I załOŻenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń I klauzulPobieranie 0.54 Mb.
Strona1/10
Data01.03.2019
Rozmiar0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ I KLAUZUL


Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli Ogólne/Szczególne Warunki Zamówienia Wykonawcy zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż zapisy SIWZ, wówczas stosowane będą zapisy OWU. Ubezpieczyciel akceptuje druki zgłoszenia szkody funkcjonujące w firmie Eurobrokers i nie będzie wymagał od Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ponownego wypełniania druków, które funkcjonują w firmie ubezpieczeniowej. Druki będą zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę i adres poszkodowanego, nazwę i adres sprawcy szkody jeśli jest znany, opis szkody ze wskazaniem przyczyny i zakresu uszkodzeń, datę szkody, rodzaj uszkodzonego mienia, nr konta do wypłaty odszkodowania, informację o świadkach jeśli są znani, informację o możliwości odliczenia VAT, kontakt do poszkodowanego.

W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku (w tym w Załączniku nr 1 do SIWZ – wykaz mienia) jest objęte ochroną (niezależnie od formy prawnej korzystania z tego mienia, wieku mienia, terminu przyjęcia na ewidencję środków trwałych, nabycia mienia, w tym min. na podstawie umów, porozumień, innych dokumentów) w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ, niezależnie od postanowień OWU Wykonawcy.

W przypadku jakichkolwiek zmian w wysokości sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych bądź limitów odpowiedzialności (min. spowodowanych nabyciem mienia, doubezpieczeniem, przeszacowaniem wartość; podwyższaniem sumy ubezpieczenia wskutek inwestycji/modernizacji/ulepszenia; podwyższeniem sumy gwarancyjnej lub limitów; odnowieniem sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych bądź limitów odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki oraz składki/stawki obowiązujące w umowie i ofercie. Szkody powstałe wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy prawo wodne są objęte ochroną ubezpieczeniową do pełnej sumy ubezpieczenia, bez stosowania franszyz, udziałów własnych, bądź limitów. Sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, limity oraz podlimity (w tym wskazane w definicjach, klauzulach i dodatkowych warunkach fakultatywnych) ulegają automatycznemu odnowieniu w każdym kolejnym roku ubezpieczenia.

W przypadku wystawiania polis krótkoterminowych składka będzie wyliczana ,,pro rata temporis” za każdy dzień rzeczywiście udzielanej ochrony, bez stosowania składek minimalnych/tabeli frakcyjnej.

Sumy ubezpieczenia określone w SIWZ i załącznikach zawierają podatek VAT. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.

W przypadku ustalenia płatności składki przez poszczególne jednostki osobno, brak opłaty części składki przez któregokolwiek z płatników nie wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej dla wszystkich ubezpieczonych.

Dla każdej jednostki organizacyjnej należy wystawić certyfikat z przypisem składki z poszczególnych ryzyk zawierający min. numerem konta, nr polisy, terminem płatności składki lub poszczególnych rat. W przypadku zaległości w opłaceniu składki Ubezpieczyciel przed wysłaniem wezwań do zapłaty poinformuje pełnomocnika Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

W procesie obsługi powstałych szkód z ryzyk będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania i udzielić informacji pełnomocnikowi Zamawiającego – Eurobrokers Sp. z o.o. zgodnie z poniższymi wytycznymi:  1. w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody informacji o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody; informacja winna zawierać numer szkody oraz kontakt do likwidatora obsługującego szkodę (imię i nazwisko; e-mail; adres placówki obsługującej szkodę; jeśli to możliwe również telefon kontaktowy);

  2. w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody winny nastąpić oględziny miejsca szkody przez przedstawiciela Ubezpieczyciela; w przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając dokumentację fotograficzną, opis uszkodzonego mienia oraz pozostawi uszkodzone mienie do ewentualnych oględzin Ubezpieczyciela, które winny nastąpić maksymalnie do 7 dni od zgłoszenia szkody.

  3. Kosztorys Ubezpieczyciel przedstawi w ciągu 2 dni roboczych od daty dokonania oględzin.

  4. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia szkody informacji o wykazie dokumentów i/lub informacjach niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości odszkodowania;

  5. udzielenia odpowiedzi w ciągu 1 dnia roboczego na pytania dotyczące stanu likwidacji zgłoszonych szkód;

  6. poinformowania przed upływem 30 dni od zgłoszenia szkody, że likwidacja szkody nie zakończy się w ustawowym terminie, podania przyczyny tego stanu.


Dodatkowe informacje do oceny ryzyka:

- w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy

- zabezpieczenia przeciwpożarowe wskazane przy budynkach jednostek w Załączniku nr 2 do SIWZ-wykaz mienia

- w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki i inkunabuły

- najwyższą łączną sumę ubezpieczenia środków trwałych Wykonawca może wyliczyć analizując wykaz mienia w poszczególnych lokalizacjach

- w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający był ubezpieczony w zakresie wszystkich ryzyk określonych w SIWZ

- do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji, pustostany, przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

- Zamawiający, jak i podległe jednostki organizacyjne nie posiadają, nie zarządzają ani nie administrują czynnym składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci). Zamawiający, jak i podległe jednostki organizacyjne nie przetwarzają, nie utylizują ani nie odzyskują odpadów. Gmina posiada oczyszczalnię ścieków.

- mienie jednostek Gminy nie było dotknięte powodzią po 1996 r.

- mienie jednostek Gminy nie było dotknięte podtopieniami

- w 2010 r. miało miejsce podniesienie się wód gruntowych w szkole w miejscowości Michale; wypłata odszkodowania na poziomie 3 330 zł

- dla ryzyka powodzi limit odpowiedzialności 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

- dla ryzyka podtopień limit odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

- poniżej załączam linki do Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych wskazujące zakres prac wykonanych na wałach przeciwpowodziowych, które minimalizują wystąpienie ryzyka powodzi.

http://www.bip.kpzmiuw.pl/ftp/Przetargi/224479-2010/z_Zal__nr_8_do_SIWZ_-_Charakterystyka_zadania_i_tematyka_opracowania_0_000_-_10_600.pdf
http://www.bip.kpzmiuw.pl/ftp/Przetargi/210341-2010/SIWZ_zabezp__walow.pdf
http://www.bip.kpzmiuw.pl/ftp/Przetargi/74230-2011/SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT.pdf
http://www.bip.kpzmiuw.pl/ftp/Przetargi/ZP55-2013/Zal_nr_2_do_SIWZ-specyfikacja_techniczna.pdf
Składki za ubezpieczenia będące przedmiotem zamówienia będą płatne zgodnie z poniższym harmonogramem:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

I ROK UBEZPIECZENIA


Składka płatna jednorazowo do 31.01.2019 r.

II ROK UBEZPIECZENIA


Składka płatna jednorazowo do 31.01.2020 r.

III ROK UBEZPIECZENIA

Składka płatna jednorazowo do 31.01.2021 r.


CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

I ROK UBEZPIECZENIA


Składka płatna jednorazowo, indywidualnie dla każdej z polis, w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia określonego w polisie.

II ROK UBEZPIECZENIA


Składka płatna jednorazowo, indywidualnie dla każdej z polis, w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia określonego w polisie.

III ROK UBEZPIECZENIA


Składka płatna jednorazowo, indywidualnie dla każdej z polis, w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia określonego w polisie.


CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

I ROK UBEZPIECZENIA


Składka płatna jednorazowo do 31.01.2019 r.

II ROK UBEZPIECZENIA


Składka płatna jednorazowo do 31.01.2020 r.

III ROK UBEZPIECZENIA

Składka płatna jednorazowo do 31.01.2021 r.


Szkodowość – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Jednostki objęte ubezpieczeniem:Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Inne lokalizacje prowadzenia działalności

REGON

NIP

Liczba pracowników

1

Gmina Dragacz

Dragacz 7A; 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz

092350990;

559-10-05-404
2

Urząd Gminy

Dragacz 7A; 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz

000534374

5591899011

30

3

Szkoła Podstawowa w Michalu

Michale 101A 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz


368052368

559-20-46-977

32

4

Szkoła Podstawowa w Dragaczu

Dragacz 60; 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz

001198850;

5591785000

21

5

Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Grupa, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz

000266471;

559-17-85-017

59

6

Zakład Usług Komunalnych

Dragacz 7A; 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz

341475549

5591005404

11

7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)

Dragacz 7A; 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz

092367430;

5591705751

9

8

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Świecka 8 Górna Grupa; 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz

091425007

5591255911

5

9

Gminna Biblioteka

ul. Świecka 8 Górna Grupa; 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz

340535516

559-19-97-742

3

10

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Dragacz 7A; 86-134 Dragacz

Wielki Lubień; Dolna Grupa; Mniszek; ul. Żwirowa 1 Dolna Grupa; Teren Gminy Dragacz


001113344;

5591252344;

9

11

Przedszkole Samorządowe

Górna Grupa, ul. Świecka 9, 86-134 Dragacz

Grupa, ul. Szkolna 2A; 86-134 Dragacz; Teren Gminy Dragacz

91485452 

559-17-85-023


30

12

OSP

Górna Grupa; 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz

091584467

5591649188
13

OSP

Dragacz; 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz

091584591

5591649202
14

OSP

Fletnowo; 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz

091584622

5591649165
15

OSP

Wielkie Stwolno; 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz

091584496

5591649194
16

OSP

Wielkie Zajączkowo; 86-134 Dragacz

Teren Gminy Dragacz

091584645

5591649171

Pobieranie 0.54 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna