Informacja


Współdziałanie Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckiePobieranie 2.74 Mb.
Strona32/45
Data28.10.2017
Rozmiar2.74 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   45

26. Współdziałanie Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckie.


1.  Rzecznik ze szczególną uwagą obserwuje proces budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, dostrzegając w nim podstawowy cel transformacji społeczno – ustrojowej, którym jest odbudowa społeczeństwa obywatelskiego i znaczenia wartości obywatelskich. Podejmuje wiele działań mających na celu propagowanie określonych postaw i wzorów zachowań, które obok niezbędnych regulacji prawnych są konieczne do sprawnego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i stabilnego, demokratycznego państwa będącego gwarantem przestrzegania praw i wolności obywateli.

2.   Ruch przeciw bezradności społecznej

Realizowany przez Rzecznika program „Ruch przeciw Bezradności Społecznej” wyrósł z potrzeby inspirowania i wspomagania inicjatyw Obywatelskich, dążących do rozwiązywania problemów społecznych nękających polskie społeczeństwo. Wysoka stopa bezrobocia w Polsce i stale rosnący zasięg ubóstwa stanowią wyzwanie nie tylko dla władz państwowych, ale również dla organizacji obywatelskich. Rozwój sektora gospodarki socjalnej jawi się obecnie jako niezwykle potrzebna forma aktywności obywatelskiej. Działalność Ruchu w 2006 r. podobnie jak w roku ubiegłym poświęcona była właśnie zagadnieniu gospodarki socjalnej. Tematyka tegorocznej Konwencji była kontynuacją ubiegłorocznego spotkania, które miało miejsce w Krakowie w dniu 10  listopada 2005 roku i było zatytułowane „Ekonomia społeczna a bezradność społeczna – perspektywy i bariery.” To najważniejsze spotkanie skupionych w Ruchu organizacji Obywatelskich z całego kraju zostało zrealizowane również dzięki partnerskiej współpracy z programem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Instytutem Spraw Publicznych. Wybór ekonomii społecznej jako tematu VI Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej dal możliwość zastanowienia się, na ile ta forma integracji społecznej może zaoferować osobom społecznie wykluczonym, czy „zbędnym” perspektywę aktywnego życia oraz szacunku i sprawiedliwego traktowania ze strony społeczeństwa. Sesję plenarną rozpoczęło wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, podkreślające partnerskie działanie Ruchu w zapewnieniu ochrony praw obywateli, szczególnie w zakresie prawa do pracy, zwłaszcza osób wykluczonych. W sytuacji, kiedy tysiące Polaków ryzykują wyjazd zagranicę w poszukiwaniu źródeł utrzymania, Ruch chciałby podjąć próbę działań dążących do poprawy całościowej sytuacji na rynku pracy. Do realizacji tego zadania jest zobligowane państwo, samorząd i biznes, ale również organizacje obywatelskie. Zdaniem Rzecznika im silniejsze będzie społeczeństwo obywatelskie, tym skuteczniejsza będzie realizacja zasady sprawiedliwości społecznej jako jednej z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa. Jak podkreślano w trakcie Konwencji zadaniem Ruchu na najbliższą przyszłość będzie właśnie tworzenie społeczeństwa solidarnościowego jako ważnego elementu RP, partnera w zarządzaniu państwem i podmiotu nowej umowy społecznej. Społeczeństwo solidarnościowe powinno mieć wszystkie cechy społeczeństwa obywatelskiego – otwartość, demokratyczne struktury itp. ale też autonomię i niezależność, co nie wyklucza współpracy z państwem, ale otwiera możliwość konfrontacji i krytyki.3.  „Akademia Oświęcimska”

Rzecznik we współpracy z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działa na rzecz stworzenia w Oświęcimiu międzynarodowego centrum pamięci i edukacji o prawach człowieka. Z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka powstał program „Akademia Oświęcimska”. Jego podstawowym celem jest stworzenie międzynarodowego forum refleksji i dyskusji (stałego seminarium) na temat kierunków rozwoju teorii i polityki ochrony praw człowieka oraz nowoczesnej, usytuowanej w Oświęcimiu instytucji edukacyjnej prowadzącej studia nad prawami człowieka. Istotną inspirację dla podejmowanych działań stanowi nauczanie Jana Pawła II, który wskazywał, że idea praw człowieka jest fundamentem cywilizacji rozwijającej się w poszanowaniu człowieczeństwa. W ramach seminarium „Akademia Oświęcimska” w dniach 26-28 maja 2006 r. odbyło się w Krakowie i w Oświęcimiu Nadzwyczajne Zgromadzenie Akademii Oświęcimskiej. Był to cykl spotkań seminaryjnych stanowiących swego rodzaju pielgrzymkę śladami Jana Pawła II. Poszczególne punkty seminarium (spotkania dyskusyjne) poświęcone były wybranym fragmentom biografii Jana Pawła II wskazującym na duchowe i intelektualne źródła Jego tożsamości – jako papieża i rzecznika praw człowieka. Program obejmował także inaugurację nowego konserwatorium Akademii pt. Jan Paweł II – papież praw człowieka. W pierwszej jego debacie wziął aktywny udział Rzecznik. Zgromadzenie przyjęło też przygotowany z okazji pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Oświęcimia Memoriał Akademii Oświęcimskiej zatytułowany Tylko miłość jest twórcza, poświęcony wyzwaniom stojącym przed współczesnym światem i człowiekiem. Celem memoriału jest zwrócenie uwagi międzynarodowej opinii publicznej na rolę Oświęcimia, miasta-znaku dla współczesnego i przyszłych pokoleń, a szczególności na potrzebę zaangażowania wszystkich ludzi dobrej woli w realizację oświęcimskiego przesłania Jana Pawła II. Przedstawiciele Akademii Oświęcimskiej przekazali ten dokument papieżowi Benedyktowi XVI podczas spotkania w oświęcimskim Centrum Dialogu i Modlitwy 28 maja 2006 r.4.  „Pro Publico Bono”

W 2006 r. kontynuowany był Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono”. Rzecznik objął nad nim honorowy patronat oraz wyraził zgodę na udział w pracach kapituły Konkursu. Inauguracja VIII edycji odbyła się w Muzeum Pałac w Wilanowie, wzorem lat ubiegłych, 3 maja. Podczas uroczystości Rzecznik podkreślił fundamentalne znaczenie działalności obywatelskiej dla budowy i umacniania demokratycznego państwa prawa w Polsce. Wskazał także, iż dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego niezbędne jest istnienie cnót obywatelskich – postaw takich jak poczucie sprawiedliwości, odpowiedzialności, gotowości poświęcenia dla innych w imię solidarności – skłaniających do podejmowania działań dla dobra wspólnego i angażowania się w sprawy publiczne. Stwierdził też ,że źródeł niezbędnych wzorców, ideałów i cnót należy poszukiwać w kulturze i tradycji danego narodu. Z takim stanowiskiem korespondowało hasło obecnej edycji Konkursu: „Kultura źródłem społeczeństwa obywatelskiego.” W VIII edycji pod obrady Kapituły przekazano 137 ankiet organizacji z całej Polski prezentujących zrealizowane inicjatywy i programy w kategoriach: Edukacja - 35 zgłoszeń, Kultura i dziedzictwo narodowe – 23 zgłoszenia, Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i charytatywna – 53 zgłoszenia, Rozwój środowiska i regionu – 14 zgłoszeń, Kontakty międzynarodowe i międzyetniczne, integracja europejska – 12 zgłoszeń.

Kapituła Konkursu odbyła posiedzenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W dniu 25 września 2006 r. dokonała wyboru 36 półfinalistów, których lista została publicznie ogłoszona 16 października 2006 r. podczas uroczystości w Wilanowie. Wydarzeniu temu towarzyszyła debata nt. Kultura źródłem społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas kolejnego posiedzenia – w dniu 27 października 2006 r. – Kapituła dokonała wyboru laureatów Konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce tradycyjnie 11 listopada w Krakowie. Przyznane zostały następujące nagrody i wyróżnienia: nagrodę główną dla najlepszej inicjatywy obywatelskiej o zasięgu ogólnopolskim otrzymał Klub Inteligencji Katolickiej z Warszawy za dzieło nt. „50 lat tradycji i sukcesów w organizowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce nadzieją dla Białorusi.” Nagrodę główną dla najlepszej inicjatywy obywatelskiej o zasięgu lokalnym otrzymała Fundacja „Muzyka Kresów”, za dzieło pt. „Pamięć Tradycji – Suwalszczyzna, Edukacja, sztuka, doświadczenie.” Ponadto łącznie w poszczególnych kategoriach przyznano 5 nagród pierwszych oraz 10 wyróżnień.5.  Poradnictwo prawne i obywatelskie

Rzecznik kontynuował współpracę ze Studenckimi Poradniami Prawnymi („klinikami prawa”) oraz Biurami Porad Obywatelskich doceniając ich znaczenie dla podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej zarówno osób świadczących pomoc jak i jej beneficjentów. Rzecznik odbył w dniu 12 maja 2006 r. spotkanie z przedstawicielami Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Związkiem Biur Porad Obywatelskich i omówił cele i formy dalszej współpracy. Rzecznik i Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, mając na uwadze konieczność działań na rzecz podniesienia świadomości prawnej obywateli, warunkującej właściwą realizację przysługujących im praw i wolności oraz opierając się na wspólnym dążeniu do poprawy jakości edukacji prawnej przygotowującej do wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego zawarli w dniu 12 maja 2006 r. Porozumienie o współpracy na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i obywatela. Strony wyraziły w nim m.in. wolę współdziałania w zakresie propagowania idei bezpłatnej pomocy prawnej dla osób ubogich. Rzecznik wyraził poparcie dla rozwoju Studenckich Poradni Prawnych jako formy kształcenia oraz pomocy najuboższym. Strony postanowiły, że dla właściwej realizacji wspólnych celów będą razem organizować konferencje, seminaria i szkolenia adresowane do nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym przede wszystkim studentów działających w studenckich poradniach prawnych, wzajemnie informować się o podejmowanych działaniach istotnych z punktu widzenia zadań drugiej strony oraz przedmiotu współpracy, a także wymieniać materiały informacyjne i publikacje. Odpowiadając na postulaty Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Rzecznik skierował w dniu 26 czerwca 2006 r. wystąpienia do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. W pismach tych zwrócił uwagę na zły stan polskiego prawa przejawiający się w jego niestabilności, nieprzejrzystości i nadmiarze regulacji prawnych. W tej sytuacji niezbędne jest podjęcie działań na rzecz ułatwienia dostępu wszystkich obywateli do informacji o prawie i fachowej pomocy prawnej. Rzecznik wskazał, iż można by to osiągnąć także poprzez szerszy dostęp do zawodów prawniczych i rozwój alternatywnych form świadczenia pomocy prawnej. Wyraził również nadzieję na wypracowanie przez rząd rozwiązań podporządkowanych interesowi publicznemu i dobru wspólnemu. Rzecznik podkreślił znaczenie działalności obywatelskich organizacji poradniczych i Studenckich Poradni Prawnych, które poprzez swe działania starają się niwelować niedomagania obecnego systemu. Skierował tez apel do członków korporacji prawniczych o podejmowanie działalności pro bono, w szczególności we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na wniosek Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Rzecznik wystąpił z postulatem włączenia do programu kształcenia aplikantów radcowskich i adwokackich praktyki w klinice prawa.

Rzecznik skierował również w dniu 31 sierpnia 2006 r. pismo do Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Wyższych, na których funkcjonują Studenckie Poradnie Prawne. Zwrócił w nim uwagę na istotne edukacyjne i społeczne znaczenie działalności poradni oraz podkreślił wagę zapewnienia optymalnych warunków ich funkcjonowania i rozwoju. Uzyskane odpowiedzi Dziekanów oraz informacje Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych świadczą o pozytywnym odbiorze wystąpienia. Ponadto, Rzecznik przyjął zaproszenie do udziału w pracach Kapituły IV edycji Konkursu Prawnik Pro Bono, organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych przy współudziale dziennika Rzeczpospolita, pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Rzecznik patronuje działalności Biur Porad Obywatelskich w oparciu o Porozumienie o współpracy z dnia 13 grudnia 2005 r. W ramach współpracy Rzecznik oraz pracownicy Biura uczestniczyli w seminariach i konferencjach organizowanych przez Związek Biur Porad Obywatelskich:

- Seminarium nt. „System polityki społecznej w praktyce Biur Porad Obywatelskich” (25.02.2006). Podczas seminarium przedstawione zostały informacje dotyczące poradnictwa obywatelskiego w Wielkiej Brytanii oraz zasady i przykłady działań na rzecz zmian w dziedzinie polityki społecznej. Zaprezentowane doświadczenia mają służyć tworzeniu podobnych kampanii w Polsce realizowanych przez sieć Biur Porad Obywatelskich.

- Konferencja pt. „10 lat Biur Porad Obywatelskich. Od porady do działania.” (01.06.2006).

Rzecznik w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie ruchu poradnictwa obywatelskiego, którego sprawne działanie jest nieodzownym warunkiem istnienia państwa prawa i demokracji. Fundamentalne znaczenie dla prawidłowego jej funkcjonowania ma przy tym obywatelskie zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Działalność wszystkich osób niosących pomoc innym w ramach Biur Porad Obywatelskich stanowi wyraz troski o wspólnotę. Podczas konferencji dokonano podsumowania dotychczasowego dorobku Biur Porad Obywatelskich, a także przedstawiono planowane kierunki rozwoju ruchu poradniczego, oraz nową formę działania, tj. prowadzenie kampanii na rzecz zmian społecznych – poprawy sytuacji przeciętnych obywateli – realizowanych przez Biura Porad Obywatelskich, na podstawie badań zgłaszanych przez klientów biur problemów i zebranych dowodów (danych dokumentujących rodzaj i skalę poszczególnych problemów).

- Seminarium nt. „Poradnictwo obywatelskie drogą do integracji społecznej osadzonych, byłych więźniów i ich rodzin.” (24.08.2006)

W czasie seminarium przedstawiono opracowany przez Związek Biur Porad Obywatelskich model poradnictwa obywatelskiego dla osadzonych, byłych więźniów i ich rodzin oraz przedyskutowano możliwości współpracy między Biurami porad Obywatelskich a zakładami karnymi. Porównano także doświadczenia różnych organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osadzonych, byłych więźniów i ich rodzin i zachęcono je do udzielania porad dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

- Konferencja nt. „Migracja zarobkowa Polaków: drenaż mózgów czy szansa na lepszą integrację z Europą? Nowe doświadczenia i wyzwania poradnictwa obywatelskiego z perspektywy polskiej i irlandzkiej.” (23.11.2006 ).

Podczas konferencji podjęto temat mobilności zawodowej Polaków w ramach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii. Omawiano bariery w swobodnym przepływie pracowników w ramach UE oraz wpływ wielkiej fali migracji Polaków na życie w Irlandii. Odbył się też panel dyskusyjny, w czasie którego zastanawiano się nad konsekwencjami społeczno-gospodarczymi obecnej emigracji Polaków dla Polski i krajów przyjmujących.

Rzecznik popiera dążenia do przyjęcia uregulowań ustawowych w zakresie szerszego dostępu obywateli do pomocy prawnej oraz służących rozwojowi poradnictwa obywatelskiego i prawnego. Uwzględniając podejmowane wcześniej działania na rzecz usprawnienia systemu pomocy prawnej udzielanej przez państwo osobom ubogim Rzecznik w kwietniu 2006 r. skierował do Ministra Sprawiedliwości zapytanie w sprawie aktualnego stanu prac legislacyjnych w tym zakresie1014. Rzecznik wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Podstawowe problemy w dostępie obywateli do pomocy prawnej i kierunki ich rozwiązywania”, organizowanym przez Instytut Spraw Publicznych i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w dniu 29  czerwca 2006 r., na zakończenie drugiej edycji Programu Obywatel i Prawo.6.  Zespoły eksperckie

Mając na uwadze wypracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, instytucjonalnych i systemowych prowadzących do pełniejszej realizacji założeń państwa prawa oraz przedstawienie ich stosownym organom Rzecznik utworzył w 2006 r. zespoły eksperckie, którym powierzone zostało zadanie przygotowania propozycji rozwiązań w poszczególnych, istotnych dla zapewnienia właściwej ochrony i warunków realizacji wolności i praw obywatelskich, obszarach problemowych.

- Zespół ds. opracowania projektu reformy procesu legislacyjnego. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu reformy stanowienia prawa. Członkowie Zespołu podzielają negatywną ocenę stanu polskiej legislacji. Działania Zespołu opierają się na założeniu, iż tworzone prawo jest nazbyt rozbudowane, niestabilne i nieprzejrzyste. Wiąże się z tym również kryzys wymiaru sprawiedliwości, ponieważ niezwykle częste zmiany przepisów prawnych uniemożliwiają stabilizację praktyki i  orzecznictwa sądowego. W istniejącym stanie rzeczy niezbędne jest określenie i wprowadzenie mechanizmów naprawczych, mających na celu podniesienie jakości stanowionego prawa pod względem merytorycznym i techniczno-legislacyjnym oraz narzędzi egzekwowania właściwego stosowania procedur, które w pewnym zakresie powinny zostać zmodyfikowane. Członkowie Zespołu zgodzili się, że proces legislacyjny jest procesem politycznym, w którym aktorzy sceny politycznej realizują swoje, bardzo często doraźne, cele. Sprzyja temu także swoista wiara w omnipotencję prawa oraz skłonność do jego instrumentalnego traktowania, co w konsekwencji prowadzi do nadmiernego rozbudowywania i rozchwiania systemu prawnego. Należy wprowadzić zatem system norm gwarancyjnych i mechanizmy kontroli, które będą skutecznie limitować polityków i wymuszą przestrzeganie reguł prawidłowej legislacji.

Posiedzenie inaugurujące prace Zespołu odbyło się w dniu 8 maja 2006 r. W ciągu roku odbyły się cztery posiedzenia, w czasie których przeprowadzono dyskusje na temat diagnozy stanu polskiej legislacji oraz zakresu niezbędnych zmian. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o Radzie Stanu. Rozważany jest także sposób funkcjonowania systemu oceny skutków regulacji.

- Zespół ds. opracowania przepisów ogólnych prawa administracyjnego. Zespół podjął zadanie opracowania projektu ustawy – Przepisy Ogólne Prawa Administracyjnego. Inicjatywa podejmowana jest po raz trzeci – wcześniej próbę wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tego rodzaju aktu podejmowała Rada Legislacyjna (w 1988 i 1996 roku); powstawał także projekt obywatelski ustawy (pod kierunkiem prof. E. Smoktunowicza; nie zebrano jednak wystarczającej ilości podpisów dla nadania mu biegu). W 2006 roku Zespół zebrał się czterokrotnie; posiedzenie inauguracyjne odbyło się w dniu 14 czerwca 2006 r. Podczas posiedzeń omówiono dotychczas podejmowane inicjatywy w tym zakresie oraz rozważono kilka zagadnień szczegółowych, które regulować będzie projektowana ustawa.

Przyjęto, iż projekt ustawy – Przepisy Ogólne Prawa Administracyjnego zostanie opracowany w terminie do dnia 30 września 2007 r.

- Zespół ds. reformy systemu ochrony zdrowia. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu reformy systemu ochrony zdrowia, zapewniającego realizację konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia oraz równego dostępu obywateli do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Konstruowany model powinien gwarantować odpowiednią jakość i dostępność świadczeń medycznych oraz efektywne wykorzystanie zasobów i kontroli kosztów. Tworzony system powinien być efektywny medycznie i ekonomicznie. Posiedzenie inaugurujące prace Zespołu odbyło się w dniu 11 lipca 2006 r. Do końca roku odbyło się łącznie pięć posiedzeń, w czasie których dyskutowano diagnozę obecnego stanu systemu ochrony zdrowia oraz występujących w nim nieprawidłowości. Szczegółowej analizie poddano zagadnienie zasad i źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia, sposób ustalenia koszyka świadczeń gwarantowanych, zasady finansowania świadczeniodawców.

- Zespół ds. funduszy unijnych. Posiedzenie organizacyjne odbyło się w dniu 9 listopada 2006 r. Odbyły się dodatkowo dwa posiedzenia merytoryczne. Celem Zespołu jest poprawa efektywności wykorzystania funduszy unijnych z punktu widzenia potrzeb gospodarczych i społecznych Polski. Realizowana ona będzie poprzez osiąganie następujących celów: uproszczenie zasad składania wniosków i odwołań, uproszczenie zasad rozpatrywania wniosków, zagwarantowanie przejrzystości i jakości oceny wniosków, udrożnienie zasad rozliczania i wypłacania przyznanych dotacji, usunięcie ryzyk gospodarczych po stronie beneficjentów związanych z otrzymywanymi dotacjami. Podstawowym zadaniem Zespołu jest eliminacja z przepisów krajowych wszystkich wymagań nieobecnych w prawie unijnym. Wzorem dla stanu docelowego powinny być wytyczne Regulaminu Walijskiego.

- Zespół ds. aksjologicznych podstaw konstytucji. Zespół w 2006 roku odbył posiedzenie organizacyjne, w czasie którego omówiono cel, zakres i sposób prowadzenia prac. W przyjętym planie przewidziano dwie zasadnicze grupy zagadnień: kontekst historyczny oraz założenia aksjologiczne i struktura konstytucji nowoczesnego państwa.

- Zespół ds. reformy probacji w polskim systemie penitencjarnym. Posiedzenie inaugurujące prace Zespołu odbyło się w dniu 14 listopada 2006 r. Zgodnie z przyjętymi założeniami Zespół w ciągu roku/półtora powinien wypracować plan reformy probacji wraz z ewentualnymi projektami rozwiązań ustawowych w tym zakresie. Dodatkowym efektem działalności będzie publikacja powstałych w toku prac Zespołu materiałów.- Zespół ds. ochrony wolności i praw obywatelskich w procesie stosowania prawa. Zespół skoncentruje się na następujących trzech obszarach:

  1. monitoringu jakości ochrony praw i wolności obywatelskich w procesie stosowania prawa;

  2. przygotowaniu i prezentacji cyklicznych raportów nt. stanu ochrony praw i wolności obywatelskich w procesie stosowania prawa;

  3. opracowywaniu lub powierzaniu do opracowania publikacji naukowych dotyczących najważniejszych zagadnień związanych z ochroną praw i wolności obywatelskich w procesie stosowania prawa.

Celem Zespołu będzie stały przegląd orzeczeń sądów, najważniejszych z punktu widzenia praw i wolności obywatelskich, pod kątem wykorzystywania w tym orzecznictwie narzędzi ochrony praw i wolności obywatelskich, w szczególności:

    1. zastosowania klauzul konstytucyjnych chroniących prawa i wolności obywatelskie;

    2. zastosowania klauzul obecnych w międzynarodowych aktach chroniących prawa człowieka.

Monitoringiem zostaną objęte: sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, sądy administracyjne i sądy karne. Metodologia przeglądu orzeczeń polega na ilościowym badaniu częstotliwości odwołań do klauzul chroniących prawa i wolności obywatelskie w poszczególnych obszarach orzecznictwa sądowego. Umożliwi ona m.in. zawarcie w corocznych raportach „Indeksu RPO”, którym będzie współczynnik odwołań do klauzul chroniących prawa i wolności obywatelskie w orzecznictwie poszczególnych typów sądów. Przyjęto, iż Rzecznik przyznawać będzie wyróżnienia sądom, które uzyskają najlepszy współczynnik wykorzystania klauzul chroniących prawa i wolności obywatelskie, przy jednoczesnym najmniejszym odsetku uchylonych wyroków przez wyższą instancję. Wyniki monitoringu będą stanowić podstawę dla przygotowania corocznych raportów nt. ochrony praw i wolności w procesie stosowania prawa. W obszarach stosowania prawa, w których ochrona praw i wolności obywatelskich wymagałaby poprawy, zgodnie z konkluzjami raportów, przygotowywane będą prace naukowe, stanowiące wsparcie dla sądów w procesie stosowania klauzul chroniących prawa i wolności obywatelskie (publikacja jako pomoc metodyczna). W Zespole funkcjonować będą dwie grupy: programowa i robocza, którą utworzą studenci prawa. W 2006 roku odbyło się, w dniu 19 grudnia, spotkanie organizacyjne ze studentami. Ponadto, przyjęto wstępne ustalenia z członkami grupy programowej.Pobieranie 2.74 Mb.

Share with your friends:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   45
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna