HjujhgjhgjhgjhgjhgjPobieranie 0.69 Mb.
Strona5/8
Data15.02.2018
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Podczas wprowadzania danych pacjenta system musi kontrolować ich poprawność
Z poziomu danych pacjenta NN musi istnieć możliwość powiązania rekordu pacjenta NN z rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie
System musi umożliwiać przegląd danych archiwalnych pacjenta
Rejestracja pacjenta w Izbie Przyjęć
System musi umożliwić pacjenta przyjęcie w trybie nagłym oraz planowym
Dla przyjęć w trybie nagłym, system musi oznaczać pobyt jako "zagrożenie życia lub zdrowia"
Podczas przyjmowania pacjenta skierowanego z gabinetu lekarskiego, działającego w strukturach jednostki, system powinien informować, że pacjent taki oczekuje na przyjęcie
System musi umożliwiać rejestrację rozpoznań: wstępnego, towarzyszących i rozpoznania końcowego
Wprowadzenie danych o rozpoznaniu musi odbywać się z wykorzystaniem słownika ICD10
System musi umożliwiać:
- wprowadzenie danych ze skierowania,
- wprowadzenie danych płatnika
- wpisanie wywiadu wstępnego z możliwością użycia słownika tekstów standardowych lub dedykowanego formularza
- wpisanie wywiadu przedporodowego
- uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia Karty Statystycznej Psychiatrycznej
System musi umożliwić odnotowanie wykonanych elementów leczenia tj.:
- procedury,
- podane leki,
- konsultacje.
Podczas uzupełniania danych wywiadu lub badania wstępnego, system musi umożliwić wykorzystanie informacji uzupełnionych wcześniej tj.: wywiad wstępny, rozpoznanie wstępne lub rozpoznanie ze skierowania, badanie fizykalne wstępne
System powinien umożliwiać wprowadzenie informacji o dokumentach uprawniających do uzyskania świadczeń
System powinien umożliwiać śledzenie historii dokumentów uprawniających do uzyskania świadczeń.
System powinien umożliwić rejestrację informacji o wymaganym transporcie medycznym pacjenta
Zakończenie pobytu w Izbie Przyjęć
Rejestracja opuszczenia Izby Przyjęć przez pacjenta powinna umożliwiać wybór jednego z trybów:
- skierowanie na oddział,
- przeniesienie pacjenta na inną izbę przyjęć,
- odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala, skutkująca wpisem do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych,
- zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia, skutkująca wpisem do Księgi Oczekujących,
- zgon pacjenta na Izbie Przyjęć, skutkujący wpisem do Księgi Zgonów.
System musi umożliwiać cofnięcie skierowania na oddział lub inną izbą przyjęć
Po zatwierdzeniu skierowania pacjenta do oddziału system drukuje opaskę z kodem kreskowym identyfikującym pacjenta
System umożliwia drukowanie wielu etykiet opatrzonym identyfikatorem pacjenta np. w postaci kodu paskowego
System musi umożliwić autoryzację danych Izby Przyjęć,
System musi umożliwić ewidencję danych do rozliczenia produktów kontraktowanych z NFZ
Tworzenie dokumentacji Izby Przyjęć
System musi umożliwiać tworzenie i wydruk dokumentacji indywidualnej pacjentów izby przyjęć: tj.
- Karta Wypisowa,
- Historia choroby – pierwsza strona
- Karta Odmowy.
System musi umożliwiać obsługę dokumentacji zbiorczej tj.:
- Księga Główna,
- Księgi Izby Przyjęć,
- Księga Oczekujących,
- Odmów i Porad Ambulatoryjnych,
- Zgonów.
System musi posiadać wbudowane raporty standardowe:
- Ruch chorych Izby Przyjęć – osobowy,
- Ruch chorych Izby Przyjęć – sumaryczny.
Musi istnieć możliwość definiowania własnych wykazów w oparciu o zgromadzone w systemie dane
System musi umożliwiać projektowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej,
System musi zapewniać integrację z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w zakresie:
Integracja z innymi elementami systemu
- ewidencji zużytych leków i materiałów oraz aktualizacji stanów magazynowych (Apteczka oddziałowa)
- wzajemnego udostępniania danych zleceń i danych o ich wykonaniu,
Wymagania dla narzędzia informatycznego w obszarze Ruch Chorych - Oddział
Pulpit główny modułu powinien zawierać podstawowe informacje liczbowe informujące o liczbie aktualnie przebywających w oddziale pacjentach, o liczbie pacjentów wypisywanych, do przyjęcia, liczbie zleceń do obsłużenia
Obsługa rejestru pacjentów
System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście
System musi umożliwić modyfikację danych osobowych pacjentów przebywających na oddziale.
System musi umożliwić przeglądanie danych archiwalnych pacjenta
System musi umożliwiać rejestrację i śledzenie historii dokumentów uprawniających do uzyskania świadczeń.
Przyjęcie pacjenta do oddziału powinno odbywać się w jednym z trybów:
- w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratunkowy
- w trybie nagłym
- planowane na podstawie skierowania
- planowane, poza kolejnością, na podstawie posiadanych uprawnień
- przymusowe
- przeniesienie z innego szpitala
- przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu
- noworodka, w wyniku porodu w tym szpitalu (dla oddziału neonatologicznego)
System musi umożliwić rejestrację odmowy lub anulowania przyjęcia do Oddziału, skutkujące wycofaniem danych pacjenta na Izbę Przyjęć lub innej jednostki kierującej (inny oddział)
System musi umożliwiać zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia – wpis do Księgi Oczekujących Oddziału,
System powinien prezentować czas, jaki upłynął od ostatniej hospitalizacji, w tym hospitalizacji o tym samym rozpoznaniu, co aktualna
Podczas rejestracji przyjęcia pacjenta na oddział system powinien umożliwiać:
- nadanie numeru Księgi Oddziałowej – automatycznego lub wpisanie przez użytkownika,
- wprowadzenie danych lekarza prowadzącego,
- możliwość modyfikacji danych płatnika,
- wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka oddziałowego, łóżka,
- wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celów statystycznych, np. całodobowa z zabiegiem operacyjnym, dzienna z bez zabiegów i badań laboratoryjnych, itp.
System musi umożliwić rejestrację wywiadu wstępnego z możliwością użycia słownika tekstów standardowych lub zdefiniowanych formularzy,
System musi umożliwiać rejestrację rozpoznań: wstępnego, końcowego, przyczyny zgonu,
System musi podpowiadać rozpoznanie wstępne – oddziałowego, takie samo, jak rozpoznanie z poprzedniego pobytu
Podczas rejestracji danych dot. pobytu system, w zależności od statusu pobytu, podpowiada do wypełnienia odpowiedni typ rozpoznania. Jeśli pobyt nie posiada statusu "zamknięty" to domyślnie podpowiadanym rozpoznaniem, jest rozpoznanie wstępne
System powinien sygnalizować brak rozpoznania dodatkowego z zakresu V-Y przy podanym rozpoznaniu zasadniczym z grup S-T
System musi umożliwiać autoryzację, przez lekarza, rejestrowanych elementów historii choroby
Dla wpisów autoryzowanych, system musi prezentować informacje o dacie i godzinie autoryzacji oraz osobie autoryzującej
System musi umożliwiać rejestrację informacji o zdeponowanych przez pacjenta rzeczach, z wpisem do wybranej księgi depozytów
System musi informować o przeterminowanych pobytach w zależności od rozpoznania
System musi umożliwiać przegląd historii zmian danych pobytu w oddziale
System musi umożliwiać rejestrację wykonanych oraz zlecanych pacjentowi elementów leczenia, w szczególności:
- procedur, w tym zabiegów, z możliwością ich wprowadzania wg zdefiniowanych grup
- badań diagnostyczne,
- leków,
- konsultacji,
- diet,
Powinna istnieć możliwość jednoczesnego dodawania i usuwania wielu procedur
System musi umożliwić ewidencję przepustek
W danych medycznych pacjenta musi istnieć możliwość rejestracja informacji o szczepieniach, alergii, chorobach przewlekłych, grupie krwi. Dane te powinny być na stałe przypisane do pacjenta i widoczne w kontekście każdego pobytu.
Dla grupy krwi powinna być możliwość potwierdzenia przez lekarza oraz możliwość załączenia skanu dokumentu potwierdzającego grupę
Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktów z płatnikiem, w tym rozliczanie kart TISS28,
System powinien umożliwiać powielanie, już zarejestrowanych kart TISS28
System musi umożliwić tworzenie kart kwalifikacji do żywienia dojelitowego i pozajelitowego
System musi umożliwiać ewidencję diagnoz pielęgniarskich
System powinien umożliwiać wskazanie przebiegów pielęgniarskich, które powinny zostać wydrukowane na raporcie z dyżuru pielęgniarskiego
System musi umożliwiać wydruk karty gorączkowej z możliwością wyboru pomiarów , jakie powinny pojawić się na karcie
Ewidencja pomiarów dokonywanych pacjentowi wg ustalonej przez użytkownika kolejności
System musi umożliwiać definiowanie słowników wartości mierzonych i korzystanie ze słownika podczas odnotowywania pomiaru
Musi istnieć możliwość wydruku siatek centylowych dla pomiaru wzrostu, wagi, obwodu głowy i BMI dla pacjentów w różnych grupach wiekowych.
System musi umożliwić ewidencję przebiegów pielęgniarskich
System musi umożliwiać wprowadzanie opisów zaleceń pielęgniarskich
System musi umożliwiać wprowadzanie opisów wywiadu pielęgniarskiego
System musi umożliwiać wprowadzani informacji o stopniu sprawności pacjenta
System musi umożliwiać wprowadzanie opisów historii pielęgnowania
System musi umożliwiać rozszerzenie definicji diagnoz i procedur pielęgniarskich o diagnozy i interwencje wg klasyfikacji INCP
System musi umożliwiać wybór diagnoz i procedur pielęgniarskich dla pacjenta wg kodów i nazw klasyfikacji INCP
System musi umożliwiać rejestrację przebiegu pielęgniarskiego bezpośrednio z listy pacjentów
System musi umożliwiać określanie kategorii opieki pielęgniarskiej dla pacjenta
System musi umożliwiać automatyczne ustalanie kategorii opieki pielęgniarskiej dla pacjenta, na podstawie kategorii określanych dla kryterium: aktywność fizyczna, odżywianie, wydalanie
System musi umożliwiać wydruk przebiegów pielęgniarskich
Musi istnieć możliwość wykorzystania definiowanych formularzy do opisu przebiegu pielęgniarskiego
Tworzenie zapotrzebowania żywnościowego dla pacjentów oddziału z możliwością przeliczenia ilości zamawianych posiłków wg przypisanych pacjentom diet
Możliwość uzupełnienie zapotrzebowania żywnościowego o zamówienia dodatkowych posiłków i materiałów
Musi istnieć możliwość odnotowania podania leku należącego do pacjenta
System musi umożliwić tworzenie dokumentacji związanej z oceną stanu odżywiania pacjenta
System musi umożliwić ewidencję danych porodu
Dla porodów zabiegowych musi istnieć możliwość odnotowania rodzaju porodu:
- cesarskie cięcie
- kleszcze
- próżnociąg
- zlecenie porodu zabiegowego kierowane na blok porodowy
Musi istnieć możliwość drukowania karty obserwacji porodu
System musi umożliwić rejestrację opuszczenia oddziału przez pacjenta w jednym z trybów:
- przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddział.
- przeniesienie w trybie nagłym na inny Oddział (bez uzupełnienia danych wypisowych z poprzedniego oddziału),
- wypis pacjenta ze Szpitala,
- zgon pacjenta na Oddziale, z możliwością odnotowania:
-- innej osoby wypisującej a innej stwierdzającej zgon
-- danych medycznych po zarejestrowaniu zgonu pacjenta
-- rodzaju zgonu: nagły, śródoperacyjny, śródzabiegowy, inny
-- wycofanie aktywnych deklaracji POZ
Podczas kończenia pobytu, jeśli stwierdzono wystąpienie patogenu alarmowego a karta zakażenia szpitalnego nie została wystawiona, system wymaga wypełnienie tej karty
Odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp.,
Podczas rejestracji zgonu pacjenta, system powinien anulować wszystkie zlecenia, zaplanowane wizyty oraz wpisy w kolejce oczekujących
Podczas rejestracji wypisu pacjenta system powinien zakończyć zlecenia leków oraz diet.
Podczas rejestracji wypisu system powinien odnotowywać datę archiwizacji o nr kartoteki pacjenta
System musi umożliwić autoryzację danych oddziałowych, co najmniej w zakresie:
- rozpoznań,
- epikryz,
- obserwacji lekarskich.
Możliwość projektowania formularzy dokumentacji medycznej
Możliwość definiowania własnych szablonów wydruków,
Możliwość definiowania własnych wykazów
System musi informować o konieczności utworzenia właściwego dokumentu w oparciu o informacje o wyniku badania (patogen alarmowy)
Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów
Prowadzenie i wydruk Historii Choroby
System musi umożliwić wydruk dokumentów wewnętrznych oddziału
System musi umożliwić wydruk dokumentów zewnętrznych oddziału
System powinien umożliwiać wystawienie recepty na lek wymieniony we wskazaniach
System powinien umożliwić, podczas wystawiania recepty, kopiowanie leku z listy leków podanych i zlecanych podczas hospitalizacji
System musi umożliwić obsługę ksiąg:
- Księga Główna,
- Oddziałowa,
- Oczekujących,
- Zgonów,
- Noworodków,
- Zabiegów.
- Transfuzji
- Raportów Lekarskich
- Raportów Pielęgniarskich
Podczas wydruku zbiorczej dokumentacji medycznej musi istnieć możliwość definiowania zakresów ksiąg do wydruku
System musi posiadać możliwość utworzenia i wydrukowania standardowych raportów

Pobieranie 0.69 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna