I sesja plenarna


SYTUACJA PSYCHOLOGICZNA OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCHPobieranie 1.44 Mb.
Strona26/32
Data26.10.2017
Rozmiar1.44 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32

SYTUACJA PSYCHOLOGICZNA OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH


Andrzej Gerstenkorn, Małgorzata Suwała


Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Jaki jest stan zdrowia opiekunów osób niepełnosprawnych?
Osoby niepełnosprawne stanowią około 16% społeczeństwa polskiego. W większości przypadków opiekę nad nimi pełnią członkowie rodziny. Celem pracy była ocena stanu zdrowia osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną w zależności od wybranych cech społeczno-demograficznych. Badaniem objęto 100 opiekunów osób niepełnosprawnych, które były zrzeszone w ich stowarzyszeniu na terenie miast Zelów i Bełchatów. U większości badanych stwierdzono choroby przewlekłe, wielochorobowość. Samoocena stanu zdrowia opiekuna nie zależała od płci i wieku, liczby lat opieki, korzystania z opieki rodziny i znajomych. Obiektywny stan zdrowia opiekunów nie znajduje potwierdzenia w ocenie subiektywnej. Istnieje konieczność wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych szczególnie tych, w starszym wieku, o złym stanie zdrowia, wieloletnio obciążanych opieką.

Anna Osuchowska, Katarzyna Charzyńska, Małgorzata Chądzyńska, Beata Kasperek-Zimowska


Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Być siostrą lub bratem osoby przewlekle chorującej psychicznie
Wystąpienie w formie plakatu stanowi próbę opisania sytuacji zdrowych braci i sióstr osób przewlekle chorych psychicznie w oparciu o dostępną literaturę. To właśnie rodzeństwo jest wskazywane przez osoby doświadczone chorobą psychiczną jako te osoby spośród krewnych, z którymi poza rodzicami mają najczęściej kontakt. Wiadomo, że relacja łącząca rodzeństwo jest zwykle najdłużej trwającą relacją w życiu człowieka. W dzieciństwie kontakt z rodzeństwem jest nieunikniony, w późniejszych okresach życia wycofanie się z niego jest już możliwe , ale nie jest łatwe. Rodzeństwo osób chorujących psychicznie jest tak jak cała rodzina obciążone faktem zachorowania brata lub siostry. Tymczasem z literatury przedmiotu wynika, że zdrowe rodzeństwo rzadko znajdowało się w polu zainteresowań badaczy. W ostatnich latach wzrosła liczba doniesień badawczych dotycząca tej grupy osób. Z opublikowanych dotąd prac oraz z praktyki klinicznej wynika, że choroba psychiczna brata lub siostry silnie wpływa na wszystkie sfery życia zdrowego rodzeństwa: na relacje społeczne, pełnione role i zdrowie. Doświadczenia kliniczne i wnioski z badań mogą przyczynić się do poznania i zrozumienia przeżyć i potrzeb tej części populacji oraz zaplanowania interwencji terapeutycznych adresowanych do tej grupy osób.

Barbara Grabowska-Fudala, Krystyna Jaracz, Krystyna Górna


Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego,

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań


Obciążenie rodzin sprawujących opiekę nad chorymi po udarze mózgu w świetle badań empirycznych
W pracy przedstawiono koncepcje teoretyczne związane ze zjawiskiem obciążenia wynikającego ze sprawowania długoterminowej opieki nad dorosłą osobą przewlekle chorą. Przedstawiono również rozwój badań nad obciążeniem opiekunów chorych po udarze mózgu, z jednoczesną prezentacją najważniejszych danych empirycznych dotyczących tego zagadnienia. W piśmiennictwie istnieje wiele definicji obciążenia, które ujęte w porządku chronologicznym, ilustrują w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniało się spostrzeganie tego złożonego i wieloaspektowego zjawiska. Definicje te różnią się pod względem treści, jednak w sumie są zgodne co do tego, że obciążenie jest zjawiskiem zdecydowanie negatywnym, rzutującym na zdrowie fizyczne i psychiczne opiekuna osoby przewlekle chorej i niepełnosprawnej. Do tej grupy osób należą chorzy po przebytym udarze mózgu, z których większość po wypisie ze szpitala wraca do domu, gdzie opiekę nad nimi przejmuje najbliższa rodzina. Badania nad obciążeniem osób sprawujących opiekę nad chorym po udarze mózgu prowadzi się od ponad 30 lat. W tym okresie pojawiło się blisko 80 publikacji naukowych na ten temat. Większość doniesień pochodzi z USA i Wielkiej Brytanii. Wynika z nich, poziom obciążenia jest w miarę stabilny w pierwszym roku sprawowania opieki, po czym wzrasta i utrzymuje się jako dość wysoki do 3 lat i następnie znów ulega obniżeniu. Na poziom obciążenia mają wpływ zarówno czynniki ze strony chorego, jak i ze strony opiekuna. Do najistotniejszych należą: stan funkcjonalny chorego, oraz stan emocjonalny i poczucie koherencji opiekuna. Są to czynniki modyfikowalne, z czego wynika, że poprawa stanu sprawności pacjenta poprzez działania rehabilitacyjne, rozpoznawanie i leczenie depresji u opiekuna oraz wsparcie ochraniające jego poczucie koherencji mogłoby podnieść potencjał opiekuńczy osoby sprawującej opiekę, jak również zmniejszyć poziom obciążenia i jego negatywne skutki.

Beata Kasperek-Zimowska


Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Zmienne demograficzne a sposoby radzenia sobie matek z przewlekłą chorobą psychiczną dorosłego dziecka
Cel. Celem pracy było ustalenie związku korelacyjnego pomiędzy wybranymi zmiennymi demograficznymi i klinicznymi a sposobami radzenia sobie w sytuacji przewlekłej choroby psychicznej dorosłego dziecka. Materiał. Zbadano 71 matek. Dzieci były w wieku powyżej 18 lat, miały rozpoznanie schizofrenii (F20-F-29 ICD-10), bez dysfunkcji o.u.n. oraz uzależnień od środków psychoaktywnych. Matki były zdrowe psychicznie (nie hospitalizowane psychiatrycznie i nie leczone w PZP). Dzieci – dorośli pacjenci, którzy w trakcie badania pozostawali pod opieką psychiatrycznej służby zdrowia. Z co najmniej rocznym stażem chorowania oraz 2 hospitalizacjami w katamnezie. Metoda. Zastosowano 2 kwestionariusze demograficzne. Oba wypełniane przez matki. Zmienne dotyczyły zarówno matek jak i pacjentów. Pierwszy z nich zbiera dane demograficzne na temat matek, drugi na temat dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii. Pytania w obu kwestionariuszach dotyczą wieku, płci (w przypadku dzieci), wykształcenia, stanu cywilnego. Pytania arkusza na temat pacjentów zbierają dane na temat początków choroby, całkowitego czasu trwania choroby oraz ilości hospitalizacji. Zastosowano skalę Sposoby Radzenia Sobie z Chorobą Dziecka (oprac. własne autorki) – służy do opisu sposobów radzenia sobie w konkretnie zdefiniowanej sytuacji (przewlekłej choroby psychicznej dorosłego dziecka stale zamieszkującego z matką). Wyniki. Istotne statystycznie korelacje wystąpiły między: 1. wiekiem matki i Poszukiwaniem Wsparcia Poznawczego -0,27 (p≤0,05); 2. wiekiem matki i Zachowaniami Unikowymi 0,26 (p≤0,05); 3. wiekiem dziecka i Zachowaniami Unikowymi 0,27 (p≤0,05); 4. wiekiem dziecka i Redefiniowaniem 0,33 (p≤0,01); 5. miesięcznym dochodem rodziny i Mobilizacją Sił -0,35 (p≤0,05); Wnioski. 1. Im starsza matka, tym mniej poszukuje wsparcia poznawczego w radzeniu sobie z chorobą dziecka oraz bardziej się dystansuje do sytuacji. 2. Im starsze dorosłe dziecko, tym matka bardziej dystansuje się do sytuacji i potrafi ją na nowo przedefiniować. 3. Im większy miesięczny dochód rodziny, tym mniej matka mobilizuje siły psychiczne do radzenia sobie w sytuacji przewlekłej choroby psychicznej dorosłego dziecka.

Beata Kasperek-Zimowska


Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Niektóre cechy osobowości matek dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii – wpływ na sposoby radzenia sobie z przewlekłą choroba psychiczną dorosłego dziecka
Cel. Ustalenie związku pomiędzy niektórymi cechami osobowości matek dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii a sposobami radzenia sobie w sytuacji przewlekłej choroby psychicznej dorosłego dziecka. Materiał. Zbadano 71 matek. Dzieci były w wieku powyżej 18 lat miały rozpoznanie schizofrenii (F20-F-29 ICD-10), bez dysfunkcji o.u.n. oraz uzależnień od środków psychoaktywnych. Matki były zdrowe psychicznie (nie hospitalizowane psychiatrycznie i nie leczone w PZP). Dzieci – dorośli pacjenci, którzy w trakcie badania pozostawali pod opieką psychiatrycznej służby zdrowia. Z co najmniej rocznym stażem chorowania oraz 2 hospitalizacjami w katamnezie. Metoda. Zastosowano dwa kwestionariusze demograficzne. Jeden dotyczący matki a drugi pacjenta. Cechy osobowości mierzono inwentarzem osobowości NEO-FFI Costy i McCrea, natomiast radzenie sobie w sytuacji przewlekłej choroby psychicznej dorosłego dziecka - skalą Sposoby Radzenia Sobie z Chorobą Dziecka (oprac. własne). Wyniki. Istotne statystycznie korelacje wystąpiły między: 1. Neurotycznością i Poczuciem Krzywdy 0,39 (p≤0,001); 2. Neurotycznością i Poczuciem Winy 0,40 (p≤0,001); 3. Neurotycznością i Mobilizacją Sił 0,52 (p≤0,001); 4. Ekstrawersją i Mobilizacją Sił -0,39 (p≤0,001); 5. Ekstrawersją i Zachowaniami Unikowymi -0,24 (p≤0,05); 6. Otwartością i Mobilizacją Sił -0,38 (p≤0,001); 7. Ugodowością i Poszukiwaniem Wsparcia Poznawczego 0,31 (p≤0,01); 8. Ugodowością i Zachowaniami Unikowymi -0,37 (p≤0,001); 9. Sumiennością i Korzyściami Płynącymi z Choroby -0,24 (p≤0,05); Wnioski. 1. Im większy poziom neurotyzmu wśród badanych matek, tym bardziej odczuwają one krzywdę w związku z chorobą dziecka, czują się winne zaistniałej sytuacji oraz mobilizują nadmierne siły psychiczne nie służące rozwiązaniu problemów. 2. Im większy poziom ekstrawersji wśród matek, tym mniej mobilizują siły psychiczne oraz prezentują mniej zachowań unikowych. 3. Im matki są bardziej otwarte na doświadczenie, tym mniej mobilizują siły psychiczne. 4. Im matki są bardziej ugodowe, tym bardziej poszukują wsparcia poznawczego jednocześnie mniej mobilizują siły psychiczne. 5. Im większą sumiennością charakteryzują się matki, tym mniej poszukują wsparcia poznawczego w radzeniu sobie z chorobą dziecka.

Grażyna Dębska1,2, Genowefa Gaweł2,3, Marta Ruchała2


1 Instytut Pielęgniarstwa w Nowym Targu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

2 Instytut Zdrowia w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

3 Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medium, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Problemy opiekunów chorych z chorobą Parkinsona
Długotrwała i postępująca choroba Parkinsona wywiera wpływ na tryb życia zarówno pacjenta, jak również i na osoby sprawujące nad nim opiekę. Dlatego po latach gdy nasilają się trudności motoryczne, występują zaburzenia chodu, zaburzenia psychiczne czy otępienne, rola opiekuna staje się coraz ważniejsza, natomiast chory coraz bardziej uzależniony jest od jego pomocy. Celem pracy było wstępne rozpoznanie problemów jakie występują u opiekunów w trakcie sprawowania opieki nad chorym z chorobą Parkinsona. Badania miały charakter pilotażowy, przeprowadzono je z udziałem 25 opiekunów chorych z chorobą Parkinsona leczonych dłużej niż pięć lat w poradni neurologicznej. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i posłużono się ankietą własnego autorstwa. Wszyscy ankietowani stanowili najbliższą rodzinę chorego. Około 50% z nich poświęca choremu od 5 do 10 h dziennie. Problemy zdrowotne u 72% opiekunów utrudniają sprawowanie opieki. Najczęstsze choroby jakie występują u opiekunów to choroby układu krążenia. Badani skarżyli się, iż odkąd rozpoczęli sprawować opiekę nad chorym mają problemy ze snem, często doświadczają smutku i przygnębienia. Ponad połowę opiekunów ma trudności z podstawowymi czynnościami wchodzący w zakres zaspakajania potrzeb fizjologicznych. Około 50% badanych oczekuje profesjonalnej pomocy od lekarza, pielęgniarki, a tylko 12 % wsparcia finansowego czy też zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Monika Sadowska, Stanisława Steuden


Katedra Psychologii Klinicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Korelaty syndromu wyczerpania sił u rodziców osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego
Tematyka plakatu dotyczy psychospołecznych aspektów sprawowania przez rodziców opieki nad osobami chorymi psychicznie. Główne zagadnienia plakatu będą koncentrowały się wokół syndromu wyczerpania sił u opiekunów oraz wybranych zmiennych psychospołecznych takich, jak: czynniki osobowościowe, poznawcza ocena choroby oraz wsparcie społeczne. Badania, których wyniki zostaną zaprezentowane w formie plakatu, przeprowadzono w grupie 70 rodziców osób z zaburzeniami z kręgu schizofrenii, które od przynajmniej dwóch lat poddane są leczeniu psychiatrycznemu. W przeprowadzonych badaniach zastosowano następujące metody: Skala Wyczerpania Sił w Opiece (modyfikacja SWS S. Steuden, W. Okły); Inwentarz Osobowości NEO-FFI P.T. Costy, R.M. McCrae; Skala Oceny Choroby dla rodzin (modyfikacja SOWC S. Steuden, K. Janowskiego); Skala Wsparcia w Chorobie dla rodzin (SWC) M. Brachowicz, K. Janowskiego, M. Sadowskiej. W oparciu o uzyskane wyniki badań zostaną sformułowane praktyczne wskazówki pomocne w obszarze profilaktyki wypalenia sił wśród rodzin sprawujących opiekę nad osobą chorą psychicznie.

Beata Kasperek-Zimowska, Małgorzata Chądzyńska, Maryla Sawicka


Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem wśród matek dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii
Cel: Celem badań było ustalenie czy istnieje związek pomiędzy poczuciem koherencji a stylami radzenia sobie ze stresem wśród matek dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii.
Materiał. Zbadano 71 matek. Dzieci były w wieku powyżej 18 lat, miały rozpoznanie schizofrenii (F20-F-29 ICD-10), bez dysfunkcji o.u.n. oraz uzależnień od środków psychoaktywnych. Matki były zdrowe psychicznie (nie hospitalizowane psychiatrycznie i nie leczone w PZP). Dzieci – dorośli pacjenci, którzy w trakcie badania pozostawali pod opieką psychiatrycznej służby zdrowia. Z co najmniej rocznym stażem chorowania oraz 2 hospitalizacjami w katamnezie. Metoda. Zastosowano 2 kwestionariusze demograficzne. Jeden dotyczący matki a drugi pacjenta. Oba wypełniane przez matkę. Matki zbadano także SOC-29 A. Antonovsky’ego oraz CISS Endlera i Parkera. Pierwszy kwestionariusz służy do badania poczucia koherencji a drugi do zidentyfikowania stylów radzenia sobie ze stresem.

Wyniki. Istotne statystycznie korelacje wystąpiły między: 1. Poczuciem zrozumiałości i stylem emocjonalnym radzenia sobie ze stresem -0,42 (p<=0,001); 2. Poczuciem zaradności i stylem emocjonalnym -0,46 (p≤0,001); 3. Poczuciem sensowności i stylem zadaniowym 0,42 (p≤0,001); 4. Poczuciem sensowności i stylem emocjonalnym -0,42 (p≤0,001); 5. Poczuciem koherencji i stylem zadaniowym 0,46 (p≤0,001); 6. Poczuciem koherencji i stylem emocjonalnym -0,55 (p≤0,001); 7. Poczuciem koherencji i uciekaniem w kontakty -0,23 (p≤0,05); 8. Poczuciem koherencji i uciekaniem w czynności zastępcze -0,28 (p≤0,05). Wnioski. 1. Im wyższym poczuciem zrozumiałości i sensowności charakteryzują się matki, tym częściej stosują styl emocjonalny w radzeniu sobie ze stresem. 2. Im wyższym poczuciem sensowności charakteryzują się matki, tym częściej stosują styl zadaniowy a rzadziej emocjonalny. 3. Im matki mają wyższe globalne poczucie koherencji, tym częściej wybierają styl zadaniowy a rzadziej emocjonalny i unikowy w radzeniu sobie ze stresem.


Directory: files -> 254
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
254 -> Przemówienie Doktora Honoris Causa kul j. E. Ks. Biskupa, Proprefekta Domu Papieskiego Ks. Dr. Stanisława Dziwisza
254 -> Doktora honoris causa kul
254 -> Andrzej Półtawski
254 -> Reż.: Scandar Copti, Yaron Shani scen.: Scandar Copti, Yaron Shani zdj

Pobieranie 1.44 Mb.

Share with your friends:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu