Informacja na temat formularzyPobieranie 221.76 Kb.
Strona2/4
Data30.10.2017
Rozmiar221.76 Kb.
1   2   3   4

Spis treści


Spis treści 2Wstęp


Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim jednostki sprawozdające przekazują do NBP dane niezbędne do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa. Banki opracowują i przesyłają do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania sporządzone według:

 • Uchwały nr 53/2011 z dnia 22 września 2011 r. (Dz.U. NBP nr 14 poz. 15)

Zagregowane zestawienia analityczne opracowane na podstawie zebranych od banków danych publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego2: www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa.html. Zasady agregacji i prezentacji dostosowane są do wymogów Europejskiego Banku Centralnego.

Podstawy prawne gromadzenia danych statystycznych z zakresu statystyki monetarnej


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz.2 z późn. zm.).

Zasady ewidencji księgowej


Międzynarodowe Standardy Rachunkowości lub ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Terminy składania sprawozdań do NBP


Banki przekazują sprawozdania w zakresie formularzy, o których mowa w niniejszej instrukcji, miesięcznie, do końca 10 dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

Zasady prezentacji


Wartość nominalna oznacza wysokość kwoty kapitału należności/zobowiązania, którą dłużnik jest na mocy umowy zobowiązany zapłacić wierzycielowi. Depozyty i inne zobowiązania oraz kredyty, pożyczki i inne należności wykazuje się w ujęciu brutto, według wartości nominalnej pozostającej do spłacenia na koniec miesiąca.3 Według wartości nominalnej wykazywać należy również wyemitowane przez instytucje sprawozdające papiery wartościowe.

Różnice pomiędzy wartością nominalną pomniejszoną o rezerwy celowe/odpisy z tytułu utraty wartości i wartością bilansową prezentowane są odrębnie jako korekty wartości.Wartość bilansowa jest to wartość zgodna z wyceną na dzień bilansowy. Według wartości bilansowej bank wykazuje m.in. papiery wartościowe znajdujące się w jego portfelu, wykazywane w formularzach A06XX, operacje reverse repo/buy-sell-back, wykazywane w formularzu A0500 czy operacje repo/sell-buy-back wykazywane w formularzu P0500.

Korekty wartości – różnice pomiędzy wartością nominalną należności/zobowiązań banku pomniejszonej o rezerwy celowe/odpisy z tytułu utraty wartości i wartością bilansową należności/zobowiązań, inne niż rezerwy celowe/odpisy z tytułu utraty wartości. Korekty uwzględniają również niezamortyzowaną prowizję, dyskonto od kredytu dyskontowego, podlegające rozliczeniu według efektywnej stopy procentowej dla należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz korekty dotyczące naliczonych odsetek, a także korekty wyceny do wartości godziwej, dla należności wycenianych według wartości godziwej.

Rezerwy (celowe) – odpisy aktualizujące wartość ekspozycji kredytowych tworzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 235, poz. 1589 z późn. zm.).

Utrata wartości – są to odpisy aktualizujące wartość należności i innych aktywów, tworzone zgodnie z MSR lub odpowiednio zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Odpisy z tytułu utraty wartości stanowią różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów nad jego wartością odzyskiwalną.

Jednostki miary


Dane wartościowe wykazywane są w tysiącach złotych (PLN) bez miejsc po przecinku, z wyjątkiem informacji na formularzu D0301, gdzie dane o liczbie akcji/udziałów, liczbie zatrudnionych, liczbie oddziałów należy wykazywać w jednostkach.

Przesyłanie sprawozdań


Jednostki sprawozdające przekazują dane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych oraz dodatkowo w formie papierowej, w celu uwierzytelnienia danych przekazanych zgodnie z zał. nr 2 do uchwały. Dane przekazywane w formie papierowej należy opatrzyć podpisem osób je sporządzających oraz zatwierdzić podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki sprawozdającej.

Definicje wybranych pojęć


Pierwotny termin (realizacji) – okres, na jaki została zawarta umowa z klientem. Terminem pierwotnym jest również okres zmieniony aneksem będącym integralną częścią umowy. W przypadku depozytów będzie to okres na jaki zadeklarowano w umowie złożenie depozytu w banku. W odniesieniu do kredytów terminem pierwotnym będzie okres, na jaki w umowie został udzielony kredyt z uwzględnieniem wyznaczonego terminu spłaty ostatniej raty, zaś w przypadku papierów wartościowych – okres od momentu emisji do momentu wykupu lub umorzenia papieru. W sprawozdaniach AXXX, PXXX oraz IDXX wszystkie podziały terminowe wykazywane są wyłącznie wg terminów pierwotnych.

Kredyt w rachunku bieżącym – należy rozumieć jako wartość zobowiązań płatniczych pokrytych przez bank sprawozdający, zgodnie z umową i dyspozycjami kredytobiorcy (do wysokości przyznanego mu kredytu). W odniesieniu do osób prywatnych, kredyty w rachunku bieżącym oznaczają kwoty dopuszczalnego przekroczenia stanu środków na rachunku bieżącym, zgodnie z ogólnymi warunkami otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w banku sprawozdającym oraz tzw. „debetu wymuszonego”, tj. przekroczenia salda rachunku bieżącego związanego z funkcjonowaniem kart płatniczych debetowych4. Kredyty z tytułu kart kredytowych nie są zaliczane do kredytów w rachunku bieżącym i należy je wykazywać w pozycji „Kredyt związany z funkcjonowaniem kart kredytowych”.

Kredyt eksportowy – kredyt na finansowanie eksportu, czyli na realizację kontraktów eksportowych na dostawy towarów lub wykonywanie usług dla krajowego dostawcy, a także kredyt dla zagranicznego nabywcy udzielany w celu finansowania umowy eksportowej.

Obejmuje on również kredyt dla krajowego dostawcy na refinansowanie udzielonego przez niego kredytu na rzecz zagranicznego nabywcy.Kredyt operacyjny – kredyt na finansowanie bieżących zobowiązań firmy wynikających z podstawowej działalności jednostki np. na finansowanie zobowiązań wobec dostawców w dniu ich płatności, wypłat wynagrodzeń, kosztów bieżących, odsetek oraz rat kapitałowych od kredytów i pożyczek terminowych. Jako kredyty operacyjne należy wykazywać kredyty przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności firmy udzielonych w formie innej niż kredyt w rachunku bieżącym.

Kredyty udzielone na spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku - powinny być wykazywane zgodnie z pierwotnym (faktycznym) celem kredytu, określonym w umowie kredytowej podpisanej z bankiem, którego należność ma być spłacona, nie zaś jako kategoria pozostałe kredyty i pożyczki. Jeżeli kredyt udzielany jest na realizację różnych celów, to klasyfikacji kredytu należy dokonać w oparciu o cel przeważający w kwocie kredytu.

Kredyt na inwestycje – kredyt na finansowanie nowych lub powiększenie istniejących zdolności wytwórczych i usługowych kredytobiorcy oraz inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycji wspólnych i towarzyszących, udzielony na finansowanie przedsięwzięć zmierzających do: odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego, z wyłączeniem kredytów na nieruchomości (wykazywanych odrębnie). W przypadku, gdy kredyt udzielany jest na realizację różnorodnych celów (np. zakup gruntu, budowę zakładu przemysłowego oraz zakup maszyn i urządzeń) klasyfikacji kredytu należy dokonać w oparciu o cel przeważający w kwocie kredytu.

Do kategorii tej zaliczamy np. kredyt na zakup gospodarstwa rolnego, kredyt na modernizację budynków związanych z działalnością rolniczą, kredyt na zakup gruntu rolnego. W tym ostatnim przypadku, tj. gdy zakup gruntu rolnego następuje w innym niż wynikający z charakteru tego gruntu celu (planowane przez nabywcę odrolnienie) – co powinno znaleźć odzwierciedlenie w szczegółowych zapisach umowy – wówczas kredyt taki klasyfikuje się do grupy „kredyty na nieruchomości pozostałe”.Kredyt związany z funkcjonowaniem kart kredytowych – Kategoria ta obejmuje kredyty udzielone na kartach z odroczoną płatnością lub na kartach kredytowych. Obciążenie karty kredytowej jest zapisywane na koncie przypisanym do karty kredytowej i tym samym nie jest wykazywane na rachunku rozliczeniowym lub rachunku bieżącym, co oznacza, że kategoria „kredyt związany z funkcjonowaniem kart kredytowych” nie obejmuje zadłużenia z tytułu kart obciążeniowych i debetowych.

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe dla osób prywatnych – kredyty udzielone na:

 • nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptację pomieszczeń (budynków) niemieszkalnych na cele mieszkalne,

 • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 • remont domu albo lokalu, o których mowa powyżej,

 • nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny,

 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego.

Do kategorii tej powinny zostać zaliczone również kredyty na nieruchomości mieszkaniowe udzielone rolnikom indywidualnym i przedsiębiorcom indywidualnym tylko w przypadku, gdy kredyty te przeznaczone są na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W kategorii tej należy również wykazywać kredyty na zakup kolektorów słonecznych, o ile zostały udzielone osobom prywatnym. Należy tutaj również zaliczyć kredyty na zakup kolektorów słonecznych dla rolników indywidualnych i przedsiębiorców indywidualnych jeśli te urządzenia będą montowane na nieruchomościach zaspokajających ich własne potrzeby mieszkaniowe.Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe dla podmiotów gospodarczych – kredyty udzielane na:

 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynków mieszkalnych oraz adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne;

 • nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domów jednorodzinnych lub budynków mieszkalnych;

 • na remonty, modernizację i renowację lokali i budynków mieszkalnych,

o ile wymienione czynności związane są pośrednio lub bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą podmiotów. Kredyt udzielony przedsiębiorcy indywidualnemu może zostać zatem wykazany w pozycji „kredyty na nieruchomości mieszkaniowe” jedynie w sytuacji, gdy działalność gospodarcza przedsiębiorcy polega na świadczeniu usług mieszkaniowych. W przeciwnym przypadku, tj. wówczas gdy kredyt przeznaczony jest na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, należy go wykazać jako kredyt dla osób prywatnych.

W kategorii tej należy również wykazywać kredyty na zakup kolektorów słonecznych, o ile zostały udzielone podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego.Kredyty na nieruchomości pozostałe – kredyty na nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę budynku, budowli, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub nabycie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego o przeznaczeniu gospodarczym (w szczególności: przemysłowym, produkcyjnym, handlowym, usługowym, składowym, biurowym, produkcyjnym i usługowym w rolnictwie i leśnictwie), publicznym (w szczególności: na cele transportu, łączności, energetyki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, oświaty, nauki, kultury i kultu religijnego, administracji publicznej, ochrony środowiska, obronności i bezpieczeństwa państwa, zaopatrzenia w wodę) bądź użytkowym (np. garaże) oraz na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku lub budowli o przeznaczeniu gospodarczym, publicznym lub użytkowym.

W kategorii tej należy również wykazywać kredyty na zakup kolektorów słonecznych jeśli te urządzenia będą montowane na nieruchomościach o przeznaczeniu gospodarczym, publicznym lub użytkowym.Kredyt na zakup papierów wartościowych – kredyt dla posiadaczy rachunków inwestycyjnych przeznaczony na zakup – zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym – papierów wartościowych wprowadzonych do zorganizowanego systemu obrotu oraz innych instrumentów finansowych, w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niebędących papierami wartościowymi.

Kredyty na zakupy w systemie sprzedaży ratalnej – kredyty konsumpcyjne przeznaczone na zakup towarów konsumpcyjnych, artykułów gospodarstwa domowego trwałego użytku czy pojazdów samochodowych w systemie sprzedaży ratalnej. Kredyt w sprzedaży ratalnej udzielany jest na podstawie umowy zawartej między kredytobiorcą a bankiem za pośrednictwem organizatora sprzedaży ratalnej (sklepu, salonu samochodowego, agencji turystycznej itp.).

Niniejsza definicja nie jest tożsama z definicją „Kredytów ratalnych” opisaną w Instrukcji uzupełniającej do pakietu FINREP.

Kredyt indeksowany do waluty obcej – kredyt określony, zgodnie z umową, w złotych, którego wartość uzależniona jest od określonego w umowie kursu waluty obcej. Kredyty indeksowane do walut obcych należy wykazywać łącznie z kredytami walutowymi.

Należności z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych – są należnościami odsetkowymi banku od podmiotu realizującego dopłaty. W związku z powyższym należy je wykazywać łącznie z innymi odsetkami odpowiednio na formularzach przeznaczonych do prezentowania należności od sektora, do którego zakwalifikowany jest podmiot dopłacający. Przykładowo, dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy wykazywać w sektorze instytucji rządowych i samorządowych na formularzu A0401 jako odsetki należne od instytucji rządowych szczebla centralnego. Przedstawiony powyżej sposób wykazywania w sprawozdawczości przedmiotowych należności odnosi się również do banków spółdzielczych, które otrzymują środki z ARiMR za pośrednictwem banków zrzeszających. Natomiast banki zrzeszające, środki otrzymane z agencji należne bankom spółdzielczym, wykazują na formularzu P0202 w pozycji N1.A1 – Inne zobowiązania.

Odsetki od kredytów – są to odsetki narosłe stanowiące należność banku w danym dniu sprawozdawczym.

Transakcja repo jest umową, w której jedna ze stron przenosi własność określonych papierów wartościowych w zamian za przekazanie przez drugą stronę określonej kwoty środków pieniężnych i jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu tych środków powiększonych o odsetki w późniejszym terminie w zamian za przeniesienie przez tę drugą stronę własności papierów wartościowych na pierwotnego właściciela. W transakcjach repo tymczasowy właściciel papierów wartościowych przekazuje pożytki (kupony odsetkowe) w dniu ich otrzymania podmiotowi, który zobowiązał się do odkupienia tych papierów. W sensie ekonomicznym zawarcie takiej transakcji jest równoważne z zaciągnięciem pożyczki pod zastaw papierów wartościowych.

Transakcja sell-buy-back/buy-sell-back posiada cechy transakcji repo, ale pożytki (kupony odsetkowe) przysługujące w trakcie trwania transakcji są zatrzymywane przez stronę lokującą środki pieniężne. Wartość pożytków uzyskanych w trakcie trwania transakcji sell-buy-back/buy-sell-back przez tymczasowego właściciela jest uwzględniana w cenie odkupu papierów wartościowych.

Papiery wartościowe z prawem do kapitału – są to papiery wartościowe stwierdzające udział ich posiadacza w kapitale emitującej je jednostki i określające zasady uczestniczenia w zyskach tej jednostki oraz podziału funduszy własnych w przypadku likwidacji tej jednostki.

Dłużne papiery wartościowe – są to papiery wartościowe stwierdzające zobowiązanie emitenta wobec nabywcy tych papierów do zwrotu pożyczonej kwoty i zapłaty ustalonego oprocentowania w określony sposób i terminach. Do kategorii tej zaliczamy dłużne instrumenty finansowe emitowane na podstawie przepisów prawa określającego kto, w jakiej formie oraz na jakich warunkach może wystawiać papier określonego typu, tj. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o obligacjach (ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. z późn. zm.), art. 89 Prawa bankowego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm.), Prawa wekslowego5 (ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. z późn. zm.).

Do kategorii dłużnych papierów wartościowych zalicza się obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe, listy zastawne, obligacje restrukturyzacyjne, dłużne papiery wartościowe przejęte za wierzytelności, bankowe papiery wartościowe.Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe uczestników funduszu inwestycyjnego, emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.

Certyfikaty inwestycyjne są to instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe uczestników funduszu inwestycyjnego, emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte.

Depozyty bieżące (rachunki bieżące)6 – środki zdeponowane na rachunkach bieżących i/lub bezterminowych rachunkach oszczędnościowych (w tym książeczki oszczędnościowe płatne na żądanie), w instytucji sprawozdającej, które mogą być na żądanie i bez żadnych restrykcji wypłacone w formie gotówki i/lub wykorzystane dla regulowania płatności za pomocą czeku, polecenia przelewu, karty płatniczej, itp. Do kategorii tej zaliczyć należy również wszelkie depozyty jednodniowe (w tym typu „overnight”), tj. takie, które zostaną zlikwidowane do końca następnego dnia roboczego po dniu złożenia depozytu. Należy tu zaliczać także depozyty typu „tomnext” i „spotnext” (od momentu zawarcia umowy do daty waluty powinny one pozostawać na kontach pozabilansowych). Depozyty jednodniowe7 typu „overnight” oraz typu „tomnext” i „spotnext wykazuje się:

 • w sektorze MIF oraz sektorze instytucji rządowych i samorządowych – w wyodrębnionych wierszach „depozyty jednodniowe”,

 • w sektorze innych niż MIF instytucji finansowych oraz w sektorze niefinansowym – w wierszach „depozyty bieżące”.

Depozyty terminowe6 – środki zdeponowane w instytucji sprawozdającej na określony termin, które nie mogą być wycofane przed terminem umownym lub wycofanie ich powoduje restrykcje, np. istotne obniżenie należnych odsetek. Depozyty jednodniowe, w tym depozyty typu „overnight” oraz typu „tomnext” i „spotnext”, należy zaliczać do depozytów bieżących.

Lokaty terminowe, dla których istnieje możliwość wycofania całości lub części kapitału bez istotnej utraty odsetek, przed terminem wygaśnięcia całej lokaty, należy klasyfikować zgodnie z najkrótszym, określonym w umowie terminem. Do niniejszej kategorii zaliczać należy również depozyty terminowe z dzienną kapitalizacją odsetek, o ile umowa depozytowa określa termin, przed upływem którego wycofanie środków wiąże się z istotną utratą odsetek.Depozyty zablokowane6 – środki zdeponowane w instytucji sprawozdającej, którymi deponent nie może dobrowolnie rozporządzać z uwagi na ich przeznaczenie na określone cele, m.in. na rozliczenia akredytyw, jako zabezpieczenie ryzyka instytucji sprawozdającej, np. z tytułu udzielonego kredytu, transakcji kartami płatniczymi itp. Jeżeli istnieje możliwość określenia pierwotnego terminu realizacji, taki depozyt zablokowany należy zaliczyć do odpowiedniego przedziału terminowego depozytów terminowych. Brak możliwości sprecyzowania terminu realizacji powoduje zakwalifikowanie takiego depozytu do kategorii „Depozyty zablokowane”.

Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych – zobowiązania z tytułu środków przyjętych na własność banku od dłużnika lub osoby trzeciej w celu zabezpieczenia wierzytelności banku Bank jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją.

Depozyty z terminem wypowiedzenia6 – środki zdeponowane w instytucji sprawozdającej bez określonego terminu, które nie mogą jednak być wycofane bez uprzedniego powiadomienia instytucji sprawozdającej o zamiarze podjęcia całości lub części depozytu z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres wypowiedzenia określony jest w umowie. Wycofanie depozytu bez uprzedniego wypowiedzenia jest niemożliwe lub powoduje utratę istotnej części lub całości należnych odsetek.

Odsetki od depozytów – są to odsetki narosłe stanowiące zobowiązanie banku w danym dniu sprawozdawczym, które stanie się zapadłe w przyszłości.


Pobieranie 221.76 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu