Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2011Pobieranie 250.18 Kb.
Strona3/4
Data29.10.2017
Rozmiar250.18 Kb.
1   2   3   4

RPPD.01.02.01-20-005/11 „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap” (Miasto Łomża) – w trakcie kontroli UKS stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pzp, które znalazły odzwierciedlenie w Rocznym Sprawozdaniu Audytowym (DO6/9013/118/TPT/2014 z grudnia 2015 r.) – Wykonawca nie skorzystał przy realizacji zamówienia z zadeklarowanej w ofercie wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego, których według stanu na dzień składania ofert samodzielnie nie posiadał, czym naruszył zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych oferentów. W związku z powyższym nałożono 5% korektę finansową na podstawie pkt 9 tabeli Wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (Załącznik do decyzji KE nr C(2013) 9527 z dnia
19.12.2013 r.). Koszty niekwalifikowalne stwierdzono we wniosku o płatność RPPD.01.02.01-20-005/11-08 i wynoszą – 15.136,68 PLN (EFRR 10.989,23 PLN).
Beneficjent w piśmie nr WRF.042.1.40.2012 z dnia 03.09.2015 r. wyraził zgodę
na potrącenie z płatności końcowej (dot. RPPD.01.02.01-20-005/11-15) kwoty dofinansowania wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych, od dnia wypłaty środków. IZ pomniejszyła kwotę refundacji z wniosku o płatność końcową.
Zlecenie płatności zostało zrealizowane w dniu 11.12.2015 r. 1. RPPD.01.04.02-20-105/12 „Nowa siedziba, zaAVAnsowany system informatyczny
  i urządzenia do produkcji - podstawą wdrożenia innowacyjności w spółce”
  ("AVA"
  Sp. z o.o.)
  – w trakcie kontroli UKS stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pzp, które znalazły odzwierciedlenie w Rocznym Sprawozdaniu Audytowym (DO6/9013/118/TPT/2014 z grudnia 2015 r.) – Zamawiający zwiększył zakres umowy w trakcie realizacji zamówienia pierwotnego. Zwiększenie tego zakresu było możliwe do przewidzenia, a jednocześnie przedmiot zamówienia był tożsamy z zamówieniem pierwotnym. Powyższe skutkuje
  25% korektą finansową na podstawie pkt 24 tabeli Wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (Załącznik do decyzji KE nr C(2013) 9527 z dnia 19.12.2013 r.). Koszty niekwalifikowalne w powyższym zakresie stwierdzono we wnioskach o płatność: RPPD.01.04.02-20-105/12-05 – kwota wydatków niekwalifikowalnych – 9.801,38 PLN (dof. 3.920,55 PLN), RPPD.01.04.02-20-105/12-06 – kwota wydatków niekwalifikowalnych – 16.156,13 PLN (dof. 6.462,45 PLN), RPPD.01.04.02-20-105/12-07 – kwota wydatków niekwalifikowalnych – 2 046,44 PLN (dof. 818,58 PLN). Ponadto, w trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu, IZ stwierdziła wydatki niekwalifikowalne dotyczące 7 szt. ustępów z płuczką ustępową typu ,,kompakt'' dla niepełnosprawnych. Beneficjent naruszył Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Koszty niekwalifikowalne stwierdzono we wniosku
  o płatność: RPPD.01.04.02-20-105/12-07 – kwota wydatków niekwalifikowalnych – 10.814,93 PLN (dof. 4.325,97 PLN). Pismem z dnia 02.12.2015 r. Beneficjent wyraził
  zgodę na pomniejszenie ostatniej transzy dofinansowania (dot. WNP-RPPD.01.04.02-20-105/12-08) o kwotę 4.325,97 PLN wraz z odsetkami, w związku z nieprawidłowością stwierdzoną podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu. Jednocześnie IZ, pismem
  z dnia 7 grudnia 2015 r. poinformowała beneficjenta, iż kwota nieprawidłowości wynikająca z ustaleń UKS, w wysokości 11.201,58 PLN wraz z odsetkami zostanie zatrzymana,
  a w przypadku zmiany stanowiska, tj. odstąpienia od nałożenia 25 % korekty finansowej, wypłacona Beneficjentowi. Kwota do wypłaty w ramach wniosku o płatność końcową została pomniejszona o wartość nieprawidłowości stwierdzonej przez IZ i UKS.
  Zlecenie płatności oraz dyspozycję wypłaty środków budżetu państwa zrealizowano
  21 grudnia 2015 r. Po otrzymaniu Rocznego sprawozdania audytowego, pismem z dnia
  31 grudnia 2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta, iż w związku z podtrzymaniem rekomendacji przez Instytucję Audytową kwota dofinansowania w wysokości
  11.201,58 PLN wraz z odsetkami została ostatecznie zatrzymana na poczet korekty finansowej i nie będzie wypłacona. Zgodnie z wyjaśnieniem z dnia 04.11.2016 r.
  IZ dysponowała ustną zgodą Beneficjenta na pomniejszenie z wniosku końcowego. 1. RPPD.03.02.02-20-004/12 „Stworzenie nowoczesnego Centrum Konferencyjnego
  w standardzie czterech gwiazdek z najwyższym punktem widokowym w Biebrzańskim Parku Narodowym”
  (Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Handlowo – Usługowe „Zbyszko”
  Sp. z o.o.)
  – w trakcie kontroli doraźnej na miejscu realizacji projektu, IZ stwierdziła wydatki niekwalifikowalne polegające na braku zrealizowania dostaw i robót, tj.
  dostawy i montażu dźwigu, wyposażenia budynku, dostawy wyposażenia kotłowni, dostawy grzejników, które wyszczególniono w protokołach odbioru robót, a powinny być zainstalowane na stałe w projekcie. Beneficjent naruszył zapisy umowy
  o dofinasowanie projektu oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
  W tabeli 6 Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową
  od IZ do IC nr RPPD.IZ.UMWPD_-D01/16-00
  , ujęto kwoty odzyskane dotyczące wydatków niekwalifikowalnych, stwierdzonych we wnioskach o płatność: RPPD.03.02.02-20-004/12-06 – kwota wydatków niekwalifikowalnych – 4.880,47 PLN (dof. 2.196,21 PLN), RPPD.03.02.02-20-004/12-07 – kwota wydatków niekwalifikowalnych – 50.000,00 PLN (dof. 22.500,00 PLN), RPPD.03.02.02-20-004/12-08 – kwota wydatków niekwalifikowalnych – 50.000,00 PLN (dof. 22.500,00 PLN), RPPD.03.02.02-20-004/12-09 – kwota wydatków niekwalifikowalnych – 80.000,00 PLN (dof. 36.000,00 PLN).
  W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Beneficjent pismem z dnia
  14.08.2015 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu dokonania zwrotu dofinansowania
  do 28.08.2015 r. lub o możliwość zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami,
  poprzez potrącenie z rozliczenia realizacji projektu RPPD.05.02.00-20-059/14
  oraz RPPD.05.02.00-20-060/14, których realizacja została zakończona a wnioski o płatność końcową były w tym okresie na etapie weryfikacji. IZ pomniejszyła kwotę do wypłaty
  w ramach wniosku o płatność RPPD.05.02.00-20-060/14-02 o ww. kwoty nieprawidłowości i w dniu 26.11.2015 r. zostało zrealizowane zlecenie płatności oraz dyspozycja wypłaty środków. 1. RPPD.03.02.02-20-010/12 „Rozbudowa i przebudowa istniejącego motelu „Atlanta” na budynek hotelowy z zapleczem gastronomicznym i konferencyjno – bankietowym wraz z urządzeniami budowlanymi w Jeżewie Starym” (Green Star Cezary Kulesza) – w trakcie kontroli UKS stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pzp, które znalazły odzwierciedlenie w Rocznym Sprawozdaniu Audytowym (DO6/9013/118/TPT/2014 z grudnia 2015 r.). Beneficjent dokonał oceny na podstawie innego dokumentu niż został wskazany w zapytaniu ofertowym. Ocena ofert przeprowadzona niezgodnie z przyjętymi kryteriami stanowi naruszenie zapisów „Wytycznych w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą pzp” z dnia 21.06.2011 r. Powyższe skutkuje koniecznością ustalenia 5% wydatków niekwalifikowalnych w przedmiotowym kontrakcie, zgodnie „Taryfikatorem do wyliczania błędu finansowego za naruszenie zasad zawierania / realizacji umów, do których nie stosuje się ustawy pzp”. Ponadto, podczas kontroli na zakończenie, stwierdzono koszty niekwalifikowalne związane z wyposażeniem łazienki, które nie zostało na stałe zainstalowane w projekcie, czym Beneficjent naruszył zapisy umowy o dofinansowanie. Koszty niekwalifikowalne w powyższym zakresie stwierdzono we wnioskach o płatność:

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-01 i wynoszą 57.000,00 PLN (dof. 28.500,00 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-02 – 99.400,00 PLN (dof. 49.700,00 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-03 – 17.400,00 PLN (dof. 8.700,00 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-04 – 27.500,00 PLN (dof. 13.750,00 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-05 – 15.500,00 PLN (dof. 7.750,00 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-06 – 24.175,00 PLN (dof. 12.087,50 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-07 – 17.150,00 PLN (dof. 8.575,00 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-08 – 27.525,00 PLN (dof. 13.762,50 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-09 – 16.400,00 PLN (dof. 8.200,00 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-10 – 16.150,00 PLN (dof. 8.075,00 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-11 – 41.350,00 PLN (dof. 20.675,00 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-12 – 57.430,00 PLN (dof. 28.715,00 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-13 – 31.645,00 PLN (dof. 15.822,50 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-14 – 30.160,85 PLN (dof. 15.080,42 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-15 – 9.325,00 PLN (dof. 4.662,50 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-16 – 8.086,25 PLN (dof. 4.043,13 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-17 – 23.745,50 PLN (dof. 11.872,75 PLN),

 • RPPD.03.02.02-20-010/12-18 – 43.255,94 PLN (dof. 21.627,97 PLN).

Beneficjent w piśmie z dnia 16.10.2015 r. wyraził zgodę na pomniejszenie kolejnej płatności, o kwotę 2.600,00 PLN wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowością stwierdzoną podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu. Jednocześnie, IZ pismem z dnia 03.11.2015 r. poinformowała beneficjenta, iż kwota nieprawidłowości wynikająca z ustaleń UKS, w wysokości 278. 999,27 PLN wraz z odsetkami zostanie zatrzymana, a w przypadku zmiany stanowiska, tj. odstąpienia od nałożenia 5 % korekty finansowej, wypłacona Beneficjentowi. Kwota do wypłaty w ramach wniosku o płatność końcową została pomniejszona o wartość nieprawidłowości stwierdzonej przez IZ i UKS. Zlecenie płatności oraz dyspozycję wypłaty środków budżetu państwa zrealizowano 10.11.2015 r. Po otrzymaniu Rocznego sprawozdania audytowego, pismem z dnia
31 grudnia 2015 r. IZ poinformowała Beneficjenta o podtrzymaniu stanowiska przez Instytucję Audytową, która rekomenduje IZ pomniejszenie wydatków do Komisji Europejskiej. Roczne sprawozdanie audytowe, zgodnie z art. 62 ust.1 lit. d) ppkt I Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 stanowi ostateczne rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii. Decyzją nr 22/2016
z dnia 17 maja 2016 r. Instytucja Zarządzająca określiła kwotę zobowiązania przypadającą
do zwrotu przez pana Cezarego Kuleszę (kwota wypłacona w wysokości 257.371,30 PLN oraz kwota pomniejszona z wniosku o płatność końcową w wysokości 21.627,97 PLN)
wraz z odsetkami oraz sposób zwrotu środków poprzez pomniejszenie płatności
na rzecz beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi z wniosku o płatność nr
WNP-RPPD.03.02.02-20-010/12-18. Decyzją nr 24/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zarząd Województwa utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. 1. RPPD.05.01.00-20-033/09 „Zmniejszenie emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska poprzez termomodernizację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego
  w Białymstoku”
  (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku) – w trakcie kontroli UKS stwierdzono nieprawidłowości w zakresie niezgodności z zasadami kwalifikowalności (dot. podatku VAT i uzyskanego dochodu incydentalnego), które znalazły odzwierciedlenie w Rocznym Sprawozdaniu Audytowym (DO6/9013/399/RAE/13/129753 z grudnia 2013 r.).
  W tabeli 6 Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową
  od IZ do IC nr RPPD.IZ.UMWPD_-D01/16-00
  , ujęto kwoty odzyskane dotyczące
  wydatków niekwalifikowalnych, stwierdzonych we wnioskach o płatność: RPPD.05.01.00-20-033/09-01 – wydatki niekwalifikowalne – 1.087,11 PLN (EFRR 815,34 PLN), PPD.05.01.00-20-033/09-02 – wydatki niekwalifikowalne – 3.107,86 PLN (EFRR
  2.330,90 PLN), RPPD.05.01.00-20-033/09-03 – wydatki niekwalifikowalne – 6.513,59 PLN (EFRR 4.885,19 PLN), RPPD.05.01.00-20-033/09-04 – wydatki niekwalifikowalne – 1.690,65 PLN (EFRR 1.267,99 PLN), RPPD.05.01.00-20-033/09-06 – wydatki niekwalifikowalne – 876,61 PLN (EFRR 657,45 PLN), RPPD.05.01.00-20-033/09-07
  – wydatki niekwalifikowalne – 699,77 PLN (EFRR 524,83 PLN), RPPD.05.01.00-20-033/09-09 – wydatki niekwalifikowalne – 2.886,99 PLN (EFRR 2.165,24 PLN), RPPD.05.01.00-20-033/09-10 – wydatki niekwalifikowalne – 1.210,95 PLN (EFRR 908,22 PLN), PPD.05.01.00-20-033/09-11 – wydatki niekwalifikowalne – 2.142,32 PLN (EFRR 1.606,74 PLN), RPPD.05.01.00-20-033/09-12 – wydatki niekwalifikowalne – 1.159,28 PLN (EFRR 869,46 PLN). Jednocześnie, IZ mając na względzie ponowne przeliczenie struktury VAT w ramach projektu uznała, iż nieprawidłowość nie dotyczy WNP-RPPD.05.01.00-20-033/09-12. Do Wniosku od IZ do IC nr RPPD.IZ.UMWPD_-D01/16-00 dołączono korektę wniosku Beneficjenta o płatność nr 12-K02, uwzględniającą ponowną kwalifikację wydatków. Beneficjent w piśmie z dnia 04.12.2013 r. wyraził zgodę na pomniejszenie ostatniej płatności o kwotę nieprawidłowości dot. dochodu incydentalnego wraz z należnymi odsetkami. IZ dokonała pomniejszenia kwoty do wypłaty w ramach wniosku o płatność końcową WNP-RPPD.05.01.00-20-033/09-12 i w dniu 18.02.2014 r. zrealizowane zostało zlecenie płatności. Beneficjent dokonał zwrotu pozostałych należności dot. podatku VAT
  na rachunek bankowy w dniu 11.02.2015 r. oraz 18.12.2015 r.

W zakresie kwot wycofanych stwierdzono, że:


 1. WND-RPPD.07.01.00-20-001/12 „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1 Rok 2013-2015” (Województwo Podlaskie) – w trakcie weryfikacji postępowania
  o zamówienie publiczne dotyczące świadczenia usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego, IZ stwierdziła naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 41 pkt 7 i art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r pzp. Beneficjent nie zachował tożsamej treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w zakresie dokumentów żądanych od podmiotów trzecich. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zastosowano 5% korektę finansową na przedmiotowy przetarg. Nieprawidłowość stwierdzono we wnioskach o płatność: RPPD.07.01.00-20-001/12-10 – kwota wydatków niekwalifikowalnych – 12,45 PLN (EFRR 12,45 PLN) oraz RPPD.07.01.00-20-001/12-11 – kwota wydatków niekwalifikowalnych – 254,80 PLN (EFRR 254,80 PLN). IZ wezwała Beneficjenta (pismo nr RPO-VIII.433.14.8.2014 z dnia 15.12.2015 r.) do zwrotu kwoty nieprawidłowości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Stosując się do powyższego, Beneficjent dokonał zwrotu nieprawidłowych kwot na rachunek bankowy dnia 30.12.2015 r. 1. WND-RPPD.07.02.00-20-001/12 „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.2 Rok 2013-2015” (Województwo Podlaskie) – w trakcie weryfikacji postępowania
  o zamówienie publiczne dotyczące świadczenia usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego, IZ stwierdziła naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 41 pkt 7 i art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r pzp. Beneficjent nie zachował tożsamej treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w zakresie dokumentów żądanych od podmiotów trzecich. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zastosowano 5% korektę finansową na przedmiotowy przetarg. Nieprawidłowość stwierdzono we wnioskach o płatność: RPPD.07.02.00-20-001/12-10 – kwota wydatków niekwalifikowalnych – 1.097,50 PLN (EFRR 1.097,50 PLN) oraz RPPD.07.02.00-20-001/12-11 – kwota wydatków niekwalifikowalnych – 99,58 PLN (EFRR 99,58 PLN). IZ wezwała Beneficjenta (pismo nr RPO-VIII.433.14.8.2014 z dnia 15.12.2015 r.) do zwrotu kwoty nieprawidłowości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Stosując się do powyższego, Beneficjent dokonał zwrotu nieprawidłowych kwot na rachunek bankowy w dniu 30.12.2015 r.


Tabela nr 1 - WYKAZ PROJEKTÓW BADANYCH W ZAKRESIE KWOT ODZYSKANYCH


LP

nr projektu

wniosek o płatność, którego dotyczy nieprawidłowość

sposób wykrycia

data decyzji o zwrocie

data zał. II.10.3

Data informacji o zwrocie

lub

zgody Beneficjenta na pomniejszenie kolejnej płatności

data wprowadzenia do ROP

/

modyfikacji danych

data e-maila

do Referatu Rozliczeń
i Płatności


Numer deklaracji wydatków, w której ujęto kwotę odzyskaną

1

RPPD.01.01.00-20-001/15

RPPD.01.01.00-20-001/15-02

odrębna weryfikacja zamówień przez Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych
20.11.2015

23.11.2015

03.12.2015 (data wydruku z BGK)

27.11.2015 (data zwrotu środków

na rachunek)


25.11.2015 (utworzenie)

17.03.2016, 27.11.2015

i 03.12.2015 (modyfikacja)


25.11.2015 Informacja o obciążeniu projektu
03.12.2015 Informacja

o całkowitym zwrocie środkówRPPD.IZ.UMWPD_-D01/16-00

2

RPPD.01.01.00-20-005/12

RPPD.01.01.00-20-005/12-07

odrębna weryfikacja zamówień przez Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych

16.06.2015

16.06.2015

Zgoda beneficjenta na pomniejszenie ostatniej transzy dofinansowania dot. WNP-08, w zw. ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

– pismo z 30.11.2015

21.12.2015 (data realizacji zlecenia płatności oraz dyspozycji przelewu środków b.p.

WNP-08)


17.06.2015 (utworzenie)

23.12.2015 (modyfikacja)17.06.2015 Informacja

o obciążeniu projektu


23.12.2015 Informacja

o całkowitym zwrocie środkówRPPD.IZ.UMWPD_-D01/16-00

3

RPPD.01.01.00-20-022/13

RPPD.01.01.00-20-022/13-03,


RPPD.01.01.00-20-022/13-09


kontrola na zakończenie realizacji projektu

16.12.2015

16.12.2015

Zgoda Beneficjenta na pomniejszenie ostatniej transzy dofinansowania dot.

WNP-15, w zw. ze stwierdzonymi nieprawidłowościami – pismo z 17.12.2015

30.12.2015 (data realizacji zlecenia płatności oraz dyspozycji przelewu środków b.p.

WNP-15)


18.12.2015 (utworzenie)

31.12.2015

i 04.01.2016 (modyfikacja)


18.12.2015 Informacja

o obciążeniu projektu


04.01.2016 Informacja

o całkowitym zwrocie środkówRPPD.IZ.UMWPD_-D01/16-00

4

RPPD.01.02.01-20-002/11

RPPD.01.02.01-20-002/11-10,
RPPD.01.02.01-20-002/11-12,
RPPD.01.02.01-20-002/11-13

kontrola na zakończenie realizacji projektu

22.12.2015

22.12.2015

Zgoda Beneficjenta na pomniejszenie końcowego WNP-14 w zw. ze stwierdzonymi nieprawidłowościami – pismo z 22.12.2015


30.12.2015 (data realizacji zlecenia płatności WNP-14)


23.12.2015 (utworzenie)

31.12.2015 (modyfikacja)23.12.2015 Informacja o obciążeniu projektu
31.12.2015 Informacja o całkowitym zwrocie środków

RPPD.IZ.UMWPD_-D01/16-00

5

RPPD.01.02.01-20-005/11

RPPD.01.02.01-20-005/11-08

ustalenie UKS

09.07.2015

09.07.2015

Zgoda Beneficjenta na potrącenie z płatności końcowej (dot. WNP-15)

w zw. ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

– pismo z 03.09.2015


11.12.2015 (data realizacji zlecenia płatności WNP-15)


09.07.2015 (utworzenie)

14.12.2015 (modyfikacja)09.07.2015 Informacja

o obciążeniu projektu


14.12.2015 Informacja

o całkowitym zwrocie środkówRPPD.IZ.UMWPD_-D01/16-00

6

RPPD.01.04.02-20-105/12

RPPD.01.04.02-20-105/12-05,
RPPD.01.04.02-20-105/12-06,
RPPD.01.04.02-20-105/12-07kontrola na zakończenie realizacji projektu

25.11.2015


+

ustalenie UKS


27.11.2015

+

07.12.201527.11.2015


08.12.2015

Zgoda Beneficjenta na pomniejszenie ostatniej transzy dofinasowania

(dot. WNP-08) w zw. z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli IZ

– pismo z 02.12.2015


21.12.2015 (data realizacji zlecenia płatności oraz dyspozycji przelewu środków b.p.

WNP-08)


30.11.2015 (utworzenie)

23.12.2015 i 29.12.2015 (modyfikacja)


+
11.12.2015 (utworzenie)

04.01.2016 i 07.01.2016 (modyfikacja)30.11.2015 Informacja

o obciążeniu projektu

23.12.2015 Informacja

o całkowitym zwrocie środków

+

11.12.2015 Informacjao obciążeniu projektu

04.01.2016 Informacja

o całkowitym zwrocie środków


RPPD.IZ.UMWPD_-D01/16-00

7

PPD.03.02.02-20-004/12

RPPD.03.02.02-20-004/12-06,
RPPD.03.02.02-20-004/12-07,
RPPD.03.02.02-20-004/12-08,
RPPD.03.02.02-20-004/12-09

kontrola doraźna na miejscu realizacji Projektu

30.07.2015

30.07.2015

Zgoda Beneficjenta na pomniejszenie

z rozliczenia realizacji projektów: RPPD.05.02.00-20-059/14 oraz RPPD.05.02.00-20-060/14

– pismo z dnia 14.08.2015 r.
26.11.2015 (data realizacji zlecenia płatności oraz dyspozycji przelewu środków b.p.

w ramach WNP-RPPD.05.02.00-20-060/14-02)31.07.2015 (utworzenie)

10.11.2015 i 01.12.2015 (modyfikacja)31.07.2015 Informacja

o obciążeniu projektu


01.12.2015 Informacja

o całkowitym zwrocie środkówRPPD.IZ.UMWPD_-D01/16-00

8

RPPD.03.02.02-20-010/12

RPPD.03.02.02-20-010/12-01,
RPPD.03.02.02-20-010/12-02,
RPPD.03.02.02-20-010/12-03,
RPPD.03.02.02-20-010/12-04,
RPPD.03.02.02-20-010/12-05,
RPPD.03.02.02-20-010/12-06,
RPPD.03.02.02-20-010/12-07,
RPPD.03.02.02-20-010/12-08,
RPPD.03.02.02-20-010/12-09,
RPPD.03.02.02-20-010/12-10,
RPPD.03.02.02-20-010/12-11,
RPPD.03.02.02-20-010/12-12,
RPPD.03.02.02-20-010/12-13,
RPPD.03.02.02-20-010/12-14,
RPPD.03.02.02-20-010/12-15,
RPPD.03.02.02-20-010/12-16,
RPPD.03.02.02-20-010/12-17,
RPPD.03.02.02-20-010/12-18

kontrola na zakończenie realizacji projektu
+

ustalenie UKS07.10.2015
+
10.12.2015

07.10.2015
+
10.12.2015

Zgoda Beneficjenta na pomniejszenie kolejnej płatności wz. ze stwierdzonymi nieprawidłowościami (dot. WNP-18)

– pismo z 16.10.2015


10.11.2015 (data realizacji zlecenia płatności oraz dyspozycji przelewu środków b.p.

WNP-18)
Decyzje administracyjne:

- nr 22/2016 z dnia 17.05.2016 r.

- nr 24/2016 z dnia 28.06.2016 r.07.10.2015 (utworzenie)

13.11.2015 i 26.11.2015 (modyfikacja)

+
11.12.2015 (utworzenie)

05.01.2016, 07.01.2016

i 09.02.2016 (modyfikacja)


07.10.2015 Informacja

o obciążeniu projektu


13.11.2015 Informacja

o całkowitym zwrocie środków


+
14.12.2015 Informacja

o obciążeniu projektu


05.01.2016 Informacja

o całkowitym zwrocie środkówRPPD.IZ.UMWPD_-D01/16-00

9

RPPD.05.01.00-20-033/09

RPPD.05.01.00-20-033/09-01,
RPPD.05.01.00-20-033/09-02,
RPPD.05.01.00-20-033/09-03,
RPPD.05.01.00-20-033/09-04,
RPPD.05.01.00-20-033/09-06,
RPPD.05.01.00-20-033/09-07,
RPPD.05.01.00-20-033/09-09,
RPPD.05.01.00-20-033/09-10,
RPPD.05.01.00-20-033/09-11,
RPPD.05.01.00-20-033/09-12

ustalenia UKS

26.11.2013
+

04.02.2015

+

10.12.201527.11.2013
+

06.02.2015

+

14.12.2015Zgoda Beneficjenta na pomniejszenie ostatniej płatności dot. WNP-12

– pismo z 04.12.2013 r.


18.02.2014 (data realizacji zlecenia płatności WNP-12)

+

23.02.2015 (data wydruku z BGK)11.02.2015 (data zwrotu środków

na rachunek bankowy)


+
30.12.2015 (data wydruku z BGK)

18.12.2015 (data zwrotu środków

na rachunek bankowy)


28.11.2013 (utworzenie),

20.02.2014 i 26.02.2014 (modyfikacja)

+

11.02.2015 (utworzenie),23.02.2015, 24.02.2015

i 04.03.2016 (modyfikacja)


+
17.12.2015 (utworzenie),

30.12.2015, 04.01.2016

20.01.2016 i 04.03.2016 (modyfikacja)


28.11.2013 Informacja

o obciążeniu projektu


20.02.2014 Informacja

o całkowitym zwrocie środków

+

11.02.2015 Informacjao obciążeniu projektu
23.02.2015 Informacja

o całkowitym zwrocie środków

+

17.12.2015 Informacjao obciążeniu projektu
31.12.2015 Informacja

o całkowitym zwrocie środkówRPPD.IZ.UMWPD_-D01/16-00

Pobieranie 250.18 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna