustalanie priorytetów działania, komunikacja, stosowanie odpowiedniej metodologii przy wspólnej realizacji projektów.
W województwie zachodniopomorskim w 2011 r. działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez samorządy powiatowe i samorząd województwa dotyczyły głównie realizacji zadań ustawowych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednakże oprócz tego najważniejszego i najzasobniejszego od lat źródła finansowania, działania na rzecz tych osób finansowano środkami pochodzącymi m.in. z:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego,

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,

 • budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

 • Funduszu Pracy,

 • budżetów organizacji pozarządowych.

W poniższym ujęciu tabelarycznym zobrazowano wysokość środków przyznanych poszczególnym samorządom algorytmem oraz poziom ich wykorzystania w 2011 r.
Tabela 39. Środki PFRON przyznane w 2011 r. algorytmem i ich wykorzystanie przez samorządy.

L.p.

Jednostka samorządu terytorialnego

Środki wg algorytmu w zł

Środki wykorzystane w zł

Wykonanie w %

Koszty obsługi realizowanych zadań
w zł

1.

Powiat Białogardzki

1 219 940,00

1 219 937,23

99,99

30 498,43

2.

Powiat Choszczeński

745 865,00

745 657,96

99,97

18 641,44

3.

Powiat Drawski

379 045,00

372 810,59

98,35

9 320,26

4.

Powiat Goleniowski

895 470,00 

735 081,00

82,08

18 377,00

5.

Powiat Gryficki

2 270 018,00

2 269 561


99,97

56 742,00


6.

Powiat Gryfiński

1 369 788,00


1 369 788


100

34 245,00


7.

Powiat Kamieński

1 385 207,00


1 335 519


96.41

32 566,00


8.

Powiat Kołobrzeski

1 402 648,00


1 402 293,51


99.97

35 057,33


9.

Powiat Koszaliński

506 177,00

506 154

99.99

12 653,00


10.

Powiat Łobeski

212 455,00

212 455


100,00

4 560,91

11.

Powiat Myśliborski

944 604,00


943 976,00


99.93

23 601,00


12.

Powiat Policki

809 669,00


809 639

99.99

19 748,00

13.

Powiat Pyrzycki

797 050,00

797 050

100,00

19 885,00

14.

Powiat Sławieński

1 027 305,00

1 026 364


99.90

25 679,00

15.

Powiat Stargardzki

2 015 624,00

2 015 624,00

100,00

50 376,00

16.

Powiat Szczecinecki

1 851 477,00

1 851 472,33

99.99

brak danych

17.

Powiat Świdwiński

715 355,00

715 355,00

100,00

17 884,00

18.

Powiat Wałecki

1 006 270,00

1 006 269,00

99.99

25 156,00

19.

Miasto Koszalin

2 361 693,00

2 361 693

100

brak danych

20.

Miasto Szczecin

4 338 833,00


4 325 029,11


99.68

108 125,73

21.

Miasto Świnoujście

532 537,00


531 139

99.73

13 278,00

22.

Województwo Zachodniopomorskie

5 871 761,00

4 935 073

84

123 377,00

Razem

32 658 791,00

31 487 940,73

98,180

679 771, 01

Directory: sites -> bip.wzp.pl -> files -> articles
articles -> Decyzja nr wwrpo/26/W/2014
articles -> Decyzja nr wwrpo/58/W/2012
articles -> Zachodniopomorskiego w szczecinie departament zdrowia
articles -> Decyzja nr wwrpo/46/W/2012
articles -> Wskazówki I zasady drugiej części konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego – Działanie
articles -> Wskazówki I zasady drugiej części konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego – Działanie
articles -> Monitorowanie luki finansowej I przychody incydentalne w projektach generujących dochód
articles -> Program opieki nad zabytkami województwa zachodniopomorskiego na lata 2013-2017
articles -> W ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremie
articles -> Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco

Pobieranie 4.49 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna