Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrznePobieranie 104.75 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar104.75 Kb.

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ZEWNĘTRZNE

W ŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W 2013 ROKU.Lp.

Organ przeprowadzający kontrolę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Czas trwania kontroli

Przedmiot kontroli (temat kontroli) oraz za jaki okres jest przeprowadzana

Data wystąpienia pokontrolnego/ informacji pokontrolnej

Wykaz nieprawidłowości

Uwagi i wnioski pokontrolne

1

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach

11.01.2013r. – 25.03.2013r.

Kontrola w zakresie wykonania budżetu państwa w 2012r. - cz. 85 / 24 województwo śląskie.

8 kwietnia 2013r.

1. Brak skutecznych działań nadzorczych w stosunku do Prezydenta Miasta Chorzowa w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Nieustalenie prawidłowej wartości zamówienia na świadczenie opieki serwisowej, skutkujące zawarciem umowy z wykonawcą z pominięciem przepisów ustawy PZP.

3. Przewlekłość postępowań administracyjnych dotyczących należności budżetowych i udzielania ulg w ich spłacie oraz opóźnionego podejmowania działań w ich spłacie.

4. Urząd – dysponent III stopnia posiada pomocniczy rachunek bankowy, na którym oprócz kwot dotyczących operacji związanych z sumami na zlecenie były sumy depozytowe ( głownie wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów), które nie są środkami publicznymi, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych i nie podlegają one regulacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach.1. Podjęcie działań zapewniających bezzwłoczną spłatę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu prawomocnych wyroków, w celu uniknięcia kosztów egzekucji komorniczych i minimalizacji kwot wypłaconych z budżetu państwa odsetek.

2. Dochodzenie należności z tytułu dochodów budżetowych bez zbędnej zwłoki.

3. Wykorzystywanie rachunku sum na zlecenie wyłącznie dla krajowych środków finansowych służących do finansowania zadań, w tym inwestycji, realizowanych wspólnie lub zleconych do wykonania państwowej jednostce budżetowej przez inne jednostki organizacyjne, ze środków zleceniodawcy.


2

Urząd Kontroli Skarbowej

w Katowicach23.01.2013r.

Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Śląskie na lata 2007 – 2013.


27 marzec 2013r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Brak uwag i wniosków.

3

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach

18.02.2013r.

-

08.03.2013r.Kontrola w zakresie funkcjonowania monitoringu wizyjnego i jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

10 kwietnia 2013r.

1. Wojewoda Śląski w latach 2010 – 2012 realizował, wynikający z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 ze zm.) obowiązki w zakresie nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) funkcjonujących na terenie województwa ale w ograniczonym zakresie, gdyż w całym ww. okresie jedynie 15 jednostek straży zostało objętych działaniami kontrolnymi.

2. Informacje o danych zawartych w ewidencjach, w tym ewidencji wyposażenia, prowadzonych w latach 2010 i 2011 przez straże gminne działające na terenie województwa śląskiego zostały przekazane przez Wojewodę Śląskiego do MSWiA z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 9b ust.2 ww. ustawy.1. Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia ilości przeprowadzanych rocznie kontroli w strażach gminnych (miejskich), funkcjonujących na terenie województwa.

2. Terminowe przekazywanie do MSWiA informacji i danych o ewidencjach prowadzonych przez straże gminne (miejskie), działające na terenie województwa śląskiego.4

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach

26.04.2013r.

-

14.06.2013r.Kontrola w zakresie zapewnienia prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym.

28 czerwca 2013r.

1. W przypadku dwóch osób: specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz starszemu specjaliście ds. ochrony przeciwpożarowej i bhp nie sporządzono oceny okresowej .

2. Stanowiska starszy specjalisty ds. prowadzenia postępowań sprawdzających oraz organizacji szkoleń i starszy specjalisty ds. kontroli i obsługi komisji dyscyplinarnej nie posiadają opisów stanowisk pracy.
1. Sporządzenie ocen okresowych starszemu specjaliście ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz starszemu specjaliście ds. ochrony przeciwpożarowej i bhp.

2. Sporządzanie opisów stanowiska pracy dla starszego specjalisty ds. prowadzenia postępowań sprawdzających oraz organizacji szkoleń, a także starszego specjalisty ds. kontroli i obsługi komisji dyscyplinarnej.5

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

23.04.2013r.

-

26.04.2013r.Kontrola w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

11 lipca 2013r.

Kontrola przeprowadzona została na próbie czterech projektów:

WTSL.03.00.00-18-001/08

WTSL.02.03.00-24-355/10

WTSL.02.03.00-82-281/10

WTSL.02.01.00-24-261/10 w których stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekroczenie terminów weryfikacji raportów (średni czas weryfikacji Raportów wskazanych do próby wynosi ok. 5 miesięcy).

2. Przekazywanie nowych uwag do weryfikowanego raportu podczas kolejnych próśb o korektę dokumentu, które mogłyby być zgłoszone już w pierwszym piśmie.

(nie dotyczy projektu WTSL.02.03.00-24-355/10)


Dot. projektu WTSL.02.01.00-24-261/10 –Aktywnie w stronę turystyki pogranicza:

1. Naruszenie przez Zamawiającego ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców, poprzez nieuprawnione opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych w specyfikacjach technicznych. Naruszenie przez Zamawiającego ustawy PZP poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.1. Należy przestrzegać terminów określonych na weryfikację administracyjną Raportów, w szczególności terminu określonego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.

2. Należy zwracać szczególną uwagę, aby możliwie najwięcej uwag do dokumentacji było przekazywanych do beneficjenta podczas pierwszego zgłaszania uwag do danego dokumentu, w celu zminimalizowania liczby pism z prośbą o uzupełnienie dokumentów lub złożenia wyjaśnień.


1. Zaleca się dokonanie powtórnej weryfikacji ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Aktywnie w stronę turystyki pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem uwag Zespołu kontrolującego.

6

Komenda Główna Policji w Katowicach

13.05.2013r.

-

29.05.2013r.Kontrola wewnętrznej służby ochrony w zakresie: zasad i sposobu realizacji zadań ochrony osób i mienia; sposobów użycia przez pracowników tych formacji środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej; posiadania przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifikacji.

3 czerwca 2013r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Brak uwag i wniosków

7

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

23.04.2013r.

-

26.04.2013rKontrola systemowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

15 lipca 2013r.

Kontrola przeprowadzona została na próbie czterech projektów:

CZ.3.22/2.2.00/09.01081

CZ.3.22/2.2.00/09.01516

CZ.3.22/2.2.00/08.00704

CZ.3.22/3.3.04/09.00857.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekroczenie termonów na weryfikację raportu wraz z oświadczeniem określonym we Wspólnej Metodologii Procesu Kontroli (60 dni), a w przypadku projektów nr CZ.3.22/2.2.00/09.01516 oraz CZ.3.22/2.2.00/08.00704, a także 3 miesięcznego terminu na zatwierdzenie wydatków przez Kontrolerów określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Czas weryfikacji raportu projektu Ne CZ.3.22/3.3.04/09.00857 wyniósł 3 miesiące, natomiast średni czas weryfikacji dwóch pozostałych ww. projektów wyniósł 4 miesiące.

2. W trakcie kontroli projektu nr CZ.3.22/2.2.00/08.00704 pn. JA-PE Partnerska współpraca gmin Jasienica i Petrvald JA-PE 2 stwierdzono uchybienie odnoszące się do weryfikacji wydatków nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych. Mimo zgłoszonych do rozliczenia wydatków o wartości poniżej 14 tyś. EUR, Kontroler w liście sprawdzającej w pytaniach do tego typu wydatków udzielił odpowiedzi „nie dotyczy”. Przedstawiona dokumentacja nie potwierdza, że Kontroler dokonał oceny prawidłowości dokonania zakupów nieobjętych ustawą Pzp, w szczególności w oparciu o regulacje wewnętrzne beneficjenta, co podlega weryfikacji zgodnie z obowiązującą od 1 listopada 2012r. lista. Sprawdzającą będącą zał. do Wspólnej metodologii procesu kontroli.

3. Podczas weryfikacji ex-post zamówienia publicznego pn. Rozbudowa obiektu sportowego na obiekt sportowo – kulturalny w Jasienicy w ramach projektu JA-PE partnerska współpraca gmin Jasienica i Pertvald – JA-PE2 etap II dokończenie budowy realizowanego przez Gminę Jasienica w ramach projektu doszło do naruszenia art. 29 ust.3 Pzp - kontroler zidentyfikował wykorzystanie przez beneficjenta do opisu przedmiotu zamówienia znaków towarowych z zastosowaniem sformułowania „ lub równoważne”. Kontroler zwrócił uwagę, iż zastosowanie pojęcia równoważne zostało wykonane błędnie tj. bez doprecyzowania zakresu równoważności. Jednocześnie Kontroler odstąpił od uznania powyższego za nieprawidłowość i nie nałożył korekty finansowej.

Kontroler nie zweryfikował przesłanek zawarcia aneksów do umowy w ramach udzielonego zamówienia publicznego. Nie zwrócił się do beneficjenta o wyjaśnienie dotyczące przyczyn wydłużenia okresu obowiązywania umowy i nie sprawdził, czy odbyło się to zgodnie z art. 144 Pzp.1. Dochowanie terminów weryfikacji Raportów z realizacji części projektów wraz z Oświadczeniem o zrealizowanych wydatkach określonych we Wspólnej metodologii procesu kontroli dla Programu operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, a także terminu na zatwierdzenie wydatków przez Kontrolerów określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. w przypadku, gdy wystąpi ryzyko, że Kontroler ze względów obiektywnych nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków terminowo, powinien poinformować o tym fakcie Koordynatora Krajowego i ustalić sposoby podjęcia działań zaradczych.

2. Dokonanie powtórnej weryfikacji wydatków nieobjętych ustawą prawo zamówień publicznych w ramach projektu CZ.3.22/2.2.00/08.00704, w szczególności w oparciu o regulacje wewnętrzne danego beneficjenta oraz podjęcie, w razie konieczności adekwatnych działań naprawczych;

Dokonanie analizy wszystkich raportów wraz z oświadczeniami weryfikowanymi od 1 listopada 2012r.tj. od momentu obowiązywania zaktualizowanej wersji Wspólnej metodologii procesu kontroli pod kontem sprawdzania wykonania weryfikacji wydatków nieobjętych ustawą Pzp, w szczególności w oparciu o regulacje wewnętrzne danego beneficjenta.

3. Dokonanie powtórnej weryfikacji ex post zamówienia publicznego pn. Rozbudowa obiektu sportowego na obiekt sportowo – kulturalny w Jasienicy w ramach projektu JA-PE partnerska współpraca gmin Jasienica i Pertvald – JA-PE2 etap II dokończenie budowy ze szczególnym uwzględnieniem uwag Zespołu kontrolującego oraz podjęcie w razie konieczności adekwatnych działań naprawczych.
8

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

05.03.2013r.

-

31.12.2013r.Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w zakresie projektów:

1. Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice – Chotebuz wzdłuż rzek Olza Odra.

2. Program przygotowania zawodowego specjalistów – liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii dla firm na pograniczu polsko – czeski.

3. Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) – rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na pograniczu polsko – czeskim

4. Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Silesia.

5. REVITALPARK 2010.Projekty :
Ad 1. 27 czerwca 2013r.
Ad. 2 . 27 czerwca 2013r.
Ad. 3. 28 czerwca 2013r.
Ad. 4. 28 czerwca 2013r.
Ad.5. 20 czerwca 2013r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.Brak uwag i wniosków.

Brak uwag i wniosków.

Brak uwag i wniosków.

Brak uwag i wniosków.

Brak uwag i wniosków.9

Urząd do Spraw Cudzoziemców

23.09.2013r.

-

27.09.2013r.Ocena zgodności rejestrowania przez Wojewodę Śląskiego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

21 listopada 2013r.

Ocena bardzo dobra


1. W przypadku cudzoziemców przyjeżdżających do Polski grupowo, dopuszcza się dokumentowania na zbiorczym druku ich oświadczenie o zapoznaniu się z pouczeniem o zasadach i trybie rejestrowania pobytu obywateli UE na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zaleca się aby rzeczony druk stanowił integralny dokument, zawierający wymienione w kolejności czytelne zapisy dot. imienia i nazwiska poszczególnych cudzoziemców składających oświadczenie, a obok danych personalnych ich podpisy.

2. Niezwłoczne przekazywanie kopii wniosków o zarejestrowanie pobytu lub wydania karty pobytu komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi Policji i Szefowi ABW.10

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

22.04.2013r.

-

26.04.2013r.Sprawdzenie nadzoru nad realizacją zadań administracji rządowej powierzonych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczącego przyznawania i wypłaty zasiłków celowych osobom fizycznym poszkodowanym w latach 2010 – 2012 w wyniku klęsk żywiołowych.

9 września 2013r.

Ocena pozytywna z uchybieniami

1. niewystarczająca liczba jednostek objętych kontrolą oraz liczba kontroli planowych dotyczących udzielania osobom poszkodowany w wyniku klęsk żywiołowych zasiłków celowych.

2. żadna z przeprowadzonych kontroli nie dotyczyła procesu rozliczenia przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków udzielonych poszkodowanym.


1. uwzględnić w rocznym planie kontroli co najmniej 10% ogółu jednostek udzielających osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych zasiłków celowych lub wyznaczyć do kontroli jednostki, którym przyznano łącznie co najmniej 10% ogółu kwoty składającej się na zasiłki celowe.

2. objąć zakresem kontroli proces rozliczenia przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków celowych udzielonych poszkodowanych.11

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

05.09.2013r.

- 06.09.2013r.Kontrola wdrażania projektów realizowanych przez Instytucje Pośredniczącą w Certyfikacji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2007 – 2013.

30 września 2013r.

Ocena pozytywna

Nie stwierdzono nieprawidłowości.Brak uwag i wniosków

12

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

01.08.2013r.

-

17.09.2013r.Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013r.

8 listopada 2013r.

Ocena pozytywna

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegające na opóźnieniach w realizowaniu niektórych obowiązków Kontrolera, były skutkiem braku dostatecznej obsady kadrowej – przy ograniczonych możliwościach jej zwiększenia i znacznym obciążeniu pracowników obowiązkami wykonanymi w ramach POWT.Podjąć działania organizacyjne mające na celu przyśpieszenie zatwierdzania między innymi „Raportów” i „Wniosków o płatność za projekt” , w terminach zgodnych z „ Uszczegółowieniem POWT”.

13

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

28.05.2013r.

-

28.06.2013r.Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w zakresie projektów:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu poprawienia jakości wody w Gminach Oscadnica i Rajcza;

2. Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy Transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządu Kraju Żylińskiego);

3. Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza – Oscadnica;

4. Modernizacja Ośrodka Kultury w Wilamowicach i w Rajeckich Teplicach z przeznaczeniem na współpracę międzynarodową.


Projekty :
Ad 1. 26 czerwca 2013r.

Ad 2. 27 czerwca 2013r.

Ad 3. 27 czerwca 2013r.

Ad 4. 26 czerwca 2013r.Nie stwierdzono nieprawidłowości.


Nie stwierdzono nieprawidłowości.


Nie stwierdzono nieprawidłowości.


Sklasyfikowanie wynagrodzeń wypłaconych dla Koordynatora Projektu w pozycji budżetowej 1.1, a winny być wykazane w pozycji 1.2 „Personel zewnętrzny”


Naruszenie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, przy udzielaniu zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, których wartość nie przekraczała kwot, określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp. przez Partnera Wiodącego – Gminę Wilamowice.
W protokołach z otwarcia ofert nie podano kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówień.

Brak uwag i wniosków.


Brak uwag i wniosków.


Brak uwag i wniosków.


Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości nie wydano uwag i wniosków.
14

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

04.12.2013r.

-

05.12.2013r.Kontrola ex-post zamówienia publicznego w ramach POWT PL- SK i POWT Cz – PL

1. Dostaw materiałów biurowych dla Wydziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

2. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i jednostek administracji zespolonej.


20 grudnia 2013r.

Nie stwierdzono uchybień.

Brak uwag i wniosków.

15

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach

05.08.2013r.

- 30.08.2013r.Organizacja i nadzór nad ruchem drogowym.

30 września 2013r.

Ocena pozytywna pomimo

stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości:

1. błędnych ocen wydanych w trzech wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do prezydentów miast oraz starosty dotyczących sposobu realizacji obowiązków przez organy zarządzające ruchem oraz zaniechania w jednym przypadku sformułowania krytycznej oceny w tym zakresie;

2. naruszeń w postępowaniu skargowym terminów ustalonych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego;

3. dokonania dopiero po upływie 22 miesięcy, od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów Prawa o ruchu drogowym, aktualizacji regulaminu Urzędu w zakresie kompetencji wojewody do nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania.


1. Zapewnienie sporządzania prawidłowej oceny legalności dokonywania upoważnień przez organy zarządzające ruchem drogowym w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do tych organów oraz podjęcie działań mających na celu realizację obowiązków zarządcy ruchem przez właściwe organy w Starostwie Powiatowym w Będzinie oraz miasta Zabrze, Częstochowa i Mysłowice

2. Zapewnienie przeprowadzenia czynności kontrolnych wyłącznie w jednostkach wskazanych


w upoważnieniach, programach i planach kontroli.

3. Zapewnienie rzetelnego i terminowego rozpatrywania skarg dotyczących organizacji i nadzoru nad ruchem drogowym.
16

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

22.04.2013r.

-

31.12.2013r.Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007 -2013 u Kontrolera I Stopnia – Wojewody Śląskiego/ Śląski Urząd Wojewódzki.

27 czerwca 2013r.

Nieprawidłowości w procesie postępowania przetargowego Zamówienia publicznego – Nadleśnictwo Jeleśnia – Usługi z zakresu gospodarki leśnej, co nie zostało zakwestionowane przez Kontrolera I Stopnia.

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości nie wydano uwag i wniosków.17

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Rzeszowie

14.11.2013r.

- 15.01.2014r.Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie.

14 luty 2014r.

Ocena pozytywna

Nie stwierdzono nieprawidłowości.Brak uwag i wniosków.

18

Główny Geodeta Kraju

19.08.2013r.

-

21.08.2013r.Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, wynikających z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w terminie 13 czerwca – 12 sierpnia 2011r. – dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii.

13 luty 2014r.

Nie zrealizowano zalecenia Głównego Geodety Kraju zawartego w pkt 1 Wystąpienie pokontrolnego z dnia 28 października 2011r.

(Uwzględnić w Statucie i Regulaminie organizacyjnym ŚUW zapis art. 6a ust.1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Zmienić zapisy w dokumentach określających strukturę i organizację Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tak by jednoznacznie wskazywały na bezpośrednią podległość Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wojewodzie Śląskiemu, zgodnie z art. 6a ust.1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.Pobieranie 104.75 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna