Ii wojna światowa była okresem, w którym doszło do krwawego konfliktu pomiędzy częścią obozu narodowego a komunistami


IV. Ko 887/91 Sąd Wojewódzki, obecnie Okręgowy, Wydział IV Karny w LubliniePobieranie 0.71 Mb.
Strona10/10
Data29.10.2017
Rozmiar0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
IV. Ko 887/91 Sąd Wojewódzki, obecnie Okręgowy, Wydział IV Karny w Lublinie; APL, Zbiór...,

Babieradzki Stanisław „Pokrzywa”, sygn. 40/5, s. 14 – 15. Słowa przysięgi „Pokrzywa” wziął sobie bardzo do serca – po wojnie był pracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa w Gdańsku.308 IV. Ko 887/91...; APL, Zbiór..., Babieradzki Stanisław „Pokrzywa”, sygn. 40/344, s. 1 – 2.

309 APL, Zbiór..., Babieradzki Stanisław „Pokrzywa”, sygn. 40/344, s. 1 – 2.

310 Stanisław Pawłowski „Kuropatwa” – robotnik ze wsi Liśnik, pow. Kraśnik, wcześniej należał do

oddziału GL „Orła”, zob.: Gronczewski E., Wspomnienia gwardzisty z Lubelszczyzny, WPH VIII nr 2 (28) z IV/VI 1963r., s. 181.311 W tekście występują dwie wersje nazwiska tej samej osoby – policjanta z Kraśnika – Janczynski i

Jasiński. W zestawieniu Policji Polskiej opracowanej przez M.J. Chodakiewicza wynika, że w tym okresie nie było w powiecie janowskim policjanta o takich nazwiskach. W rachubę mogą wchodzić następujące osoby: Jaworski Ryszard, pełniący swoje obowiązki na posterunku w Zaklikowie od 28.12.1939r. a następnie w Potoku od 15.03.1942r. oraz Jurczyński Jan, będący policjantem do października 1939r. w Kraśniku, następnie służący w Zakrzówku i ponownie w Kraśniku, por. relacja pisemna o polskiej policji w powiecie janowskim autorstwa M.J. Chodakiewicza, s. 3. Z powyższych danych wynika, że jeśli przyjmiemy za prawdę słowa „Kuropatwy”, to owym policjantem był starszy sierżant Jan Jurczyński. Inną ewentualnością jest osoba kpr. Jana Kamińskiego „Kania” – Komendant rejonowy NSZ, który pojawił się w trakcie egzekucji w obozie NSZ-owców, rozpoznając kilku spośród skazanych; por.: M.J. Chodakiewicz, Policja polska powiatu Kraśnik, 1939-1944.312 APL, Zbiór..., Pawłowski Stanisław „Kuropatwa”, sygn. 40/101, s. 4 – 7, Lublin 1950.

313 APL, Zbiór..., Pawłowski Stanisław „Kuropatwa”, sygn. 40/ 347, s. 1. Na teczce jest złe oznaczenie

nazwiska – podane jest Popławski Stanisław, zamiast poprawnego – Pawłowskiego Stanisława.314 APL, Zbiór..., Wziętak Jan „Murzyn”, sygn. 40/162, s. 19.

315 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 118 – 119, zob. także: Wyderkowski J., Po wrześniu

był lipiec, Warszawa 1971, s. 191 – 195. Pisze on, że spotkanie odbyło się na początku sierpnia w lasach gościeradowskich, opisuje także przebieg – z komunistycznego punktu widzenia, rozmowy.316 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 119.

317 APL, Zbiór..., Skrzypek Władysław, sygn. 40/119; Wziętak Jan „Murzyn”, sygn. 40/162. Nic o

spotkaniu nie mówi także Tadeusz Szymański „Lis”, zob.: APL, zbiór..., Wspomnienia z okresu okupacji, sygn. 40/144.318 APL, Zbiór..., Wziętak Jan „Murzyn”, sygn. 40/162 wspomina, że spotkanie z NSZ-owcami miał

„Sęp”; natomiast taką wersję spotkania podaje tylko „Grab”, zob.: Wyderkowski J., Po wrześniu był lipiec, Warszawa 1971, s. 195 – 198.319 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 119.

320 Garas J.B., Oddziały GL i AL w obwodzie Lubelskim – rodowody, zarysy organizacji i działań, WPH

IV nr 2 (11) z IV/IX 1959r., s. 205.321 APL, Zbiór..., Płowaś Ryszard „Rysiek”, sygn. 40/105, s. 5. Wspomnienia te spisane zostały

w 1945r.


322 Adam Skóra – ur. 27.03.1924r. w rodzinie chłopskiej, wiosną 1942r. wstąpił do oddziału GL,

następnie wiosną 1943r. przeniesiony do oddziału „Przepiórki”, po czym przeniesiony został do oddziału GL „Słowika”, zob.: Gronczewski E., Wspomnienia gwardzisty z Lubelszczyzny, WPH VIII nr 2 (28) z IV/VI 1963r., s. 181.323 IV. Ko 887/91; wspomnienia Adam Skóry „Adaś” z dnia 09.09.1950r.; APL, Zbiór..., Skóra Adam

„Adaś”, sygn. 40/345; 40/582, s. 1 – 4.324 Styk S., Mordercy spod Borowa, w: Chłopskie Drogi nr 34 z 22.08.1993, s. 9.

325 Styk S., Mordercy spod Borowa, w: Chłopskie Drogi nr 34 z 22.08.1993, s. 9. Tam też znajduje się

lista, choć nie pełna, „pomordowanych GL-owców”.326 Raport Dowództwa Głównego Obwodu do Dowództwa Głównego GL o sytuacji w OK. nr IV i V, w:

GL i AL na Lubelszczyźnie (1942-1944), oprac. Z. Mańkowski, J. Naumiuk, t. I, Lublin 1960, s. 91- 95. por.: Hirsz Z. J., Z dziejów PPR, GL, AL w powiecie kraśnickim, s. 58.327 Gronczewski E., Wspomnienia „Przepiórki”, s. 63 – 65. Podobną wersję podaje „Lis”, z tym, że

milczy on o użyciu toporów przez NSZ-owców. Dziwne jest natomiast to, że wymieniając nazwiska poległych wspomina on, jakoby od razu znano nazwiska poległych chłopów z Wólki Szczeckiej. Jest to o tyle dziwne, że mimo tego, iż nie należeli oni do GL to od razu podano ich personalia. Bardzo podobny opis podaje „Lis”: Szymański T., Z pól bitewnych Lubelszczyzny, Warszawa 1981, s. 126; Tegoż, My ze spalonych wsi, s. 206 – 207.328 Gronczewski E., Wspomnienia „Przepiórki”, s. 65.

329 Wyderkowski J., Po wrześniu był lipiec, s. 196 – 198.

330 Szymański T., Z pól bitewnych Lubelszczyzny, s. 126; Tegoż, My ze spalonych wsi, s. 206 – 207.

331 Jego autentyczność potwierdził Bohdan Szucki prezes ZŻ NSZ oraz dokumenty IPN – jego

nazwisko figuruje wśród wykazu prowadzonych spraw ewidencyjno – operacyjnych przez PUBP w Kraśniku. Jego rozpracowaniem zajął się informator „Lew” zob. AIPN, PUBP Kraśnik, Lu 033/38, k. 22; Lu 033/9, k. 19.332 Relacja Stanisława Mazurka „Kołodziej” z dn. 22.07.2001r.

333 Relacja Bogusława Kopacza z dn. 25.07.2001r.

334 NSZ-owcy już w maju 1943r. upominali komunistów, że działalność rabunkowa i bandycka

oddziałów GL, nie będzie tolerowana. W odpowiedzi na to komuniści odpisali: „Jeśli słyszymy ze strony Panów zarzuty pod adresem partyzantów, będących pod komendą Gwardji Ludowej odnośnie niemoralnych czynów (gwałcenie kobiet) – chyba dacie nam wiarę, że je jak najsurowiej potępiamy(...) Jeżeli zachodziły podobne wypadki, to zrozumiałą jest rzeczą, że nie zawsze da się to upilnować.(...)”, zob.: Tajne oblicze..., t. III, s. 232. Por. z rozkazami Dowództwa GL: „Konfiskata jest dopuszczalna tylko u zamożnych i nie przychylnych”, „Żołnierze GL winni pamiętać i dbać o to, by nie zaopatrywać się kosztem ludności polskiej, sprzyjającej żołnierzom GL”; w: Jurewicz L., Zbrodnia czy..., s. 61.335 Relacja Stanisława Mazurka „Kołodziej” z dn. 22.07.2001r.; Jaxa-Maderski J., Na dwa fronty.

Szkice z walk Brygady Świętokrzyskiej NSZ, Lublin 1995, s. 57.336 Relacja Stanisława Mazurka „Kołodziej” z dn. 22.07.2001r.

337 Kopacz B., Koguciarze, s. 15.

338 Relacja Stanisława Szymuli z dn. 18.07.2001r.

339 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 360.

340 Relacja Stanisława Szymuli z dn. 18.07.2001r. Faktycznie miejsce, w którym stoi pomnik, leży na

terenie wsi Wólka Szczecka, jednakże na bliskie sąsiedztwo większej wsi, jaką był Borów oraz z uwagi, iż lasy owe nazywane były lasami borowskimi, do historii przeszło owo wydarzenie, jako „mord pod Borowem” i taka też nazwa figuruje w niniejszej pracy.341 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 119 - 126. Autor opisał te, jak sam nazywa, wypadki

borowskie, w oparciu o wspomnienia osób, biorących udział we wspomnianych wydarzeniach, m.in. „Zęba”. Równie wartościową pozycją są wspomnienia „Zęba”, w: Jurewicz L., Zbrodnia czy początek wojny domowej, s. 7 – 16. Por. także: Chodakiewicz M.J., AS NSZ na Lubelszczyźnie, WPH r. XXXVIII nr 2 (144), s. 72 – 76. Innym przekazem pochodzącym ze źródeł NSZ, jest artykuł P. Gontarczyka, zob.: Gontarczyk P., Mord pod Borowem, w: Życie 5-6.07.1997, s. 14 – 15; por. także: Tajne oblicze..., t. III, s. 214 – 215.342 Chodakiewicz M.J., Wypadek borowski, w: Ład nr 5/93 (dod. hist.) czerwiec 1993, s. IV.

343 Gontarczyk P., Mord pod Borowem, w: Życie 5-6.07.1997, s. 14; APL, zbiór..., Pawłowski Stanisław

„Kuropatwa”, sygn. 40/101, s. 5 – 7; Babieradzki Stanisław „Pokrzywa”, sygn. 40/5, s. 14 - 15.344 Gontarczyk P., Mord pod Borowem, w: Życie 5-6.07.1997, s. 14.

345 Jurewicz L., Zbrodnia czy..., s. 13. Również T. Stolarz, po zebraniu informacji od zarówno

NSZ-owców jak i lokalnych komunistów twierdzi, że oddział „Słowika” przybył pod Borów 6 sierpnia. Twierdzi też, że od początku zachowanie tego oddziału było prowokacyjne, zob.: Stolarz T., Zbrodnie GL i AL popełnione w latach 1942 – 1944 w obwodzie Janów Lubelski – Kraśnik, Wesoła 1992, maszynopis, s. 15.346 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 119.

347 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 120 – 121.

348 Por. wspomnienia „Adasia”: APL, Zbiór..., Skóra Adam „Adaś”, sygn. 40/345; 40/582, s. 1 – 4,

relacja M. Zaborskiego, M. Wybranowskiego oraz M.J. Chodakiewicza.349 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 121.

350 Jurewicz L., Zbrodnia czy..., s. 13 – 14. O agitacji komunistycznej wśród ludzi „Zęba” wspomina

także St. Żochowski, zob.: Żochowski S., O NSZ, s. 130.351 Jurewicz L., Zbrodnia czy..., s. 14. Jest to fragment wypowiedzi Zęba; zob. też: Chodakiewicz M.J.,

Wypadek borowski, w: Ład nr 5/93 (dod. hist.) czerwiec 1993, s. IV; Gontarczyk P., Mord pod Borowem, w: Życie 5-6.07.1997, s. 14.352 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 122.

353 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 122.

354 Jurewicz L., Zbrodnia czy..., s. 14; Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 122.

355 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 122.

356 APL, zbiór..., Pawłowski Stanisław „Kuropatwa”, sygn. 40/101, s. 7.

357 Relacja M.J. Chodakiewicza.

358 Gontarczyk P., Mord pod Borowem, w: Życie 5-6.07.1997, s. 14.

* - wyraz nieczytelny w odpisie z maszynopisu.359 Stolarz Tadeusz, Zbrodnie GL i AL popełnione w latach 1942 – 1944 w obwodzie Janów Lubelski –

Kraśnik, Wesoła 1992, maszynopis, s. 14 – 17.360 APL, zbiór..., Płowaś Ryszard „Rysiek”, sygn. 40/105, s. 5.

361 Zob.: PPR – kronika I 1942 – V 1945, red. M. Malinowski, s. 105 – 106. Podana jest tutaj

następująca informacja: „Ciała zabitych straszliwie zmasakrowano; toporami odrąbywano głowy i ręce.” Widzimy, więc, że prawdopodobnie oddział „Słowika” wpadł w ręce jakiś kanibali a nie NSZ-owców. Zob. także: Szymański T., Z pól bitewnych Lubelszczyzny, Warszawa 1981, s. 125; Polski ruch robotniczy w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej, red. M. Malinowski, W. Poterański..., Warszawa 1964, s. 300; Wyderkowski J., Po wrześniu był lipiec, s. 197; Czyżewski W., Więc zarepetuj broń, s. 180 – 181, choć pisze on, że jedynie „Sęp” i „Stanis” zginęli od „ścięcia toporem głowy na pniaku”; por. także: S. Młynarski, Pamięci bojownikom o wolność i demokrację, w: Głos Kombatanta Armii Ludowej, nr 4 (101) kwiecień 2002, s. 33.362 Gronczewski E., Kalendarium walk GL i AL na Lubelszczyźnie, s. 48.

363 Czyżewski W., Więc zarepetuj broń, s. 181.

364 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 122 – 123.

365 Tamże, s. 123 – 124.

366 Tamże, s. 122 – 123.

367 Tamże, s. 123.

368 Tamże, s. 360 (osoby te podaje, powołując się na relację „Stepa”).

369 AIPN, PUBP Kraśnik, Lu 033/38, k. 81.

370 Tamże, Lu 043/36, k. 155.

371 Tamże, Lu 033/38, k. 156.

372 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 123.

373 Tajne oblicze..., t. III, s. 231.

374 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 360; APL, zbiór..., Pawłowski Stanisław „Kuropatwa”,

sygn. 40/101, s. 7; Babieradzki Stanisław „Pokrzywa”, sygn. 40/5, s. 14 - 15.375 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 123.

376 Chodakiewicz M.J., Wypadek borowski, w: Ład nr 5/93 (dod. hist.) czerwiec 1993, s. IV;

Gontarczyk P., Mord pod Borowem, w: Życie 5-6.07.1997, s. 14.377 GL i AL na Lubelszczyźnie, s. 92.

378 Syn „Kreta” podaje, że uratowało się 6 osób. Oprócz wyżej wymienionych byli to: Józef Ul

z Popowa, NN – chłop, który był w oddziale 2 dni oraz niejaki Pytel ze wsi Opoka lub Opoczek, relacja M. Wybranowskiego. Zupełnie niesprawdzone i nieprawdziwe informacje podają Zeszyty do historii NSZ, jakoby ocalał jedynie 1 sowiecki radiotelegrafista, zob.: Zeszyty..., z. 1, s. 55 – 56379 Szerzej to zagadnienie rozpatruje L. Jurewicz oraz M.J. Chodakiewicz, zob.: Jurewicz L., Zbrodnia

czy początek wojny domowej, Londyn 1980; Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 124 - 125.380 Gontarczyk P., Mord pod Borowem, w: Życie 5-6.07.1997, s. 14. Podobny rozkaz wydał

Komendant Gł. AK – gen. „Bór” 15.07.1943r.381 Komendant Główny AK, 5 sierpnia wydał rozporządzenie mówiące o tym, że „jedynie sądy

specjalne, ustanowione przez pełnomocnika Rządu na Kraj i kmdta Sił Zbrojnych w Kraju są powołane do osądzenia i wykonywania wyroków”, zob.: Jurewicz L., Zbrodnia czy..., s. 121.382 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 358.

383 ZWZ i AK w okręgu Lubelskim 1939 – 1944, cz. II, Lublin 1971, s. 107 – 108. Nie wiedzieć czemu,

część historyków pisząc o Borowie, zapomina o braku prawnej instancji mogącej osądzić GL-owców, patrz: A. K. Kunert, Polska Podziemna, Katyń i komuniści, w: Gazeta Polska 28.05.1997, s. 18.384 AK w Dokumentach, t. II, s. 279; Jurewicz L., Zbrodnia czy..., s. 46.

385 Jurewicz L., Zbrodnia czy..., s. 46 – 48.

386 Kultura 1958, nr 3/125, s. 154 – 156.

387 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 126; Tegoż, AS NSZ na Lubelszczyźnie..., s. 77.

388 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 363; Tegoż, AS NSZ na Lubelszczyźnie..., s. 77.

Szerzej na temat kontaktów „Zęba” z oddziałem NOW – AK „Ojca Jana”, zob.: Puchalski S., Partyzanci „Ojca Jana”, Stalowa Wola 1995.389 GL i AL na Lubelszczyźnie (1942-1944), oprac. Z. Mańkowski, J. Naumiuk, Lublin 1960, s. 92.

390 AIPN, PUBP Kraśnik, Lu 08/84, k. 161.

391 APL, zbiór wspomnień i relacji, sygn. 40/582; zob. także: Hirsz Z. J., Lubelska prasa konspiracyjna,

t. VI, Lublin 1968, s. 354; Tegoż, Z dziejów PPR, GL, AL w powiecie kraśnickim, s. 56 – 57. Widzimy tu dokładnie, że komuniści mieli od samego początku problem z podaniem wszystkich osób, które zginęły pod Borowem.392 Zob.: Hirsz Z. J., Lubelska prasa..., s. 354. Mimo, iż budzi on zastrzeżenia, został on podany

w pracy ponieważ w jakimś stopniu odzwierciedla wiek członków oddziału, na pewno zaś jego kadrę dowódczą.393 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 120; Gontarczyk P.,

Mord pod Borowem, w: Życie 5-6.07.1997, s. 14; Styk S., Mordercy spod Borowa, w: Chłopskie Drogi nr 34 z 22.08.1993, s. 9; Gronczewski E., Wspomnienia gwardzisty z Lubelszczyzny, WPH VIII nr 2 (28) z IV/VI 1963r., s. 181; Garas J.B., Oddziały GL i AL 1942 – 1945, s. 179; Hirsz Z. J., Lubelska prasa..., s. 354; Czyżewski W., Więc zarepetuj broń, Warszawa 1968, s. 178; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji – stan na dzień 22.07.2001.394 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 120; Styk S.,

Mordercy spod Borowa...; Nazarewicz R., AL dylematy i dramaty, Warszawa 1998, s. 96; Gronczewski E., Wspomnienia gwardzisty z Lubelszczyzny, WPH VIII nr 2 (28) z IV/VI 1963r., s. 181; Garas J.B., Oddziały GL i AL 1942 – 1945, s. 184; Hirsz Z. J., Lubelska prasa..., s. 354; Księga partyzantów Lubelszczyzny, t. I, s. 198; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji395 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 120; Styk S.,

Mordercy spod Borowa...; Gronczewski E., Wspomnienia gwardzisty z Lubelszczyzny, WPH VIII nr 2 (28) z IV/VI 1963r., s. 181; Hirsz Z. J., Lubelska prasa..., s. 354; Księga partyzantów Lubelszczyzny, t. I, s. 145; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji396 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; Gronczewski E., Wspomnienia

gwardzisty z Lubelszczyzny, WPH VIII nr 2 (28) z IV/VI 1963r., s. 180 - 181; Hirsz Z. J., Lubelska prasa..., s. 354; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji pod fałszywym imieniem – Stefan.397 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; Gronczewski E., Wspomnienia

gwardzisty z Lubelszczyzny, WPH VIII nr 2 (28) z IV/VI 1963r., s. 181; Hirsz Z. J., Lubelska prasa..., s. 354; Księga partyzantów Lubelszczyzny, t. I, s. 217; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.398 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; Gronczewski E., Wspomnienia

gwardzisty z Lubelszczyzny, WPH VIII nr 2 (28) z IV/VI 1963r., s. 181; Hirsz Z. J., Lubelska prasa..., s. 354; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.399 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 358; Styk S.,

Mordercy spod Borowa...; Gronczewski E., Wspomnienia gwardzisty z Lubelszczyzny, WPH VIII nr 2 (28) z IV/VI 1963r., s. 181; Księga partyzantów Lubelszczyzny, t. I, s. 177; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.400 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; figuruje na tablicy pamiątkowej

w miejscu egzekucji401 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; figuruje na tablicy pamiątkowej

w miejscu egzekucji.402 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; figuruje na tablicy pamiątkowej

w miejscu egzekucji.403 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; Hirsz Z. J., Lubelska prasa...,

s. 354; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.404 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; figuruje na tablicy pamiątkowej

w miejscu egzekucji.405 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; Księga partyzantów

Lubelszczyzny, t. I, s. 47 – 48; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.406 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; figuruje na tablicy pamiątkowej

w miejscu egzekucji.407 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; Gronczewski E., Wspomnienia

gwardzisty z Lubelszczyzny, WPH VIII nr 2 (28) z IV/VI 1963r., s. 181; Hirsz Z. J., Lubelska prasa..., s. 354; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.408 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; Hirsz Z. J., Lubelska prasa...,

s. 354; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.409 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; Hirsz Z. J., Lubelska prasa...,

s. 354; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.410 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; Hirsz Z. J., Lubelska prasa...,

s. 354; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji jako Sarafin.411 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; Hirsz Z. J., Lubelska prasa...,

s. 354; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji jako Sarafin.412 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Gwardzista nr 27 z 15.09.1943r.; Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” –

przeciw..., s. 120; Styk S., Mordercy spod Borowa...; Hirsz Z. J., Lubelska prasa..., s. 354; Księga partyzantów Lubelszczyzny, t. I, s. 27; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. I, Warszawa 1978, s. 45; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji. Wg relacji M.J. Chodakiewicza przy „Bohunie” znaleziono instrukcje oraz dokumenty o wybijaniu niepodlegosciowców.413 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; Hirsz Z. J., Lubelska prasa..., s.

354; nie figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.414 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; jego danych nie znajdziemy w: Styk S., Mordercy spod Borowa...;

nie figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.415 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; zob. też: Styk S., Mordercy spod Borowa, w: Chłopskie Drogi nr 34

z 22.08.1993, s. 9, twierdzi on że Kolano pochodził Wólki Szczeckiej; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.416 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; jego danych nie znajdziemy w: Styk S., Mordercy spod Borowa...;

Hirsz Z. J., Lubelska prasa..., s. 354; nie figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.417 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; Styk S., Mordercy spod Borowa...; Relacja Stanisława Szymuli z

dn. 18.07.2001r.; Hirsz Z. J., Lubelska prasa..., s. 354; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.418 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; jego danych nie znajdziemy w: Styk S., Mordercy spod Borowa...;

Hirsz Z. J., Lubelska prasa..., s. 354; nie figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.419 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; ich danych nie znajdziemy w: Styk S., Mordercy spod Borowa...,

choć wspomina on o Rosjaninie, o czym poniżej; Księga partyzantów Lubelszczyzny, t. I, s. 35; nazwisko Astawiewa figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.420 APL, zbiór..., sygn. 40/582, s. 7; figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.

421 Nazarewicz R., AL dylematy..., s. 172.

422 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 358; Gronczewski E., Kalendarium walk GL i AL na

Lubelszczyźnie, Warszawa 1966, s. 52 – 53; nie figuruje na tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.423 Głos Kombatanta Armii Ludowej nr 6 (103) czerwiec 2002, s. 14. Wg autora St. Szota wszyscy oni

pochodzili z Zaklikowa. Niestety autor nie ustalił ich nazwisk.424 Jego dane jako osoby, która zginęła znajdziemy w: Styk S., Mordercy spod Borowa...; figuruje na

tablicy pamiątkowej w miejscu egzekucji.425 Tak twierdzi m.in.: Styk S., Mordercy spod Borowa, w: Chłopskie Drogi nr 34 z 22.08.1993, s. 9;

por.: Wyderkowski J., Po wrześniu był lipiec, s. 196. Jego nazwisko znajduje się także na tablicy pamiątkowej w miejscu rozstrzelania GL-owców.426 Gronczewski E., Wspomnienia gwardzisty z Lubelszczyzny, WPH VIII nr 2 (28) z IV/VI 1963r.,

s. 181; Garas J.B., Oddziały GL i AL 1942 – 1945, s. 184; por.: Wyderkowski J., Po wrześniu był lipiec, s. 196.427 Głos Kombatanta Armii Ludowej nr 6 (103) czerwiec 2002, s. 14. Autor wymienia 4 jeńców

radzieckich pochodzących z oddziału „Jastrzębia”: „Rysiek”, „Kola”,, „Antoni” i „Szymon”. Również większość innych źródeł i opracowań mówi nam o jednej osobie o pseudonimie „Kola”.428 Styk S., Mordercy spod Borowa, w: Chłopskie Drogi nr 34 z 22.08.1993, s. 9; Garas J.B., Oddziały

GL i AL 1942 – 1945, s. 184.429 Styk S., Mordercy spod Borowa, w: Chłopskie Drogi nr 34 z 22.08.1993, s. 9; Szymański T., Z pól

bitewnych Lubelszczyzny, Warszawa 1981, s. 125 (choć nie wspomina on o przyjeździe Niemców); Tegoż, My ze spalonych wsi, s. 213.430 Styk S., Mordercy spod Borowa, w: Chłopskie Drogi nr 34 z 22.08.1993, s. 9.

431 Relacja Stanisława Mazurka „Kołodziej” z dn. 22.07.2001r.

432 Biuletyn Informacyjny nr 36 (191), 09.09.1943r.

433 Komunikat Nr. 10, Biuletyn Informacyjny nr 35 (190), 02.09.1943r.

434 AK w dokumentach, t. III, s. 215.

435 Rzepecki J., Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa 1956, s. 261.

436 AK w dokumentach, t. III, s. 179.

437 Zob.: Alef – Bolkowiak G., Gorące dni, s. 124 – 125; PPR – kronika..., s. 105 – 106.

438 Garas J.B., Oddziały GL i AL w obwodzie Lubelskim – rodowody, zarysy organizacji i działań, WPH

IV nr 2 (11) z IV/IX 1959r., s. 205.439 Umowy takie prawdopodobnie istniały np. w kieleckim, zob.: Jurewicz L., Zbrodnia czy..., s. 70.

440 Taką opinię na podstawie rozmowy z Marianem Gołebiewskim „Irka”, „Ster”, podaje relacja

M.J. Chodakiewicza. Twierdzi on również, że AK likwidując komunistów podszywała się pod NSZ. Podobne przykłady stwierdzono na Kielecczyźnie.441 Relacja M.J. Chodakiewicza.

442 GL i AL na Lubelszczyźnie..., s. 93 – 94, zob. także: Jurewicz L., Zbrodnia czy..., s. 41.

443 GL i AL na Lubelszczyźnie..., s. 94 – 95, zob. także: Jurewicz L., Zbrodnia czy..., s. 41.

444 Raport Dowództwa Głównego Obwodu do Dowództwa Głównego GL o sytuacji w OK. nr IV i V, w:

GL i AL na Lubelszczyźnie (1942-1944), oprac. Z. Mańkowski, J. Naumiuk, t. I, Lublin 1960, s. 91- 95. por.: Hirsz Z. J., Z dziejów PPR, GL, AL w powiecie kraśnickim, s. 58.445 Gwardzista nr 27, 15.09.1943r; Tajne oblicze..., t. III, s. 233 – 235.

446 Wasilewska W., Bratobójcy, Wolna Polska nr 28, 24.09.1943r., s. 3 (Moskwa), w: Broniewska J., Z

pamiętnika korespondenta wojennego, s. 248 – 251; zob. także Publicystyka ZPP, red. W. Poterański, Warszawa 1967, s. 159 – 162.447 Broniewska J., Z pamiętnika korespondenta wojennego, s. 251.

448 Rozkaz w sprawie mordu w lesie borowskim, 10.09.1943r.,w: Jurewicz L., Zbrodnia czy..., s. 41,

zob. także Turlejska M., Rozkazy i odezwy Dowództwa Głównego GL 1942 – 1944, s. 41.449 Rozkaz Dow. Gł. GL nr 14, październik 1943r., w: Jurewicz L., Zbrodnia czy..., s. 69, zob. także:

Historia Polskiego Ruchu Robotniczego, t. II, s. 91 – 92; Turlejska M., Rozkazy i odezwy Dowództwa Głównego GL 1942 – 1944, aneks.450 Turlejska M., Rozkazy i odezwy Dowództwa Głównego GL 1942 – 1944, s. 41; Jurewicz L.,

Zbrodnia czy..., s. 122 – 123; zob. też aneks niniejszej pracy.451 Echa zbrodni w lesie Borowskim, w: Głos Warszawy nr 75 (84) z dn. 23.11.1943r., s. 2 – 3, cyt. za:

Publicystyka konspiracyjna PPR..., t. II, s. 460.452 Szczerość czy manewry, w: Trybuna Wolności” nr 45, 05.12.1943r., s. 7 – 8, cyt. za: Publicystyka

konspiracyjna PPR..., t. II, s. 493 – 494.453 Wyjaśnienie tragedii Borowa, Trybuna Ludu”, 15.12.1943r., cyt. za: : Publicystyka

konspiracyjna PPR..., t. II, s. 514 – 515.454 Hirsz Z. J., Lubelska prasa konspiracyjna, Lublin 1968, s. 237.

455 Ostatnie Wiadomości, R. I nr 5, 30.04.1944r., s. 1, w: Hirsz Z. J., Lubelska prasa konspiracyjna,

s. 353 – 355.456 Hitlerowskie kumotry, w: Żołnierz Lubelszczyzny, nr 3/, 30.04.1944r.

457 Kształtowanie się podstaw programowych Polskiej Partii Robotniczej w latach 1942-1945. Wybór

materiałów i dokumentów, Warszawa 1953, s. 11; O co walczymy, w: PPR – dokumenty programowe, s. 164.458 Hirsz Z. J., Lubelska prasa konspiracyjna, s. 421. Jest to fragment pisma ulotnego AL pt. „Odezwa

do obywateli Ziemi Lubelskiej!”, mówiący o konieczności zjednoczenia narodu. Odezwa wydana została w czerwcu 1944r.459 Wielka Polska nr 42, z dn. 27.10.1943r., w: Terej J. J., Rzeczywistość i polityka, Warszawa 1971,

s. 324 – 325; Muszyński W.J., W walce..., s. 223.460 Szaniec nr 15 (106), z 04.12.1943 r., s. 1-5 (zob. aneks).

461 Naród i Wojsko Nr 10 (20) z 20 grudnia 1943 r., s. 4 (zob. aneksy).

462 Garas J.B., Oddziały GL i AL w obwodzie Lubelskim – rodowody, zarysy organizacji i działań, WPH

IV nr 2 (11) z IV/IX 1959r., s. 205.463 Garas J. B., Oddziały GL i AL 1942 – 1945, s. 184.

464 Tamże, s. 184 – 185..

465 Gronczewski E., Wspomnienia gwardzisty z Lubelszczyzny, WPH VIII nr 2 (28) z IV/VI 1963r.,

s. 181.


466 Gronczewski E., Wspomnienia „Przepiórki”, s. 64 – 65.

467 Tegoż, Kalendarium walk GL i AL na Lubelszczyźnie, s. 52.

468 Szymański T., Z pól bitewnych Lubelszczyzny, s. 126; Tegoż, My ze spalonych wsi, s. 204 – 213;

Tegoż, Świtanie jutra, s. 13. Niestety na obecnym etapie badań, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy naprawdę istniała taka osoba jak „gestapowiec August z Kraśnika”.469 Wyderkowski J., Po wrześniu był lipiec, s. 191 – 198.

470 Czyżewski W., Więc zarepetuj broń, s. 180 – 181.

471 Czyżewski W., Więc zarepetuj broń, s. 178.

472 Moczar M., Lata walki, s. 75 – 76.

473 Alef – Bolkowiak G., Gorące dni, s. 124 – 125.

474 PPR – kronika..., s. 105 – 106.

475 Polski ruch robotniczy w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej, red. M. Malinowski, W. Poterański

i inni..., Warszawa 1964, s. 300.476 Wieczorek M., AL. Powstanie..., s. 18.

477 Olszewski E., PPR na Lubelszczyźnie 1942 – 1948, Lublin 1979, s. 87.

478 Wspomnienia żołnierzy GL i AL, s. 226.

479 Dla uczczenia pamięci bohaterów, w: Trybuna Ludu nr 217 z dn. 9.08.1963r., s. 5.

480 W XX rocznicę mordu pod Borowem, w: Trybuna Ludu nr 218 z dn. 10.08.1963r., s. 4.

481 Rocznica mordu borowskiego, w: Trybuna Ludu nr 221 z dn. 13.08.1963r., s. 3.

482 Styk S., Pod Borowem, w: Za wolność i lud nr 32 (1985), s. 6.

483 Rzepecki J., Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa 1956, s. 257 – 261.

484 Koprukowniak A., Uwagi o kształtowaniu się frontu narodowego na Lubelszczyźnie w okresie

okupacji, w: PPR, GL, AL na Lubelszczyźnie..., Lublin 1958, s. 76.485 Pawłowicz J., Z dziejów konspiracyjnej KRN, s. 37.

486 Hirsz Z. J., Z dziejów PPR, GL, AL w powiecie kraśnickim, s. 58; tegoż, Ja syn ludu polskiego,

Lublin 1963, s. 49, 66, 95, 249, 382.487 Naumiuk J., Z dziejów GL i AL w powiecie kraśnickim, w: Z dziejów powiatu kraśnickiego, Lublin

1963, s. 252488 Terej J. J., Rzeczywistość i polityka, Warszawa 1971, s. 325.

489 Nazarewicz R., Drogi do wyzwolenia, Warszawa 1979, s. 368.

490 Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943 – 1948, Poznań 1990, s. 28.

491 Duraczyński E., Miedzy Londynem a Warszawą. Lipiec 1943 – 1944, Warszawa 1986, s. 124.

492 Mańkowski Z., PPR na Lubelszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej, w: PPR, GL, AL na

Lubelszczyźnie – materiały sesji…, s. 30.493 Komorowski K., Stosunki GL – AL z innymi organizacjami wojskowymi polskiego podziemia

antyhitlerowskiego, w: Myśl polityczna i czyn zbrojny GL i AL, s. 47.494 Tegoż, Polityka i walka..., s. 477.

495 Pokojowa manifestacja w Borowie, w: Tygodnik Nadwiślański nr 33 (380), s. 3.

496 Woźniak P., Zapluty karzeł reakcji, Warszawa 1984, s. 6.

497 Jurewicz L., Zbrodnia czy..., Londyn 1980.

498 ZSS, NSZ, s. 96 – 98.

499 Por. Celiński J., Oddział partyzancki Stepa, Zeszyty do historii NSZ, z. III, Chicago 1964, s. 83 –

87.


500 Kultura 1958, nr 3/125, s. 154 – 156.

501 Marcinkowski W., Jeszcze o NSZ, w: Zeszyty historyczne, z. 36 (Paryż 1976), s. 193.

502 Styk S., Mordercy spod Borowa, w: Chłopskie Drogi nr 34 z 22.08.1993, s. 9.

503 Styk S., Mordercy spod Borowa, w: Chłopskie Drogi nr 34 z 22.08.1993, s. 9.

504 Młynarski S., Tarnobrzeskie w walce o wolność narodu i godne życie ludzi pracy, s. 29.

505 Nazarewicz R., AL dylematy..., Warszawa 1998.

506 Nazarewicz R., AL dylematy..., s. 172 – 173.

507 Chodakiewicz M.J., NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 234, 439.

508 Trybuna z dn. 07.08.1998.

509 Głos Kombatanta Armii Ludowej nr 9 (94) wrzesień 2001, s. 32.

510 Głos Kombatanta Armii Ludowej nr 6 (103) czerwiec 2002, s. 22. Nie wiedzieć, czemu kombatanci

GL – AL uśmiercili Władysława Skrzypka „Orzeł”, brata Stefana Skrzypka „Słowik”.511 Żochowski S., O NSZ, s. 130.

512 Chodakiewicz M.J., Wypadek borowski, w: Ład nr 5/93 (dod. hist.) czerwiec 1993, s. I, IV.

513 Chodakiewicz M.J., AS NSZ na Lubelszczyźnie, WPH r. XXXVIII nr 2 (144), s. 71 – 76.

514 Chodakiewicz M.J., Niemanichejskie spojrzenie na NSZ: przypadek Leonarda Szczęsnego Zub-

Zdanowicza, w: NSZ. Materiały z sesji naukowej poświęconej historii Narodowych Sił Zbrojnych – Warszawa 25 października 1992 roku, red. P. Szucki, Warszawa 1994, s. 239 – 254.515 Gontarczyk P., Mord pod Borowem, czyli jak reakcyjne podziemie rąbało toporami bohaterów

lewicy, w: Życie 5-6.07.1997, s. 14 – 15.516 Kopacz B., Koguciarze, s. 15.

517 Tajne oblicze..., t. III, s. 207 – 246.

518 NSZ – dsp, red. L. Żebrowski, t. I – III.

519 Muszyński W.J., W walce o Wielką Polskę, Warszawa 2000, s. 223.

520 A.K.Kunert, Polska Podziemna, Katyń i komuniści, w: Gazeta Polska 28.05.1997, s. 18.

521 Jaxa-Maderski J., Na dwa fronty, szkice z walk Brygady Świętokrzyskiej NSZ, s. 56 – 59.

522 [Meresta Ludwik], Leonard Zub-Zdanowicz ps. "Ząb". Podpułkownik Narodowych Sił Zbrojnych,

b.m., b.r. [Lublin 1992].523 Stolarz T., Zbrodnie GL i AL popełnione w latach 1942 – 1944 w obwodzie Janów Lubelski –

Kraśnik, Wesoła 1992, maszynopis, s. 14 – 17.524 Borów, w: Encyklopedia Multimedialna PWN, Warszawa 1999.

525 Protokół przesłuchania świadka – Gryta Henryk, Szczecin 09.02.1952r.

526 Plan zabezpieczenia procesu, Lublin 01.10.1953r.

527 Protokół przesłuchania podejrzanego – Cybulski Leon, Lublin 12.12.1951r., s. 5. Nawias kwadratowy uzupełnia, bądź pokazuje braki w odpisie oryginału.Pobieranie 0.71 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna