Informacja


Skargi do Wojewódzkich Sądów AdministracyjnychPobieranie 2.74 Mb.
Strona43/45
Data28.10.2017
Rozmiar2.74 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

a)  Wniesione w okresie 1.01.2006 r. – 31.12.2006 r.
 1. RPO-520175-XI/05 z 26.01.2006 r. – skarga na decyzję Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania stronie postępowania zaliczki alimentacyjnej dla dzieci.

 2. RPO-521732-X/06 z 20.04.2006 r. – skarga na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocław. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 31.10.2006 r., sygn. akt II SA/Wr 365/06).

 3. RPO-531275-XI/06 z 23.05.2006 r. – skarga na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Agnieszce K. zaliczki alimentacyjnej na dziecko. Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 21.07.2006 r., sygn. akt II SA/Sz 741/06).

 4. RPO-529907-XI/06 z 01.06.2006 r. – skarga na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Marzennie O. zaliczki alimentacyjnej na dziecko. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 17.11.2006 r., sygn. akt II SA/Łd 739/06).

 5. RPO-518561-X/05 z 01.06.2006 r. – skarga na uchwałę Rady Miasta Szczecinek z dnia 30.06.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecinka. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 28.09.2006 r., sygn. akt II SA/Sz 767/06).

 6. RPO-531275-XI/06 z 18.07.2006 r. – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie utrzymującą decyzję Prezydenta Miast Ś. o odmowie przyznania Agnieszce K. zaliczki alimentacyjnej na dziecko. Skarga uwzględniona (postanowienie z dnia 25.10.2006 r. sygn. akt II SA/Sz 1174/06).

 7. RPO-464129-X/04 z 20.09.2006 r. – skarga na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w części dotyczącej odmowy udzielenia cudzoziemcowi, obywatelowi Armenii, zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP. Skarga uwzględniona (postanowienie z dnia 15.12.2006 r., sygn. akt V SA/Wa 1657/06).

 8. RPO-524626-IV/06 z 07.11.2006 r. – skarga na bezczynność Wojewody Łódzkiego.

 9. RPO-466742-V/04 z 15.11.2006 r. – skarga na pkt 1 podrozdziału „Zasady ustalania wysokości stawek czynszu” w rozdz. IV załącznika do uchwały Rady Miasta Józefowa z dnia 29.09.2003 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2004-2008.

 10. RPO-534395-IV/06 z 08.12.2006 r. – skarga na bezczynność Burmistrza Gminy.

 11. RPO-539022-III/06 z 15.12.2006 r. – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27.06.2006 r. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego.

b)  Wniesione wcześniej

– rozpoznane w okresie 1.01.2006 r. - 31.12.2006 r.


 1. RPO-468321-X/04 z 23.03.2005 r. – skarga na uchwałę Rady Miejskiej dotyczącą opłat za parkowanie pojazdów. Skarga oddalona (wyrok z dnia 16.05.2006 r., sygn. akt IV SA/GI 354/05).

 2. RPO-416036-IV/02 z 22.06.2005 r. – skarga na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24.01.2005 r. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 25.01.2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 909/05).

 3. RPO-510153-XI/05 z 18.07.2005 r. – skarga na decyzję Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Ewelinie Z. – uczennicy gimnazjum stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 18.04.2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1526/05).

 4. RPO-506792-XI/05 z 18.07.2005 r. – skarga na decyzję Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Magdalenie Z. – uczennicy gimnazjum stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 18.04.2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1527/05).

 5. RPO-510152-XI/05 z 18.07.2005 r. – skarga na decyzję Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Sebastianowi Z. – uczniowi gimnazjum stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 18.04.2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1528/05).

 6. RPO-510151-XI/05 z 18.07.2005 r. – skarga na decyzję Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Marioli Z., uczennicy Zespołu Szkół w P., stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 18.04.2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1529/05).

 7. RPO-443506-V/03 z 07.11.2005 r. – skarga na uchwałę Rady Miejskiej w J. w spawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta J. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 11.09.2006 r., sygn. akt II SA/GI 1058/05).

 8. RPO-478644-V/04 z 12.12.2005 r. – skarga na uchwałę Rady Gminy w D.K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 30.05. 2006 r., sygn. akt IV SA/Wr 23/06).Załącznik Nr 8

Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

a)  Wniesione w okresie 1.01.2006 r. – 31.12.2006 r.
 1. RPO-518669-VIII/05 z 13.02.2006 r. – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie oddalającego skargę Elżbiety B. na decyzję Wojewody Lubelskiego utrzymującą w mocy decyzję starosty o odmowie uznania skarżącej za osobę bezrobotną.

 2. RPO-525982-IV/06 z 08.03.2006 r. – skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie odrzucającego skargę na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 3. RPO-526374-IV/06 z 09.03.2006 r. – skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie odrzucającego skargę na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 4. RPO-528661-IV/06 z 10.04.2006 r. – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej doprowadzenie do poprzedniego stanu użytkowania poddasza.

 5. RPO-529458-VI/06 z 25.04.2006 r. – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odrzucającego skargę na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie ulgi płatniczej – rozłożenia na raty zaległości podatkowej ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych skargi (nieuiszczenie wpisu sądowego), w zakreślonym przez sąd terminie 7 dni.

 6. RPO-530003-III/06 z 27.04.2006 r. – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wydanego w sprawie ze skargi Tadeusza M. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej. Skarga oddalona (wyrok z dnia 12.10.2006 r., sygn. akt II OSK 1013/06).

 7. RPO-546667-XI/06 z 15.12.2006 r. – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie oddalającego skargę Mariana P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odmawiającą przyznania świadczeń rodzinnych na dzieci.

b)  Wniesione wcześniej

– rozpoznane w okresie 1.01.2006 r. - 31.12.2006 r.


 1. RPO-503726-VI/05 z 20.05.2005 r. – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na postanowienie UKIE z dnia 9.08.2004 r. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia uznającego przyznane środki pieniężne za środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 7.02.2006 r., sygn. akt I FSK 580/05).

 2. RPO-508333-III/05 z 19.07.2005 r. – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi Jacka P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 20.07.2006 r., sygn. akt II OSK 986/05).

 3. RPO-476784-XI/04 z 31.08.2005 r. – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej. Skarga oddalona (wyrok z dnia 05.04.2006 r., sygn. akt I OSK 1154/05).


Załącznik Nr 9

Przystąpienie do postępowania sądowego

a)  Zgłoszone w okresie 1.01.2006 r. – 31.12.2006 r.
 1. RPO-521587-XI/05 z 13.01.2006 r. – przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy ze skargi Anny U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta, odmawiającą Annie U. zaliczki alimentacyjnej na dzieci. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 05.04.2006 r., sygn. akt II SA/Bd 10/06).

 2. RPO-487223-XX/04 z 19.01.2006 r. – przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu ze skargi Michała Ł. Skarga oddalona (wyrok z dnia 30.03.2006 r., sygn. akt IV SA/Wr 659/05).

 3. RPO-514445-IV/05 z 19.01.2006 r. – przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi Janiny R. na decyzję Ministra Infrastruktury utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego odmawiającą stwierdzenia posiadania przez Janinę R. uprawnień do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami państwa polskiego. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 12.04.2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1598/05).

 4. RPO-498916-XI/05 z 18.03.2006 r. - przystąpienie do postępowania przed Sądem Okręgowym w sprawie odwoławczej od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o rozwiązanie rodziny zastępczej dla małoletniego. Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 23.03.2006 r.).

 5. RPO-528629-IV/06 z 06.04.2006 r. – przystąpienie do postępowania przed Sądem Okręgowym z powództwa Adriana W. przeciwko Danucie Z. o ochronę dóbr osobistych.

 6. RPO-529673-V/06 z 07.04.2006 r. – przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 7. RPO-354779-IV/00 z 18.05.2006 r. – przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OPS 2/06, na skutek przedstawienia przez Naczelny Sąd Administracyjny składowi siedmiu sędziów NSA do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości: czy § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1.03.1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej daje podstawę do orzekania w drodze decyzji administracyjnej o tym, czy zespół pałacowo-parkowy wchodzi w skład nieruchomości ziemskiej, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. c) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

 8. RPO-527918-XI/06 z 23.05.2006 r. – przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Reginy H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej odmawiającej Reginie H. zaliczki alimentacyjnej na córkę. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 22.06.2006 r., sygn. akt II SA/Sz 309/06).

 9. RPO-532925-XI/06 z 13.06.2006 r. – przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi Agnieszki S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 28.11.2005 r. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta z dnia 8.09.2005 r. i odmawiającą Agnieszce S. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.

 10. RPO-533883-I/06 z 17.07.2006 r. - przystąpienie do postępowania przed Sądem Rejonowym – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z powództwa Mirosława S., pozwany – Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

 11. RPO-487332-VI/04 z 05.09.2006 r. – przystąpienie do postępowania przed Sądem Rejonowym – Wydział Cywilny w sprawie dotyczącej ochrony praw konsumenta w przypadku ujawnienia się wady rzeczy sprzedanej.

 12. RPO-536242-V/06 z 03.10.2006 r. – przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Andrzeja G. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt I OPS 4/06).

 13. RPO-544601-III/06 z 27.11.2006 r. – przystąpienie do postępowania przed Sądem Apelacyjnym – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z powództwa Andrzeja C. przeciwko Oddziałowi ZUS na skutek apelacji od wyroku Sądu Okręgowego oddalającego odwołanie Andrzeja C. od decyzji organu rentowego zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranej emerytury wraz z odsetkami.

 14. RPO-536636-XI/06 z 06.12.2006 r. – przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi Ewy J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miast o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej na dziecko.

 15. RPO-534763-III/06 z 20.12.2006 r. – apelacja od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 21.11.2006 r. oddalającego odwołanie od decyzji KRUS odmawiającej Krystynie S. prawa do zasiłku pogrzebowego.

b)  Zgłoszone wcześniej

– rozpoznane w okresie 1.01.2006 r. - 31.12.2006 r.


 1. RPO-455687-X/03 z 01.08.2005 r. – przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta B. Skarga oddalona (wyrok z dnia 10.01.2006 r., sygn. akt II OSK 747/05).

 2. RPO-502436-V/05 z 09.12.2005 r. – przystąpienie do postępowania przed Sądem Rejonowym w K. z powództwa Leszka M. przeciwko spółdzielni mieszkaniowej o zapłatę. Powództwo uwzględnione (wyrok z dnia 27.01.2006 r., sygn. akt IC 1165/05).


Załącznik Nr 10Pobieranie 2.74 Mb.

Share with your friends:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna