Informacja


Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego – art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o RPOPobieranie 2.74 Mb.
Strona41/45
Data28.10.2017
Rozmiar2.74 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego
– art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o RPO

a)  Złożone w okresie 1.01.2006 r. – 31.12.2006 r.
 1. RPO-521468-I/05 z 24.01.2006 r. – w sprawie tzw. ustawy medialnej. Częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 23.03.2006 r., sygn. akt K 4/06).

 2. RPO-482611-I/04 z 27.02.2006 r. – w sprawie pisowni nazwisk przy wpisywaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego (sygn. akt W 1/06).

 3. RPO-489470-VI/04 z 10.03.2006 r. – w sprawie opodatkowania przychodów z kontraktów menedżerskich (sygn. akt K 11/06).

 4. RPO-513011-VI/05 z 27.03.2006 r. – w sprawie nieprecyzyjnego przepisu dotyczącego obowiązkowych wpłat od podmiotów związanych z produkcją i dystrybucją filmów na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Oddalony (wyrok z dnia 9.10.2006 r., sygn. akt K 12/06).

 5. RPO-498410-V/05 z 31.03.2006 r. – w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Uwzględniony (wyrok z dnia 29.06.2006 r., sygn. akta U 3/06).

 6. RPO-533079-VI/06 z 05.06.2006 r. – w sprawie przepisów podatkowych dyskryminujących obywateli polskich pracujących za granicą (sygn. akt K 18/06).

 7. RPO-518696-V/05 z 05.06.2006 r. – w sprawie zbyt krótkiego terminu do wniesienia roszczenia odszkodowawczego w sprawach podatkowych (sygn. akt K 17/06).

 8. RPO-502028-V/05 z 22.06.2006 r. – w sprawie braku możliwości skutecznego wykonania wyroków orzekających eksmisję, w tym wobec osób znęcających się nad rodziną (sygn. akt K 19/06).

 9. RPO-476912-IV/04 z 01.08.2006 r. – w sprawie braku podstaw prawnych do żądania odszkodowania za ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości położonej w odległości mniejszej niż 50 metrów od stopy wału przeciwpowodziowego (sygn. akt K 28/06).

 10. RPO-522854-VI/06 z 21.08.2006 r. – w sprawie monopolu przedsiębiorstwa państwowego w zakresie sporządzania planów urządzenia lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych (sygn. akt K 29/06).

 11. RPO-518786-XI/05 z 19.09.2006 r. – w sprawie braku uprawnienia do zaliczki alimentacyjnej osoby uczącej się, która uzyskała wyrok sądu orzekający alimenty po osiągnięciu pełnoletności (sygn. akt K 32/06).

 12. RPO-541272-XI/06 z 02.10.2006 r. – w sprawie tzw. amnestii maturalnej (sygn. akt U 5/06).

 13. RPO-528692-VI/06 z 06.10.2006 r. – w sprawie niekonstytucyjności przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (sygn. akt U 6/06).

 14. RPO-542175-X/06 z 12.10.2006 r. – w sprawie jednorazowych pożyczek od państwa dla zakładów pracy chronionej (sygn. akt U 7/06).

 15. RPO-540881-II/06 z 23.10.2006 r. – w sprawie zasad zatrzymywania osób podejrzanych na podstawie zarządzenia prokuratora (sygn. akt K 34/06).

b)  Złożone wcześniej – rozpoznane przez TK
w okresie 1.01.2006 r. – 31.12.2006 r.


  1. RPO-428205-VI/03 z 08.10.2004 r. – w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Uwzględniony (wyrok z dnia 17.01.2006 r., sygn. akt U 6/04).

  2. RPO-446016-V/03 z 12.10.2004 r. – w sprawie trybu egzekwowania opłat za nielegalny pobór paliw lub energii. Oddalony (wyrok z dnia 10.07.2006 r., sygn. akt K 37/04).

  3. RPO-480404-IV/04 z 25.10.2004 r. – w sprawie sposobu ustalania tabel wynagrodzeń dla twórców. Uwzględniony (wyrok z dnia 24.01.2006 r., sygn. akt SK 40/04).

  4. RPO-480495-VIII/04 z 07.01.2005 r. – w sprawie pozbawienia niektórych pracowników samorządowych prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Uwzględniony (wyrok z dnia 21.02.2006 r., sygn. akt K 1/05).

  5. RPO-471539-IV/04 z 28.01.2005 r. – w sprawie wynagrodzenia współtwórców utworu audiowizualnego. Uwzględniony (wyrok z dnia 24.05.2006 r., sygn. akt K 5/05).

  6. RPO-476084-VI/04 z 22.02.2005 r. – w sprawie ograniczeń dla podatników VAT możliwości zwrotu różnicy oraz obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Oddalony (wyrok z dnia 19.09.2006 r., sygn. akt K 7/05).

  7. RPO-481342-I/04 z 10.03.2005 r. – w sprawie ograniczeń praw wyborczych w wyborach samorządowych. Uwzględniony (wyrok z dnia 20.02.2006 r., sygn. akt K 9/05).

  8. RPO-495925-VI/05 z 16.03.2005 r. – w sprawie ograniczeń w przekazywaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Oddalony (wyrok z dnia 13.06.2006 r., sygn. akt K 11/05).

  9. RPO-504849-VIII/05 z 17.05.2005 r. – w sprawie prawa do zasiłków przedemerytalnych. Uwzględniony (wyrok z dnia 18.09.2006 r., sygn. akt SK 15/05).

  10. RPO-503543-V/05 z 20.05.2005 r. – w sprawie niższego ekwiwalentu mieszkaniowego dla żołnierzy zawodowych. Oddalony (wyrok z dnia 27.06.2006 r., sygn. akt K 16/05).

  11. RPO-460547-IV/04 z 17.06.2005 r. – w sprawie zasad ustalania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, oddanych na cele mieszkaniowe. Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 30.01.2006 r., sygn. akt K 19/05).

  12. RPO-505746-I/05 z 30.06.2005 r. – w sprawie wolności zgromadzeń. Uwzględniony (wyrok z dnia 18.01.2006 r., sygn. akt K 21/05).

  13. RPO-474765-III/04 z 28.07.2005 r. – w sprawie zasad ustalania dochodu przy ubieganiu się o świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej przez osoby rozliczające się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uwzględniony (wyrok z dnia 3.10.2006 r., sygn. akt K 30/05).

  14. RPO-509153-V/05 z 24.08.2005 r. – w sprawie podwyżek czynszów i innych opłat za używanie lokali. Uwzględniony (wyrok z dnia 17.05.2006 r., sygn. akt K 33/05).

  15. RPO-497234-XI/05 z 31.08.2005 r. – w sprawie stypendiów dla dzieci byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 11.09.2006 r. sygn. akt K 36/05).

  16. RPO-512818-II/05 z 08.09.2005 r. – w sprawie zaostrzenia sankcji karnej za przestępstwo określone w art. 148 § 2 Kodeksu karnego. Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 21.09.2006 r. sygn. akt K 39/05).

  17. RPO-453775-XI/03 z 05.10.2005 r. – w sprawie braku możliwości wszczęcia przed sądem przez najbliższych członków rodziny osoby uzależnionej od alkoholu postępowania o zastosowanie wobec tej osoby obowiązku poddania się leczeniu. Oddalony (wyrok z dnia 4.07.2006 r., sygn. akt K 43/05).

  18. RPO-494861-VIII/05 z 13.10.2005 r. – w sprawie odmowy wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 27.11.2006 r., sygn. akt K 44/05).

  19. RPO-513948-X/05 z 13.10.2005 r. – w sprawie zakazu prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarek i położonych w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych. Uwzględniony (wyrok z dnia 21.12.2005 r., sygn. akt K 45/05).

  20. RPO-508366-II/05 z 19.10.2005 r. – w sprawie przepisów dotyczących sum depozytowych przechowywanych przez sądy. Częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 4.09.2006 r., sygn. akt U 7/05).

  21. RPO-508405-VI/05 z 23.11.2005 r. – w sprawie obejścia prawa podatkowego. Oddalony (wyrok z dnia 14.06.2006 r., sygn. akt K 53/05).

  22. RPO-515967-VII/05 z 13.12.2005 r. – w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych. Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 20.04.2006 r., sygn. akt U 9/05).

Załącznik Nr 4

Zgłoszenie udziału w postępowaniu
przed Trybunałem Konstytucyjnym
w sprawach skarg konstytucyjnych
– art. 51 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
oraz art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o RPO

a)  Zgłoszenie w okresie 1.01.2006 r. – 31.12.2006 r.

 1. RPO-523562-I/06 z 8.03.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Józefa W. połączonej ze skargą konstytucyjną spółki AD Drągowski S.A., dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 7/06). Postanowienie sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego z 30.10.2006 r. (sygn. akt S 3/06).

 2. RPO-523159-IV/06 z 18.03.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki MILIMEX sp. z o.o., dotyczącej wykreślenia hipoteki (sygn. akt SK 4/06).

 3. RPO-527381-II/06 z 31.03.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Doroty J. i Tomasza Ż. dotyczącej wolności wypowiedzi i wolności prasy (art. 212 § 2 Kodeksu karnego – pomówienie) (sygn. akt SK 21/06).

 4. RPO-526298-III/06 z 4.04.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anny W. dotyczącej ustalania podstawy wymiaru emerytury (sygn. akt SK 15/06).

 5. RPO-526299-III/06 z 7.04.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grażyny G. dotyczącej zasad przyznawania premii uznaniowej w okresie pobierania zasiłku chorobowego (sygn. akt SK 16/06).

 6. RPO-525471-IV/06 z 13.04.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki TELKONET Sp. z o.o. dotyczącej prawa do sądu – brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 12/06).

 7. RPO-530014-IV/06 z 8.06.2006 r. zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ryszarda G. dotyczącej prawa do sądu (sygn. akt SK 34/06). Odp. z 2.10.2006 r. Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z 2.10.2006 r., sygn. akt SK 34/06).

 8. RPO-456364-IX/03 z 26.06.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Waldemara K. w sprawie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Celnej (sygn. akt SK 42/06).

 9. RPO-531954-IV/06 z 7.07.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. „Projekty Kapitałowe” dotyczącej przepisów Kodeksu postępowania cywilnego ograniczających egzekucję roszczeń cywilnoprawnych (sygn. akt SK 38/06).

 10. RPO-532179-VI/06 z 11.07.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mirosława Cz. dotyczącej określenia w ustawie obowiązków podatkowych (sygn. akt SK 39/06).

 11. RPO-535252-IV/06 z 11.08.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mirosława P. dotyczącej prawa do sądu – brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 48/06).

 12. RPO-534539-IV/06 z 11.08.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Gerarda W. (sygn. akt SK 44/06) połączonej ze skargą spółki TELKONET Sp. z o.o. (sygn. akt SK 12/06) dotyczącej prawa do sądu (brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania).

 13. RPO-537065-IV/06 z 18.08.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki „Altro Polska” Sp. z o.o. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 3989 § 2 zdanie 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 59/06).

 14. RPO-535944-IV/06 z 18.08.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anety M. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 3989 § 2 zdanie 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 55/06).

 15. RPO-535175-IV/06 z 18.08.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki „Loreco” Sp. z o.o. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 3989 § 2 zdanie 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 47/06).

 16. RPO-535401-II/06 z 21.08.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Zbigniewa O. i Hanny R. w sprawie poddania oskarżonego obserwacji psychiatrycznej w toku postępowania karnego (sygn. akt SK 50/06).

 17. RPO-535388-VI/06 z 28.08.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Gabriela G. dotyczącej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych różnicującego sytuację prawną obywatela, w zależności od tego, czy źródłem jego dochodu jest orzeczenie sądowe czy ugoda sądowa (sygn. akt SK 51/06). Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z 29.11.2006 r., sygn. akt SK 51/06).

 18. RPO-535698-V/06 z 1.09.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława K., dotyczącej możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na akt organu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (sygn. akt SK 53/06).

 19. RPO-537791-XI/06 z 26.09.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mariusza K. (sygn. akt SK 61/06).

 20. RPO-539637-VI/06 z 17.10.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi konstytucyjnej spółki Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Bydgoszczy Sp. z o.o. oraz spółki Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. dotyczącej utraty wadium – ustawa o zamówieniach publicznych (sygn. akt SK 62/06).

 21. RPO-540136-VI/06 z 18.10.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi konstytucyjnej spółki „Browary Grudziądz” Sp. z o.o. w sprawie niezgodnego z Konstytucją zróżnicowania w zakresie uprawnienia do obniżenia należnego podatku akcyzowego (sygn. akt SK 67/06).

 22. RPO-539821-VI/06 z 18.10.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi konstytucyjnej Zdzisława J. dotyczącej zaległości podatkowych (sygn. akt SK 63/06).

 23. RPO-540403-IV/06 z 31.10.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi konstytucyjnej Marii D. dotyczącej prawa do sądu – brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 68/06).

 24. RPO-540740-IV/06 z 3.11.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi konstytucyjnej spółki Towarzystwo Powierniczo-Konsultingowe „Protor” Sp. z o.o. dotyczącej prawa do sądu – brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 69/06).

 25. RPO-543765-IV/06 z 3.11.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi konstytucyjnej Stanisława D., Krystyny D. oraz Tadeusza D. dotyczącej prawa do sądu – brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 73/06).

 26. RPO-546020-IV/06 z 12.12.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi konstytucyjnej Marka Z. dotyczącej prawa do sądu – brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt 84/06).

 27. RPO-543928-IV/06 z 27.12.2006 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi konstytucyjnej Marka Z. dotyczącej prawa do sądu (sygn. akt 74/06).

b)  Zgłoszenie w okresie wcześniejszym– skargi konstytucyjne rozpoznane w okresie 1.01.2006 r. - 31.12.2006 r.


 1. RPO-469579-II/04 z 28.05.2004 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej pani Jolanty W. dotyczącej ograniczonej możliwości przyznania zwrotu wynagrodzenia obrońcy z wyboru osobom uniewinnionym w sprawach z oskarżenia publicznego (sygn. akt SK 21/04). Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 26.07. 2006 r., sygn. akt SK 21/04).

 2. RPO-473836-II/04 z 29.06.2004 r. zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych pana Macieja B. i pana Tomasza W. dotyczących przedłużania tymczasowego aresztowania (sygn. akt SK 58/03). Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 24.07.2006 r., sygn. akt SK 58/03).

 3. RPO-476418-V/04 z 29.07.2004 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tomasza W. dotyczącej premii gwarancyjnej. Skarga oddalona (wyrok z dnia 27.06.2006 r., sygn. akt SK 35/04).

 4. RPO-505193-II/05 z 20.06.2005 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tomasza D. dotyczącej oddalenia kasacji jako oczywiście bezzasadnej (sygn. akt SK 30/05). Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 16.01.2006 r., sygn. akt SK 30/05).

 5. RPO-507665-II/05 z 28.07.2005 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jadwigi C. dotyczącej ograniczonego prawa do zwrotu wynagrodzenia obrońcy z wyboru (sygn. akt SK 21/04). Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 26.07.2006 r., sygn. akt SK 21/04).

 6. RPO-514619-V/05 z 10.11.2005 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jana J., Wiesława T. i Romany L.-K. dotyczącej lokali socjalnych dla osób eksmitowanych (sygn. akt SK 51/05). Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 23.05.2006 r., sygn. akt SK 51/05).

 7. RPO-515240-IX/05 z 15.11.2005 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Pawła K. dotyczącej ograniczenia możliwości doliczania do wysługi emerytalnej funkcjonariuszy służb publicznych okresu opłacania składek na ubezpieczenia po zakończeniu służby (sygn. akt SK 56/05). Skarga oddalona (wyrok z dnia 3.07.2006 r., sygn. akt SK 56/05).

 8. RPO-515612-II/05 z 16.11.2005 r. – zgłoszenie udziału w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka B. dotyczącej ograniczenia możliwości wznowienia postępowania karnego (sygn. akt SK 60/05). Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 7.09.2006 r., sygn. akt SK 60/05).

Załącznik Nr 5Pobieranie 2.74 Mb.

Share with your friends:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna