InformacjaPobieranie 2.74 Mb.
Strona1/45
Data28.10.2017
Rozmiar2.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


- -INFORMACJA

Rzecznika Praw Obywatelskich

za 2006 r.

Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 ze zm.), który przewiduje, że Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i  obywatela, i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 i z 2007 r. Nr 25, poz. 196), ustanawiającego obowiązek podania Informacji Rzecznika do wiadomości publicznej.


Spis treści

1. Wprowadzenie 8

2. Prawo do sądu i właściwej procedury sądowej 14

A. Kompetencje asesora sądowego w polskim wymiarze sprawiedliwości 14

B. Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach dotyczących ostatecznych rozstrzygnięć organów Fundacji „Polsko – Niemieckie Pojednanie” w przedmiocie przyznania świadczenia finansowego ofiarom represji nazistowskich 19

C. Brak wymogu sporządzania uzasadnienia postanowienia o  odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 23

D. Apelacja w postępowaniu uproszczonym – art. 505(10) § 3 Kpc 27

E. Wykreślenie hipoteki 29

F. Opłaty sądowe 31

G. Ograniczenia możliwości wznowienia postępowania karnego – art. 540 § 2 Kpk 35

H. Zezwolenie na ujawnienie danych osobowych i publikację w prasie wizerunku osób podejrzanych (oskarżonych) 37

I. Procedura ułaskawieniowa – możliwość wstrzymania postępowania ułaskawieniowego przez sąd 39

J. Zaostrzona sankcja karna za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 41

K. Przewlekłość postępowania przygotowawczego 42

L. Prawo do obrony 42

Ł. Właściwość sądu 49

M. Nieprawidłowości w postępowaniu egzekucyjnym 52

N. Bezpłatne poradnictwo prawne 55

O. Oddalenie kasacji jako oczywiście bezzasadnej 58

P. Rażące naruszenie prawa sygnalizowane w kasacjach w sprawach karnych 59

R. Utrudniony dostęp do lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się uczestnika postępowania karnego 64

3. Wolność osobista 66

A. Przedłużanie tymczasowego aresztowania (art. 263 Kpk) 66

B. Zarządzenie przez prokuraturę zatrzymania osób podejrzanych (art. 247 § 1 Kpk) 77

C. Skierowanie oskarżonego na obserwację psychiatryczną w zamkniętym zakładzie leczniczym (art. 203 Kpk) 79

4. Bezpieczeństwo obywateli 84

5. Ochrona praw ofiar przestępstw 95

6. Konstytucyjne prawa i wolności obywateli 118

A. Wolność słowa i prawo do informacji 118

B. Lustracja 124

C. Wolność zgromadzeń 126

D. Brak możliwości realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne 127

E. Dyskryminacje 128

F. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 131

G. Zasady zdawania egzaminu zawodowego 133

H. Nowe matury i rekrutacja na studia wyższe 137

I. Odmowa nostryfikacji dyplomu zagranicznej uczelni 139

J. Tytuły zawodowe oraz rodzaje dyplomów wydawanych przez uczelnie 139

7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego 141

8. Rozbieżności w stosowaniu prawa 146

9. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalną 153

10. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu 167

A. Wynagrodzenia 167

B. Bezrobocie 169

C. Czas pracy 171

D. Bezpieczeństwo pracy 173

E. Postępowania karne dotyczące naruszania przez pracodawców praw osób zatrudnionych 175

F. Poddawanie pracowników badaniom przy pomocy wariografu 176

G. Zatrudnianie niepełnosprawnych 177

H. Zatrudnianie cudzoziemców 179

I. Warunki zatrudnienia nauczycieli 181

11. Praca Polaków za granicą 183

A. Pomoc dla Polaków pracujących za granicą 183

B. Warunki pracy, naruszenia praw pracowniczych Polaków pracujących za granicą 187

C. Działania zorganizowanych grup przestępczych na szkodę polskich obywateli podejmujących pracę za granicą 190

D. Opieka konsularna 195

E. Sytuacja podatkowa obywateli polskich podejmujących pracę za granicą 198

12. Prawo do zabezpieczenia społecznego 206

A. Prawo do emerytury lub renty i zasady ustalania ich wysokości 206

B. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu 220

C. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomoc społeczna 227

D. Osoby represjonowane, kombatanci, inwalidzi wojenni 238

E. Świadczenia wyjątkowe 245

13. Ochrona zdrowia 248

A. Odpowiedzialność pracowników medycznych 248

B. Dostęp do świadczeń zdrowotnych 253

C. Finansowanie świadczeń zdrowotnych 263

D. Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony praw pacjenta 267

E. Problem emigracji pracowników medycznych 278

F. Akcja protestacyjna lekarzy 280

14. Ochrona środowiska 282

15. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych 292

A. Zaliczka alimentacyjna 292

B. Zasiłki rodzinne 298

C. Przeprowadzanie badań DNA 298

D. Uznanie dziecka po jego śmierci 300

E. Procedura wydawania dowodu osobistego osobom małoletnim 301

F. Przeciwdziałanie zjawisku wykorzystywania dzieci do żebrania 302

G. Naruszenia praw dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 303

H. „Bunt” w schronisku dla nieletnich 306

I. Ochrona praw osób niepełnosprawnych 307

J. Propagowanie pedofilii na stronach internetowych 311

16. Prawo do nauki 313

A. Egzaminy maturalne 313

B. Realizacja obowiązku szkolnego i nauki 318

C. Akcja rozdawania podręczników szkolnych oznakowanych logo partii politycznej 321

D. Przepełnienie klas szkolnych 322

E. Przemoc w szkołach 324

F. Wliczanie oceny z religii do średniej ocen 325

G. Ankiety zawierające pytania dotyczące uczennic w ciąży, rozesłane do szkół z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej 327

17. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych 329

A. Prawa lokatorów 329

B. Prawa właścicieli lokali i budynków mieszkalnych 332

C. Prawa członków spółdzielni mieszkaniowych 336

D. Prawa mieszkaniowe funkcjonariuszy służb mundurowych 341

E. Sprzedaż lokali mieszkalnych 347

F. Sprawy dostaw energii i wody 351

18. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane 353

A. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności 353

B. Prawo budowlane 360

C. Reprywatyzacja i prywatyzacja 365

19. Ochrona konsumentów 369

20. Problematyka danin publicznych 380

A. Podatek dochodowy od osób fizycznych 380

B. Podatek od towarów i usług 391

C. Podatek akcyzowy 398

D. Podatek od spadków i darowizn 400

E. Ordynacja podatkowa 401

21. Działalność gospodarcza 405

22. Ruch drogowy 418

23. Wykonywanie kar i środków karnych 424

A. Przeludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych 424

B. Warunki socjalno-bytowe w wizytowanych zakładach karnych i aresztach śledczych 426

C. Palenie tytoniu 427

D. Leczenie i terapia zaburzeń u sprawców przestępstw o charakterze seksualnym 428

E. Korespondencja urzędowa osób pozbawionych wolności 430

F. Widzenia osób tymczasowo aresztowanych 432

G. Karanie dyscyplinarne 434

H. Warunkowe zawieszenie wykonania kary 435

24. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych 437

A. Zawodowa służba wojskowa 437

B. Zasadnicza służba wojskowa 440

C. Ochrona praw funkcjonariuszy 442

25. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych 452

A. Ochrona praw cudzoziemców 452

B. Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych 457

26. Współdziałanie Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckie. 460

27. Działalność Pełnomocników terenowych RPO 472

A. Zespół Terenowy we Wrocławiu 472

B. Zespół Terenowy w Gdańsku 480

Dane informacyjno-statystyczne 487

Wystąpienia o charakterze ogólnym (systemowym) – art. 16 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o RPO 501

Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego – art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o RPO 534

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach skarg konstytucyjnych – art. 51 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o RPO 539

Wnioski do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów 545

Wnioski do Sądu Najwyższego o odpowiedź na pytanie prawne 545

Kasacje 548

Skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 551

Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego 554

Przystąpienie do postępowania sądowego 556

Wystąpienia legislacyjne 559

Pozostałe wystąpienia 560

Wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w terenie 562

Pobieranie 2.74 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna